Aktuellt från MVG julen 2015
• Justerad verksamhetsplan 2016: Nytt projekt och andra
ändringar
• Delta i projektgrupper
• Annat aktuellt om vad som hänt och händer
• Lämna projektförslag inför 2017
• Vi välkomnar vår nya projektledare
21 dec 2015
Nytt projekt om asylboenden startar nu
•
Styrgruppen beslutade på möte i december att vi startar ett nytt projekt om
asylboenden. I vårt styrdokument har vi kriterier för oförutsedda projekt, i de
fall man behöver prioritera om. Och så är fallet nu. Det bedömdes som helt
nödvändigt att ta med detta i verksamhetsplanen.
•
Ett arbete har redan påbörjats på Länsstyrelsen, tillsammans med er i
kommunerna, och det fortsätter nu i MVG:s regi.
•
Det handlar främst om nätverk och stöd för arbetssätt och tolkningar. Ni
kommer att få mer information om detta projekt.
•
Det innebär att projektet om Äldreboenden antingen skjuts upp eller utgår ur
verksamhetsplanen. Nytt ställningstagande om detta görs framåt sommaren
då vi vet mer om behovet för arbete i projekt asylboenden.
Annat nytt och ändrat i VP
•
Länsmöten för livsmedel ska vara en del av MVG:s verksamhetsplan. Och
det läggs till i verksamhetsplanen för 2016. Det är viktigt att fokus ligger
på de frågor som miljökontoren har behov av.
•
Som vi tidigare berättat skjuts projektet Förorenade områden upp ett
halvår, och startar hösten 2016. Då hålls utbildningar och arbetet med
kommunernas inventering av pågående verksamheter förbereds.
Projektet fortsätter sedan 2017.
•
Projektet om Redlighet kött kommer även att vara ett pilotprojekt för
jämställdhetsintegrering.
•
Inte vårt projekt men för er info: Folkhälsomyndigheten har tagit bort det
planerade nationella tillsynsprojektet om Bassängbad. Genomförs
möjligen något kommande år istället.
VP-översikt med ändringarna inlagda
Vill ni delta i projektgrupp?
Vi startar nya projekt 2016 och vi behöver deltagare till projektgrupper:
•
•
•
•
•
Länsmöte för livsmedel. I vår.
Återanvändning av avfall för anläggningsändamål: Nätverk.
Start i vår.
Förorenade områden. Start i höst.
Fritidsbåtsprojekt. Start i höst.
Redlighet kött och samtidigt pilotprojekt jämställdhet. Start i höst.
Alla som är intresserade av att delta i en grupp kan anmäla sig till någon av
projektledarna (spelar ingen roll till vilken).
Till det nya projektet om asylboenden har vi redan en grupp.
Annat aktuellt
•
Projekt inomhusmiljö har precis avslutats. En rapport om utvärdering av kursen
hittar ni på projektsidan, liksom ett nytt handläggarstöd: Klagomål på
inomhusmiljö .
•
Tillsynskampanj Reach pågår till och med 15 april.
•
Märkningsprojektet har slutrapporterats, se rapport med presentation och nyhet
på webben.
•
Projekt utsläpp till vatten söker testkommuner! Ingen stor uppgift, vi vill bara att
några provanvänder vårt handläggarstöd. Se denna information (pdf)
•
Ni har väl spanat in dokumentation och reportage från Mötesplats Goda exempel?
•
Vårens chefsmöte 19 maj på GR, höstens 6-7 okt i Halland.
•
Två utbildningar hålls i Kommunikation & bemötande, med start i januari respektive
mars.
•
Nästa år ska det göras en utvärdering av MVG för den fyraårsperiod som pågår och
snart tar slut.
•
Vi håller webben uppdaterad! www.miljosamverkanvg.se
Lämna förslag till projekt inför 2017-2018
senast 26 januari!
•
Ni kan lämna förslag till nya projekt i stort sett under hela året, på ett särskilt
formulär här. Men senast 26 januari för att komma med i beredningen av
nästa VP!
•
Tänk på att projekten ska uppfylla syftet med MVG - se det reviderade
styrdokumentet här – och att det ska vara noga motiverat varför det behövs
•
På Mötesplats Goda exempel fanns en massa goda exempel på arbetssätt som
kan tjäna som ett inspel till era projektidéer
•
Här är sammanfattningen av det Önskade läget
•
Och följande nyhet skrev Naturvårdsverket efter Mötesplats Goda exempel
Ny projektledare
Anna Malmros, Maria Nylén, Lasse Lind och Cecilia Lunder har varit projektledare i MVG 2015
•
Vi välkomnar varmt Maria Andersson som ny projektledare för MVG! Maria
börjar den 15 februari. Hon jobbar för närvarande på miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i Falkenberg.
•
Anna Malmros har gått på föräldraledighet och kommer tillbaka i
november2016.
•
Cecilia Lunder kommer att arbeta lite i början av året och sedan lämna över till
Maria A.
•
Vi återkommer med info om vem som gör vad i MVG och Miljösamverkan
Halland under2016.
Anna, Maria, Lasse och Cecilia tackar för ett fint år med er!