Vad är makroekonomi? Kapitel 1

advertisement
Vad är makroekonomi?
Kapitel 1
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
Två perspektiv
Mikro
Makro
 enskilda marknader
 relativa priser
 knappa resurser
 hela ekonomin. T ex
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
land, region, kommun
 prisnivån
 Ibland fria resurser på
kort sikt: dvs.
arbetslöshet
2
Makroekonomins studiefält
Marknad
Pris
Varumarknaden
Prisnivå
Kvantitet
Total produktion
(BNP)
Arbetsmarknaden Lön
Sysselsättning,
arbetslöshet
Finansmarknaden Ränta, aktieindex Finansiell och real
förmögenhet
Valutamarknaden Växelkurs
Export, import
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
3
Olika tidsperspektiv i makro
 Tidsserier över makroekonomiska storheter
kan delas upp i en kortsiktig och en långsiktig
komponent.
–Den långsiktiga komponenten - trenden analyseras inom tillväxtteorin.
–Den kortsiktiga komponenten - cykeln studeras inom konjunkturteorin
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
4
Trend och cykel och den ekonomiska
politikens områden
BNP
Tillväxtpolitik:
ökad lutning i trenden
Allokeringspolitik :
skift upp i trenden
Trendlinjer
Stabiliseringspolitik :
minskade svängningar
kring trenden
Faktisk BNP
År
2000
2010
2020
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
2030
2040
2050
5
Makropolitik
 Den ekonomiska politikens huvudområden.
–1. Allokeringspolitik (mikro): t ex stödja
branscher med framtidspotential istället för
stagnerande branscher.
–2. Fördelningspolitik
–3. Stabiliseringspolitik (efterfrågepolitik)
 a. Penningpolitik (Riksbanken)
 b. Finanspolitik
(regeringens/finansdepartementet)
–4. Tillväxtpolitik.
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
6
Makroekonomi och medicin
Yttre störning
Politik
(virus)
(terapi)
Ekonomin som
beskrivs av
makromodell
(patient)
Utfall
(temperatur)
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
7
Dagsläget: BNP-tillväxt och Riksbankens prognoser
6
%
4
2
fe
b0
au 4
g0
fe 4
b0
au 5
g05
fe
b0
au 6
g06
fe
b0
au 7
g07
fe
b0
au 8
g08
fe
b0
au 9
g09
fe
b1
au 0
g1
fe 0
b1
au 1
g1
fe 1
b1
au 2
g12
fe
b13
0
-2
-4
-6
-8
Utfall
Prognos
Källa: Penningpolitisk rapport, Riksbanken, februari 2010.
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
8
Arbetslöshet i Sverige 1970-2010
%
12
10
OECD-Europa
Sverige
8
6
1990-talskrisen
4
2
0
1970
År
1975
1980
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
1985
1990
1995
2000
2005
2010
9
Sveriges BNP/capita-rang 1970-2010
Sveriges rangordning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1970
1990-talskrisen
År
1975
1980
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
1985
1990
1995
2000
2005
2010
10
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
Mot EMU
40
nov 2009
maj 2009
nov 2008
maj 2008
nov 2007
maj 2007
nov 2006
För/Mot EMU
maj 2006
nov 2005
maj 2005
nov 2004
maj 2004
maj 2003
nov 2002
maj 2002
nov 2001
maj 2001
nov 2000
maj 2000
nov 1999
maj 1999
30
nov 1998
maj 1998
nov 1997
EMU/euro-opinionen i Sverige 1997-2009
%
Ja/Nej till euron
60
50
Ja till euron
Nej till euron
För EMU
20
Vet ej
10
0
Tid
11
Fastighetsprisindex för permanenta småhus, realt
1980 = 100
180
160
140
120
100
80
60
1980
År
1985
© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur
1990
1995
2000
2005
2010
12
Download