Årets upplaga av Clandestino, den sjätte i ordningen, saknade

advertisement
KULTURSTRATEGISKT UPPDRAG
CLANDESTINO
2010-2012
Aleksander Motturi
Kulturföreningen BwC (Bwana Club)
Tredje Långgatan 13 b
413 03 Göteborg
031-704 31 55
0736-79 71 81
[email protected]
www.bwanaclub.org | www.clandestinofestival.org
org nr 866601-8851
bg nr 5622-0916
1. BAKGRUND
Det intellektuella och konstnärliga nätverket Bwana Club ligger sedan slutet av 1990-talet
bakom genomförandet av en rad uppmärksammade kulturprojekt som kan placeras i
skärningspunkten mellan internationell kulturproduktion, alternativ folkbildning och
postkolonial teori. Till dessa projekt hör – förutom en rad enskilda musik- och
konstarrangemang, litterära produktioner och offentliga föreläsningar – Clandestino
Festival, Clandestinoinstitutet, ABC Rasism, I’mPULSE Clandestino the 4th Asia-Europe
Music Camp, Club Clandestino, Clandestino Bibliotek och Colonia [Nordica]. Samtliga
dessa projekt griper in i samhällsdebatten med innovativa och interdisciplinära metoder,
genom att sammanfoga ledande forskning med konstområdessöverskridande
kulturproduktion.
1.1. Clandestino Festival utgör sedan starten 2003 kärnan i verksamheten. Den söker i sitt
artistutbud inte bara återspegla musikens utvecklingsprocesser i och med vår tids
migrationsströmmar och den kulturella mångfald som kännetecknar Europa, utan vill också
utmana de vanligaste sätten att representera kulturskillnader. Metoden är kortfattat att
lägga sig i bakhåll på fördomar som visar sig i människors associationer mellan identiteter
och musik.
1.2. Clandestinoinstitutet är ett interdisciplinärt och alternativt utbildningsorgan för en
typ av kultur- och kunskapsproduktion som inte får det utrymme som den förtjänar vid
svenska universitet och högskolor. Det grundades under hösten 2006 med pilotkursen
”Kolonialism, rasism och världskultur” (ledd av Michael Azar, Edda Manga och Aleksander
Motturi) samt en läscirkel med fokus på svensk 1900-talslitteratur ”Främlingen i
litteraturen” (ledd av Robert Azar). Dessa båda kurser blev oerhört uppskattade som alternativ till motsvarande utbildningar som sker på universiteten och lockade ett trettiotal
ovanligt engagerade studenter. Under våren 2007 gavs ytterligare två kurser, en om
mänskliga rättigheternas historia med kursbeteckningen ”Laglösa stater, terrorister och
svarta hål”, samt en kurs i ”Kreativt skrivande” ledd av poeten Johannes Anyuru. Under
våren 2007 arrangerade vi – i samarbete med Asia Europa Foundation (www.asef.org) – en
musikakademi för ett 20-tal dubmusikartister från Asien och Europa (ASEM-länderna).
Under hösten 2007 gavs Kreativt skrivande för andra terminen i rad. Inför hösten 2009 har
vi fått utökade medel från Statens Kulturråd för en fortsatt utbildningsverksamhet. Temat
för det kommande läsåret är ”offer och martyrer i det mångkulturella samhället”. Inom
ramen för detta projekt har vi även initierat ett samarbete med Göteborgs Konsthall och
Göteborgs Konstmuseum där vi kommer vara kurators för en utställning på ett tema som
inte kan offentliggöras av sekretesskäl.
1.3. Bokserie – Clandestinobiblioteket. I maj 2007 utkom den första titeln – Aleksander
Motturis Etnotism – en essä om mångkultur, tystnad och begäret efter mening (Glänta Produktion
2007) – inom ram för denna bokserie. Syftet med denna är att lyfta fram olika sätt utmana de
begreppsregister som idén om det mångkulturella samhället iscensätter. Otillräckliga
resurser under 2008 har lett till att denna del av verksamheten stannat upp. För att täcka de
initiala kostnaderna till detta projekt krävs stöd för översättningar och fackgranskningar av
dessa verk. Produktionskostnader täcks genom försäljning. Eventuell vinst investeras i
framtida utgåvor. Under slutet av 2009 utges Jeff Kinkles engelska översättningen av boken
på AXL books i samarbete med Glänta där den fått titeln Ethnicism – an Essay on
Multiculturalism, Silence and the Craving for Meaning som. Pressröster:
"One of the most important books this year."
Per Wirtén & Lars Mikael Raattamaa, Arena #5 okt 2007
"The most insightful examination of Multiculturalism in Sweden this Year is not the official one, but
a brilliant essay by the philosopher and cultural worker Aleksander Motturi. […] Motturi reveals the
shortcoming: the tools used to break down segregation contribute to its solidification."
Stefan Jonsson Dagens Nyheter 28 June 2007
"But Motturi is peeling his onion carefully. ”With the same two-edged sword as one trying to break
the segregation of the cultural sphere the division is hewed out” he writes. There is an unavoidable
paradox in society’s vision of multiculturalism which is rarely spoken of. A paradox that has
consequences, since the differences also legitimatize the difference in rights between people. […]
Etnotism is not about The Year of Multiculturalism or politics of integration. On the contrary it
raises questions about power and ideology. It broadens the perspective when there is a tendency to limit
parameters. It helps us rethink matters afresh when the tire tread is worn out. There is a need for this
kind of theoretical blowtorch in order to ignite fires around the blunt, often well-meaning, social
structures."
Ira Mallik Aftonbladet 4 July 2007
"It seems as if we are finally on our way into a less culturally conservative climate for debate, where
the complexity of integration issues is recognised and not automatically opposed thereby creating
opposition between immigrants and locals."
Lars Åberg, Göteborgs-Posten 18 July 2007
"Now it finally has got a name: Etnotism. A profound diagnosis is made in Aleksander Motturi’s
excellent essay with the same name. In parallel to a survey of the history of racism and exotism he
maps out the metaphysics that holds a grip on us."
Alejandro Leiva Wenger, Arena #4/2007
"Tystnaden är då inte enbart en protest, en vägran att delta i ett spel med osunda regler, utan ett led i
en nyartikulering, en början på ett nytänkande. Motturis bok är fylld av belysande –exempel, inte
minst ur svenskt kulturliv, och den ger många tankeställare om vårt förhållande till kulturell
identitet."
Tove Österman, SvD 22 september 2007
1.4. Internationella samabarbetsprojekt. Under 2007 genomförde ett internationellt
samarbetsprojekt ”I’mPulse Clandestino” med Asia-Europe Foundation med fokus på unga
dubmusiker från Aisen och Europa. Under 2008 genomförde vi i samarbete med
konsertarrangören Koloni och Nordisk kulturfond projektet ”Colonia [Nordica]”. Inom
ramen för detta projekt lyftes likheter och olikheter mellan nordiska artister fram i ett
internationellt sammanhang genom att fokusera på den utvecklingsfas som den nordiska
experimentella musiken för närvarande befinner sig i. Liksom vad gäller festivalen i stort
fanns inget fokus på en särskild genre eller musikstil, istället medverkade artister som
överskrider gränser mellan olika genrer och konstformer. Under 2008 medverkar bl a Lau
Nau [FIN], Pekko Käppi [FIN], Eiko [NO], Next life [NO], Snöleoparden [DK] och
Svartbag [DK]. Till årets upplaga har vi initerat ett samarbete med Signal som går under
beteckningen ”The Göteborg String Theory” där lokala musiker samarbetar med
kompositörer från Berlin och uppträder under Clandestino. Liknande internationella
samarbetsprojekt genomförs under kommande år. För närvarande medverkar vi i ett
internationellt turnerande forskningsprojekt ”Beyond text” som har sitt säte vid Goldsmith’s
university of London, Interarts i Berlin, m fl institutioner i Europa. I korthet går detta ut på
att diskutera musik, film och drama på olika institutioner som intresserar sig för olika
former av gränsöverskridande konst.
1.5. Club Clandestino Vid sidan om festivalen har BwC dessutom arrangerat enskilda
konsertarrangemang sedan 1997. Under perioden april 2006 – maj 2007 arrangerades
konserter med följande internationella och lokala artister: State of Bengal (UK), Nilo MC
(Madrid), Aki Nawaz (UK), Dj Dolores (Brasilien), Chikumura (Köpenhamn), Lisa Ask
(Gbg), Rani Nair (Malmö), Hermione (Paris), Little Dragon (Gbg), Nazarenes (Gbg) Vj
Bertranol (Sthlm), Nim (Gbg), Vidya (Gbg), Disdishdance (Gbg), Variam (Gbg), Treq –
Gnawa System (Gbg). Till våra klubbar har vi även arrangerat poesiuppläsningar med bl a
Sean McConnel, Johannes Anyuru, Athena Farrokhzad och Linn Hansén samt diskus–sioner
med konstnärer ledda av Sinziana Ravini, m fl. Denna del har vi på grund av otillräckliga
resurser, svårigheter med arrangemang i våra lokaler och prioriteringar i arbetsbördan
skurit ned på under 2008. I stället har vi lagt ner all energi på festivalen och det merarbete
som det nya upplägget inneburit. Som framgår av vår projektbeskrivning nedan hoppas vi
kunna återuppta arbetet med dessa arrangemang under 2009.
1.6. ABC Rasism är en alternativ encyklopedi som är under arbete på nätet sedan 2003.
Genom ett rikt bild- och textmaterial belyser den hur djupt rasistiska strukturer är nerbäddade i vårt språk. Under 2003-2006 genomfördes en rad föreläsningsserier under samma
namn i samarbete med Integrationsverket, Angereds Teater och Världskulturmuseet. För
närvarande har Bwana Clubs hemsida över 500 besökare dagligen. www.bwanaclub.org/ABC-Rasism-.html. Denna utvecklas sporadisk under perioder.
2. PROJEKTBESKRIVNING
I takt med att vår verksamhet har fått större uppmärksamhet genom lokala, nationella och
internationella samarbetsorgan har ett flertal kulturpersonligheter, konstnärer och
intellektuella samt myndigheter kontaktat oss för idéutveckling och samarbeten i projekt
som överskrider gränser mellan olika kulturformer, discipliner och medier.
För att kunna besvara de förväntningar som finns på vår verksamhet och dess kritiska
potential strävar vi efter att ta ytterligare ett steg i riktning mot att skapa en mer
institutionaliserad arbetsform inom ramen för vilken vi förmår planlägga verksamheten
under de närmsta åren.
I vår planering för 2010-2012 kommer vi – vid sidan av arbetet med Clandestino Festival
och forskningsprojektet Beyond Text – att utveckla den alternativa
utbildningsverksamheten vid Clandestinoinstitutet. Vi kommer även arbeta för att försöka
återupprätta den regelbundna konsertverksamheten som hämmats i sin utveckling på grund
av bristfälliga ekonomiska resurser. Slutligen har vi under våren 2008 initierat ett samarbete
med Göteborgs Konsthall och Göteborgs Konstmuseum för en utställning på temat offer
och martyrer med vernissage till hösten 2010.
I bifogad budget till denna ansökan återspeglas behovet av utökade resurser för att kunna
driva verksamheten i den riktning som beskrivs ovan. De delprojekt som nämns i
pargraferna 1.1 till 1.6 ovan är listade i den ordning som vi prioriterar dem. Vi hoppas
självfallet att vi kan genomföra och utveckla samtliga projekt med den grad av
professionalism som arbetet kräver.
3. PROJEKETS SYFTE, BETYDELSE OCH MÅLGRUPP
Även om projektets övergripande målsättningar är att (i) bidra till att råda bot på den lokala
brist som finns på litteratur, musik och annan scenkonst från stora delar av världen, (ii)
återspegla regionens kulturella mångfald på scener och institutioner i Göteborgsområdet,
och (iii) synliggöra nya publikintressen för att på så sätt verka mot segregeringen i
kulturlivet, ser vi det också som en viktig uppgift att utforska befintliga metoder och
strategier för dessa ändamål. BwC vill följaktligen (iv) erbjuda alternativ till den iver efter
mångfald, fixeringen vid etnicitet och kulturkrockar. BwC söker inte överbrygga
kulturskillnader utan vill snarare (v) ifrågasätta deras faktiska betingelser – alltså utforska
de omständigheter ur vilka talet om skillnaderna uppkommer. Därför ser vi behov av en
närmare interaktion mellan den akademiska världen och kultursfären. I ett kulturpolitiskt
klimat där man plötsligt och blint, liksom i panik, söker göra någonting åt
skillnadstänkandet inom det kulturella fältet, är risken att särskilda reservat skapas för
utövare, som etnifieras inom ramen för den mångkulturalitetens diskurs, överhängande.
Eftersom detta kräver ett långsiktigt arbete är vår främsta målgrupp ungdomar. BwCs
projekt lockar normalt sett en blandad publik i termer av i ålder, social bakgrund, kön och
etnicitet.
3.1. Genomförande och metod: progressiv musik och kritik
Det är mot bakgrund av detta som festivalens betoning på progressiv (vilket inte innebär
svårtillgänglig och än mindre elitistisk) musik ska förstås, det sätt på vilket den uppmärksammar artister som elaborerar och experimenterar med genregränser, kulturella
koder och traditioner. Det är i detta progressiva och alternativa (tredje) rum – i motsats till
folkloriserade eller homogena rum där ingen kan känna sig riktigt hemma, inte heller helt
främmande – som möten äger rum på en så att säga ’neutral’ mark, ett territorium där det
inte är självklart vilken utgången av mötet blir. Med genreöverskridande artister från olika
delar av världen söker Clandestino Festival ge liv åt nya kulturella territorier där begreppet
mångkultur kan bidra till bryta segregeringen inom kulturfältet. Clandestino Festival är
inriktad på musik som uppstått i urbana kulturmiljöer till följd av det sena 1900-talets
globalt förändrade demografiska situation. Inte bara med nyskapande artister utan också
med föreläsningar av internationellt erkända forskare vill BwC problematisera och bidra till
nya perspektiv på mångkulturalitet. Genom att gripa in på såväl musikaliska och
underhållningsmässiga arenor som i konstnärliga, filosofiska och politiska sfärer söker BwC
framställa det mångkulturella på ett nytt sätt – i opposition mot vår tids exotism och
upptagenhet vid andra kulturer som något radikalt annorlunda. Clandestinofestivalen söker
inte bara återspegla vår tids migrationsströmmar och avteckna den kulturella mångfald som
kännetecknar Göteborg utan också utmana de vanligaste sätten att representera kulturella
skillnader. Det är bland annat därför BwC:s medlemmar är engagerade i samhällsdebatten
och aktiva arrangörer av föreläsningar som kan bidra till att fördjupa förståelsen av vår tids
politiska utmaningar.
BILAGA 1. STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN BWC
§1 Syfte
Kulturföreningen BwC är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar
för att skapa dialog och debatt i angelägna samhällsfrågor. Föreningen värnar om att hålla
vid liv ett kritiskt förhållande till Europas koloniala historia och motverka rasism och
kulturell essentialism. Föreningens verksamhet syftar sålunda till att lyfta fram globala och
lokala former av kulturblandning och hybridisering, hur man i allmänhet tänker kring dessa,
och de sätt på vilket koloniala strukturer upprepar sig i vår tids kulturproduktion.
§2 Medlemskap
Föreningen är öppen för alla människor som stöder dess syfte och erlägger medlemsavgift.
Vissa delar av programverksamheten är dock öppna för allmänheten. Föreningens
medlemmar har rätt till full insyn i föreningens verksamheter och dokument. De har
närvaro- och yttrandefrihet vid medlemsmötena. Beslut tas i regel med konsensus och i de
fall detta ej är möjligt genom enkel majoritet. Medlem som agerar på ett sätt som motverkar
föreningens syfte kan tillfälligt uteslutas genom styrelsebeslut och definitivt på
medlemsmöte.
§ 3 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs vid årsmötet för det kommande verksamhetsåret. Verksamhetsoch räkenskapsår löper parallellt med kalenderåret.
§ 4 Årsmöte
Årsmötet hölls under april månad. Kallelse med uppgift om huvudsakliga ärenden ska ha
nått alla medlemmar senast en månad innan ordinarie årsmöte. Rätt att delta i beslutsprocessen har samtliga medlemmar. Vid årsmötet ska följande punkter förekomma:
1. Presentation av de närvarande.
2. Val av mötesfunktionärer: minst en underlättare, en protokollförare, två justerare,
3. Mötets stadgeenliga utlysande
4. Dagordningen
5. Verksamhetsberättelsen med bokslut
6. Revisorernas berättelse
7. Planeringsgruppens ansvarsfrihet
8. Verksamhetsplan och budget
9. Medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
10. Val av kassör samt ytterligare minst två planeringsgruppsmedlemmar på ett år
11. Val av två revisorer och suppleanter för dem
12. Övriga frågor
Justerat årsmötesprotokoll ska finnas tillgängligt senast en månad efter mötet.
§5 Extra årsmöte
Planeringsgruppen kallar till extra årsmöte på eget initiativ eller på begäran av revisorerna
eller en tredjedel av medlemmarna. Mötet ska hållas inom sex veckor efter det att
stadgeenlig begäran inkommit och kallelse med underlag för extramötets beslut ska vara
alla medlemmar tillhanda senast tre veckor innan mötesdagen. På ett extra årsmöte
behandlas endast de ärenden för vilka det utlysts.
§6 Planeringsgruppen
Planeringsgruppen har sitt säte i Göteborg och består av minst tre medlemmar: ordförande,
kassör samt ytterligare en medlem. Samtliga planeringsmedlemmar ska vara myndiga och är
valda på ett år. Planeringsgruppens huvudsakliga uppgift är att planera verksamheten och
att ansvara för administration. Planeringsgruppen kallar till kontinuerliga medlemsmöten.
§7 Stadgeändring och upplösning
Föreningens stadgar kan ändras med likalydande konsensusbeslut två årsmöten med minst
tre månaders mellanrum. Ett av dessa årsmöten måste vara ordinarie. Samma regler gäller
för upplösning av föreningen. Kvarstående medel efter de dispositioner som görs vid
föreningens upplösning tillfaller Amnesty International i Göteborg.
BILAGA 1. EKONOMISK KALKYL 2010-2012*
INTÄKTER
2010
2011
2012
UTGIFTER
2010
2011
2012
SPECIFICERADE UTGIFTER
2010
2011
2012
Västra Götalandsregionen
800000 1100000 1250000
Göteborgs kulturnämnd (verksamhetsbidrag)
400000
500000
600000
Statens Kulturråd
800000 1000000 1250000
Övriga samarbetspartners och sponsorer
200000
226000
250000
Biljettintäkter (uppskattning)
200000
350000
502000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—————
TOTALT
2400000
3176000 3552000
Löner + ersättning (ink artistarvoden)
1700000
2000000
2300000
Lokalkostnader
100000
100000
100000
Marknadsföring
150000
150000
150000
Administration
50000
50000
50000
Övrigt (resor, kurser, hotell, teknik)
800000
856000
932000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––————————
TOTALT
2800000
3176000
3552000
Löner (1-2 heltid)
800000
1000000
1200000
artistarvoden (180 | 200 | 220 X 5000/pers)
900000
1000000
1100000
kontor
100000
100000
100000
marknadsföring
150000
150000
150000
administration (ink revision)
70000
70000
70000
ÖVRIGT (inom parentes):
780000
856000
932000
(Resor (100 | 120 | 140 x 3000)
300000
360000
420000
kurser (40 föreläsararvoden x 5000)
200000
200000
200000
hotell (100 | 120 | 140 x 800 kr)
80000
96000
112000
inhyrd teknik + tält för arrangemang
200000
200000
200000)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—————————
TOTALT
2800000
3176000
3552000
BILAGA 2. PRESSRÖSTER OM CLANDESTINO FESTIVAL
Bara det faktum att Clandestino faktiskt existerar och tar hit alla dessa artister som annars
aldrig skulle hitta till den publik som faktiskt och tydligt finns här, är värt minst fyra fyrar
med guldstjärna i kanten.
Patrik Lindgren, Göteborgs-Posten, 2005
Jag är oerhört tacksam för Clandestinofestivalen. Deras gränsöverskridande festivalprogram
skapar scener, möten och kontaktytor som inte har funnits i Göteborg tidigare.
Publikuppslutningen under samtliga kvällar visar att det finns behov av den här sortens
festival och den här sortens musik. Jag ser redan fram emot nästa års festival, för det blir väl
en? Och jag hoppas att arbetet som arrangörerna lagt ner i tre år nu resulterar i att det
kommer upp en scen av det här slaget i Göteborg. För Clandestinofestivalen bjöd på två av
de starkaste konsertupplevelserna jag haft på länge.
Anders Chorell, Göteborgs Fria Tidning, 2005
Årets upplaga av Clandestino, den sjätte i ordningen, saknade annars de där riktigt
tongivande dragplåstren men bjöd istället på en skönt brokig bredd med många intressanta
bokningar ur de mest skilda sfärer. Från indisk-fransk-amerikanska Rupa & The April
Fishes härligt fartfyllda kabaret-pop till franska Kaly Live Dubs mörkt rockiga dub. Från
norska Next Lifes grymt charmerande electro-metal till flamenco-heta spanska rapparen
Mala Rodriguez. Positivt var också att man i år valde att hålla sig på ett och samma ställe
under två koncentrerade dagar - i stället för att som tidigare hatta fram och tillbaka över
halva stan i en halv vecka.
Patrik Lindgren GP, 2008
Med årets bokningar har [Clandestinofestivalen] växt en storlek, samtidigt som fokus inte
lämnat det festivalen alltid varit bra på, mer urbana, datoriserade saker och den europeiska
klubbscenen.
Lars Lovén, Svenska Dagbladet, 2008
BILAGA 3. FÖRETECKNING ÖVER MEDVERKANDE ARTISTER 2003-2009
18000018018018401 [SWE]
2/5BZ [TURKEY]
ABA SHANTI-I [UK]
AKI NAWAZ [UK]
ALEJANDRO LEIVA WENGER [SE]
ALEX VAN HEERDEN [SOUTH AFRICA]
ALI BOULO SANTO [SENEGAL]
ALYSON COLE [US]
AMIR SULAIMAN [US]
ANNIKA SNARE [DK]
ATARV8R [UK]
ATHENA FARROKHZAD [SWE]
BANDISH PROJEKT [INDIA]
BASSEKOU KOUYATE & NGONI BA [MALI]
BAUL SHILPI [BANGLADESH]
BEZDOMNY [SWE]
BLONDUB [ISRAEL]
BUJU BANTON [JAMAICA]
BUK BAK [GHANA]
CATHARINA THÖRN [SWE]
CLOTAIRE K [FRANCE/LEBANON]
CRISTOBAL BIANCHI [UK]
DAITO MANABE [JAP]
DAITO MANABE [JAP]
DARIUSH MOAVEN DOUST [SE]
DAVE WATTS [TENERIFE/UK]
DICKSON DEE [HONG KONG, CHINA SAR]
DJ ASIF [UK]
DJ BADMARSH [UK]
DJ DOLORES [BRAZIL]
DJ GAVANA [SWE]
DJ GES-E [UK]
DJ J-OL [SWE]
DJ MLECCHA [SWE]
DJ MUTAMASSIK [ITA/US]
DJ RUPTURE [USA]
DJ WATTSRIOT [UK/ESP]
DR DAS [UK]
DUB TERROR [ITALY]
DUOUD [FRANCE]
ECHODECK [SWE]
EDDA MANGA [SWE]
EIKO [NO]
EL GUINCHO [ESP]
ELISABETH ABIRI [SE]
FATHY SALAMA & KARIMA NAÏT [EGYPT/ALGERIA]
FILASTINE [US]
FOX MACHINE [SWE]
FRÈDÈRIC GALLIANO & THE AFRICAN DIVAS [FRANCE]
FRÈDÈRIC GALLIANO & THE KUDURO SOUNDSYSTEM [FRANCE/ANGOLA]
FUN^DA^MENTAL [UK]
GENYS [LITHUANIA]
GHISLAIN POIRIER LIVE [NINJA TUNE/CAN]
GNAWA DIFFUSION [FRANCE]
GROUP DOUEH [WESTERN SAHARA]
GUDRUN NORDBORG [SE]
HAJEN [SE]
HENRIK THAM [SE]
INDAGA V2. ACECHADORES AV SHOW [ESP]
JAH WOBBLE [UK]
JAQEE [SE]
JETHOR JOAQUIN [PHILIPPINES]
JIVA PARTHIPAN [SRI LANKA]
JOHAN JÖNSSON [SWE]
JOHANNES ANYURU [SWE]
JOHN HUTNYK [UK]
JONAS HASSEN KHEMIRI [SE]
JUSTO BAGÜESTE [ESP]
KALY LIVE DUB [FRA]
KAMILYA JUBRAN [PALESTINE]
KINGSTON AIR FORCE [SWE]
KODE 9 & THE SPACEAPE [UK]
KONONO N° 1 [CONGO]
KONONO N°1 [DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO]
LARS MIKAEL RAATTAMAA [SWE]
LAU NAU [FIN]
LE PEUPLE DE L'HERBE [FRANCE]
LEILA [UK/IRAN]
LEZ HENRY [UK]
LIPITONE [FRANCE]
LITTLE DRAGON [SWE]
LIU FANG [CHINA]
LOÜIS 2000 [FRANCE]
MAD PROFESSOR [UK]
MADINA N’DIAYE [MALI]
MAGA BO [BRAZIL]
MALA RODRIGUEZ [ESP]
MANUCHER [AUSTRIA]
MAPEI [SWEDEN]
MATTIAS GARDELL [SE]
MATTIAS GARDELL [SWE]
MEL GREY [IRELAND/US]
MICHAEL AZAR (SWEDEN)
MICHAEL AZAR [SE]
MICHAEL DREWETT [SOUTH AFRICA]
MICROPIXIE [INDIA/UK/US]
MIDAIRCONDO [SWE]
MIKELA LUNDAHL [SE]
MISSILL [FRANCE]
MJM PROPAGANDA [SWE]
MOLECULE [FRANCE]
NAITI DEL SANTE [SE]
NASHA LIVE EXPERIENCE [UK]
NAZARENES [SWE]
NETTLE [SPAIN]
NEXT LIFE [NO]
NUPHLO [UK]
OLA SIGURDSSON [SE]
OMAR SOULEYMAN [SYRIA]
ORCHESTRA BAOBAB [SENEGAL]
OSMANI SOUNDZ [UK]
PACIFIC! [SE]
PEKKO KÄPPI [FIN]
QUARTIETT [SE]
RAMINDER KAUR [UK]
RANI NAIR [SWEDEN]
RECYCLER [FRANCE]
REINES D'ANGLETERRE FEAT GHÉDALIA TAZARTÈS, ÉL-G AND JO TANZ
[FRANCE]
RENU HOSSAIN [UK]
ROUGH AMERICANA [ITA/US]
RUPA & THE APRIL FISHES [US]
SLIMMAH SOUND [NETHERLANDS]
SMADJ [FRANCE]
SNÖLEOPARDEN [DK]
SPEED CARAVAN [FRANCE]
STATE OF BENGAL [UK]
SUB SWARA [US]
SUBLIME FREQUENCIES DJ SET [US]
SUSANNA DODILLET [SE]
SVARTBAG [DK]
SWEET SUSIE [AUSTRIA]
SVEN-ERIC LIEDMAN [SE]
TALVIN SINGH [UK]
THE BUG & WARRIOR QUEEN [UK/JAM]
THE GÖTEBORG STRING THEORY
THE MIGHTY ZULU NATION [SOUTH AFRICA]
TIMEBLIND [DE]
TRI MINH [VIETNAM]
TRINH T MINH-HA [VIETNAM/US]
TUJIKO NORIKO [JAPAN]
U.K.O.N. [SWEDEN]
UK APACHE [UK]
VARIAM [SWE]
WARREN SUICIDE [DE]
VICTORIA FARELD [SE]
VIDYA [SWE]
WILDBIRDS & PEACEDRUMS [SE]
VJ BERTRANOL [FRANCE]
VJ M-OP [SWE]
VJ MILOSH [POLAND]
VJ SOBUR [UK]
ZENLU [CHINA]
ZION TRAIN [UK]
MEDVERKANDE ARTISTER & FÖRELÄSARE 2009
BUJU BANTON (JAMAICA)
ORCHESTRA BAOBAB (SENEGAL)
KONONO N°1 (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO)
LEILA (UK/IRAN)
SPEED CARAVAN (FRANCE)
KODE 9 & THE SPACEAPE (BASS FICTION LIVE)
GROUP DOUEH (WESTERN SAHARA)
OMAR SOULEYMAN (SYRIA)
WILDBIRDS & PEACEDRUMS (SE)
WARREN SUICIDE (DE)
REINES D'ANGLETERRE FEAT GHÉDALIA TAZARTÈS, ÉL-G AND JO TANZ
(FRANCE)
SUBLIME FREQUENCIES DJ SET (US)
TIMEBLIND (DE)
D. WATTSRIOT (UK)
DJ GAVANA (SE)
THE BERLIN STRING THEORY FEAT MIDAIRCONDO (SE), HAJEN (SE), JAQEE
(SE), PACIFIC! (SE), FOX MACHINE (SE), QUARTIETT (SE)
TRINH T MINH-HA (VIETNAM/US)
ALYSON COLE (US)
CRISTOBAL BIANCHI (UK)
GUDRUN NORDBORG
ANNIKA SNARE (DK)
NAITI DEL SANTE
SUSANNA DODILLET
VICTORIA FARELD
MIKELA LUNDAHL
HENRIK THAM
DARIUSH MOAVEN DOUST
OLA SIGURDSSON
ELISABETH ABIRI
SVEN-ERIC LIEDMAN
MATTIAS GARDELL
MICHAEL AZAR
BILAGA 4. SAMARBETEN & SPONSORER
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 2003-2007
STIFTELSEN FRAMTIDENS KULTUR 2003-2007
GÖTEBORGS KULTURFÖRVALTNING 2003-2007
STATENS KULTURRÅD 2003-2007
NORDISK KULTURFOND 2008
ASIA-EUROPE FOUNDATION 2006-2007
ARVSFONDEN 2007
EUROPEISKA STRUKTURFONDER 2003
SVENSKA INSTITUTET 2003
LEVANDE HISTORIA i GÖTEBORG 2003-2006
MYNDIGHETEN LEVANDE HISTORIA 2004
INTEGRATIONSVERKET 2003
INSTITUTE FRANÇAIS 2003 & 2006.
INSTITUTO CERVANTES 2006
LA ASSOCIATION FRANÇAISE D’ACTION ARTISTIQUE 2006
DRAMATISKA INSTITUTET 2003-2005
VÄRLDSKULTURMUSEET 2005-2008
GLÄNTA 2003-2007
ANGEREDS TEATER 2003-2007
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2003-2006
STORAN 2004, 2007, 2008
KOLONI 2007-2008
SIGNAL 2009
GOLDSMITH’S UNIVERSITY OF LONDON 2009-2010
Download