Anställning av personer med funktionshinder

advertisement
NÄRINGSLIV & ARBETSMARKNAD GÄVLE
Anställning av personer
med funktionshinder
1,5 % målet
Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet
medarbetare i koncernen utgöras av personer med funktionshinder.
Fler funktionshindrade i jobb
Det innebär i praktiken att när målet
är nått ska 115 av kommunens
arbetsplatser bemannas av
medarbetare med psykisk eller
intellektuell funktionshinder.
Vilka gäller det?
Funktionshindret ska vara livslång.
Personer som kan vara aktuella för
den här typen av anställning kommer
från Enheten för Daglig Verksamhet,
Gymnasiesärskolan, Treklövern
kommunens tränings och rehabiliterings verksamhet för personer
med psykisk ohälsa eller
Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att
dessa anställningar ses ur ett
långsiktigt perspektiv.
Anställningen föregås av en
arbetsträning, där det framkommer
vilka anpassningar som behöver göras.
Kommunens alla förvaltningar har ett
krav på sig att hitta arbetsuppgifter
som är möjliga för individen att utföra
och som främjar alla parter.
Anställnigsformer
Anställning sker i samarbete med
Arbetsförmedlingen och utformas som
Trygghetsanställning eller
Utvecklingsanställning.
Gävle kommun Näringsliv & arbetsmarknad Gävle 801 84 Gävle Besök Fleminggatan 30D
Växel 026-17 80 00 [email protected] www.gavle.se
Stöd på arbetsplatsen
Arbetsplatser
En handledare/arbetsledare ska finnas
för den anställde på arbetsplatsen och
arbetet ska vara anpassat till
individen.
Alla kommunala förvaltingar, bolag
och förbund.
Målgrupp
Personer med psykiskt eller
intellektuellt funktionshinder och som
bedöms ha svårigheter att hitta
anställning på den reguljära
arbetsmarknaden.
Syfte
För individen att ta en anställning och
därmed vara självförsörjande.
För kommunen att påvisa former,
vinster och nytta med att anställa
personer med funktionshinder i
samhället.
Adress
Arbetsmarknadsenheten
Praktiksamordning
801 84 Gävle kommun
Mål
Att 1,5 % av kommunens medarbetare
ska utgöras av personer med psykiskt
eller intellektuellt funktionshinder.
Beställare
Gävle kommun
Enheten för Daglig Verksamhet
Gymnasiesärskolan, Polhem
Treklövern
Arbetsförmedlingen Gävle



Besöksadress
Fleminggatan 30 D
Verksamhetschef
Radmila Sjöberg
026- 17 97 73
[email protected]
Download