Språkets uppkomst och språken idag

advertisement
Språkets uppkomst och språken idag
Den unika människan
•
•
•
Språkets uppkomst och språken idag
•
Den unika människan; Vad är språk?
•
•
•
•
huvudsakligen gradskillnader mellan människor och andra djur
intelligens - människa vs. apor, delfiner, etc.
användning och tillverkning av verktyg
sociala och kulturella färdigheter
•
inlärning och att lära andra individer
•
socialt/kulturellt distinkta befolkningsgrupper - även hos schimpanser,
orangutanger, valar
ekonomi - varuutbyte och prutning
påverkan på ekosystemet - ”lantbruk” hos myror, termiter, skalbaggar
krigsföring
etc.
Språkets uppkomst och språken idag
Språkets uppkomst och språken idag
Den unika människan > Språket
Den unika människan > Språket (2)
•
•
•
•
inget annat djur tycks ha något kommunikationssystem i närheten av det
mänskliga språket
många lingvister hävdar att enbart människor har språk överhuvudtaget, d.v.s. i
detta finns ingen gradskillnad
”språket” måste ha utvecklats under de senaste årmiljonerna
osäkert om det finns någon homologi (”liket till följd av delad härkomst”) mellan
t.ex. schimpansers kommunikationssystem och människors språk
•
det finns inget som tyder på att något folk talar ett språk som, i ett evolutionärt
perspektiv, är ett mellansteg mellan enklare och fullödiga/moderna språk
•
detsamma gäller för alla historiskt kända språk
•
detta leder till svårigheter i att kartlägga hur språket utvecklats och det har bl.a.
lett till att många tagit avstånd från frågan
•
under senare tid har dock frågan om språket evolution blivit populär
Språkets uppkomst och språken idag
Språkets uppkomst och språken idag
Den unika människan > Språket (3)
Studiet av språkets evolution
•
•
den ”diskreta” och ”partikulära” egenskapen hos mänskliga språk brukar
framhävas som ett definierande drag
•
i partikulära system kan subenheter kombineras och återkombineras - detta
finns också i t.ex. viss fågelsång
•
men dessa består inte av diskreta enheter som kan kombineras tillsammans
med emergent betydelse som resultat
•
dubbel artikulation (varje yttrande består både av betydelsebärande som i
simtur består av betydelselösa enheter) - som återfinns både på fonologisk och
syntaktisk nivå - tycks unik för mänskligt språk
förmågan att kommunicera om saker och skeende som inte är för tillfället
närvarande (”displaced reference” eller ”detached representation”) tycks också
unik
•
•
•
•
Wilkins & Wakefield (1995): ”We cannot leave the discussion of language origins
to those researchers who have yet to understand the concerns of modern
linguistics.”
Johansson (2005): ”We cannot leave the discussion of language origins to those
linguists who have yet to understand the concerns of modern evolutionary theory.”
Hauser, Chomsky & Fitch (2002): ”We argue that an understanding of the faculty
of language requires substantial interdisciplinary cooperation.”
Bickerton (2001): ”The ideal scholar in this field should combine a professional
training in linguistics, paleoanthropology, evolutionary biology, neurology,
psychology and primatology, at the very least.”
Språkets uppkomst och språken idag
Språkets uppkomst och språken idag
Vad är språk?
Vad är språk? (2)
•
•
•
Saussure (1916)
•
parole - språket i användning/diskursen
•
langue - den underliggande systematiska strukturen hos parole
Chomsky, m.fl.
•
perfomance - (enskilda) yttranden (≈ parole)
•
competence - individens språkliga kompetens (≈ langue)
Lamb (2000)
•
language1 ≈ parole
•
language2 ≈ langue
•
language3 - de kognitiva processerna som bildar fundamentet för language1
och language2
•
language4 - den medfödda språkförmågan (vid språkinlärning hos barn)
•
•
•
language1/parole är det enda som är direkt observerbart
existensen hos language2/langue antas på basis av language1/parole
alla lingvister erkänner existensen hos language2/langue men det finns ingen
konsensus om dess tillkomst (i individen), struktur eller innehåll
Språkets uppkomst och språken idag
Språkets uppkomst och språken idag
Vad är språk? (3)
Vad är språk? (4)
•
Johansson menar att
•
language1/parole, d.v.s. (yt)realisationen av språket, kan inte förklaras utan
language3 (kognitiva processer) eller utan de neurologiska processer som de
består av
•
”as soon as language1 is anything beyond random noises, language2 in some
sense is needed as well” (s. 5, kursiv stil inte i originalet)
•
för att förklara språket evolutionära ursprung är language4 (den medfödda
språkförmågan) central, även om det är osäkert i vilken grad language4 är
specifik för språket
•
evolutionen av language2/langue har med kulturell eller memetisk evolution att
göra
•
evolutionen av language4 har huvudsakligen med den vanliga biologiska
evolutionen att göra
•
funktionellt perspektiv
•
språk är en form av kommunikation (en av flera)
•
och det är sannolikt att språket uppstod för detta syfte
•
eller liknande syften som att påverka beteendet eller det mentala tillståndet hos
andra individer
•
men kan även ha uppkommit som ett instrument för konceptuell representation
•
Johansson ”communication will be treated as the main purpose of language” (s. 6)
Språkets uppkomst och språken idag
Språkets uppkomst och språken idag
Vad är språk? (5)
Vad är språk? (6)
•
Pinker (1998, 1999)
•
språk är system med två huvudkomponenter:
•
ord - en finit (men utbyggbar) uppsättning symboler
•
grammatik - en finit uppsättning regler för kombinationen av symboler
•
dessa huvudkomponenter kombineras och ger ”the infinite use of finite means”
•
McArthur m.fl. (1987) koncentrerar sig på den symboliska aspekten av ”ord”
•
symboler skiljer sig från andra tecken (”signals”)
•
ett tecken kan vara i stort sett vilken sorts information som helst, men eller
utan kommunikativ baktanke, medvetenhet eller referens
•
symboler förutsätter att alla parter delar referens
•
symboler, till skillnad från tecken, är enbart och medvetet kommunikativa och
förutsätter en gemensam syn på diskursen
•
ett symbol(iskt)språk kräver att talaren utgår ifrån att lyssnaren ska förstå vad
han/hon menar (jmf. Grices maximer)
•
detta, i sin tur, förutsätter att både talaren och lyssnaren ser den andra
parten som kapabel att förstå och handla medvetet
•
d.v.s. att de har ”a theory of mind”
Språkets uppkomst och språken idag
Språkets uppkomst och språken idag
Vad är språk? (7)
Vad är språk? (8)
•
ord/grammatik-dikotomin är naturligtvis inte unikt för Pinker utan kan spåras
tillbaks till Aristoteles
•
Launey (2004) identifierar två parallella vägar: den chomskyanska och den
funktionalistiska/kognitiva
•
den chomskyanska - syntax är ett autonomt system
•
vilket leder till en fokus på grammatiska ”regler” (eller language2) och
att syntaxen är den definierande aspekten av språk
•
grammatiken är ett subtilt, komplext och mycket abstrakt regelsystem
•
språkinlärning går ut på att identifiera den korrekta ”målgrammatiken”
för vilken UG krävs
•
den inherenta/medfödda syntaktiska strukturen medger svårligen ett
evolutionärt perspektiv på språkets uppkomst
•
den funktionalistiska/kognitiva - syntax utvecklas ur det semantiska och
kognitiva
•
leder mot en fokus på det observerbara språket (language1/parole) språket ses som en dynamisk process snarare än något abstrakt och
statiskt
•
nyckeln är vår upplevelse/perception av världen/verkligheten
•
logiska regler och objektiva definitioner är inga framträdande drag i
våra kognitiva och konceptuella strukturer, så de bör inte ligga till grund
för våra grammatiska/semantiska teorier
•
språket uppstår genom evolutionen hos den mänskliga kognitionen
Download