Likabehandlingsplan

advertisement
Likabehandlingsplan
Likabehandlingsplan
Norsjö skolor
och fritidsgårdsverksamhet
Lokal plan för: Norsjö Gymnasium
Reviderad 2012 - 06 - 18
Central likabehandlingsplan senast reviderad
2011-05-02
av Likabehandlingsteamet
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
Innehållsförteckning
Vår vision ................................................................................................................................... 3
Känsla och Stil ....................................................................................................................... 4
Lagen .......................................................................................................................................... 4
Ansvar ........................................................................................................................................ 5
Hur förebygger vi kränkningar? ................................................................................................. 5
Hur utreder vi kränkningar? ....................................................................................................... 6
Hur åtgärdar vi kränkningar? ..................................................................................................... 8
Hur följer vi upp kränkande händelser? ..................................................................................... 8
Uppföljning och utvärdering ...................................................................................................... 8
Implementering och information ................................................................................................ 9
6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling ................................................................. IV
Diskrimineringslag (2008:567) ...............................................................................VII
SFS nr: 2008:567 Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet
DISK Utfärdad: 2008-06-05 Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1979 ............................... VII
1 kap. Inledande bestämmelser ....................................................................................... VII
Bilagor:
1. Aktivitetsplan
2. Årlig plan
3. Skollagen (6 kap.)
4. Diskrimineringslag
5. Definitioner
6. Logg
7. Elevenkät
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
Vår vision
”I våra verksamheter ska alla känna sig trygga och inte bli kränkta”
Våra verksamheter
När definitionen ”våra verksamheter” används i likabehandlingsplanen, avses följande
verksamheter: förskola, familjedaghem, grundskola, grund- och gymnasiesärskola, fritidshem,
gymnasiet, fritidsgård, SFI samt vuxenutbildning.
Vårt trygghetsteam består av:




Rektor/förskolechef för verksamheten
Mentor/pedagog
Kurator (inom skolverksamheten)
Specialpedagog (inom förskola och familjedaghem)
Till dig som barn/elev
Vi vill att alla våra barn och elever ska trivas med personalen och med varandra. Det är en
förutsättning för att god inlärning ska kunna ske.
Om du någon gång blir utsatt för mobbing eller kränkande behandling vill vi att du genast tar
kontakt med någon vuxen som du känner förtroende för. Detta gäller även dig som ser någon
som blir utsatt.
Till dig som förälder
Om du misstänker att ditt eller någon annans barn utsätts för kränkande behandling – kontakta
personalen inom någon av våra verksamheter. De är skyldiga att vidta åtgärder för att detta
inte ska upprepas.
Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling vill vi att du som
förälder tydligt förklarar för barnet att du inte accepterar kränkningar och att du ser mycket
allvarligt på detta. Även i detta fall kan det vara bra att ta kontakt med personalen inom
verksamheten.
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
Känsla och Stil
Våra verksamheter vilar på en gemensam värdegrund som kännetecknas av ”Känsla och Stil”.
Denna profilering ska genomsyra all verksamhet samt ligga till grund för riktade lektioner och
temadagar. Grunden för Känsla och Stil är följande tre områden:
Respekt
Målsättning: att alla visar ömsesidig respekt, dvs. accepterar varandra som vi är, tar personligt
ansvar och skapar trygghet samt känsla för vad som är rätt och orätt.
Attityder
Målsättning: att grundlägga positiva attityder som innebär att man kan ta ansvar, vårda sitt
språk, uppträda med gott omdöme och inse konsekvenserna av all påverkan.
Empati
Målsättning: att utveckla förmågan att förstå hur andra känner och visa hänsyn.
Lagen
Enligt Skollagen (2010:800) samt Diskrimineringslagen (2008:567) är det förbjudet att
diskriminera någon på grund av,
 kön
 könsöverskridande identitet eller uttryck
 ålder
 etnisk tillhörighet
 sexuell läggning
 funktionshinder
Lagen omfattar också kränkningar utöver ovan angivna diskrimineringsgrunder.
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
Kränkande behandling
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla
människors lika värde. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara
återkommande. En kränkning kan ske mellan barn/elever såväl som mellan personal och
barn/elever.
Kränkningarna kan vara:
 Fysiska (t.ex. slag eller knuffar)
 Verbala (t.ex. att bli hotad, kallad hora eller bög eller rasistiska uttalanden)
 Psykosociala (t.ex. utfrysning, ryktesspridning)
 Text- och bildburna (t.ex. klotter, brev, e-post, sms och mms)
En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger att han
eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar!
Ansvar
Rektor har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplan upprättas, efterlevs samt årligen
utvärderas och revideras. Rektor ansvarar också för att personalen kontinuerligt utbildas för
att aktivt kunna arbeta mot kränkande behandling. Rektor ansvarar dessutom för att all
personal, alla barn/elever och föräldrar/god man får ta del av likabehandlingsplanen.
All personal i våra verksamheter har skyldighet att visa respekt för den enskilda eleven/barnet
samt att uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka alla former av
kränkande behandling.
Barn/elever har ett ansvar att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer med
personal och andra barn/elever. Eleven ska handla utifrån skolans värdegrund, respektera
andra och visa hänsyn. Det är viktigt att man funderar över hur man uppträder och hur andra
kan tänkas uppfatta detta.
Vårdnadshavare och/eller andra viktiga vuxna i barnets/elevens omgivning, har också ett
ansvar. Om både verksamheter och hem tydligt tar avstånd från kränkande behandling får
detta en positiv inverkan på barnet/eleven. Prata med barnet/eleven om kränkande behandling.
Vi kan alla hjälpas åt att skapa verksamheter där alla trivs och har det bra.
Hur förebygger vi kränkningar?

I våra verksamheter och all undervisning förebygger vi kränkningar genom att lyfta
och belysa diskrimineringsgrunderna.

Årlig Plan, bilaga 1, ska upprättas inför varje verksamhetsår och utvärderas därefter. I
aktivitetsplanen ska samtliga diskrimineringsgrunder beaktas. Den årliga planen ska
inkluderas i det dagliga arbetet.
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan

Pedagoger inom våra verksamheter ansvarar för att barnen/eleverna ska få ökade
kunskaper genom objektiv undervisning om diskrimineringsgrunder och
likabehandling. Varje pedagog ansvarar för att undervisningsmaterial hålls aktuellt.

All personal inom kommunens verksamheter ska vara goda förebilder och arbeta
aktivt för att inte sprida fördomar.

All personal inom våra verksamheter ska aktivt främja att likabehandlingsplanen
efterlevs.

Barn och elever ska utifrån ålder och mognad delta i utformningen av den årliga
planen.
Exempel på hur vi förebygger de olika diskrimineringsgrunderna:

Aktiviteter ska utformas så att alla har möjlighet att delta oavsett kön.

Modersmålsundervisning ska erbjudas för de barn/elever som har rätt till det.

Verksamheterna ska arbeta för ökad förståelse och tolerans för alla kulturer och
etniciteter.

Miljön ska tillgängliggöras för funktionshindrade.

Verksamheterna ska utformas så att alla har möjlighet att delta i någon form och inte
känner sig utanför.

Verksamheterna ska arbeta för ökad förståelse för olikheter i sexuell läggning och
könsöverskridande identitet eller uttryck.

Alla barn/elever ska respekteras oavsett ålder.
Hur utreder vi kränkningar?
Om vi får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling kommer vi omedelbart att utreda händelsen enligt följande rutiner!
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
Om barn/elev känner sig kränkt av annan/andra barn/elev/-er:
Vid händelse:
1. Närmaste personal hanterar händelsen tex genom att samtala med de inblandade
barnen/eleverna och vårdnadshavare. Allt ska dokumenteras och sparas.
2. Närmaste personal dokumenterar fakta rörande händelsen på blankett ”logg” (se
bilaga 5). Denna sparas hos barnets/elevens mentor.
3. Närmaste personal bedömer vilka åtgärder som är nödvändiga för att händelsen
inte ska upprepas.
4. När ovanstående åtgärder inte är tillräckliga informeras rektor/förskolechef som
beslutar om fortsatt arbete. Det kan innebära ett överlämnande av ärendet till
Trygghetsteamet.
Vid ärenden överlämnade till Trygghetsteamet:
5. Trygghetsteamet utreder, ger förslag på åtgärder samt följer upp ärendet.
Dokumentation sker fortlöpande under arbetets gång.
6. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphör så vidtas andra åtgärder. Det
kan t.ex. vara kontakt med socialtjänsten eller polismyndigheten.
7. Ärendets avslutade handlingar lämnas till ansvarig rektor/förskolechef för
diarieföring.
8. Trygghetsteamet redovisar antalet ärenden till Likabehandlingsteamet.
Om ett barn/en elev känner sig kränkt av personal eller andra vuxna:
1. Eleven/vårdnadshavare kontaktar personal i berörd verksamhet, som man känner
förtroende för. Denne kontaktar i sin tur rektor/förskolechef.
2. Rektor/förskolechef ansvarar för utredning, åtgärder och att dokumentation
genomförs.
Ett ärende är sekretessbelagt och diarieförs i kommunens diarium. Ärendet sparas i 10
år.
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
Hur åtgärdar vi kränkningar?
Om barn/elev känner sig kränkt av annan/andra barn/elev/-er:

Utifrån utredningen om vad som inträffat ansvarar rektor/förskolechef för att
identifiera och sätta in nödvändiga åtgärder för att komma tillrätta med problemet.
Rektor/förskolechef ansvarar även för att sätta in de åtgärder som krävs för att
händelsen inte ska upprepas.

Vid behov beslutar rektor/förskolechef att åtgärdsprogram/handlingsplan upprättas
eller att elevvårdskonferens ska genomföras.
Om barn/elev känner sig kränkt av personal:

Personalens arbetsledare ansvarar för att åtgärder vidtas enligt gällande lagar och
förordningar.
Hur följer vi upp kränkande händelser?

Någon ur trygghetsteamet håller uppföljande samtal med den utsatta samt underrättar
rektor/förskolechef som fattar beslut om ärendet kan avslutas.

Trygghetsteamet följer upp de beslut som tagits i åtgärdsprogrammet/handlingsplanen,
vid behov hålls elevvårdskonferens.
Uppföljning och utvärdering
Varje enhet utvärderar sina lokala aktiviteter utifrån Årlig Plan. Utvärderingen och plan för
aktiviteter kommande läsår – samt eventuella förslag till revidering av den centrala planen –
lämnas till rektor/förskolechef.
Arbetet med uppföljning och revidering av likabehandlingsplanen ska årligen redovisas i
skolornas och kommunens kvalitetsredovisning.
Följande frågor bör tas upp vid utvärderingen:
 Hur har informationen nått ut till barn/elever, föräldrar och personal?
 Vilka förebyggande åtgärder har vidtagits under läsåret?
 Hur har eventuella ärenden hanterats och följts upp?
 Bör något ändras i Likabehandlingsplanen? Formalia måste ses över så att den blir
korrekt (förslag på ändringar är införda i detta dokument).
 Antal ärenden under året?
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
I slutet av varje läsår gör Likabehandlingsteamet en uppföljning av den centrala planen.
Utifrån resultaten av denna uppföljning görs eventuella revideringar. Verksamheternas
utvärderingar ska ligga som grund för kommande års likabehandlingsarbete.
Implementering och information




Ansvarig arbetsledare informerar sin personal om hur man arbetar med
likabehandlingsplanen.
Rektor/förskolechef ansvarar för att information om likabehandlingsplanen ges till
barn/elever, föräldrar, personal, skolråd och elevråd.
Arbetsledare informerar vikarier.
Rektor/förskolechef ansvarar för att en uppdaterad version av likabehandlingsplanen
alltid finns tillgänglig på skolans hemsida.
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
Bilaga 1
Gemensam för alla verksamheter
Aktivitetsplan – förebygger och upptäcker diskriminering
eller annan kränkande behandling
Aktivitet
Ansvar för genomförande:
Ett aktivt arbete med vår gemensamma värdegrund
”Känsla och Stil” pågår ständigt i vår verksamhet.
Samtliga grupper
Likabehandlingsteamet sammanträder 1-2 ggr/termin och
ansvarar för att följa upp och revidera
likabehandlingsplanen. De arbetar strategiskt, planerande
och förebyggande när det gäller likabehandlingsfrågor.
Kurator
Vuxna ska sträva efter att finnas i miljöer där barn/elever
befinner sig.
All personal inom
verksamheten
Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig för alla
medarbetare inom skolverksamheten.
Rektor/förskolechef
Vid varje utvecklingssamtal tar pedagog upp frågan om
likabehandling och kränkning.
Pedagog
Vid hälsosamtal ska frågor om likabehandling och
kränkning tas upp.
Skolsköterska
Kvalitetsenkäter genomförs årligen i förskola, fritidshem,
grundskolans årskurs 2, 5 och 8 samt gymnasiet årskurs 2.
Den visar hur barn/elever trivs samt ger en bild av hur
föräldrarna upplever att deras barn/elever trivs
Avdelningschef för- och
grundskola samt fritidshem
Gymnasierektor
Drogvaneundersökningen, som genomförs årligen i årskurs Folkhälsosamordnare
9 och gymnasiets årskurs 2, ger en bild av hur eleverna
trivs.
Den kamratstödjande verksamheten från åk 6 skriver
kontinuerliga lägesrapporter. Aktiviteter sker 4 gånger per
termin som hänvisar till samtliga diskrimineringsgrunder
samt annan kränkande behandling.
Kurator/
Fritidsgården
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
Aktivitet
Ansvar för genomförande:
Tyngdpunkten ska ligga på att årliga aktiviteter följs upp
och revideras under vårterminen.
Nya aktiviteter kommande läsår inplaneras utifrån
utvärderingen. Den reviderade upplagan presenteras
höstterminen.
Pedagog/Rektor7Förskolechef
Årlig plan och händelserapporter ska lämnas in till
rektor/förskolechef efter uppföljning/utvärdering.
Pedagog
Utvärdering av händelserapporter ska ske och där kartläggs Rektor/förskolechef
vilken slags kränkning som förekommer.
Ärenden som behandlats av trygghetsteamet rapporteras
till nämnd.
Kurator
Hälsodagar
Utsedd klass
Kärleksdagar
Utsedd klass
Trivselenkät anonym
Kurator
Elevhälsoteam behandlar övergripande hälsofrågor varje
vecka.
Elevhälsa
Nyanställd informeras om likabehandlingsplan och årlig
plan.
Rektor/förskolechef
För elever i grund- och gymnasieskola ska årlig plan
presenteras i början av höstterminen
Pedagog
Elever i grund- och gymnasieskola skall vara delaktiga i
utvärderingen i slutat av vårterminen
Pedagog
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
Bilaga 2
ÅRLIG PLAN
Instruktion inför arbetet med likabehandling:
 Beakta samtliga områden som avses inom lagstiftningen.

Inled arbetet i slutet av vårterminen där ni arbetar med punkt 1-6

När höstterminen startar vet samtliga sina roller och uppgifter vilket möjliggör
planering för punkt 6-8. Punkt 6 skall finnas med både vår och höst.

Originalet av detta skall finnas hos er rektor/förskolechef

Kopia av detta sparas vid din/er arbetsplats
1. Vad framkommer i klassens utvärdering?(enkät)
2. Genomgång och uppföljning av föregående årliga plan, synpunkter i personalgruppen.
3. Analysera kränkningar som förekommit under året. Utvärdera förekomst,
diskrimineringsgrund, plats, åtgärder och resultat.
4. Hur har ni aktivt arbetat med diskrimineringsgrunderna i era verksamheter, under året?
(antal lektioner inkluderade i ämnen/undervisning, tema)
5. Analys och resultat av punkt 4.
6. Inom vilka diskrimineringsområden behövs ytterligare åtgärder?
7. Vilka mål ska verksamheten ha under kommande år och hur ska arbetet genomföras? Vem
ansvarar?
8. Hur dokumenteras händelser och åtgärder i verksamheten detta år?
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
Bilaga 3
Skollag (2010:800)
SFS nr: 2010:800
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2010-06-23
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:2022
Utdrag ur skollagen:
6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling
Ändamål och tillämpningsområde
1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.
Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag.
Diskriminering
2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt
denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567).
Definitioner
3 § I detta kapitel avses med
- elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 § den som söker annan utbildning än förskola enligt
denna lag,
- barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt
25 kap.,
- personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, och
- kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.
Tvingande bestämmelser
4 § Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan
verkan.
Ansvar för personalen
5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta
kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget.
Aktiva åtgärder
Målinriktat arbete
6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare
föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.
Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling
7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att
barn och elever utsätts för kränkande behandling.
Plan mot kränkande behandling
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och
elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att
påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade
åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
Förbud mot kränkande behandling
9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande
behandling.
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling
10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är
skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som
avses i diskrimineringslagen (2008:567).
För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en
skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som
huvudmannen utser.
Förbud mot repressalier
11 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på
grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält
eller påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet.
Skadestånd
12 § Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 eller
11 § ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som
detta innebär, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för
kränkning i andra fall än vid repressalier lämnas dock inte, om kränkningen är ringa.
Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort.
Rättegången
13 § Mål om skadestånd enligt detta kapitel ska handläggas enligt bestämmelserna i
rättegångsbalken om rättegången i tvistemål när förlikning om saken är tillåten.
I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, om
den part som har förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad.
Bevisbörda
14 § Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling enligt
9 § eller repressalier enligt 11 §, visar omständigheter som ger anledning att anta att han
eller hon har blivit utsatt för sådan behandling, är det huvudmannen för verksamheten som
ska visa att kränkande behandling eller repressalier inte har förekommit.
Rätt att föra talan
15 § I en tvist om skadestånd enligt detta kapitel får Statens skolinspektion som part föra
talan för ett barn eller en elev som medger det. När Skolinspektionen för sådan talan får
myndigheten i samma rättegång också föra annan talan för barnet eller eleven om han eller
hon medger det. För barn under 16 år krävs vårdnadshavares medgivande.
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
Bestämmelserna i rättegångsbalken om part ska gälla även den för vilken Skolinspektionen
för talan enligt detta kapitel när det gäller jävsförhållande, pågående rättegång, personlig
inställelse samt förhör under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen.
När ett barn eller en elev för talan enligt detta kapitel får Skolinspektionen inte väcka talan
för barnet eller eleven om samma sak.
16 § Rättens avgörande i ett mål där Statens skolinspektion för talan för ett barn eller en
elev får överklagas av barnet eller eleven, om det får överklagas av myndigheten.
När rättens avgörande i ett mål som avses i första stycket har vunnit laga kraft, får saken inte
prövas på nytt på talan av vare sig barnet eller eleven eller Skolinspektionen.
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
Diskrimineringslag (2008:567)
SFS nr: 2008:567
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet DISK
Utfärdad: 2008-06-05
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1979
1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens ändamål
1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Lagens innehåll
2 § Lagens första kapitel innehåller definitioner och andra inledande bestämmelser. I andra
kapitlet finns bestämmelser om förbud mot diskriminering och repressalier. I tredje kapitlet
finns bestämmelser om aktiva åtgärder. I fjärde kapitlet finns bestämmelser om tillsyn. I
femte kapitlet finns bestämmelser om ersättning och ogiltighet. I sjätte kapitlet finns
bestämmelser om rättegången.
Lagen är tvingande
3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag är utan
verkan i den delen.
Diskriminering
4 § I denna lag avses med diskriminering
1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan
behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om
missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett
kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt
missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk
tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell
läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett
berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder,
4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt
som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till
den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett
uppdrag.
Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder
5 § I denna lag avses med
1. kön: att någon är kvinna eller man,
2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller
man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön,
3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
förhållande,
4. funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har
uppstått därefter eller kan förväntas uppstå,
5. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och
6. ålder: uppnådd levnadslängd.
Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av
diskrimineringsgrunden kön.
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
Bilaga 5
Definitioner
Barn/elev: Den som deltar i någon av våra verksamheter.
Personal: Anställda eller uppdragstagare i utbildning och annan verksamhet.
Mentor: Undervisande personal i våra verksamheter.
Vårdnadshavare: Förälder, tillförordnad vårdnadshavare, god man eller andra viktiga vuxna i barnets/elevens
omgivning,
Trygghetsteam: Trygghetsteamet sammankallas vid behov och består av rektor/förskolechef,
kurator/specialpedagog och mentor/pedagog. Dessa fattar beslut om någon övrig bör delta i arbetet med ärendet.
När rektor/förskolechef fattat beslut om att en incident bör bli ett ärende för trygghetsteamet arbetar dessa
operativt med utredning av incidenten, identifiering av åtgärder och uppföljning.
Likabehandlingsteam: Teamet består av representanter från förskola, grundskola, gymnasium/vuxenutbildning,
fritidsgård samt kurator. Detta team sammanträder 1-2 ggr/termin och ansvarar för att följa upp och revidera
likabehandlingsplanen. De arbetar dessutom strategiskt, planerande och förebyggande när det gäller
likabehandlingsfrågor.
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av
individer utifrån olika grunder. Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner genom t.ex.
strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande. De sex diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionshinder och ålder.
Trakasserier: Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon
av diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning,
funktionshinder, kön och ålder . Trakasserier är alltså diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot barn
eller elever eller mellan barn och elever.
Kränkande behandling: Kränkande behandling kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och annan
kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna. Gemensamt för all kränkande
behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ofta ett uttryck för
makt och förtryck. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar.
Mobbning: En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker
tillfoga en annan skada eller obehag.
Rasism: En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns
biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att
förtrycka, utnyttja eller kontrollera.
Främlingsfientlighet: Ett avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar grundat på kulturella skäl.
Homofobi: En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger
uttryck för en starkt negativ syn på homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer.
Sexism: Betraktelse- eller handlingssätt som innebär diskriminering på grund av kön. Med kön avses enligt
svensk lag det kön som registrerats för en person vid födelsen eller det kön som senare fastställts för henne eller
honom.
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
Bilaga 6
LOGG
Barnet/elevens namn: __________________________________
Klass/grupp: __________
Pedagog:___________________________________________________________________
Vårdnadshavare: _____________________________________________________________
Datum
Händelse och åtgärd
Se bilaga
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
Bilaga 7
ELEVENKÄT
Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. Enkäten besvaras enskilt och
anonymt
1. Har du fått information om likabehandlingsplanen vid din skola?
Ja
Nej
2. Har du förstått innehållet i likabehandlingsplanen
Ja
Nej
3. Har du varit delaktig i arbetet med likabehandlingsplanen
Ja
Nej
4. Upplever du att elever och personal aktivt motarbetar diskriminering och kränkningar
vid skolan?
Ja
Nej
5. Hur trivs du i skolan?
Mycket bra Bra
Varken bra eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt
6. Händer det att du inte vill gå till skolan för att du är rädd att bli illa behandlad?
Aldrig
Någon gång
Ofta
7. Har du blivit kränkt eller diskriminerad (vid upprepade tillfällen) i skolan?
( om nej gå till fråga 9)
Berätta:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8. Av vem/vilka har du blivit kränkt eller diskriminerad (elever och/eller personal)?
Berätta:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9. Finns det platser i och omkring skolan som känns otrygga? Vilka?
Berätta:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10. Är det någon/några i din klass som blir kränkt eller diskriminerad av andra elever?
Nej
Någon gång
Ofta
Vet ej
11. Har du upplevt att andra elever har blivit kränkta eller diskriminerade i skolan?
Nej
Någon gång
Ofta
Vet ej
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Likabehandlingsplan
12. Har du själv kränkt eller diskriminerat någon elev vid skolan?
Nej
Någon gång
Ofta
13. Finns det personer vid skolan som har rasistiska åsikter?
Nej
Någon/några
Många
14. Tycker du att alla människor är lika mycket värda?
Ja
Nej
15. Känner du att du bemöts med respekt av personalen vid skolan?
Ja, av alla
Ja, av de flesta
Nej
16. Om nej på fråga 15 på vilket sätt har det hänt?
Berätta…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
17. Har du några egna förslag på vad klassen bör arbeta med för att förebygga kränkningar
och diskriminering?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Grupp: Anders R, Charlotte, Göran, Per, Jonny, Berit, Barbro, Kristiina, Jenny 2012-06-18
Download