Ansökan till Snitz Grundskola

advertisement
ANSÖKAN TILL SNITZ GRUNDSKOLA
ANSÖKAN MAILAS TILL [email protected] ELLER SKICKAS TILL:
SNITZ GRUNDSKOLA
ANSÖKAN
HAGAGATAN 25A
113 46 STOCKHOLM
Ange vilken skola ansökan gäller
Önskar skolstart
Ansökningsdatum
 Höstterminen
 Vårterminen
 Annat ange datum
 Odenplan
 Nacka
…………………………
BESVARA FÖLJANDE FRÅGOR INFÖR ANTAGNING OCH INTERVJU PÅ SNITZ GRUNDSKOLA
Elevens namn
Elevens personnummer
Bostadsadres
Årskurs
Telefon
Postnummer
Folkbokföringskommun
Ort
VÅRDNADSHAVARE
Vårdnadshavares namn
Vårdnadshavares namn
Bostadsadress
Bostadsadress
Postnummer
Ort
Postnummer
Ort
Telefon
Mail
Telefon
Mail
Vårdnadshavares underskrift
Vårdnadshavares underskrift
Skolans noteringar
 Original till elevmapp på administration
 Om eleven antas på skolan kopieras sidan 1 till elevpärm med tillgång för all personal
1
TIDIGARE SKOLOR SOM ELEV GÅTT I
För att kunna möta eleven på rätt nivå skulle det underlätta för oss om vi har tillåtelse att kontakta elevens tidigare
skola.
Elevens namn
Personnummer
Tidigare skola
Skolår
Tidigare skola
Skolår
Tidigare skola
Skolår
Tidigare skola
Skolår
Tidigare skola
Skolår
Jag som vårdnadshavare ger Snitz grundskolor tillåtelse att skolan får kontakta ovan angivna skolor för att få ett
överlämnade.
Vårdnadshavares underskrift
Namnförtydligande
Datum
Vårdnadshavares underskrift
Namnförtydligande
Datum
Original till elevmapp på administration
1
Bilaga till ansökan
AVLÄMNANDE SKOLA
Skolans namn
Årskurs
Skolans adress
Telefon
Postnummer
Ort
Kommun
Kontaktperson
Telefon
Mail
Beskriv skolans åtgärder och insatta resurser för eleven
FÖLJANDE INFORMATION FINNS, BIFOGA GÄRNA EN KOPIA(SÄTT KRYSS I RUTAN TILL HÖGER)
Fördjupad pedagogisk utredning

Dokumenterade åtgärder

Åtgärdsprogram

Läkarutlåtande eller diagnosutredning (Vi vill ha kopia på eventuella utredningar)

2
Bilaga till ansökan
BESKRIV ELEVENS SVÅRIGHETER, BEHOV OCH SITUATION I SKOLAN.
EVENTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Har eleven en diagnos? I så fall , var och när utreddes eleven? Om relevant bifoga utredning.
Har eleven syn- eller hörselnedsättning eller eventuell annan fysisk funktionsnedsättning.
BAKGRUND
Till exempel skolbyten, hur skolan har fungerat till nu, sjukdomsperioder, flyttat från annat land.
ELEVENS INTRESSEN
Beskriv elevens intressen och starka sidor.
NÄRVARO
Beskriv elevens nuvarande och tidigare frånvaro
SOCIALT SAMSPEL
Hur fungerar eleven med andra i sin omgivning?
T.ex. på raster, lektioner och fritiden.
3
Bilaga till ansökan
BETEENDE
Beskriv elevens beteende, gärna hur ofta, hur länge, i vilka sammahang osv ett beteende pågår.
T.ex. beskriv stressituationer, koncentrationsförmåga, uthållighet i skolarbetet, motivation för skolarbetet.
ÄR ELEVEN KÄNSLIG FÖR LJUD, LJUD ELLER BERÖRING
Om ja beskriv hur det yttrar sig.
VARDAGSSITUATIONER
Hur fungerar eleven i vardagssituationer?
T.ex. mat, toalett, på- och avklädning, hitta i lokalerna, ta sig till och från skolan.
KUNSKAPSUTVECKLING
Hur fungerar det med läs- och skrivförmåga?
Hur är elevens matematikkunskaper?
Beskriv förmåga att tolka, resonera och argumentera.
UTIFRÅN ERA ERFARENHETER
Ange vad du anser skulle vara positiva insatser för eleven för en fungerande skolgång.
4
Bilaga till ansökan
ÖVRIGT
T.ex. stödinsatser från föregående skola, disciplinära åtgärder, insatser fån andra myndigheter/insatser som påverkar elevens skolsituation.
UPPGIFTSLÄMNARE
Namn
OBS! Posta betyg och eventuella diagnoser när du skickar in ansökan.
INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT PUL
(Personuppgiftslagen)
I och med att du anmäler dig kommer dina personuppgifter att förtecknas i ett register hos Snitz grundskola. Uppgifterna behövs
för vår administration, uppföljning och eventuella kontakter.
Den registrerade har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta om personuppgifter behandlas eller ej. Snitz
grundskola ska efter begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifter. Antas du ej till Snitz grundskola kommer din ansökan att
förstöras.
Information om behandling av personuppgifter lämnas av Snitz grundskola.
Ansökan ställs till Snitz grundskola, Hagagatan 25 A, 113 47 Stockholm
5
Download