Svåra ord - Simrishamn Kommun

advertisement
Kontaktuppgifter:
Simrislundsskolan Hus Öster: 0414-81 98 85
Simrislundsskolan Hus Väster: 0414-81 98 70
Korsavadskolan år 4-6: 0414-81 98 46
Rektor Katrin Österberg: 0414-81 95 66, [email protected]
Biträdande rektor Ingela Andersson: 0414-81 96 16,
[email protected]
Dina rättigheter och
ansvar som barn och
elev i skolområde
Simrislund
(Simrislundsskolan F-3 och Korsavadskolan 4-6)
Socionom Matilda Arvidsson: 0709-81 95 40,
[email protected]
Övergripande Specialpedagog Kerstin Hedin Ekberg: 0709-81 95 45,
[email protected]
Alla pedagoger nås via mail enligt principen
fö[email protected]
Andra bra telefonnummer:
Barnombudsman i kommunen: Marie Lundin: 0414-81 91 70
Barnens Rätt I Samhället, BRIS: 116 111
Lättläst version av
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
Svåra ord
Kränkning: När man blir utsatt av någon eller några andra på ett
sätt som gör att man känner sig ledsen, mindre värd och/eller rädd.
Exempel på kränkningar kan vara att man blir retad, slagen, hotad, blir
utestängd från lekar, aldrig blir lyssnad på eller blir förlöjligad.
Kränkningar kan ske direkt mellan två eller flera personer men också via
brev, telefon, e-mail, chatt, sms, mms och på olika sajter på internet.
Bilder/foton kan också vara kränkande.
Kom ihåg; Det är alltid du själv som avgör om du känner dig kränkt eller
inte. Det kan ingen annan bestämma åt dig eller säga att du inte är kränkt.
Diskriminering: När skolan (rektor och alla lärare) behandlar en eller flera
elever på ett helt annat sätt än alla andra på grund av att de är pojkar
eller flickor, deras religion, vilket land de kommer ifrån, har en
funktionsnedsättning, gillar killar eller tjejer, ålder eller om man valt att
vara tjej eller kille. Detta kallas för diskrimineringsgrunder.
Trakasserier: När man blir retad, slagen eller på annat sätt kränkt på
grund av att man är pojke eller flicka, sin religion, vilket land man kommer
ifrån, har en funktionsnedsättning, gillar killar eller tjejer, ålder eller om
man valt att vara tjej eller kille. Det vill säga diskrimineringsgrunderna.
Om någon vuxen på skolan får veta eller märker att någon blir kränkt så
ska den vuxne göra såhär:
1 Säga till den elev som kränker eller trakasserar direkt.
2 Prata enskilt med de som är inblandade. Även den som har blivit kränkt.
3 Ringa till/prata med föräldrarna/vårdnadshavarna till de som är
inblandade.
4 Berätta för rektor vad som har hänt och vilka som har varit inblandade.
Till dig som vårdnadshavare/förälder:
Om du får veta att ditt barn blir utsatt för kränkningar, trakasserier eller
misstänker diskriminering, kontakta ditt barns mentor eller rektor
snarast!
Detsamma gäller om du får kännedom om något annat barn som blir
utsatt i skolan på något sätt.
Du som förälder är viktig för ditt barns utveckling och mående och viktig
för personalen i skolan. Besök gärna skolan, kom på föräldramöten och
utvecklingssamtal så att vi kan skapa en bra dialog!
Följ gärna vår blogg: http://skolomradesimrislund.moobis.se/. Här finns
också Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i
sin helhet.
Lagar
Här är några viktiga lagar som gäller i
skolan:
Skollagen (2010:800): Här står bland annat om skolplikt (din skyldighet –
och rättighet att gå i skolan), rektors och lärares ansvar och förbud mot
kränkningar.
5 Skriva i en blankett, ett särskilt papper, om det som har hänt och vad de
olika eleverna berättat som varit inblandade.
6 Efter en eller två veckor har alla ett samtal till med den vuxne för att
berätta hur det har gått. Om det har varit bra eller om det har hänt något
mer. Det kallas för uppföljning.
Om det inte har blivit bättre träffas mentor, elev och föräldrar och kanske
någon annan vuxen på skolan i ett möte.
Socialtjänstlagen (2001:453) Kapitel 14§1: Här står det om
anmälningsplikten alla har som jobbar i skolan. Det betyder att all
personal måste anmäla till socialtjänsten om de är oroliga för att ett barn
far illa på något sätt.
Om kränkningarna eller trakasserierna inte slutar så skickas anmälan till
stödteamet. Stödteamet är Rektor, specialpedagoger, socionom, kurator
och skolsköterskan.
Brottsbalken: Här finns lagar om bland annat misshandel, hot eller
sexuellt ofredande. Dessa lagar gäller överallt i samhället, både i skolan,
fritidhemmet, på stan och hemma. Skolan kan polisanmäla händelser
som sker i skolan. Rektor bestämmer om polisanmälan.
Viktigt för dig som elev:
Enligt barnkonventionen har du rätt att tala
om vad du tycker, tänker och känner om olika saker. Det får du göra när
som helst, men klassråd, elevråd och utvecklingssamtal är bland annat till
för just detta!
Om du känner dig kränkt eller fått veta att någon annan elev på skolan
känner sig kränkt är det viktigt att du berättar för någon vuxen på skolan,
dina föräldrar eller någon annan vuxen som du litar på! Då är de vuxna
skyldiga att hjälpa dig!
Här är några exempel på vad vi – personal och elever – gör för att alla
barn ska känna sig trygga och trivas i skolan:
-Agerar direkt när vi får veta att någon känner sig kränkt. Vi startar då en
utredning om kränkande behandling. Den särskilda ”blanketten”.
-Har vuxenledda rastaktiviteter.
-Pedagoger och socionom arbetar med förebyggande och främjande
övningar och grupper i klasserna kring värderingar, sociala koder, trygghet
och trivsel.
-En gång varje månad jobbar all personal extra mycket med
värdegrundsfrågor på sina arbetslagsmöten.
-En gång i månaden träffas värdegrundsgruppen och diskuterar och tar
fram olika sätt att jobba med värdegrund och likabehandling.
- Alla klasser har klassråd en eller flera gånger varje månad.
-En gång i månaden är det elevråd.
-En gång om året får alla barn och elever fylla i en enkät med olika frågor
om trivsel och trygghet i skolan. När vi ser alla svaren vet vi vad vi måste
bli bättre på och jobba mer med i skolan. Elevrådet är med och tar fram
frågor och analyserar resultatet.
-Utvärderar och analyserar en gång per termin vilken typ av kränkningar
som förekommit och hur vi kan göra för att främja och förebygga så de
inte händer igen. Elevrådet är med i detta.
FN:s konvention om barnets rättigheter
En konvention är en överenskommelse mellan många länder i världen.
Sverige har skrivit på att de ska följa det som står i konventionen om
barnets rättigheter. Man kan säga att det är som en lag om vad barn har
rätt till i Sverige och i andra länder. Vi i skolan är skyldiga att följa
barnkonventionen. Du är barn tills du fyller 18 år. Det finns fyra artiklar
(regler) i barnkonventionen som är extra viktiga.
Artikel 2: Barnkonventionen ger dig och alla andra barn samma
rättigheter och lika värde. Ingen får diskriminera dig. Det betyder att
ingen får behandla dig sämre än någon annan. Du får inte heller
diskrimineras eller bestraffas för något som dina föräldrar är eller gör.
Artikel 3: När vuxna fattar beslut som rör barn ska de se till ”barnets
bästa”. Det betyder att de vuxna alltid ska tänka på vad som är bra för dig
och hur beslutet kommer att påverka dig. Du ska få det skydd och den
omvårdnad du behöver. Det är lika viktigt att vuxna tänker på ”barnets
bästa” när beslutet rör många barn.
Artikel 6: Du har rätt att leva och utvecklas. Ditt land ska göra allt det kan
för att du ska kunna göra det.
Artikel 12: Du har rätt att uttrycka dina åsikter i alla frågor som rör dig.
Vuxna ska lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. När en myndighet eller
domstol hanterar eller beslutar i en fråga som rör dig ska du få möjlighet
att komma till tals.
Download