Inventeringsverktyg 2 Definition av målgruppen för

advertisement
2. Definition av målgruppen för en inventering
2.1 Kriterier för att en person ska ingå
i målgruppen
Socialstyrelsen utgår från den definition av psykiskt funktionshinder som Nationell
psykiatrisamordning tagit fram och som hänvisar till konsekvenserna av psykisk
sjukdom i form av väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Vad är psykiskt funktionshinder? Nationell psykiatrisamordning ger sin definition av begreppet psykiskt funktionshinder. Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning.
En person har ett psykiskt funktionshinder om hon eller han har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden, och om dessa begränsningar
har funnits, eller kan antas komma att bestå, under en längre tid. Svårigheterna ska
vara en konsekvens av psykisk störning.
(SOU 2006:100 s. 325)
I oktober 2007 beslutade Terminologrådet vid Socialstyrelsen att förändra definitionen av termen funktionsnedsättning, stryka begreppet handikapp som termpost samt
införa termen funktionshinder som egen termpost. Detta har medfört att Socialstyrelsen har anpassat Nationell psykiatrisamordnings definition till dessa förändringar.
Den förändrade lydelsen innebär dock inte en utvidgning eller inskränkning av den
kategori personer som Psykiatrisamordnaren avsåg att beskriva.
Den målgrupp som Nationell psykiatrisamordning definierat består av personer med
psykisk funktionsnedsättning som upplever väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av funktionshinder, det vill
säga begränsningar som uppstår i relation mellan en person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara direkt effekt av funktionsnedsättningen.
De kriterier som bestämmer vilka som tillhör målgruppen utgår från de kriterier som
Nationell psykiatrisamordning angivit i sin rapport ”Vad är psykiskt funktionshinder?”.
•
Åldersgräns
18 år och äldre
•
Viktiga livsområden
Exempel på viktiga livsområden är de som handlar om en persons basala liv i
samhället: boende, studier, arbete, sysselsättning, social gemenskap, relationer
och fritid.
•
Varaktighet
1
En person som haft en påtaglig aktivitetsbegränsning under minst ett år eller
som kan bedömas få en förutsedd begränsning under en avsevärd, minst
årslång period.
•
Väsentlig svårighet
En svårighet är väsentlig i kraft av att den försvårar ett självständigt liv
•
Konsekvens av psykisk störning/sjukom
Alla tillstånd som diagnosticerats eller som kan ha diagnosticerats som
psykisk störning/sjukdom ingår
Vilka psykiska tillstånd ingår i de psykiska störningar/sjukdomar som
enligt definitionen kan ge konsekvensen psykisk funktionsnedsättning?
Principen är att alla tillstånd som diagnosticerats (eller som kunde ha diagnostiserats)
som psykiska sjukdomar eller störningar ingår som möjliga att ge konsekvensen psykisk funktionsnedsättning. Erfarenhetsmässigt kommer gruppen att domineras av personer med psykossjukdom, personlighetsstörning eller allvarligare affektivt syndrom.
Även högfungerande personer (utan utvecklingsstörning) med ett neuropsykiatriskt
tillstånd ingår. Samsjuklighet mellan missbruk/beroende och annan psykisk störning/sjukdom ingår, s.k. ”dubbeldiagnos”. Långvariga och genomgripande psykiska
stresstillstånd, som vid diagnosen PTSD (post-traumatiskt stress-syndrom) och ”utmattningsdepression” ingår även i den grupp störningar som kan ge konsekvensen
psykiskt funktionshinder.
Vilka psykiska tillstånd ingår inte i de psykiska störningar/sjukdomar
som enligt definitionen kan ge konsekvensen psykisk funktionsnedsättning?
• Missbruk/beroende av alkohol eller andra droger utan psykiatrisk samsjuklighet
• Psykisk utvecklingsstörning utan samtidig annan psykisk störning/sjukdom
• Psykiatriska tillstånd som per sin diagnostiska definition är av kortvarig och
övergående natur, exempelvis diagnosen Akut stressyndrom eller Anpassningsstörning
• Demenssjukdomarna, exempelvis Alzheimers sjukdom utan annan samtidig
psykisk störning/sjukdom
2
2.2 Fallbeskrivningar för inventering
Följande korta fallbeskrivningar syftar till att exemplifiera tillämpningen av begreppet psykisk funktionsnedsättning. Personerna i exemplen har inga direkta motsvarigheter i verkligheten. Fallen är fingerade.
Kalle, 42 år
Kalle lever ensam i en hyresrätt, och han har inga problem med att klara av sitt boende. Han har vårdats inneliggande i psykiatrin under diagnosen schizofreni vid ett tiotal tillfällen, och är ordinerad att ta psykosmedicin kontinuerligt. Kalle är förtidspensionär sedan snart 20 år tillbaka. Han skulle vilja ha bättre ekonomi – mer pengar att
röra sig med, och inser att ett arbete skulle kunna medföra detta. De försök han gjort
att jobba på öppna marknaden har inte fungerat, bland annat eftersom Kalle vissa
mornar har väldigt svårt att komma upp ur sängen. Han har också svårt att förstå
muntliga instruktioner, och man har sagt att det inte finns tillgång till så konstant
handledning som skulle behövas för att han skulle fungera på jobben. Sedan ett halvår
har Kalle börjat besöka en närbelägen dagverksamhet som drivs av en brukarorganisation med ekonomiskt stöd från kommunen.
Kalle är en person med psykisk funktionsnedsättning. Hans delaktighetsinskränkning
– på ett viktigt livsområde – är kopplad till väsentliga aktivitetsbegränsningar vilka är
en konsekvens av hans psykiska sjukdom. Förmodligen bidrar även det faktum att
han redan som dryg 20-åring blivit beviljad en passiv ekonomisk förmån till att arbetsmarknaden blivit otillgänglig för honom. Kalle inventeras både av sin kontaktperson inom det psykiatriska psykosteamet och från dagverksamheten där han regelbundet brukar vistas.
Anna, 18 år
Anna bor tillsammans med sin pappa i ett radhus. Hon träffar sin mamma (som bor i
en annan stad) sporadiskt. Anna går i gymnasieskolan, i en specialklass för elever
med företrädesvis Aspergers syndrom. Hon är framgångsrik i skolarbetet, och tros
komma att lämna gymnasiet med höga betyg. Anna har en kompis, som går i samma
klass. De träffas efter skolan nästan varje dag hemma hos Anna. Deras samvaro består ofta i att de sitter i varsin stol och läser sina läxor. Ibland lyssnar de på musik,
men oftast inte till samma låt (de har var sin mp3-spelare med hörlurar). I övrigt saknar Anna kompisar och längtar efter ett större umgänge, inte minst efter att bli ihop
med en kille. Hennes försök att träffa jämnåriga i ”vanliga” miljöer har hittills inte
varit framgångsrika. Anna ses i dessa situationer nog som väldigt udda och självupptagen, blir gärna lite långrandig och tjatig och har svårt anpassa sig till det som andra
sysslar med eller är intresserade av. Anna skulle också gärna vilja flytta hemifrån, för
det är ofta konflikter mellan far och dotter. Annas pappa tror inte att Anna skulle klara av att bo på egen hand. Han påpekar att Anna inte förmår att sovra bland information – för henne är reklambladet lika viktigt som elräkningen, och när någonting utanför rutinen inträffar (t.ex. att sotaren kommer) blir hon väldigt störd. Det är ännu
oklart vad Anna ska göra och var hon ska bo när hon går ur gymnasiet om ett år. Hon
oroar sig ganska mycket för framtiden, en oro som delas av föräldrarna.
Anna är en person som har psykisk funktionsnedsättning. Hon har väsentliga svårigheter på livsområdet sociala relationer, och dessa svårigheter är en konsekvens av
hennes psykiska störning. Det kan förväntas att hennes problem blir bestående under
3
flera år framåt, och hon skulle behöva professionell hjälp med att planera sin framtid.
Anna inventeras av sin kontakt inom ”råd & stöd-teamet” inom landstingets verksamhet för stöd och habilitering.
Alf, 32 år
Alf lever i ett särboförhållande med en jämnårig man. Alf studerade efter gymnasiet
under några år på universitetet, hade inriktning mot att bli språklärare men slutförde
inte någon examen. Under studietiden, och därefter periodvis på heltid, har Alf arbetat som taxiförare. Han har nyligen beviljats hel sjukersättning. Taxijobbet är inte
tillgängligt eftersom Alfs körkort drogs in i samband med att han fälldes för rattonykterhet. Alf har vid fyra tillfällen varit inlagd på psykiatrin, de tre första tillfällena enligt LPT. Vid det senaste vårdtillfället, som inträffade för ett halvår sedan, gick han
med på frivillig vård. Alf medicinerar sedan fem år regelbundet med stabiliseringsmedicin mot sin bipolära affektiva sjukdom, vilket tycks ha medfört att hans skov av
mani kommer något mer sällan och inte blossar upp lika snabbt och oförväntat. Alfs
depressiva perioder har med åren blivit längre och inte lika tydligt avgränsbara från
hans normaltillstånd. Alf tycker sig inte ha något mer på arbetsmarknaden att hämta –
han skäms förfärligt över att ha kört rattfull. Han tror att många människor i stan vet
om vad han har gjort och att ”alla” vet att han har legat på psyket. Han tror att folk
tittar snett på honom för att han är homosexuell. Han lever sedan något år ett mycket
begränsat liv, med få vänner och få saker att göra.
Alf är en person som har psykisk funktionsnedsättning. I konkret mening kan Alf
sedan flera år inte leva ett aktivt liv ute i samhället (men har troligen goda möjligheter
att kunna göra det, vilket bör kunna underlättas av adekvata stöd- och rehabiliteringsinsatser). Alf inventeras av personal vid den psykiatriska vårdavdelning där han brukar bli inlagd.
Jenny, 72 år
Jenny är ensamstående, vilket hon varit nästan hela livet. En kort tid i ungdomen var
hon förlovad, men förhållandet bröts i och med att hon blev intagen på mentalsjukhus
år 1955. Hon vårdades under diagnoserna schizofreni och lätt utvecklingsstörning.
I sjukhuslika miljöer (med undantag av en kortare tid i familjevård, och några perioder på sjukhem) kom hon med korta avbrott att vistas i nära 40 år. Hon skrevs ut som
medicinskt färdigbehandlad i psykiatrisk heldygnsvård 1995, och fick ett särskilt boende i kommunal regi, alldeles i närheten av det f.d. mentalsjukhuset där hon hade
bott de senaste 10 åren. Jennys person och uppträdande är präglade av den långa
vårdtiden. Hon säger sig vara nöjd med sitt nuvarande boende, tycker om att ha en
egen dörr att stänga om sig, men kan sakna tillgången till arbetsterapin som fanns på
sjukhuset, eftersom hon fann glädje och kände sig nyttig när hon fick väva mattor och
dukar. Hon saknar inte gemenskapen från vårdavdelningen – dessutom bor några av
hennes gamla medpatienter i samma hus, så om hon skulle vilja vore det lätt att träffas. Jenny sätter värde på att några ur personalen följde med till det nya stället – det
innebar en viss trygghet, även om hon kan tycka att personalen är lite väl sträng med
henne när de håller på husets regler (bland annat ingen rökning i den gemensamma
delen av gruppbostaden, att kylskåpet låses efter klockan 17.00 och att man inte får ha
besök på rummet nattetid). Jenny begränsas även av dålig ekonomi, hon tycker att
hon blev fattigare när hon fick flytta ut från sjukhuset. Hon har en god man som hjälper till med räkningarna och fördelar fickpeng till henne varje vecka.
4
Jenny är en person med psykisk funktionsnedsättning. Hennes dagliga liv bär fortsatt
en institutionsprägel med stark delaktighetsinskränkning. Jenny inventeras av den
handläggare på socialtjänsten som har ansvar för att följa upp hennes behov av stöd i
boendet.
Mustafa, 54 år
Mustafa är en kurdisk flykting som beviljats politisk asyl i Sverige. Han kom till Sverige för fyra år sedan. I iranska Kurdistan arbetade Mustafa bland annat som byggnadsarbetare. Han har gått i skola endast tre år och förmodas ha begränsade läs- och
skrivfärdigheter på sitt eget språk. Mustafa bor i en hyreslägenhet anvisad av flyktingmottagningen i en mindre mellansvensk kommun. Det finns några fler kurder i
kommunen, men Mustafa har endast sporadisk kontakt med dem. Han berättar inte
gärna om sin bakgrund och om sina upplevelser, men asylskälen talar för att han kan
ha varit utsatt för en längre fängelsevistelse eventuellt med inslag av tortyr. Mustafa
har aldrig haft något arbete i Sverige, och han har inte lärt sig svenska så bra att han
skulle kunna fungera på särskilt många arbetsplatser. Han har gått SFI (svenska för
invandrare) under flera år med måttliga resultat. Mustafa försörjer sig på socialbidrag.
Han mår inte bra, tycker socialsekreteraren, som remitterat Mustafa till psykiatrin för
bedömning. Mustafa var mycket misstänksam mot den psykolog han fick träffa, och
kontakten avslutades efter ett par besök. Den psykiatriska bedömningen blev osäker –
man funderade på om patienten kunde lida av ”PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)
med paranoida inslag”. Mustafa verkar ha något större förtroende för primärvården.
Han går ofta till vårdcentralen och söker för sina besvär med värk i hela kroppen och
för sin dåliga sömn. För husläkaren har Mustafa berättat att han är väldigt rädd för
”repressalier” av olika slag. Han sover alltid med lamporna tända i lägenheten och
törs aldrig vistas utomhus när det är mörkt.
Mustafa är en person med psykisk funktionsnedsättning. Det är inte utrett vilken psykisk störning han lider av, men tillräckligt mycket talar för att psykisk sjukdom bidrar
till hans starkt inskränkta dagliga liv. Möjligen bidrar någon form av kognitiv begränsning, vilket heller inte är utrett. Problemen har funnits under flera års tid, och
inget talar för att han är på väg att komma över dem. Mustafa har även konsekvenser
av bristen på språkkunskaper och mer generellt – invandrarskapets utsatthet. Han har
påtagliga behov av hjälp från flera myndigheter och vårdgivare. Mustafa inventeras
av sin distriktsläkare.
Alma, 67 år
Alma har fram till 55-årsåldern arbetat inom hemtjänsten. Hon fick sedan förtidspension på grund av värk i axlarna och högt blodtryck. Hon har varit gift två gånger, har
inga biologiska barn, men väl tre vuxna bonusbarn från det andra äktenskapet. Alma
skilde sig från första maken 1970 och gifte om sig 1978. Det äktenskapet varade endast i fyra år innan det slutade med skilsmässa. Hon bor nu ensam i en hyresrätt och
har hemtjänst två timmar per dag varje vardag. Under hela sitt vuxna liv har Alma
mer eller mindre dragits med ångest och nedstämdhet – vid något tillfälle fick hon
diagnoserna dystymi och småkärlssjuka. Hon är nyligen utredd vid geriatrisk klinik
utan att man fann tecken till demens. Alma medicinerar mot högt blodtryck, kärlkramp, höga blodfetter, åldersdiabetes och mot ångest. Hennes liv är idag i hög grad
präglat av hennes ångestbesvär och initiativsvårigheter. Alma ser få ljuspunkter i tillvaron, och träffar i princip endast hemtjänstpersonalen samt f.d. makens barn (några
gånger per år). Det hon skulle önska är att få komma in på någon form av äldreboen5
de, eftersom hon har svårt att orka med att sköta sin bostad och sig själv. Alma har
dock hittills inte bedömts ha behov som motsvarar särskilt boende.
Alma är en person som har psykisk funktionsnedsättning. Hennes aktiviteter på väsentliga livsområden är starkt begränsade. Detta har varat under flera år, och mycket
talar för att tillståndet ska bli bestående under längre tid. Hennes delaktighetsinskränkning är en konsekvens av den psykiska störningen i kombination med ökad
sårbarhet i form av metabolt syndrom/småkärlssjuka. Alma inventeras av handläggaren inom socialtjänsten.
Peder, 24 år
De senaste sju åren i Peders liv har periodvis varit stökiga – han har gått in och ut ur
relationer till ett flertal tjejer, och när det varit dags att bryta upp har detta medfört
mycket dramatik för Peder: han har betett sig självdestruktivt och även gjort självmordsförsök som hade kunnat sluta illa. Även utbildningen och yrkeslivet är stökigt –
just nu går Peder en Lernia-utbildning till bilelektriker, men han har hög frånvaro och
tycker själv att yrket inte verkar vara något för honom. Han hoppade på kursen eftersom han kände sig tvungen att nappa på något av de förslag som arbetsförmedlingen
gav honom. Peder har haft kortare jobb som försäljare, jobbat på dagis och varit musiklärarvikarie. Musiken är hans stora intresse och drömmen har funnits där att en dag
slå igenom som rocksångare. Oftast tvivlar dock Peder på sin egen förmåga, och han
har svårt att hålla fast vid sina mål och planer under någon längre tid. Peder använder
alkohol dagligen, och ibland i stora mängder. Det händer att han röker hasch. Han bor
kvar hemma, hans föräldrar har inrett villans garage till ett rum åt honom med egen
ingång ett rum som också är en välutrustad musikstudio. Peder är en emotionell person som lätt blir starkt engagerad och då har förmågan att kunna engagera andra. Men
han bringas lätt ur balans (även smärre motgångar och oklarheter stjälper honom) och
han kan då reagera mycket kraftigt och svårförståeligt för folk i hans omgivning. De i
praktiken enda varaktiga relationer som Peder har tillgång till finns inom den närmaste familjen. Peder har (i början tillsammans med föräldrarna) sökt hjälp hos skolhälsovården, hos barn- och ungdomspsykiatrin, på ungdomsmottagning och även hos
privata psykoterapeuter. I samband med självmordsförsöken har han varit inlagd på
vuxenpsykiatrisk klinik under några dagar. Utskrivningsdiagnos vid det senaste vårdtillfället var emotionellt instabil personlighetsstörning. Hittills har inte Peder stannat
kvar mer än under några månader i behandlingskontakterna. Peder har för närvarande
kontakt med kommunens missbruksgrupp, och det är därifrån som han inventeras.
Peder är en person med psykisk funktionsnedsättning. Hans aktiviteter på viktiga
livsområden är sedda över tid inskränkta – även om han i perioder kan fungera bra.
6
Download