plan för likabehandling

advertisement
PLAN FÖR LIKABEHANDLING
OCH MOT DISKRIMINERING
OCH KRÄNKANDE BEHANDLING
LEK & BUS
FÖRÄLDRAKOOPERATIV
All personal vid Lek & Bus ska medverka till att utveckla barnens känsla för samhörighet,
solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen. När barnen upplever
meningsfulla sammanhang, delaktighet och att olikheter respekteras lägger vi grunden för
goda relationer och motverkar kränkningar.
För att lyckas med detta följer vi de bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen som
förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav på att förskolan bedriver
ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga
trakasserier och kränkande behandling. Om trakasserier eller andra kränkningar äger rum är
huvudmannen (styrelsen och förskolechefen) skyldig att utreda och åtgärda det inträffade.
De sju diskrimineringsgrunderna är:
 kön
 könsöverskridande identitet eller uttryck
 etnisk tillhörighet
 religion eller annan trosuppfattning
 sexuell läggning
 ålder
 funktionshinder
Ansvar
Huvudansvaret för arbetet med likabehandlingsplanen på förskolan har all personal och
styrelse/förskolechef och föräldragrupp. All personal på förskolan har ansvar för att motverka,
förebygga och upptäcka attityder som kan vara i strid mot lagen, styrelsen/förskolechefen
ansvarar för händelser där personal kränker barn.
All personal har ansvar att se och reagera och rapportera till styrelse/förskolechef om något
barn blir utsatt för diskriminering och kränkande handlingar. Alla i arbetslaget ska ha
kunskap för att kunna upptäcka sådana handlingar.
Diskriminering
Diskriminering innebär att ett barn missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande
förutsätter det någon form av makt hos den som diskriminerar. I förskolan är det
huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn kan inte
diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.
Direkt diskriminering: Ett barn får inte missgynnas genom någon av
diskrimineringsgrunderna som lagen omfattar.
Indirekt diskriminering: Ett barn får inte missgynnas genom att tillämpa sådana
ordningsregler att de i praktiken får diskriminerande effekt.
Diskriminering kan t ex vara:
 Sexuella trakasserier ( kön, sexualitet)
 Rasism (uppfatta den egna folkgruppens överlägsenhet och se andra folkgrupper som
mindre värda)
 Främlingsfientlighet
 Homofobi ( motvilja mot och förakta homo eller bisexualitet)
Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda
diskrimineringsgrunderna.
Kränkande be handling
Med kränkningar menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon
diskrimineringsgrund kränker ett barn värdighet och kan t ex vara





fysiska ( t ex. slag, knuffar)
verbala (t ex. hot eller bli kallad för hora, bög )
psykiska (t ex. ryktesspridning, utfrysning)
text och bilder (t ex. klotter, brev, e – post, sms, mms)
mobbning (en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med
avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag)
Vad som är kränkning är vad som upplevs av den utsatte
Så här arbetar vi:
Vid Lek & Bus arbetar vi målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter, och för att
förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Varje termin upprättas en
plan över de åtgärder som ska göras för att förebygga och förhindra kränkande behandling av
våra barn. Barnen är med och talar om var det inte känns tryggt i förskolan. Även
vårdnadshavarna kan delta genom att ge förslag på aktiviteter eller direkt informera om ett
problem.
Det främjande arbetet:
- handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling, dvs det som står för
trygghet, jämlikhet och rättvisa hos barnen
- är en naturlig del i det vardagliga arbetet och syftar till att förstärka respekten för allas lika
värde och omfattar alla diskrimineringsgrunderna
- planeras in i verksamhetens aktiviteter för att barnen ska fortsätta känna sig trygga och
utvecklas
Exempel på främjande insatser:
 ge pojkar och flickor lika stort inflytande och utrymme
 ta hjälp av t ex böcker för att prata om olika typer av familjebildningar eller olika
minoriteter
 träna på att visa respekt mot andra genom att träna turtagning
Det förebyggande arbetet:
- syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling
- omfattar endast områden som i en kartläggning identifierats som riskfaktorer
Exempel på förebyggande arbete:
 personalen vistas i närheten av barnen för att de ska känna sig trygga
 personalen ser regelbundet över verksamheten och planerar vilka insatser som ska
göras under året för att nå målen samt bestämmer vem som ansvarar för att insatserna
genomförs och följs upp
 personalen frågar barnen om deras trygghet och trivsel
 personalen använder sig t ex av samlingar, olika lekar och övningar samt samtal för att
komma tillrätta med bekymren och för bearbeta attityder och egna uppfattningar
Det åtgärdande arbetet:
- ska påbörjas genast när det kommit signaler om att ett barn känner sig diskriminerat,
trakasserat eller kränkt
- innebär att en plan upprättas av personalen där åtgärderna dokumenteras och utvärderas för
att förhindra att kränkningarna upprepas
Om vårdnadshavaren upptäcker diskriminering eller kränkande behandling av ett barn ska
han/hon genast kontakta personalen, styrelsen eller förskolechefen för att en plan ska kunna
göras och åtgärder snarast sättas igång. Förutom direkt kontakt vid missförhållanden har
vårdnadshavarna även möjlighet att påverka arbetet med likabehandling vid utvärderingarna
som görs av verksamheten varje år.
Utvärdering
Varje vår utvärderas verksamheten vid Lek & Bus. Resultatet sammanställs och det får alla
medlemmar ta del av. Därefter har alla familjer möjlighet att komma med idéer och förslag till
de nya mål som ska sättas för kommande läsår. Dokumentationen sparas och används för
kvalitetsarbetet med att utveckla verksamheten ytterligare.
Kälarne 2013-02-27
Download