Brev kännedom

advertisement
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
KRAVSPECIFIKATION
avseende
N ÄRINGSPREPARAT , 2017,
SLL980
Sida 1 av 28
LS 2017-0426
SLL980
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Innehåll
1.
2.
3.
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 2 av 28
LS 2017-0426
SLL980
Artikelspecifikation ......................................................................................................... 3
Generella kvalitetskrav ................................................................................................... 3
Produktspecifika krav ..................................................................................................... 3
3.1 Förutsättningar/sortimentsbredd .......................................................................... 3
3.2 Dokumentation ......................................................................................................... 4
3.3 Vårdhygieniska krav ................................................................................................. 4
3.4 Förpackningar ........................................................................................................... 4
3.5 Hållbarhet/hygiensäkerhet ..................................................................................... 4
3.6 Glutenfritt .................................................................................................................. 5
3.7 Information och instruktioner ................................................................................ 5
4. Miljö................................................................................................................................... 6
5. Produktspecifika krav ..................................................................................................... 6
5.1
Berikningspulver .......................................................................................................... 6
5.2 Berikning, flytande form ............................................................................................. 7
5.3 Fibertillskott .................................................................................................................. 9
5.4 Förtjockningsmedel...................................................................................................... 9
5.5 Vätskeersättning ........................................................................................................... 9
5.6 Näringsdryck i pulverform ........................................................................................ 10
5.7 Kosttillägg, konstistensanpassad ............................................................................. 10
5.8 Näringsdryck, mjölkig konsistens ............................................................................ 11
5.9 Näringsdryck, Klar konsistens .................................................................................. 15
5.10
Elementardiet .......................................................................................................... 16
5.11 Näringsdryck, sjukdomsspecifik .............................................................................. 16
5.12 Sondnäring vuxna....................................................................................................... 17
5.13 Sondnäring, vuxna, sjukdomsspecifik ..................................................................... 21
5.14 Näringsdryck för barn ................................................................................................ 21
5.15 Sondnäring för barn ................................................................................................... 23
5.16 Modersmjölksersättning............................................................................................ 25
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 3 av 28
LS 2017-0426
SLL980
1. Artikelspecifikation
Upphandlingen omfattar de produkter som finns upptagna i bifogad artikelspecifikation,
bilaga 1 (Excel-arket)
OBS! Det är MYCKET VIKTIGT att ”Art-benämningen” i bilaga 1 börjar med rätt
benämning eftersom avroparna söker på av anbudsgivaren angiven benämning i vårt
inköpssystem.
Det första ordet är sökordet i systemen. Viktigt är därför att i kolumnen skriva
benämningen på varan först tex. skruv. Ordningsföljden bör således vara exempelvis:
Skruv – titan, grön, 14mm (inte grön titanskruv 14mm).
Max 70 tecken inklusive blanksteg/mellanslag får denna ruta innehålla.
Under rubriken ”Fri text info” anges övrig produktbeskrivning vilken maximalt får
innehålla 255 tecken inklusive blanksteg/mellanslag.
2. Generella kvalitetskrav
Offererade produkter ska uppfylla krav på livsmedel för särskilda näringsändamål
(SÄRNÄR/FSMP) enligt:
 Förordning (EU) nr 609/2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn,
speciella medicinska ändamål, kostersättning och viktkontroll
 Förordning (EG) nr 953/2009 om ämnen som för särskilda näringsändamål får
tillsättas i livsmedel för särskilda näringsändamål
 Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS2000:15 om livsmedel för speciella medicinska
ändamål
 Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2008:2 om modersmjölksersättning och
tillskottsnäring
 Förordning (EU) 2016/127 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring
3. Produktspecifika krav
3.1
Förutsättningar/sortimentsbredd
Leverantören ska under avtalstiden hålla SLL informerad om den produktutveckling som
sker för antagna positioner. Leverantören ska på SLL:s begäran kostnadsfritt uppgradera
antagna produkter förutsatt att produkterna uppfyller de positionsspecifika kraven ställda i
kravspecifikationen, har samma användningsområde samt att prisbilden är likvärdig. Tar
leverantören under avtalstiden fram variationer av en på avtal befintlig produkt som bidrar
med ett mervärde för patienten och inte konkurrerar med andra antagna produkter kan dessa
läggas till avtalet efter SLLs godkännande. Prisbilden för denna produkt ska vara likvärdig
med redan antagna produkter på avtalet med samma funktionalitet.
Tar en antagen leverantör under avtalstiden fram en ny produkt som inte konkurrerar med
annan leverantörs produkt kan denna läggas till avtalet. Priset på denna ska ligga i paritet med
priset på motsvarande produkter.
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
3.2
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 4 av 28
LS 2017-0426
SLL980
Dokumentation
Anbudsgivare ska på anmodan kunna översända sammanställd lista över klinisk
dokumentation och vetenskapliga studier för stöd vid utvärdering.
Produkterna ska vara dokumenterade eller av erfarenhet ha bevisade egenskaper som
möjliggör fullföljandet av de uppgifter för vilka produkterna ämnas användas.
Anbudsgivare ska på anmodan skicka in referenser till vetenskapligt publicerade studier för
offererade sjukdomsspecifika näringspreparat, se mer information under dessa positioner.
Produktfaktablad, användarinstruktion, innehållsdeklaration ska vara skrivna på svenska
och finnas elektroniskt och vara uppdaterade. Dessa ska skickas in på anmodan av SLL.
3.3
Vårdhygieniska krav
SLL äger rätten att utföra stickprovskontroller och att begära in ytterligare dokumentation
avseende undersökningar och tester för bedömning av offererade samt antagna produkter av
vårdhygienisk expertis.
SLL äger rätt att begära in ytterligare dokumentation som styrker framställningsprocess och
kontroll av slutlig renhetsgrad.
3.4
Förpackningar
Produkterna ska vara förpackade i transportförpackning och avdelningsförpackning.
Avdelningsförpackning ska vara stapelbar och helst kartong eller wellpapp. Beskriv
förpackningarnas utseende.
Öppningen på förpackningen (avdelningsförpackningen) ska vara så stor att den inte skadar
produktförpackningen vid uttagande.
Produktförpackningen ska vara lätt att ta ur transportförpackningen (avdfp), även den första
produkten.
Det ska vara lätt att plocka en produktförpackning från avdelningsförpackningen utan att
flera produktförpackningar följer med.
Produktförpackningen ska vara tydligt märkt med innehåll.
Avdelningsförpackningen ska vara tydligt märkt med innehåll och antal.
3.5
Hållbarhet/hygiensäkerhet
Hållbarhet ska vara minst 4 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kylskåp för (gäller ej
pulverbaserade näringar:



beredd/blandad berikning i flytande form
berikning i flytande form
öppnad portionsförpackning
Oöppnade förpackningar ska kunna förvaras i rumstemperatur.
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 5 av 28
LS 2017-0426
SLL980
Sondnäring ska vara hållbar i minst 24 timmar vid kontinuerlig tillförsel i slutet system och
hållbar i minst 4 timmar vid brutet system/intermittent tillförsel.
Hållbarhet för näringspreparat ska vara minst 3 månader vid leverans.
Hållbarhet för respektive produkt anges i artikelspecifikationen, i artikelbenämning eller i
fritextfältet.
3.6
Glutenfritt
Samtliga produkter ska vara glutenfria om inte annat anges.
3.7
Information och instruktioner
Produkter i denna upphandling kommer antas per position om inte annat anges. En (1)
leverantör kommer antas där inte annat anges. Endast en produkt kan offereras på en
position, om inget annat anges. Produkter som finns med olika smaksättningar betraktats
som samma produkt, lämpligt antal rader infogas av anbudsgivaren själv för att beskriva
olika smaksättningar. En produkt kan offereras i flera förpackningsstorlekar på en position.
Dessa kommer då utvärderas separat. En produkt kan ej offereras på flera positioner.
Position 82 och 86 får offereras i efterfrågade storlekar.
För positioner som benämnts ”Övrigt” gäller att dessa antas per position och att minst 3
leverantörer antas. En behovsanalys kommer göras och ligga till grund för om offererade
produkter under dessa positioner kommer att antas eller ej. Anbudsgivaren kan offerera flera
produkter under ”Övrigt”. Flera produkter kan komma att antas. Lämpligt antal rader infogas
av anbudsgivaren själv för att beskriva de olika produkterna.
Utöver övrigt positionerna kommer minst 3 leverantörer antas för följande positioner där
flera produkter kan offereras och komma att antas:

Position 25-26 - Konsistensanpassad näringslösning för vuxna med sväljsvårigheter

Position 53 - Näringsdryck, sjukdomsspecifik

Position 73 - Sondnäring vuxna sjukdomsspecifikt
Lämpligt antal rader infogas av anbudsgivaren själv för att beskriva de olika produkterna.
För vätskeersättning kan lämpligt antal rader infogas av anbudsgivaren själv om produkten
finns med olika smaksättningar, anpassade för olika patientgrupper m.m.
Vid prisjämförelse av näringsdryck kommer pris per kcal att jämföras.
Vid prisjämförelse av berikningspulver kommer pris per portion att jämföras.
Vid prisjämförelse av förtjockningspulver kommer pris per portion att jämföras.
Vid prisjämförelse av sondnäring kommer pris per kcal att jämföras.
Vid prisjämförelse av konsistensanpassade näringsprodukter kommer pris per kcal att
jämföras.
Vid prisjämförelse av vätskeersättning kommer pris per ml att jämföras.
Vid prisjämförelse av modersmjölksersättning kommer pris per kcal att jämföras.
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 6 av 28
LS 2017-0426
SLL980
4. Miljö
Inom SLL gäller ett Miljöpolitiskt program, http://www.sll.se/om-landstinget/miljo/. Det är
viktigt att antagen leverantör beaktar gällande miljöprogram och samarbetar med SLL i dessa
frågor.
Anbudsgivaren redogör för sitt interna miljöarbete genom att besvara frågorna i del A i
Hållbarhetsbilagan, bilaga 4. I del B anges de krav som ska uppfyllas. Ifylld hållbarhetsbilaga
ska bifogas anbudet.
5. Produktspecifika krav
Inga näringspreparat accepteras på glasflaska.
5.1
Berikningspulver
Ska vara berikningspulver med förpackningsstorlek 200-1300 g
Ska vara smakneutrala (gäller ej pos 2)
5.1.1 Position 1. Berikningspulver
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 380 kcal
Protein: ≥ 22 E %
Fett: ≥ 9 E %
5.1.2 Position x. Berikningspulver
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 380 kcal
Protein: ≥ 30 E %
Fett: ≥ 9 E %
Ska ha ett laktosinnehåll ≤ 0,5 g
Ska vara smaksatt
5.1.3 Position 2. Berikningspulver
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 460 kcal
Protein: ≥ 16 E %
Fett: ≥ 35 E %
5.1.4 Position 3. Kolhydratrikt berikningspulver
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 380 kcal
Kolhydrater: ≥ 99 E %
5.1.5 Position 4. Proteinrikt berikningspulver
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 360 kcal
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 7 av 28
LS 2017-0426
SLL980
Protein: ≥ 97 E %
5.1.6 Position 5. Proteinrikt berikningspulver
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 360 kcal
Protein: ≥ 95 E %, ska vara baserad på vassle protein
5.1.7 Position x. Proteinrikt berikningspulver
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 360 kcal
Protein: ≥ 95 E %, ska vara baserad på vassle protein
Ska vara portionsförpackad
5.1.8 Position 6. Proteinrikt berikningspulver
Ska ej innehålla vitamin A eller D
Ska vara portionsförpackad
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 370 kcal
Protein: ≥ 97 E %
Kalium: ≤ 80 mg
Fosfat: ≤ 50 mg
5.1.9 Position 7. Berikningspulver med essentiella och icke essentiella
aminosyror
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 320 kcal
Aminosyror: ≥ 95 g
5.1.10 Position 8. Övrigt kosttillägg berikningspulver (ej ovan specificerade)
Ange näringsinnehåll och användningsområde.
5.2
Berikning, flytande form
Ska vara kosttillägg för berikning i flytande form
5.2.1 Position 9. Energirik Kolhydratslösning
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 240 kcal
Kolhydrater: 100 E %
Förpackningsstorlek ska vara 100-500 ml
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 8 av 28
LS 2017-0426
SLL980
5.2.2 Position 10-12. Fettemulsion (LCT)
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 400 kcal
Fett: ≥96 E %
Position 10. Förpackningsstorlek ska vara 100-300 ml
Position 11. Förpackningsstorlek ska vara 400-500 ml
Position 12. Ska vara portionsförpackad, ange volym
5.2.3 Position 13-14. Fettemulsion med protein
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 400 kcal
Protein: ≥ 5 E %
Fett: ≥ 91 E %
Position 13. Förpackningsstorlek ska vara 100-500 ml
Position 14. Ska vara portionsförpackad, ange volym
5.2.4 Position 15. Fettemulsion (MCT)
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 400 kcal
Fett: 100 E %
Förpackningsstorlek ska vara 100-500 ml
5.2.5 Position 16. Fett (MCT)
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 850 kcal
Fett: 100 E %
Förpackningsstorlek ska vara 100-500 ml
5.2.6 Position 17-18. Fettemulsion (LCT och MCT)
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 400 kcal
Fett: ≥ 95 E %, andelen MCT fett ska ej överstiga 50 %
Position 17. Förpackningsstorlek ska vara 100-500 ml
Position 18. Ska vara portionsförpackad, ange volym
5.2.7 Position 19. Övrigt kosttillägg, berikning flytande form (ej ovan
specificerad)
Ange näringsinnehåll och användningsområde
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
5.3
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 9 av 28
LS 2017-0426
SLL980
Fibertillskott
5.3.1 Position x. Fibertillskott, flytande
Ska vara flytande
Innehåll per 100 ml:
Energi ≥ 50 kcal
Kolhydrater ≥
Vad har vi för krav?
Position x. Förpackningsstorlek ska vara 100-500 ml
Position x. Ska vara portionsförpackad, ange volym
5.3.2 Position x. Fibertillskott, pulverform
Ska vara i pulverform
Innehåll per 100 g:
Vad har vi för krav?
Position x. Förpackningsstorlek ska vara 100-500 g
Position x. Ska vara portionsförpackad, ange mängd
5.4 Förtjockningsmedel
Ska vara amylasresistent
Ska vara ett förtjockningsmedel som inte ska påverka livsmedlets smak
Ska inte påverka livsmedlets färg
Ska efter beredning bibehålla önskad konsistens
Position 20. Förpackningsstorlek ska vara 100-300 g
Position 21. Ska vara portionsförpackat, ange volym
5.5
Vätskeersättning
Ska vara vätskeersättning. Vätskeersättningen kan vara i pulverform och
dosförpackad och/eller brustablett.
5.5.1 Position 22. Vätskeersättning
Vätskeersättning ska kunna användas för barn från 3 års ålder samt för vuxna.
Vätskeersättning oralt ska ges som behandling av vätskeförluster utan
risk för biverkningar exempelvis dehydrering.
Innehållet av elektrolyter ska vara enligt ESPGHAN och WHO:s rekommendationer
(ex Na 60-70 mmol/L).
Produkten ska hålla en osmolaritet på ca 245 mOsm/kg H2O och inte innehålla
lactobaciller.
Produktinformationen ska innehålla tydlig innehållsredovisning och lättförståelig
bruksanvisning för dosering.
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 10 av 28
LS 2017-0426
SLL980
5.5.2 Position 23. Vätskeersättning, små barn
Vätskeersättning ska kunna användas för barn från 2 månaders ålder.
Vätskeersättning oralt ska ges som behandling av vätskeförluster utan
risk för biverkningar exempelvis dehydrering.
Innehållet av elektrolyter ska vara enligt ESPGHAN och WHO:s rekommendationer
(ex Na 60-70 mmol/L).
Produkten ska hålla en låg osmolaritet och kan innehålla lactobaciller.
Produktinformationen ska innehålla tydlig innehållsredovisning och lättförståelig
bruksanvisning för dosering.
5.5.3 Position x. Vätskeersättning, små barn
Vätskeersättning ska kunna användas för barn från 2 månaders ålder.
Vätskeersättning oralt ska ges som behandling av vätskeförluster utan
risk för biverkningar exempelvis dehydrering.
Innehållet av elektrolyter ska vara enligt ESPGHAN och WHO:s rekommendationer
(ex Na 60-70 mmol/L).
Produkten ska hålla en låg osmolaritet och kan innehålla lactobaciller.
Produktinformationen ska innehålla tydlig innehållsredovisning och lättförståelig
bruksanvisning för dosering.
Ska vara smaksatt.
5.6 Näringsdryck i pulverform
Ska vara en näringsdryck
Ska vara i pulverform
5.6.1 Position 24. Energirikt
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 450 kcal
Protein: ≥ 3,5 E %
Fett: ≥ 40 E %
5.7
Kosttillägg, konstistensanpassad
Allmänt
Ska vara ett kosttillägg, konsistensanpassat, som ska offereras i minst två smaker.
Ska vara ett komplett kosttillägg enligt FSMP.
Förpackning
Ska vara portionsförpackning på 100-200 ml.
5.7.1 Position 25. Kosttillägg, Konsistensanpassad, vuxna med sväljsvårigheter
För denna position antas minst 2 leverantörer.
Olika konsistenser får offereras för denna position.
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 100 kcal
Protein: ≥ 10 E %
Fett: ≥ 27 E %
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 11 av 28
LS 2017-0426
SLL980
5.7.2 Position 26. Kosttillägg, Konsistensanpassad, med fibrer, avsedd för
vuxna med sväljsvårigheter
För denna position antas minst 2 leverantörer.
Olika konsistenser får offereras för denna position.
Ska innehålla fibrer, minst 0,4 g/100 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 100 kcal
Protein: ≥ 10 E %
Fett: ≥ 25 E %
5.8 Näringsdryck, mjölkig konsistens
Allmänt
Ska vara en näringsdryck i flytande form med mjölkig konsistens som ska offereras i
minst tre smaker.
Ska vara ett komplett kosttillägg enligt FSMP.
Förpackning
Ska vara portionsförpackning på 100-200 ml och vid behov med sugrör.
5.8.1 Position 27. Näringsdryck, Standard
Ska innehålla mindre än 1,0 g laktos per 100 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: 100 kcal
Protein: ≥ 15 E %
Fett: ≥ 30 E %
5.8.2 Position 28. Näringsdryck, Standard, Fiberrik
Ska innehålla mindre än 1,0 g laktos per 100 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: 100 kcal
Protein: ≥ 15 E %
Fett: ≥ 29 E %
Fiber: ≥ 2 g
5.8.3 Position 29. Näringsdryck, Energirik
Ska innehålla mindre än 1,0 g laktos per 100 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: 120–150 kcal
Protein: ≥ 15 E %
Fett: ≥ 29 E %
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
5.8.4 Position 30. Näringsdryck, Energirik, Yoghurtbaserad
Ska innehålla ≤ 3,6g laktos per 100 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: 120–150 kcal
Protein: ≥15 E %
Fett: ≥ 28 E %
5.8.5 Position 31. Näringsdryck, Energirik
Ska innehålla mindre än 1,0 g laktos per 100 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: 160-200 kcal
Protein: ≥ 20 E %
Fett: ≥ 30 E %
Förpackningen ska vara 125 ml
5.8.6 Position x. Näringsdryck, Energirik
Ska innehålla mindre än 1,0 g laktos per 100 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: 160-200 kcal
Protein: ≥ 20 E %
Fett: ≥ 30 E %
Förpackningen ska vara 200 ml
Ska finnas icke söta smaker bland de smaker som offereras.
5.8.7 Position 32. Näringsdryck, Energirik
Ska innehålla mindre än 1,0 g laktos per 100 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 210 kcal
Protein: ≥ 14 E %
Fett: ≥ 32 E %
5.8.8 Position 33. Näringsdryck, Energirik, Fiberrik
Ska innehålla mindre än 1,0 g laktos per 100 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: 120–155 kcal
Protein: ≥ 10 E %
Fett: ≥ 29 E %
Fiber: ≥ 2 g
Sida 12 av 28
LS 2017-0426
SLL980
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
5.8.9 Position 34. Näringsdryck, Energirik, Fiberrik
Ska innehålla mindre än 1,0 g laktos per 100 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: 160-200 kcal
Protein: ≥ 12 E %
Fett: ≥ 30 E %
Fiber: ≥ 1,5 g
Förpackningen ska vara 125 ml
5.8.10 Position 35. Näringsdryck, Energirik, Fiberrik
Ska innehålla mindre än 1,0 g laktos per 100 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 210 kcal
Protein: ≥ 14 E %
Fett: ≥ 32 E %
Fiber: ≥ 3 g
5.8.11 Position 36. Näringsdryck, Proteinrik
Ska innehålla mindre än 1,0 g laktos per 100 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: 100-140 kcal
Protein: ≥ 30 E %
Fett: ≥ 20 E %
5.8.12 Position 37. Näringsdryck, Proteinrik, Energirik
Ska innehålla mindre än 1,0 g laktos per 100 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 20 E %
Fett: ≥ 29 E %
Förpackningen ska vara 125 ml
5.8.13 Position x. Näringsdryck, Proteinrik, Energirik
Ska innehålla mindre än 1,0 g laktos per 100 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 300 kcal
Protein: ≥ 20 E %
Fett: ≥ 35 E %
Förpackningen ska vara 125 ml
Sida 13 av 28
LS 2017-0426
SLL980
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 14 av 28
LS 2017-0426
SLL980
5.8.14 Position 38. Näringsdryck, Proteinrik, Fettlåg
Innehåll per 100 ml:
Energi: 100 kcal
Protein: ≥ 30 E %
Fett < 20 E %
5.8.15 Position 39. Proteinrik, Energirik, Fiberrik
Ska innehålla mindre än 1,0 g laktos per 100ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 20 E %
Fett: ≥ 29 E %
Fiber: ≥ 1,5 g
5.8.16 Position 40. Komplett kosttillägg Soppa, Energirik
Innehåll per 100 ml:
Energi: 150 kcal
Protein: ≥ 15 E %
Fett: ≥ 30 E %
5.8.17 Position 41. Komplett kosttillägg Soppa, Energirik, Fiberrik
Innehåll per 100 ml:
Energi: 130-150 kcal
Protein: ≥ 15 E %
Fett: ≥ 30 E %
Fiber: ≥ 2 g
5.8.18 Position 42. Komplett näringsdryck med tillskott av D-vitamin och
kalcium
Ska innehålla mindre än 1,0 g laktos per 100 ml.
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 27 E %
Fett: ≥ 35 E %
Kalcium ≥ 240 mg
D-vitamin ≥ 6 mikrogram
5.8.19 Position 43. Övrigt kosttillägg Näringsdryck (ej ovan specificerad)
Ange näringsinnehåll och användningsområde
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 15 av 28
LS 2017-0426
SLL980
5.9 Näringsdryck, Klar konsistens
Allmänt
Ska vara en näringsdryck i flytande form med klar konsistens som ska offereras i
minst tre smaker.
Förpackning
Ska vara portionsförpackning på 100-200 ml och vid behov med sugrör.
5.9.1 Position 44. Näringsdryck, Energirik
Ska innehålla mindre än 1,0 g laktos per 100 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: 130–150 kcal
Protein: ≥ 10 E %
Ska vara med fruktjuice
5.9.2 Position 45. Näringsdryck, Energirik
För denna position antas 2 leverantörer
Ska innehålla mindre än 1,0 g laktos per 100 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 10 E %
5.9.3 Position 46. Näringsdryck, Energirik Mjölkproteinfri
Ska vara mjölkproteinfri
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 10 E %
5.9.4 Position 47. Kolhydratrik
Innehåll per 100 ml:
Energi: 20-50 kcal
Protein: 0 E %
Kolhydrat: 100%
Natrium ≤ 50 mg
Ska vara färdigplandad flytande lösning
5.9.5 Position x. Kolhydratrik
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 360 kcal
Protein: 0 E %
Kolhydrat: 100%
Natrium ≤ 20 mg
Ska vara portionsförpackat pulver
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 16 av 28
LS 2017-0426
SLL980
5.9.6 Position 48. Övrig näringsdryck, klar konsistens (ej ovan specificerade)
Ange näringsinnehåll och användningsområde.
5.10 Elementardiet
Ska vara en elementardiet
Ska offereras i minst 2 smaker
5.10.1 Position 49. Elementardiet, pulverform
Produkt ska vara i pulverform
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 425 kcal
Protein: ≥ 11 E %
Fett: ≤ 37 E %
5.10.2 Position 50. Elementardiet, flytande form
Produkt ska vara flytande form
Innehåll per 100 ml:
Energi: 80-100 kcal
Protein: ≥ 10 E %
Fett: ≤ 37 E %
5.10.3 Position 51. Semielementardiet, pulverform
Produkt ska vara i pulverform
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 410 kcal
Protein: ≥ 15 E %
Fett: ≤ 19 E %
5.10.4 Position 52. Övrig elementardiet och semielementardiet (ej ovan
specificerade)
Ange näringsinnehåll och användningsområde.
5.11 Näringsdryck, sjukdomsspecifik
5.11.1 Position 53. Näringsdryck, sjukdomsspecifik
Ska vara en sjukdomsspecifik näringsdryck
Referenser till vetenskapligt publicerade studier som styrker att produkten uppvisar
gynnsam effekt kopplat till det specifika sjukdomstillståndet produkten är avsedd för
ska skickas in på anmodan. Ange näringsinnehåll och användningsområde.
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 17 av 28
LS 2017-0426
SLL980
5.12 Sondnäring vuxna
Allmänna krav
Sondnäring ska ha en neutral eller mild smak och doft.
Sondnäringens konsistens ska vara sådan att den kan administreras med
gravitationsaggregat.
Osmolalitet ska anges per liter eller per kg.
Laktosinnehåll ska vara max 0,1 g/100 ml (gäller ej position 65-66 där kravet är max
0,3 g/100 ml).
Ska vara i flytande form om inte annat anges.
Förpackning
Förpackningsstorlek för färdigberedd lösning ska vara 250-1000 ml.
Funktion
Sondnäringsförpackningen ska kunna kopplas till de gravitationsaggregat och/eller
pumpaggregat som är vanligt förekommande på marknaden.
5.12.1 Position 54. Sondnäring, Standard
Innehåll per 100 ml:
Energi: 100-110 kcal
Protein: ≥ 15 E %
Fett: ≥ 25 E %
5.12.2 Position x. Sondnäring, Standard
Innehåll per 100 ml:
Energi: 100-110 kcal
Protein: ≥ 15 E %
Fett: ≥ 25 E %
Ska vara utan sojaprotein
5.12.3 Position 55. Sondnäring, Standard, Fiberrik
Innehåll per 100 ml:
Energi: 100-110 kcal
Protein: ≥ 15 E %
Fett: ≥ 25 E %
Fiber: ≥ 3 E %
Fiberinnehåll: ≥ 1,4 g/100 ml, lösliga och olösliga
Ska vara utan sojaprotein
5.12.4 Position 56. Sondnäring, Standard, Fiberrik
Innehåll per 100 ml:
Energi: 100-110 kcal
Protein: ≥ 16 E %
Fett: ≥ 30 E %
Fiberinnehåll: ≥ 1,4 g/100 ml, lösliga och olösliga
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 18 av 28
LS 2017-0426
SLL980
5.12.5 Position 58. Sondnäring, Energirik
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 13 E %
Fett: ≥ 30 E %
5.12.6 Position x. Sondnäring, Energirik
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 13 E %
Fett: ≥ 30 E %
Ska vara utan sojaprotein
5.12.7 Position 59. Sondnäring, Energirik, Fiberrik
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 13 E %
Fett: ≥ 30 E %
Fiberinnehåll: ≥ 1,4 g/100 ml lösliga och olösliga
5.12.8 Position x. Sondnäring, Energirik, Fiberrik
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 13 E %
Fett: ≥ 30 E %
Ska vara utan sojaprotein
Fiberinnehåll: ≥ 1,4 g/100 ml lösliga och olösliga
5.12.9 Position 60. Sondnäring, Proteinrik
Innehåll per 100 ml:
Energi: 100–140 kcal
Protein: ≥ 20 E %
Fett: ≥ 25 E %
5.12.10
Position 61. Sondnäring, Proteinrik, Fiberrik
Innehåll per 100 ml:
Energi: 100 kcal
Protein: ≥ 22 E %
Fett: ≥ 24 E %
Fiber: ≥ 2 g/100 ml, olösliga och lösliga
Mikronutrienter: 1000 ml sondnäring ska ge RDI av samtliga mikronutrienter
5.12.11
Position 62. Sondnäring, Proteinrik, Fiberrik
Innehåll per 100 ml:
Energi: 120 kcal
Protein: ≥ 20 E %
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 19 av 28
LS 2017-0426
SLL980
Fett: ≥ 30 E %
Fiber: ≥ 1,5 g/100 ml, olösliga och lösliga
Mikronutrienter: 1200 ml sondnäring ska ge RDI av samtliga mikronutrienter
5.12.12
Position 63. Sondnäring, Proteinrik, Energirik, Fiberrik
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 125 kcal
Protein: ≥ 20 E %
Fett: ≥ 30 E %
Fiber: ≥ 1,5 g/100 ml, olösliga och lösliga
5.12.13
Position 64. Sondnäring, Proteinrik, Energirik
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 20 E %
Fett: ≥ 35 E %
5.12.14
Position 65. Sondnäring, Proteinrik, Energirik
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 200 kcal
Protein: ≥ 20 E %
Fett: ≥ 35 E %
5.12.15
Position 66. Sondnäring, Proteinrik, Energirik, Fiberrik
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 200 kcal
Protein: ≥ 20 E %
Fett: ≥ 35 E %
Fiber: ≥ 1,5 g
5.12.16
Position 67. Sondnäring, Proteinreducerad, Energirik
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≤ 10 E %
Fett: ≥ 40 E %
Ska vara mineralreducerad, särskilt beträffande fosfat och kalium
5.12.17
Position 68. Sondnäring, Standard, Mjölkproteinfri
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 100 kcal
Protein: ≥ 15 E %
Fett: ≥ 32 E %
5.12.18
Position 69. Sondnäring, Standard, Mjölkproteinfri, Fiberrik
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 100 kcal
Protein: ≥ 15 E %
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 20 av 28
LS 2017-0426
SLL980
Fett: ≥ 32 E %
Fiber: ≥ 2 g/100 ml, olösliga och lösliga fibrer
5.12.19
Position 70. Sondnäring, Peptidlösning
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 100 kcal
Protein: ≥ 14 E %
Fett: ≥ 15 E %
Osmolalitet: ≤290 mOsm/kg H2O
Mängd MCT ska anges
5.12.20
Position x. Sondnäring, Peptidlösning
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 100 kcal
Protein: ≥ 14 E %
Fett: ≥ 15 E %
Mängd MCT ska anges
5.12.21
Position x. Sondnäring, Peptidbaserad lösning med vassleprotein
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 120 kcal
Protein: ≥ 30 E %
Fett: ≥ 25 E %
Ska vara vassleprotein
Ska vara peptidbaserad
Mängd MCT ska anges
5.12.22
Position 71. Sondnäring, Peptid i pulverform
Ska vara en peptidblandning i pulverform
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 400 kcal
Protein: ≥ 14 E %
Fett: ≥ 15 E %
Mängd MCT ska anges
5.12.23
Position x. Sondnäring, låg energi med multifiber
Innehåll per 100 ml:
Energi: 70 - 80 kcal
Protein: ≥ 15 E %
Fett: ≥ 25 E %
Fiber: ≥ 1,5 g
Mikronutrienter: 2000 ml sondnäring ska ge RDI av samtliga mikronutrienter
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
5.12.24
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 21 av 28
LS 2017-0426
SLL980
Position x. Sondnäring, låg energi
Innehåll per 100 ml:
Energi: 70 - 80 kcal
Protein: ≥ 15 E %
Fett: ≥ 25 E %
Mikronutrienter: 1200 ml sondnäring ska ge RDI av samtliga mikronutrienter
5.12.25
Position 72. Övrig sondnäring (ej ovan specificerade)
Ange näringsinnehåll och användningsområde
5.13 Sondnäring, vuxna, sjukdomsspecifik
Allmänna krav
Sondnäring ska ha en neutral eller mild smak och doft.
Sondnäring ska ha en lättflytande konsistens för att kunna administreras med
gravitationsaggregat. Osmolalitet och viskositet ska anges per liter.
Förpackning
Förpackningsstorlek för färdigberedd lösning ska vara 250-1000 ml.
Studier
Referens till vetenskapligt publicerade studier som styrker att produkten uppvisar
gynnsam effekt kopplat till det specifika sjukdomstillstånd produkten är avsedd för
ska skickas in på anmodan. Ange näringsinnehåll och användningsområde.
Position 73. Ange utförande och volym.
5.14 Näringsdryck för barn
Förpackning
Produkt ska vara portionsförpackad, 100-200 ml eller g och vid behov med sugrör.
Ska offereras i minst två smaker.
5.14.1 Position 74. Näringsdryck, Standard
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 120 kcal
Protein: ≥ 9 E %
Fett: ≥ 35 E %
5.14.2 Position 75. Näringsdryck, Energirik
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 9 E %
Fett: ≥ 40 E %
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 22 av 28
LS 2017-0426
SLL980
5.14.3 Position 76. Näringsdryck, Energirik med MCT-fett
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 9 E %
Fett: ≥ 40 E %
MCT-fett > 1,2 g/100 ml (= 7 E %)
5.14.4 Position 77. Näringsdryck, Energirik, Fiberrik
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 9 E %
Fett: ≥ 40 E %
Fiber: ≥ 1,1 g
5.14.5 Position 78. Näringsdryck, Energirik, Fiberrik, med MCT-fett
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 9 E %
Fett: ≥ 40 E %
Fiber: ≥ 1,1 g
MCT-fett > 1,2 g/100 ml (= 7 E %)
5.14.6 Position x. Näringsdryck, komplett till ketogen kost
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 3 E %
Fett: ≥ 14 E %
Kolhydrat: ≥ 1,0 g
Ska vara i pulverform
5.14.7 Position 79. Näringsdryck, Energirik, med fruktinnehåll
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 9 E %
Fett: 35-40 E %
Fibrer: ≥ 1,1 g
5.14.8 Position 80. Näringsdryck, Energirik med fruktinnehåll,
konsistensanpassad
Innehåll per 100 ml eller g:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 9 E %
Fett: 35-40 E %
Fibrer: ≥ 1,8 g
5.14.9 Position 81. Övrig näringsdryck (ej ovan specificerad)
Om specifik effekt utöver näringstillförsel avses ska studier som visar detta bifogas
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 23 av 28
LS 2017-0426
SLL980
anbudet. Ange näringsinnehåll och användningsområde.
5.15 Sondnäring för barn
Allmänna krav
Komplett skriftlig information på alla ingående näringsämnen och ingredienser ska
skickas in på anmodan, inklusive n-3, n-6 fettsyror och eventuellt MCT-fett.
Osmolalitet ska anges på produkten per liter och kg. Sondnäring ska ha en neutral
eller mild smak och doft. Sondnäringens konsistens ska vara sådan att den kan
administreras med gravitationsaggregat.
Om specifik effekt utöver näringstillförsel avses ska studier som visar detta bifogas
anbudet.
Förpackning
Förpackningsstorlek för färdigberedd lösning ska vara minst 90 ml. Olika
förpackningsstorlekar får offereras.
Funktion
Sondnäringsförpackningen ska kunna kopplas till de gravitationsaggregat och/eller
pumpaggregat som är vanligt förekommande på marknaden (gäller ej position 85).
5.15.1 Position 82. Sondnäring, Standard
För denna position antas 2 leverantörer.
Förpackningsstorlek för färdigberedd lösning på 200 och 500 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: 100 kcal
Protein: ≥ 8 E %
Fett: ≥ 35 E %
5.15.2 Position 83. Sondnäring, Standard
Innehåll per 100 ml:
Energi: 100 kcal
Protein: ≥ 10 E %
Fett: ≥ 49 E %
5.15.3 Position 84. Sondnäring, Standard
Innehåll per 100 ml:
Energi ≥ 120 kcal
Protein ≥ 9 E %
Fett ≥ 35 E %
5.15.4 Position 85. Sondnäring, Standard
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 120 kcal
Protein: ≥ 11 E %
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Fett: ≥ 49 E %
5.15.5 Position 86. Sondnäring, Standard, Fiberrik
För denna position antas 2 leverantörer.
Förpackningsstorlek för färdigberedd lösning på 200 och 500 ml
Innehåll per 100 ml:
Energi: 100-105 kcal
Protein: ≥ 10 E %
Fett: ≥ 35 E %
Fiber: 0,5-2,0 g/100 ml lösliga och/eller olösliga
5.15.6 Position 87. Sondnäring, Energirik
För denna position antas 2 leverantörer
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 10 E %
Fett: ≥ 40 E %
5.15.7 Position 88. Sondnäring, Energirik, Fiberrik
För denna position antas 2 leverantörer
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 10 E %
Fett: ≥ 40 E %
Fiber: 0,5-2,0 g/100 ml lösliga och/eller olösliga
5.15.8 Position 89. Sondnäring, Låg energi
Innehåll per 100 ml:
Energi: max 76 kcal
Protein: ≥ 10 E %
Fett: ≥ 35 E %
Fiber: ≥ 0,5 g
5.15.9 Position 90. Sondnäring, Peptidbaserad
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 100 kcal
Protein: ≥ 10 E %
Fett: ≥ 35 E %
5.15.10
Position 91. Sondnäring, Peptidbaserad, Energirik
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 150 kcal
Protein: ≥ 12 E %
Fett: ≥ 39 E %
Ska innehålla MCT fett
Sida 24 av 28
LS 2017-0426
SLL980
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
5.15.11
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 25 av 28
LS 2017-0426
SLL980
Position 92. Övrig sondnäring (ej ovan specificerade)
Ange näringsinnehåll och användningsområde.
5.16 Modersmjölksersättning
Allmänna krav
Osmolalitet (mosm/l) ska anges.
Hållbarhet/hygiensäkerhet
Oöppnade förpackningar ska kunna förvaras i rumstemperatur. Hållbarhet för
förpackning som har öppnats ska anges.
Recept
Instruktion för hur produkten tillblandas per 100 ml konsumtionsfärdig vara ska
skickas på anmodan.
5.16.1 Position 93. Modersmjölksersättning, Standard
För denna position antas 2 leverantörer.
Innehåll per 100 ml:
Energi: 65-70 kcal
Protein: 7-9 E %
Fett: 45-50 E %
Ska innehålla LCPUFA
5.16.2 Position x. Modersmjölksersättning, Standard
För denna position antas 2 leverantörer.
Innehåll per 100 ml:
Energi: 65-70 kcal
Protein: 7-9 E %
Fett: 35-40 E %
Ska innehålla LCPUFA
5.16.3 Position 94. Modersmjölksersättning, hypoallergen
För denna position antas 2 leverantörer.
Innehåll per 100 ml:
Energi: 65-70 kcal
Protein: 9-12 E %
Fett: 45-47 E %
Ska innehålla LCPUFA
Ska innehålla kalcium ≥ 60 mg
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 26 av 28
LS 2017-0426
SLL980
5.16.4 Position x. Modersmjölksersättning, hypoallergen
Innehåll per 100 ml:
Energi: 65-70 kcal
Protein: 8-10 E %
Fett: ≥45 E %
Ska innehålla MCT
Ska innehålla LCPUFA
5.16.5 Position 95. Modersmjölksersättning, hypoallergen med probiotika
Innehåll per 100 ml:
Energi: 65-70 kcal
Protein: ≥ 10 E %
Fett: 45-47 E %
Ska innehålla LCPUFA
5.16.6 Position 96. Modersmjölksersättning, ska vara surgjord
Innehåll per 100 ml:
Energi: 65-70 kcal
Protein: 8-10 E %
Fett: 45-47 E %
5.16.7 Position 97. Modersmjölksersättning, med delvis hydrolyserat protein
Innehåll per 100 ml:
Energi: 65-70 kcal
Protein: 7-8 E %
Fett: 45-47 E %
Ska innehålla LCPUFA
5.16.8 Position 98. Modersmjölksersättning, aminosyrabaserad
Innehåll per 100 ml:
Energi: 65-70 kcal
Protein: 11-12 E %
Fett: 44-47 E %
Ska innehålla LCPUFA
5.16.9 Position x. Modersmjölksersättning, aminosyrabaserad
Innehåll per 100 ml:
Energi: 100 kcal
Protein: 11-12 E %
Fett: 40-42 E %
Ska innehålla LCPUFA
Ska innehålla MCT
Halalcertifierad?
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
5.16.10
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 27 av 28
LS 2017-0426
SLL980
Position xx. Modersmjölksersättning för prematura barn
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 73 kcal
Protein: ≥ 10 E %
Fett: ≥ 45 E %
5.16.11
Position 99. Modersmjölksersättning för prematura barn
Ska innehålla dehydrolyserat protein
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 73 kcal
Protein: ≥ 10 E %
Fett: ≥ 45 E %
5.16.12
Position xx. Modersmjölksersättning för prematura barn, med
innehåll av probiotika
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 73 kcal
Protein: ≥ 10 E %
Fett: ≥ 45 E %
5.16.13
Position 100. Modersmjölksersättning för prematura barn, med
innehåll av probiotika
Ska innehålla dehydrolyserat protein
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 73 kcal
Protein: ≥ 10 E %
Fett: ≥ 45 E %
5.16.14
Position 101. Modersmjölksersättning för prematura barn
Innehåll per 100 ml:
Energi: ≥ 80 kcal
Protein: ≥ 14 E %
Fett: ≥ 45 E %
5.16.15
Position 102. Berikning för bröstmjölk för prematura barn, pulver
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 340 kcal
Protein: ≥ 22 E %
Kolhydrater: ≥ 70 E %
5.16.16
Position xx Berikning för bröstmjölk för prematura barn, pulver
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 335 kcal
Protein: ≥ 97 E %
Kolhydrater: ≥ 3 E %
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
Upphandlingsavdelningen
5.16.17
Kravspecifikation
2017-05-24
Sida 28 av 28
LS 2017-0426
SLL980
Position 102. Berikning för bröstmjölk för prematura barn, pulver
Innehåll per 100 g:
Energi: ≥ 430 kcal
Protein: ≥ 33 E %
Kolhydrater: ≥ 29 E %
Ska innehålla järn ≥ 45 mg
Download