Kriminalteknisk DNA-analys

advertisement
Kriminalteknisk DNA-analys
Niklas Dahrén
Förstliteallmänkunskapom
kromosomer,DNA,generetc.
VarjekromosombeståravenlångDNAmolekylsomärlindadrunthistoner
EngenärenlitendelavenDNA-molekyl
ochvarjegenfungerarsomenritningförett
specifiktprotein
Vårakromosomerinnehållerstora
mänger”skräp-DNA”
Dengenetiskavariationenärhögrei
”skräp-DNA:t”jämförtmedidedelar
sominnehållergener
”Skräp-DNA”beståravSTR-områden– Dessa
utnyttjasvidenkriminaltekniskDNA-analys
0 STR-områden(shorttandemrepeat)beståravkortasekvensersom
upprepasettvisstantalgånger.Antaletupprepningarochdärmed
längdenavettSTR-områdeskiljersigoftamellanpersoner.
MinsttioSTR-områdenanalyseras
0 MananalyserarminsttioSTR-områdennärmanskagöraenDNA-
analys .
0 OmmanbaraanalyserarettSTR-områdefinnsdetenriskattlängden
avdettaområdeärexaktlikaförtvåpersoner.Däremotär
sannolikhetenatttvåpersonerharexaktlikalånglängdavtioolika
STR-områdenväldigtliten.
KriminaltekniskDNAanalysifemsteg!
KriminaltekniskDNA-analysifemsteg:
1.
SamlainDNA:t: Polisensamlarincellerfrånbrottsplatsenoch/eller
frånmisstänktapersoner.Detkanvaracellersomfinnsisperma,
blod,salivetc.
2.
ExtraheraDNA(renafram): DNA:trenassedanframurcellernamed
hjälpavolikaämnensomtillsättsochmedhjälpavencentrifug.
3.
KopieraSTR-områdenamedPCR: DetioSTR-områdenakopieras
uppistoramängdermedhjälpavens.k.PCR-maskin.Detinnebär
attdetkommerendastvaradessaDNA-områdensomingåriden
avslutandeanalysen.Dessaområdenkommerävenfinnasistora
mängdersåattdesynsordentligtnärmangörsjälvaanalysen.
Genetiskafingeravtryckifemsteg
(forts.):
4.
SorteraSTR-områdenaefterstorlek: NästastegärattsorteraSTRområdenautifrånstorlekmedantigenengelelektroforeselleren
kapillärelektrofores.
5. JämföraDNAt: Sistastegetärattjämföradetuppkomna”bandmönstret”
fråndenmisstänkapersonenmedmönstretfrånbrottsplatsen.Om
mönstrenöverensstämmerkanpersonenbindastillbrottsplatsenochev.
tillbrottet.
Principenbakomgelelektrofores
0 Ielektroforesen”tvingar”manSTR-områdena
att”vandra”genomengel.
0 Vandringenskerp.g.a.attenspänning
kopplaspå.DNAtärnegativtladdatoch
kommerdärförvandramotpluspolen.
0 GelensomSTR-områdenaskavandragenom
liknaren”djungel”.JustörreSTR-områdenaär
destosvårareärdetfördessaatttasig
igenom”djungeln”.
0 Efterenbestämdtidstängermanav
spänningen.KortaSTRhardåvandratlångti
gelenmedanlångaharvandratenkortbit.
KortaSTR-områdenvandrar
snabbastgenomgelen
Resultatetavgelelektroforesenvisasgenom
fotograferingavDNA-banden
0 GelenläggspåettUV-bordoch
fotograferasmedendatorkamera.
0 UV-ljusetfårDNA-bandenatt
fluorescera.Enkamerakandå
fotograferaavgelen.
0 Förstmåstedockgelenbehandlas
medettämneförattDNA-banden
skakunnafluorescera
(etidiumbromidförbästresultat).
Statenskriminaltekniskalaboratorium
använderdockkapillärelektroforesistället!
Resultatetavkapillärelektroforesenvisasgenom
ettelektroferogram
0 VarjetoppvisarettSTR-
område.
0 Tvåtopparalldelesnära
varandraärsammaSTRområdefastpåolika
kromosomer(denenafrån
pappanochdenandrafrån
mamman).
0 Dengrönasiffranangerlängden
avSTR-området(egentligen
antaletggrsomdenrepetitiva
sekvensenuppreparsig).
Resultatetkanävenpresenterasientabell
0 Tabellenvisar10olikaSTR-områdensomharanalyserats.
0 SiffrornaangerlängdenavSTR-området(egentligenantaletggrsomden
repetitivasekvensenuppreparsig).
0 VarjeindividharförståstvåexemplaravvarjeSTR(enfrånmammanoch
enfrånpappan)ochdärförsynstvåsiffrorivarjeruta.
Fördelenmedkapillärelektroforesjämförtmed
gelelektrofores
1.
Mycketkänsligaremetod:KansepareraDNA-fragmentsom
endastavvikerfrånvarandrailängdmedettfåtalkvävebaser.
2.
KananalyseraettstortantalDNA-proversamtidigt.
3.
Analysenärdatoriserad: Resultatetavanalysenblirettdiagram
medtopparochsiffror(s.k.elektroferogram)somenkeltoch
smidigtkanjämförasmeddiagramfrånandraanalyser.
SegärnaflerfilmeravNiklasDahrén:
http://www.youtube.com/Kemilektioner
http://www.youtube.com/Medicinlektioner
Download