Läxförhör Historia A, 1800 talet, s

advertisement
Skriftligt läxförhör Historia A, 1800-talet, s. 178–188, 220–240
Betygskriterier
G
- Eleven beskriver grundläggande drag i den historiska utvecklingen […]
VG
- Eleven sätter samman enskilda fenomen och fakta i det förflutna till helhetsbilder […]
- Eleven visar med hjälp av centrala begrepp på förändringar i den historiska processen […]
MVG
- Eleven gör jämförelser mellan olika kulturer samt visar hur företeelser och händelseförlopp både i nutid och i
gången tid har en historisk bakgrund och påverkar framtiden.
- Eleven anlägger skilda historiska perspektiv på vad som förr skett liksom på sin egen omvärld och sig själv.
Exempelfråga och exempelsvar
Beskriv vad som hände med produktionen av varor i Sverige under 1800-talet! Vilka orsaker hade
denna utveckling? Vad fick den för konsekvenser?
G: Du redogör för den historiska utvecklingen i stort sätt korrekt.
VG: Du stödjer din redogörelse på några konkreta exempel och använder dig av de historiska begrepp och modeller
som vi har tagit upp på lektionerna.
MVG: Du förklarar de historiska begreppen och modellerna och sätter in dem i ett vidare sammanhang, exempelvis
genom jämförelser med andra länder eller med förhållanden idag. Du reflekterar över vilken historiesyn som ligger
bakom din tolkning av förloppet.
G: (vad) – export av virke, sedan pappersmassa; förnyelse av järn- och stålindustri; nya gruvor;
mekaniska verkstäder; industri för hemmamarknaden. (orsaker) – utländsk efterfrågan; järnvägen;
ångkraften; nya tekniker inom järnindustrin; snillen och nya uppfinningar; nya lagar; statliga
investeringar; jordbrukets omvandling. (konsekvenser) – effektivare produktion; fabriker;
arbetarklass.
VG: dessutom några konkreta exempel samt användande av termer som industrialisering,
urbanisering, liberalisering och fabrikssystemet.
MVG: dessutom förklaras de använda termerna och jämförs med utvecklingen i Europa i
allmänhet eller med förhållanden idag. Resonemang förs om till exempel ett aktörsperspektiv
(uppfinnarsnillen och fabriksledare) kontra ett strukturperspektiv (transportnät, marknader,
lagstiftning), eller om ekonomiska kontra politiska faktorer.
Läxförhörsfrågan kommer röra något av följande områden
-
Jordbrukets omvandling
o Hur och varför förändras jordbruket?
o Vad får det för konsekvenser?
o Vilka termer från lektionerna kan du använda för att förklara utvecklingen?
-
Befolkningsutvecklingen
o Vad händer och varför?
o Vad får det för konsekvenser?
o Vilka termer från lektionerna kan du använda för att förklara utvecklingen?
-
Industrialiseringen
o Vad händer och varför?
o Vad får det för konsekvenser?
o Vilka termer från lektionerna kan du använda för att förklara utvecklingen?
-
Liberalisering och demokratisering
o Vilka nya sociala grupper och folkrörelser växer fram under 1800-talet? Varför
växer de fram? Vad vill de?
o Vad händer med svenskarnas ekonomiska, religiösa och politiska rättigheter?
o Vilka termer från lektionerna kan du använda för att förklara utvecklingen?
-
Kommunikationerna
o Vad händer med möjligheterna att transportera varor och utbyta idéer?
o Vad får detta för konsekvenser?
o Vilka termer från lektionerna kan du använda för att förklara utvecklingen?
-
Emigrationen
o Vad innebär den och vad orsakade den?
o Vad får den för konsekvenser?
o Vilka termer från lektionerna kan du använda för att förklara utvecklingen?
Download