KOMMUNIKATION

advertisement
KOMMUNIKATION
- SOM RINGAR PÅ VATTEN
PROJEKTET ANVÄNDNING AV INFORMATIONS- OCH
KOMMUNIKATIONSTEKNIK I UNDERVISNING OCH STUDIER
FRAMTIDENS SKOLA - vår vision
Målsättning
Genom skapandet av nya studiemiljöer dokumentera, utvärdera och utveckla:
- metoder för samarbete och gemensam inlärning mellan olika aktörer i närmiljön
- det grupprocesser som sker i skolans regi
- lärmiljön ur data- och kommunikationsteknisk synvinkel
- hur miljön fungerar didaktiskt samt hur inlärning och undervisning stöds optimalt
Vår diamant
- en förändring i undervisnings- och inlärningskulturen
- utveckla samarbetsformerna (lokalt/regionalt)
- spridning av Holm skolans erfarenheter kring verksamhetsidén ”kommunikation”
IKT I SKOLANS VARDAG - var dag
- virtuella klassrum
- administration, elevvård och
projektsamarbete
- datorer/videokanoner i januari 09
- vår ”svaghet”
PORTFOLIOMETODIK – praktik och vision
Lärande
Undervisning
Tänkande
S.Saarukka ”Lära att lära”, 2007
PORTFOLIOMETODIK – praktik och vision
Lärande
Undervisning
Tänkande
S.Saarukka ”Lära att lära”, 2007
DIGITAL PORTFOLIO – smakprov

Tema ”Att bo i Larsmo”, skol-TV inslag av elever

Tema ”Fostran till internationalism”, vårfestinslag Euroviisut

Tema ”Att växa som människa”, elevfilm om Vänskap
Portföljens syfte/ELEVEN





Eleven ser sitt lärande
Eleven lär sig självvärdering som stärker
självkänslan och visar utvecklingsbehov
Eleven kan ta ansvar för sitt eget lärande
Eleven lär sig dokumentera, välja, planera
Fokus på elevens individuella utveckling
Portföljens syfte/ L + F

Verktyg för lärarens arbete och insatser

Verktyg för föräldraengagemang; stöd och
uppmuntran

Verktyg för ökat samarbete hem-skola
tillbaka
Portföljens innehåll






Material från lektionerna
Elevens egna arbeten i urval
Elevens utvärdering av sitt eget arbete
Elevens kommentarer om sitt lärande
Lärarens kommentarer till eleven
Föräldrarnas kommentarer till barnet
tillbaka
KOMMUNIKATION
- SOM RINGAR PÅ VATTEN
Johan Nygård
[email protected]
06-7857 269, 050-3091198
PROJEKTET ANVÄNDNING AV INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK I UNDERVISNING
OCH STUDIER
Download