Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv (KravID: 10382)

advertisement
KRITERIEÖVERSYN 2016
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENS
UPPHANDLINGSKRITERIER
FÖR
SPANNMÅLSPRODUKTER OCH
SOCKER
OBSERVERA. DOKUMENTET INGÅR
I KRITERIEÖVERYN LIVSMEDEL
2016. FASTSLAGNA KRITERIER
PUBLICERAS HÖSTEN 2016.
Detta dokument är framtaget för att du enkelt ska kunna klippa och
klistra den information du behöver.
Observera att detta dokument saknar all bakgrundsinformation samt
information till upphandlaren. Vi rekommenderar att du inför din
upphandling även laddar hem och läser "Kriteriedokument med
tillämpningshänvisningar" för de kriterier du har valt (PDF-version).
För att vara säker på att du använder senaste versionen av kraven, besök www.upphandlingsmyndigheten.se/gid/1063/2 . Där finns också
mer information om upphandlingskriterierna. Kontakta gärna vår helpdesk om du har några frågor på [email protected] .
KRITERIEÖVERSYN 2016
MATBRÖD OCH KAFFEBRÖD
Omfattning
Matbröd och kaffebröd med ett innehåll av spannmål på minst 20 % av enskild vara, samt
palmolja. Exempel på produkter som omfattas av kriterierna:

Bröd (hårt, mjukt färskt, mjukt fryst, bake off)

Kaffebröd
Konsulterande fråga/kommentar:
*Bör sortimentstillgång kopplas till respektive kriterium inom produktgruppen?
*Kaffebröd från bageri/konditori kan vara svåra att följa upp då det finns den del halvfabrikat och
bageri/konditori inte ingår i Dabas.
*Tillverkare som producerar i större skala och ingår i Livsmedelsföretagen kan kravställas mer och därmed
belönas när det t.ex. gäller palmolja. Eller?
*Sortimentstillgång?
*Marknadstillgång?
Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv (KravID: 10382)
Tilldelningskriterier
Poäng tilldelas för anbudsgivare som kan lämna information om produktens klimatpåverkan ur ett
livscykelperspektiv, redovisat i CO2 -ekvivalenter, utförd i enlighet med ISO 14040-serien.
Förslag till verifikat
*
Miljövarudeklaration typ III, EPD®, klimatdeklaration eller motsvarande, resultat från livscykelanalys
utförd enligt ISO 14040-serien, som ger information om produktens klimatpåverkan
Uppdaterat förslag finns i dok. Generella frågeställningar.
Information om ursprung sammansatta produkter - spannmål samt
frukt och grönt (KravID: 10372:1)
Teknisk specifikation
För sammansatta produkter med ett råvaruinnehåll av spannmål, socker, ris, frukt, bär eller grönsaker på över
20 % av torrsubstans av enskild vara ska skriftlig information kunna lämnas om var (land) råvaran är odlad och
förädlad.
Förslag till verifikat
*
Märkning på produkten/följesedel
2 (4)
KRITERIEÖVERSYN 2016
*
Leverantörsförsäkran/DABAS
Konsulterande fråga/kommentar:
*Fungerar kriteriet för 20 % på brödprodukter? 20 % kan bli missvisande då 20 % av ingående spannmål då
kanske inte nås och då behöver inget redovisas om det är 19 % vetemjöl, 19 % rågmjöl osv.?
*Kan det även vara svårt att få information om ursprung för bröd?
*Hur fungerar kriteriet för ”industribröd”, t.ex. lingongrova och för ”konditoribröd” från mindre bagerier?
GMO-fri vara (KravID: 10386)
Teknisk specifikation
Produkter av spannmål och socker ska ej innehålla från GMO i märkningspliktig mängd.1
1
Med märkningspliktig mängd avses att produkten ej innehåller genmodifierade råvaror där andelen överstiger 0,9 % eller
lägre tröskelvärden fastställda enligt direktiv 2001/18/EG artikel 30.2.
Förslag till verifikat
*
*
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. KRAV, Svenskt Sigill, Fairtrade
Leverantörsförsäkran/DABAS
Uppdaterat förslag finns i dok. Generella frågeställningar.
EU-ekologisk vara (KravID: 11009)
Teknisk specifikation
[Definiera vilka produkter som avses] ska uppfylla kriterierna enligt förordning (EG) 834/20071 om ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter.
1
Förordning 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.
Förslag till verifikat

Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. EU-ekologiskt
Ekologisk vara - tillägg bröd
Teknisk specifikation
[Definiera vilka produkter som avses] ska uppfylla kriterierna enligt förordning (EG) 834/2007 om ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter samt tillkommande kriterier:
(relevanta punkter stäms av med KRAV)
Förslag till verifikat
*
Certifieringssystem som uppfyller kravet, t.ex. KRAV
3 (4)
KRITERIEÖVERSYN 2016
Stråförkortningsmedel (KravID: 10383)
Teknisk specifikation
Icke-förädlade produkter av spannmål (vete, havre och korn) ska ha odlats utan användning av
stråförkortningsmedel.
Förslag till verifikat
*
*
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. KRAV, Svenskt Sigill
Leverantörsförsäkran/DABAS
Konsulterande fråga/kommentar:
*Nu finns det god praxis att inte använda stråförkortningsmedel. Sverige är självförsörjande på spannmål och
det finns en vilja från industrin. I stort sett all konventionell råg behandlas med stråförkortningsmedel.
*Kan kriteriets omfattnings utökas?
*Sortimentstillgång?
*”Icke-förädlade produkter” – missuppfattas det?
Kadmiumhalt i produkten (KravID: 10373)
Teknisk specifikation
I samtliga produkter av spannmålsråvara (höstvete, råg, korn och havre) ska halten kadmium ej överstiga 0,08
mg/kg våtvikt1 . För vårvete ska halten kadmium ej överstiga 0,1 mg/kg våtvikt.
1
Med våtvikt avses 12 % vattenhalt efter torkning. Gränsvärdet baseras på reglerna för standarden för integrerad
produktion (IP).
Förslag till verifikat
*
*
Certifieringssystem som uppfyller ovanstående krav, t.ex. Svenskt Sigill
Leverantörsförsäkran/DABAS
Konsulterande fråga/kommentar:
*Kadmiumhalt bör preciseras/skrivas om kriteriet. Svårt att få underleverantörer att garantera. Svaret är ofta
”ja, med största sannolikhet, men vi kan inte garantera” och då får man svara nej.
*Kriteriet avser enbart mjöl eller sammansatta produkter, t.ex. finns vilja att kravställa på bröd?
*Svårt att motivera skillnad mellan höstvete och vårvete. Svårt att ställa kravet när mjölet inte är
huvudingrediensen.
*Kan man ställa samma krav på spannmålsvaror som spannmål i barnmat, (väldigt hårda krav)?
*Kanske ett spjutspetskriterium för speciella produkter?
*Vilka bevismedel accepteras?
4 (4)
Download