Stödfrågor till Kartläggning/Utredning av elevens

advertisement
Stödfrågor till
Kartläggning/Utredning av elevens skolsituation
Organisation
Beskriv situationer som visar hur ni organiserat för elevens lärande, återkommande rutiner och
aktiviteter. Inre och yttre miljö i elevens skolsituation.
Områden att reflektera kring:
-Helheten över dagen: schema, arbetsformer, övergångar, samlingar.
-Miljön: placering i klassrummet, arbetsplatsens utformning och möjlighet till arbetsro.
-Samverkan mellan lärare - lärare och skolans övrig personal samt fritidshemmet.
-Elevens överblick över dagens innehåll. Schema, måltider, raster, utflykter, studiebesök
-Arbetsmetoder som påverkar eleven positivt och bidrar till att skapa lust och kreativitet.
-Arbetsmetoder som skapar motstånd och olust.
-Återkoppling på elevens lärande och utveckling.
-Trygghet inne i skolans gemensamma utrymmen och utomhus.
-Utemiljön - Hur påverkar den eleven?
Grupp
Beskriv situationer som visar gruppens relationer och samspel
Områden att reflektera kring:
-Hur bildas arbetsgrupper
-Samarbetsförmåga i grupperna.
-Hur skapas motivation och hur bekräftas elevens initiativ till arbete i gruppen.
-Uttalade och outtalade normer.
-Konflikthantering.
-Samspel och kommunikation mellan eleven och andra elever, lärare och skolans övrig personal.
Individ
Beskriv elevens styrkor, behov och svårigheter. Beskriv elevens lärande och resultat i förhållande
till mål i läroplanen och kunskapskrav. Elevens syn på skolsituationen.
Områden att reflektera kring.
-Intressen, trivsel och trygghet.
-Uppgiftsorientering: påbörja, genomföra och avsluta.
-Förmåga att resonera, argumentera, se olika sammanhang och uttrycka tankar.
-Motivation, kreativitet, problemlösning, lära själv och i samverkan.
-Pröva, utforska
-Kritiskt tänkande
-Fantasi och eget skapande
-Uppmärksamhet och koncentration.
-Instruktioner individuellt och i grupp
-Muntligt och skriftligt.
-Beteende och attityder
-Konflikthantering
-Frånvaro
-Hur ser eleven på sitt lärande, i vilka sammanhan känns det bra och mindre bra? När upplever
eleven svårigheter i sin situation på skolan
Sammanställning
Gå igenom kartläggningen och analysera tillsammans skola, elev och vårdnadshavare
Sammanfattning av elevens behov, styrkor och svårigheter
Analys av möjligheter och hinder för eleven i skolsituationen.
Det är viktigt att skolan utgår från synsättet att den skolmiljö som eleven ingår i har
betydelse för deras behov av särskilt stöd.
Beskriv var, när och hur beträffande olika situationer som fungerar för eleven
Beskriv var, när och hur beträffande olika skolsituationer som är till hinder för eleven
Komplement till utredningen t ex lärande, resultat, observationer, beslutsprotokoll,
information från elevhälsan eller övriga utredningar
Slutsatser:
Följande personer har medverkat vid utredningen
Utredningen sammanställd av:
Datum:
Download