Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av

advertisement
Projektledare Johanna Wester och jurist Cecilia Asklöf
Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta
diskriminering av personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa
• Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för
delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen, Yrkesföreningen Personligt
Ombud i Sverige och Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare
• Nationellt projekt, men fem fokuslän: Stockholm,
Uppsala, Skåne, Halland och Västra Götaland
• Tre år långt och började i augusti 2014
• Finansierat från Allmänna Arvsfonden
• Drivs från Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Vårt arbete i projektet
• Utbildningsdagar: tematräffar med brukare/patienter, dialogseminarier med
våra målgrupper i professionen och andra utbildningar, så som utbildningar
av personliga ombud, föreläsningar om diskriminering eller
informationskvällar av olika slag
• Insamling och chans till läsning av anonyma historier, på vår hemsida hos
www.nsph.se (vi behandlar informationen helt konfidentiellt - det är bara
den avpersonifierade historien som vi vill åt - och man kan välja att vi inte
heller ska publicera den online)
• Gratis juridisk rådgivning (vi kan dock ej företräda, bara rådge)
• Produktion av kulturella alster, så som rapporter, kortfilm, seriestrippar,
eller andra sätt att prata om diskriminering och orättvisor på ett intressant
sätt.
Vad är diskriminering?
• Diskriminering – Discrimino – Att avskilja
• Det finns ett mänskligt behov av att
kategorisera, men det tar ibland helt fel
uttryck.
• Det leder till olika former av särbehandling.
• Vissa grupper är särskilt utsatta; de kan bli
diskriminerade.
Ickediskriminering - en mänsklig
rättighet
• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
+ konventioner
• Europakonventionen
• EU-fördraget och flera EU-direktiv
• Regeringsformen
• Brottsbalken
• Diskrimineringslagen
FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning
• Från 2009 gäller konventionen i Sverige
• I konventionen säger man att
funktionsnedsättning är ett begrepp som
är under utveckling. Ingen definition.
• Tillträdet till konventionen föranledde
inte några förändringar i gällande
lagstiftning.
• Konventionen kan åberopas i domstol.
Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagens ändamål är att motverka
diskriminering och att främja lika rättigheter och
möjligheter.
Diskrimineringslagens definition av
funktionsnedsättning
”Varaktiga fysiska, psykiska eller
begåvningsmässiga begränsningar av
en persons funktionsförmåga som till
följd av en skada eller en sjukdom
fanns vid födelsen, har uppstått
därefter eller kan förväntas uppstå.”
När har man blivit diskriminerad?
Alla former av negativ särbehandling är inte diskriminering.
• Det krävs att en person har blivit
missgynnad genom att behandlas
sämre än någon annan i en
jämförbar situation (direkt
diskriminering) Ex. au-pair.
• Missgynnandet måste ha en koppling
till någon av den sju
diskrimineringsgrunderna. Ex.
försäljningspersonal
Diskrimineringsgrunder = utsatta grupper
Följande saker anses kunna göra en särskilt
utsatt för risken att bli diskriminerad:
• Etnisk tillhörighet
• Funktionsnedsättning
• Religion eller annan trostillhörighet
• Sexuell läggning
• Kön
• Könsöverskridande identitet eller uttryck
• Ålder
Samhällsområden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arbetsliv
Utbildning
Arbetsmarknadspolitisk verksamhet/arbetsförmedling
Start eller drift av näringsverksamhet
Medlemskap i arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer
Varor, tjänster och bostäder
Hälso- och sjukvård
Socialtjänst och socialförsäkringssystemet
Värnplikt och civilplikt
Bemötande av person i offentlig anställning
Vilka samhällsområden täcks inte av lagen?
• Den privata sfären
• Ideella organisationer (arbetsgivare)
Former av diskriminering
• Direkt diskriminering
• Indirekt diskriminering
• Trakasserier
• Sexuella trakasserier
• Instruktion att diskriminera
• Bristande tillgänglighet
+ dubbeldiskriminering
Bristande tillgänglighet
• Från årsskiftet ny diskrimineringsform.
• Diskrimineringsersättning kan få betalas om åtgärder för
tillgänglighet inte har vidtagits för att personer med
funktionsnedsättning ska komma i jämförbar situation med
andra. Skäliga åtgärder.
• Omfattar samtliga företag eller verksamheter med mer än 10
anställda.
• Undantag hälso- och sjukvård.
Statistik
• I en undersökning från Hjärnkoll svarar fyra av tio med erfarenhet av
psykisk ohälsa att de har blivit orättvist bemötta i den fysiska vården.
En ungefär lika stor grupp upplever det samma om psykiatrin.
• Fyra av tio ur samma grupp att man valt att inte berätta om det på sin
arbetsplats. Ungefär hälften har under de senaste två åren låtit bli att
söka somliga jobb, av rädsla för att bli diskriminerade
• Var fjärde person har känt sig diskriminerad när det gällt att få ett
arbete, och ungefär detsamma gäller upplevelsen av orättvisor i
relation till att kunna behålla ett arbete
• Personer med psykisk ohälsa har 15-20 års kortare livslängd än andra
Diskriminering av äldre med psykisk funktionsnedsättning
Vart kan man vända sig?
•
•
•
•
•
•
•
Fackförening (arbetslivet)
Lokal antidiskrimineringsbyrå
Diskrimineringsombudsmannen (fåtal pilotfall)
Justitieombudsmannen (granskar myndigheter)
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)
Patientnämnd (rådgivning om vården)
NSPH:s medlemsorganisationer
Diskussionsfråga:
Vad ser du kan göras i just din bransch
eller omgivning för att motverka
diskriminering pga psykisk ohälsa?
Vad kan du göra i ditt dagliga arbete
för att medverka till en sådan
förändring?
NSPH vill att:
-Myndigheter och juridiska aktörer inte ska använda ett onödigt svårt språk i kommunikationen med
personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta skapar en distans, en svårighetsgrad och en maktmarkör
som inte gagnar någon.
-Att arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och fackförbund får en större kunskap om
rättigheter och möjligheter för vår målgrupp.
-Att Diskrimineringsombudsmannen driver fler pilotfall som berör
personer med psykisk funktionsnedsättning, så att prejudikat skapas.
-Att antidiskrimineringsbyråer ska få större resurser. Det är många ur
vår målgrupp som inte har kännedom om de här instanserna för
rådgivning, stöd och chans att söka upprättelse efter diskriminering.
-Att arbetsgivare ska arbeta mot diskriminering på grund av psykisk funktionsnedsättning
eller negativ särbehandling pga psykisk ohälsa.
-Att forskningen ökar kring hur diskriminering av personer med psykisk ohälsa yttrar sig
och hur den bäst kan motverkas. Nationella kartläggningar och handlingsplaner behövs.
- Att den somatiska vården uppmärksammar den diskriminering som sker av patienter som
tidigare har varit i kontakt med psykiatrin. Patienter som lever med psykisk ohälsa måste
ha rätt till samma somatiska vård som andra patienter.
- Att diskriminering av äldre med psykisk ohälsa upphör. Vid sextiofemårsdagen tas ofta
flera stödåtgärder som är inriktade på den psykiska ohälsan bort och ersätts av hemtjänst.
Detta saknar stöd i lag.
-Att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan börjar samarbeta
närmare med varandra, för att effektivisera och modernisera
handläggningen av personer som lever med psykisk ohälsa.
-Att brukarinflytandet ökar inom alla samhällsområden,
särskilt vården och psykiatrin.
- Att kunskapsnivån om psykisk funktionsnedsättning och likabehandling höjs hos
aktörer som socialtjänst-, LSS-, boendestöd-, och socialförsäkringshandläggare.
- Att det blir mer känt att samordnad individuell plan (SIP) är en rättighet enligt lag.
Kunskapsnivån behöver höjas hos kommuner, socialtjänst, Försäkringskassa, läkare,
och brukarnära personal. Idag är kunskapen om SIP för låg och samordnade
individuella planer erbjuds alldeles för sällan.
- Att det ska finnas en statligt finansierad, permanent telefonrådgivning för alla frågor
som rör rättigheter för personer med psykisk ohälsa.
Dra nytta av projektet Din Rätt!
•
•
•
•
•
•
Använd rådgivningen för frågor om diskriminering
Skicka in din anonyma historia eller läs andras
Läs fler antidiskrimineringstips på vår hemsida på www.nsph.se – under
Projekt
Starta eller gå med i en studiecirkel (”Din rätt”, arrangeras av bl.a Sensus,
material finns i vår webshop)
Följ oss på Facebook: ”Diskriminering pga psykisk ohälsa”
Nå oss på [email protected] eller rådgivningen på
[email protected]
Varmt välkomna!
Download