STÖD FÖR REMISSER TILL ÖNH

advertisement
Länsverksamheten
Öron- Näs- och Hals
Gäller för:
Godkänd av:
Utarbetad av:
Öron- Näs- och Hals
Per-Inge Carlsson
Karin Ehinger
Ursprungsutgåva:
20011-03-28
Giltighetstid:
Tre år från senaste revisiondatum
Revisionsansvarig:
Karin Ehinger
tReviderad:
o m 2011-01-21
14-05-29
STÖD FÖR REMISSER TILL ÖNH
Detta är en överskådlig guide för vilka uppgifter ÖNH-kliniken önskar ha med på med på de
remisser som ställs till ÖNH-specialist, för att lättare och mera korrekt kunna prioritera i
remissflödet.
Tillstånden, eller symptombilden, står angivna i angelägenhetsgrad som registerrubriker och
sedan i alfabetisk ordning. Länk till kortfattad lista över vad som bör vara med i remissen fås
ur registret. Klicka på det du söker, så kommer du rätt.
URAKUTA REMISSER
o Högt andningshinder
o Svår blödning från näsa eller munhåla/svalg
AKUTA REMISSER
o Andningshinder, relativt
o Främmande kropp
 Bronkträd
 Esofagus
 Hörselgång
 Näsa
o Infektioner med allmänpåverkan/försörjningssvårigheter
 Erysipelas
 Ethmoidit
 Extern otit
 Frontalsinuit med svår smärta
 Lymfadenitis colli
 Mastoidit
 Munbottenflegmone
 Näsfurunkel
 Sinuit, terapiresistent
 Spottkörtelinfektion
 Tandinfektion
 Tonsillit/mononucleos
o Hörselnedsättning, plötslig
o Lut- eller syraskador
o Näsblödningar
o
o
o
o
o
o
o
o
Perifer facialispares
Peritonsillit
Plötsligt hörselnedsättning
Plötslig tung- eller läppsvullnad
Sväljstopp
Tung- eller läppsvullnad, plötslig
Trauma
Yrsel, akut påkommen rotatorisk yrsel utan annan neurologi
SUBAKUTA REMISSER
o Heshet: kontinuerlig, oföränderlig som varat i mer än 3 vv
o Knöl på halsen
o Malignitetssuspekt förändring munhåla
o Rinnande öra
ELEKTIVA REMISSER
o Allergi
o Globus
o Hörselnedsättning
o Kronisk laryngit
o Kronisk otit
o Kronisk sinuit
o Malignitetssuspekt hudförändring
o Muntorrhet
o Nedsatt luktsinne
o Näspolypos
o Näspolyp/benign tumör, ensidig
o Nästäppa
o Otosalpingit
o Recidiverande otiter
o Rhinit
o Sekretorisk otitis media, sk otosalpingit
o Slemhinneförändringar i munhåla
o Snarkning/misstanke om sömnapé
o Spottkörtelsvullnad
o Struma
o Svullen spottkörtel
o Sväljningssvårigheter
o Tinnitus
o Tonsillhypertrofi med eller utan vegetativ adenoid
o Trumhinneperforation
o Tungsveda
o Vegetativ adenoid
o Yrsel
URAKUTA REMISSER
Högt andningshinder
o Saturation
o Debut och förlopp
o Smärta?
o Stridor?
o Feber?
o Statusfynd
o Allergier
o Läkemedel
Svår blödning från näsa eller munhåla/svalg
o Hb
o Debut och förlopp
o Waran eller blödarsjukdom?
o Hjärt-kärlsjuka?
o Allergier
o Läkemedel
AKUTA REMISSER
Andningshinder, relativt
o Saturation
o Debut och förlopp
o Smärta?
o Stridor?
o Sväljningssvårigheter?
o Viktnedgång?
o Rökare?
o Statusfynd
o Allergier
o Läkemedel?
Främmande kropp

Bronkträd
o Förmodat vad?
o Andningsbesvär?
o Rökare?
o Allergi
o Läkemedel

Esofagus
o Vasst föremål?
o Hur länge sedan debut?
o Allergi
o Läkemedel


Hörselgång
o Förmodat vad?
o Sedan hur länge?
Näsa
o Förmodat vad?
o Förmodat när?
Infektioner med allmänpåverkan/försörjningssvårigheter

Erysipelas
o Förlopp
o Status
o Feber?
o Smärta?
o Behandlingssvikt av tidigare given ab?

Ethmoidit
o Föregående ÖLI?
o Feber?
o Synpåverkan?
o Status

Extern otit
o Debut och förlopp
o Status
o Vilken behandling har givits?
o Feber?
o Smärta?

Frontalsinuit med svår smärta
o Debut och förlopp
o Status
o Behandlingssvikt på tidigare given ab?
o Feber?
o Neurlogiska symptom?

Lymfadenitis colli
o Debut och förlopp
o Given behandling
o Feber?
o Allergi

Mastoidit
o Debut och förlopp
o Underliggande otit?
o Feber?
o Neurologiska symptom?

Munbottenflegmone
o Debut och förlopp
o Andningspåverkan?
o Trismus?
o Feber?
o Allergi
o Läkemedel

Näsfurunkel
o Debut och förlopp
o Status
o Smärta?
o Feber?
o Neurologiska symptom?

Sinuit, terapiresistent
o Debut och förlopp
o Feber?
o Given behandling?
o Allergi
o Läkemedel

Spottkörtleinfektion
o Debut och förlopp
o Feber?
o Insatt ab?
o Tecken till uttorkning?
o Allergi
o Läkemedel

Tandinfektion
o Debut och förlopp
o Andingspåverkan?
o Trismus?
o Feber?
o Allergi
o Läkemedel

Tonsillit/mononucleos
o Debut och förlopp
o Svälj- eller försörjningssvårigheter?
o Andningsbesvär?
o Trismus?
o Feber?
o Allergi
o Läkemedel

Zoster oticus
o Debut och förlopp
o Feber?
o Hörsel?
o Allergi
o Läkemedel
Lut- eller syraskador
o Vad?
o När?
o Suicidsyfte?
o Smärta?
o Andningssvårigheter?
o ÖNHstatus
o Allergi
o Läkemedel
Näsblödningar
o Debut och varaktighet?
o Blödningsrubbning?
o Hb
o Tidigare åtgärder?
o Läkemedel
Perifer facialispares
o Debut och förlopp
o Smärta?
o Annan neurologi?
o Diabetes?
o Gravid?
o Läkemedel
Peritonsillit
o Debut och varaktighet
o Insatt behandling?
o Försörjningssvårigheter?
o Smärta?
o Feber?
o Trismus?
o Allergi
Plötsligt hörselnedsättning
o Debut och varaktighet
o Samtidig tinnitus?
o Samtidig yrsel eller annan neurologi?
o Rinnande öra?
o Smärta?
o Diabetes?
o Gravid?
o Läkemedel
Plötslig tung- eller läppsvullnad
o
o
o
o
o
Debut och förlopp
Andningspåverkan?
Koppling till speciell mat eller läkemedel?
Allergi
Läkemedel
Sväljstopp
o Debut och förlopp
o Vasst föremål?
o Andningspåverkan?
o Viktnedgång?
o Allergi
o Läkemedel
Trauma
o Art och grad av våld
o ÖNHstatus
o I förekommande fall:
 Nästäppa?
 Dubbelseende?
 Gapsvårigheter?
 Hörselförlust?
 Yrsel?
Yrsel, akut påkommen rotatorisk yrsel utan annan neurologi
o Debut och förlopp
o Associerade hörselsymptom?
o Korrelerat till lägesförändring?
o Illamående och kräkningar?
o Neurologi?
o Läkemedel
SUBAKUTA REMISSER
Heshet: kontinuerlig, oföränderlig som varat i mer än 3 vv
o Debut och förlopp
o Rökare
o Subjektiv andningspåverkan eller stridor?
o Smärta?
o Sväljningssvårigheter?
o Viktnedgång?
o Cardiopulmonellt status?
o Aktuella mediciner
Knöl på halsen
o Debut och förlopp
o Storlek/konsistens
o
o
o
o
o
o
o
Variabilitet?
Smärta?
Viktnedgång?
Infektionstecken?
Övrigt ÖNHstatus
Cardiopulmonellt status
Läkemedel
Malignitetssuspekt förändring munhåla
o Debut och förlopp
o Storlek/utseende/konsistens
o Smärta?
o Viktnedgång?
o Cardiopulmonellt status
o Läkemedel
o Rökare?
Rinnande öra
o Debut och förlopp
o Yrsel?
o Smärta?
o Facialispares?
o Trumhinnestatus
o Öronopererad?
o Cardiopulmonellt status
o Läkemedel
ELEKTIVA REMISSER
Allergi
o
o
o
o
o
Debut och förlopp
Nästäppa?
Rinnande ögon?
Känt agens?
Insatt eller provad behandling?
Globus
o Faktiska sväljningssvårigheter?
o Variabla besvär?
o Viktnedgång?
Hörselnedsättning
o Debut och förlopp
o Ensidig?
o Samtidig yrsel?
o Samtidig tinnitus?
o Bullerexponering?
Kronisk laryngit
o
o
o
o
Debut och förlopp
Rökare?
Refluxbesvär?
Astmamediciner?
Kronisk otit
o Debut och förlopp
o Hörsel?
o Yrsel?
o Sekretion?
o Smärta?
o Öronstatus
Kronisk sinuit
o Debut och förlopp
o Smärta?
o Insatt och provad behandling
o Nässtatus
Malignitetssuspekt hudförändring
o Debut och förlopp
o Lokalisation – använd och bifoga schematisk mall
o Blödningsanamnes eller lkm som påverkar?
Muntorrhet
o Debut och förlopp
o Läkemedel
o Andra underliggande sjukdomar
Nedsatt luktsinne
o Debut och förlopp
o Nästäppa?
Näspolypos
o Debut och förlopp
o Allergi?
o Läkemedel
o Sinuitbesvär?
o Smärta?
o Insatt och provad behandling
Näspolyp/benign tumör, ensidig
o Debut och förlopp
o Nästäppa?
o Smärta?
o Nässtatus
Nästäppa
o Underliggande allergi?
o Underliggande trauma?
o Sidoväxlande?
o Befintlig veg ad eller polypos?
o Nässtatus
Recidiverande otiter
o Debut och frekvens under senaste året
o Insatt behandling
o Hörselnedsättning?
Rhinit
o Debut och förlopp
o Insatt eller provad behandling
o Nässtatus
Sekretorisk otitis media, sk otosalpingit
o Debut och förlopp
o Hörselpåverkan?
o Samtidig misstanke på veg ad?
Slemhinneförändringar i munhåla
o Debut och förlopp
o Munhålestatus
o Smärta?
o Viktnedgång?
o Rökare?
o Insatt eller provad behandling
Snarkning/misstanke om sömnapé
o BMI
o Apnéer?
o Metabolt syndrom?
o Hjärt-kärlåkomma?
o Blodtryck
o Bilkrav i yrket?
o Morgonhuvudvärk?
o Läkemedel
Sväljningssvårigheter
o Debut och förlopp
o Förändrat matintag?
o Viktnedgång?
o Smärta?
o Aspirationstendenser?
Struma
o
o
o
o
o
Debut och förlopp
Ämnesomsättningsprover
Lokala tryckbesvär?
Andningsbesvär
Enskilda eller multipla resistenser?
Svullen spottkörtel
o Debut och förlopp
o Lokaliserbar resistens?
o Insatt eller prövad behandling?
o Tecken till uttorkning?
o Underliggande sjukdomar?
o Allergi
o Läkemedel
Tinnitus
o
o
o
o
o
o
Debut och förlopp
Ger sömnsvårigheter?
Hörselbesvär?
Bullertrauma?
Ensidigt?
Yrsel?
Tonsillhypertrofi med eller utan vegetativ adenoid
o Snarkning?
o Apnéer?
o Försörjningssvårigheter?
o Tonsillitbenägen och i så fall vilken frekvens?
Trumhinneperforation
o Debut och förlopp
o Hörsel?
o Sekretionsperioder?
Tungsveda
 Debut och förlopp
 Tagna prover?
 Insatt eller provad behandling
 Underliggande sjukdomar
Vegetativ adenoid
 Nästäppa?
 Apnéer?
 Grad av snorighet?
 Framskjutet mellanansikte?
 Otosalpingitbesvär?
Yrsel
 Debut och förlopp
 Läkemedel
 Hörsel?
 Tinnitus?
 Lägesberoende?
 Neurologi?

Migränanamnes?
Download