Tentamen Medicin A, Fysiologi med anatomi 15 hp, del 1

advertisement
Tentamen
Medicin A, Fysiologi med anatomi 15 hp, del 1
Kurskod: MC1002
Kursansvarig: Gabriella Eliason
Datum: 2013-12-11
Skrivtid: 240 min
Totalpoäng: 59p
Mikrobiologi, Ignacio Rangel 8p
Cellen, Metabolismen och Nervsystemet, Maria Fernström 35p
Ben och leder, Eva Funk 4p
Muskler, Gabriella Eliason 4p
Endokrina systemet, Olle Henriksson 8p
Godkänd: 60 % av totala poängen Väl godkänd:85 % av totala poängen OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper Skriv kodnummer på varje ark du lämnar in. Skriv endast på ena sidan av arket. Frågeformuläret får behållas av studenten. Tentamensåterlämning sker i samband med frågestunden den 15/1. Lycka till!
Mirkobiologi; Ignacio Rangel
1) Vad är tarmflora? (1p)
2) Redogör för cellväggens uppbyggnad hos Grampositiva och Gramnegativa bakterier. (3p)
3) Vad är skillnad mellan horisontell- och vertikal-genöverföring? (2p)
4) Varför kan inte ett virus föröka sig utanför en levande cell? (2p)
Cellen och Metabolismen, Maria Fernström
1. Vad är en stamcell och vad menas med att den kan differentiera? (2p)
2. Vilken molekyl består våra cellmembraner (cellväggar) till stor del av? (1p)
3. Var i cellen (i vilken cellorganell) tillverkas protein? (1p)
4. Beskriv kortfattat hur det går till när ett protein tillverkas, d.v.s. det som också kallas
translation? (3p)
5. Är proteintillverkning en anabol eller katabol reaktion? (1p)
6. Vad innebär det att en aminosyra är essentiell? (1p)
7. I vilken form kan vi lagra kolhydrater i musklerna och levern? (1p)
8. ATP är en viktig energirik förening:
a. Rita en enkel figur på en ATP molekyl. (1p)
b. I vilken cellorganell fosforyleras ADP till ATP? (1p)
c. Beskriv kortfattat vad som händer i citronsyracykeln och i elektrontransportkedjan?
(3p)
Nervsystemet, Maria Fernström
1. Vad är skillnaden mellan en gliacell och en nervcell? (1p)
2. Vad menas med begreppen:
a.Membranpotential? (1p)
b.Depolarisation? (1p)
3. a. Beskriv hur det går till när nervsignalen tar sig fram i ett omyeliniserat axon? (3p)
b. Vilken/vilka viktiga funktioner har myelinet i nervsystemet? (1p)
4. a. Vad heter den plats där nervsignalen tar sig fram kemiskt mellan två nervceller? (1p)
b. Beskriv enkelt hur signalöverföring går till. (2p)
5. Du råkar lägga handen på en varm spisplatta. Tack vare böjreflexen kommer du snabbt
att dra undan handen. Beskriv kortfattat en böjreflex, rita gärna. (3p)
6. Var i hjärnan finns centrum som reglerar: hjärtrytm, blodtryck och andning? (1p)
7. Vilken eller vilka hjärnlober är mest aktiv nu när du tänker, planerar och skriver svar på
tentafrågorna? (1p)
8. Det är fredag, kursen är avklarad och nu är det middag. Ge ett par exempel på effekterna
av en ökad aktivitet i parasympatiska delen av autonoma nervsystemet. (2p)
9. Efter maten sätter du på din favoritmusik. Beskriv så noggrant du kan ljudvågornas väg
från ytterörat till hjärnans hörselcentrum. (3p)
Ben och leder, Eva Funk
1.
Vilka ben ingår i axelleden (svenska och latin)? (1p)
2.
Hur är ett osteon/Hawerskt system i princip uppbyggt? (2p)
3.
Vad har ledvätskan för huvudsaklig funktion i en synovialled? (1p)
Muskler, Gabriella Eliason
1.
a. Vad menar man då man talar om en motorisk enhet? (1p)
b. Förklara vad som skiljer en liten från en stor motorisk enhet både i uppbyggnad och
funktion. (2p)
2.
Förklara kortfattat varför en muskel inte kan fortsätta kontrahera när
kalciumkoncentrationen sjunker i muskelfiberns cytosol. (1p)
Endokrina systemet; Olle Henriksson
1. Para ihop följande (ex 1 – A osv): 2p
1 Adenohypofys
A T3 och T4
2 Tallkottkörtel
B ANP
3 Hjärtat
C Prolaktin
4 Tyreoidea
D Melatonin
För flervalsfrågorna gäller: Endast ett påstående per fråga är rätt och rätt svar ger 2p.
2. För ACTH gäller följande:
a. ACTH stimulerar binjurebarken att frisätta hormonet kortisol. Detta hormon stimulerar i sin
tur till glukoneogenes vilket leder till ökad glukoskoncentration i blodet.
b. ACTH stimulerar binjurebarken att frisätta hormonet kortisol. Detta hormon hämmar
glukoneogenesen vilket leder till ökad glukoskoncentration i blodet.
c. ACTH stimulerar binjuremärgen att frisätta hormonet kortisol. Detta hormon stimulerar i sin
tur till glukoneogenes vilket leder till ökad glukoskoncentration i blodet.
d. ACTH stimulerar bisköldkörtlarna att frisätta hormonet kortisol. Detta hormon stimulerar i sin
tur till glukoneogenes vilket leder till ökad glukoskoncentration i blodet.
e ACTH stimulerar bisköldkörtlarna att frisätta hormonet kortisol. Detta hormon hämmar
glukoneogenesen vilket leder till ökad glukoskoncentration i blodet.
3. För glukoskoncentrationen i blodet gäller följande:
a. Vid minskad glukoskoncentration frisätts insulin från betaceller i pancreas vilket snabbt leder
till normaliserad glukoskoncentration.
b. Vid ökad glukoskoncentration frisätts insulin från alfaceller i pancreas vilket snabbt leder till
normaliserad glukoskoncentration.
c. Vid ökad glukoskoncentration frisätts insulin från betaceller i pancreas vilket snabbt leder till
normaliserad glukoskoncentration.
d. Vid ökad glukoskoncentration frisätts insulin från betaceller i hepar vilket snabbt leder till
normaliserad glukoskoncentration.
e. Vid minskad glukoskoncentration frisätts insulin från alfaceller i pancreas vilket snabbt leder
till normaliserad glukoskoncentration.
4. Östrogen är ett av kvinnans könshormoner. Ange vilken endokrin körtel östrogenet
frisätts från samt vilka hormoner som reglerar östrogenets frisättning. (2p)
Download