Prov i ELEKTRONIK, 17/2 2012

Prov i ELEKTRONIK, 25/5 2012
1. Vad betyder det att en krets är sluten? (G)
2. Rita en sluten krets med en lampa, sladd och batteri. (G)
2. Ohms lag talar om sambandet mellan ström, spänning och resistans. (G)
I vilken enhet mäts: a) ström?
b) spänning?
c) motstånd?
3. Para ihop nedanstående elektronikkomponenter med deras rätta funktion. För varje ord i
vänster kolumn dra ett streck till höger kolumn. (G)
kondensator
diod
motstånd (resistor)
batteri
potentiometer
transistor
strömbrytare
spänningskälla
vridmotstånd
strömriktare
begränsar ström
sparar laddningar
4. Rita symbolen för nedanstående komponenter.
a) kondensator
b) lysdiod
c) batteri
d) potentiometer
e) transistor
5. Ge ett exempel på vad en diod kan användas till. (G)
6. Rita ett kopplingsschema med ett batteri och en lysdiod. Dioden ska vara inkopplad så att
den kan leda ström. (VG)
7a) Vad heter komponenten på bilden nedanför? (G)
b) Vilket motstånd har denna komponent?? (VG)
Använd ringarnas färg vid tolkningen : 0=svart, 1=brun, 2=röd, 3=orange, 4=gul, 5=grön,
6=blå, 7=violett, 8=grå, 9=vit
Guld
Grön Svart Brun
9. a) Vad heter nedanstående komponent? (G)
b) Vad kallas de tre delarna i komponenten? (G)
c) Vad kallas den ström som går igenom lampa B respektive lampa C? (VG)
d) Förklara vad som händer om de två lamporna skruvas ur en i taget. (VG)
Bild på transistor ur TEFY fråga 57 sid 49
10. Hur lyder Ohms lag? (G)
b) Hur stor är resistansen genom en lampa om strömmen är 3A och spänningen är 12V. Visa
uträkningarna. (VG)
c) Hur stor blir resistansen i strömkretsen? Redovisa dina beräkningar. (MVG)
d) Hur stor blir strömmen om man seriekopplar två motstånd på vardera 150 Ω och ansluter
dem till spänningen 240 V? (MVG)
11. Lamporna A och B i figuren lyser lika starkt.
a) Rita pilar i figuren som visar strömmens väg och riktning. (G)
b) Vad händer när strömbrytaren slås till? (VG)
c) Beskriv vilken väg strömmen då går från batteriets pluspol till minuspol. (VG)
12. Ett tjuvlarm är bra att ha i många situationer. På bilden nedan ser du hur
kopplingsschemat för ett sådant larm. Mellan punkterna A & B ligger ett guldhalsband
som leder ström mycket bra.
a) vad händer med lysdioden då en tjuv tar halsbandet? (VG)
b) Rita upp och förklara hur strömmen går i kretsen då tjuven har tagit halsbandet.
(MVG)
13. Du har fått jobb som elektriker och din uppgift är att konstruera en trappkontakt, dvs en
anordning som ska kunna tända och släcka lampor i en trappa. Det ska inte spela någon
roll från vilket håll du kommer, när strömbrytaren slås till, ska lampan släckas eller
tändas. Rita upp kopplingsschemat för denna. (Batteri, 2 lampor, 2 strömbrytare) (MVG)
14. Rita och förklara hur strömmen går i kopplingsschemat för trådspelet precis när öglan (K)
har nuddat tråden (dvs du har förlorat spelet) (MVG).
15. Vad har kondensatorn för betydelse i trådspelet? Förklara med ord. (VG)