Lektion 9: Humanitärt biståndsarbete och Röda Korsets roll

advertisement
L E K T I O N 9 : Humanitärt biståndsarbete och Röda Korsets roll
Krig, konflikter och naturkatastrofer orsakar enorm förödelse. I sådana
undantagssituationer är människor speciellt sårbara och behöver därför
skydd utöver det vanliga. Krigets lagar skapar förutsättningar för neutralt
humanitärt bistånd i konfliktsituationer.
Lektion 9:
HUMANITÄRT BISTÅNDSARBETE
OCH RÖDA KORSETS ROLL
68
Även krig har regler.
L E K T I O N 9 : Humanitärt biståndsarbete och Röda Korsets roll
MÅL
• Eleverna känner till och förstår grundprinciperna för humanitärt biståndsarbete:
opartiskhet, neutralitet och självständighet.
• Eleverna förstår att krigets lagar skapar förutsättningar för humanitärt
biståndsarbete och att man kan lindra det lidande som krig orsakar.
• Eleverna förstår hurdana utmaningar en humanitär biståndsarbetare kan möta i sitt arbete.
LÄROMATERIAL
FÖR HÖGSTADIER
OCH GYMNASIER
• Eleverna får information om Röda Korsets insatser för att återförena familjer och
lär sig vilka metoder som finns för att hitta försvunna familjemedlemmar.
Humanitärt bistånd är opartiskt biståndsarbete vars mål är att lindra följderna av
en plötslig kris. Sådant bistånd behövs
till exempel i samband med naturkatastrofer och krig. I det ingår också skydd av
civila och krigsoffer. Enligt FN var 25 miljoner människor i 24 olika länder i behov
av humanitär hjälp under år 2008.
Humanitärt bistånd strävar också
efter att skapa förutsättningar för de
lokala samhällena att själva ta ansvar för
sitt uppehälle när krisen är över.
Hjälp till de svagaste
Internationella rödakorskommittén och
de nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna har redan i 150
års tid hjälp krigsoffer. Rödakorsrörelsen är verksam överallt i världen och är
den äldsta organisationen som hjälper
krigsoffer. Röda Korsets arbete är alltid
neutralt. Hjälp ges oberoende av vilken
part de hjälpbehövande representerar.
I väpnade konflikter är den viktigaste organisationen som är engagerad i biståndsarbete Internationella rödakorskommittén. Kommittén samarbetar med
de nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna. Röda Korset humanitära bistånd består av såväl konkret
hjälparbete som skydd. Biståndet skyddar hjälpbehövandes liv och hälsa, lindrar deras lidande, strävar efter att förebygga sjukdomar, skador och svält samt
tryggar deras skydd. I praktiken kan biståndsarbetet exempelvis vara utdelning
av livsmedel och vatten, erbjudande av
skydd och sjukvård samt eventuell evakuering av människor från farliga områden. Skyddsverksamheten omfattar i sin
tur bl.a. besök hos fångar, efterforskning
efter saknade familjemedlemmar, återförening av familjer och förmedlande av
meddelanden.
Förutom Röda Korset finns det tusentals organisationer som ger humanitärt bistånd. Många organisationer och
aktörer samarbetar för att se till att hjälpen når fram. Humanitärt arbete utförs
förutom av Internationella rödakorskommittén bland annat av Läkare utan gränser, Rädda barnen, Unicef, FN:s flyktingorgan UNHCR och FN:s livsmedelsorgan
World Food Programme (WFP). 1
Avsikten med humanitärt bistånd
är att trygga människors dagliga behov
mitt i en pågående kris. De grundläggande behoven är vatten, hygien, mat,
skydd och säkerhet. Vissa speciellt sårbara grupper, såsom barn, åldringar, sjuka, invalider, gravida kvinnor och ensamförsörjare, är i behov av särskilt bistånd.
Behovet av hjälp varierar från område till
område och från kris till kris: krigsoffer
i ett ökenområde har andra hjälpbehov
än människor som drabbats av en översvämning.
I humanitärt hjälparbete måste man
beakta kulturbundna faktorer, såsom
matvanor och normer för beteende.
Biståndsarbete och krigets lagar
Krigets lagar skapar förutsättningarna
för neutralt humanitärt bistånd i konfliktsituationer. I Genèvekonventionerna erkänner de undertecknande staterna
konfliktoffrens rätt till hjälp.
Krigets lagar förpliktigar parterna i
en väpnad konflikt att ta hand om de civila offren i kriget, oberoende av vilken
part de civila tillhör. Att till exempel svälta ut civilbefolkningen är en förbjuden
krigföringsmetod.
Enligt krigets lagar bör biståndsarbetare skyddas, de får inte utsättas för angrepp och de bör på alla sätt få hjälp att
sköta sin uppgift. I praktiken kan det till
exempel innebära att man beviljar behövliga visum i snabb takt eller att man
inte kräver tullavgifter för biståndsmateriel som levereras till ett land. Det kan
också innebära att man inför ett tillfälligt
eldupphör för att ge biståndsorganisa(1) De viktigaste organisationerna har förbundit
sig att i sin verksamhet följa det internationella
etikreglerna för katastrofarbete (Code of Conduct
for the International Red Cross and Red Crescent
Movement and NGOs in Disaster Relief).
tioner möjlighet att hjälpa behövande.
Staterna bör ge biståndsarbetare
fritt tillträde och fri genomfart till konfliktområdet även när hjälp levereras till
civila på motståndarsidan. Biståndsarbetarnas insatser och rörelsefrihet får
begränsas endast av tvingande militära skäl. Samtliga parter i en väpnad konflikt bör också skydda biståndstransporter och underlätta snabb utdelning av
bistånd.
Aktörer som ger humanitärt bistånd
bör följa principerna om opartiskhet,
neutralitet och självständighet (närmare definitioner av principerna finns i bilagorna). Biståndsorganisationerna måste också få tillstånd för sina insatser av
parterna i konflikten. Det krävs för att
garantera att parterna i striderna inte riktar sina militära angrepp mot biståndsorganisationerna.
När hjälp levereras har de människor som är i störst behov av hjälp förtur
tillsammans med de grupper som är berättigade till speciellt skydd, såsom barn
och gravida mödrar samt mödrar med
spädbarn. Utomstående humanitärt bistånd är ofta nödvändigt för att människorna skall överleva.
Hjälp till splittrade familjer
När en katastrof inträffar tvingas människor ofta fly från sina hem och då kan
medlemmarna i en familj hamna på olika
platser. Krigets lagar slår fast att människor som flytt undan krig ska få hjälp
att hitta sina saknade anhöriga. Till Röda
Korsets viktigaste uppgifter i krig hör
därför att söka efter saknade personer,
återupprätta kontakten mellan släktingar
som separerats och återförena familjer.
Röda Korsets globala nätverk och frivilliga spelar en viktig roll i Röda Korsets arbete för att återförena familjer.
I krigszoner leder Internationella rödakorskommittén arbetet med att återförena familjer. Varje år handhar kommittén ungefär 10 000 efterforskningsärenden och förmedlar mer än en halv
Även krig har regler.
69
L E K T I O N 9 : Humanitärt biståndsarbete och Röda Korsets roll
miljon rödakorsmeddelanden mellan anhöriga som skiljts åt.
Med efterforskning (eller personefterforskning) avses Röda Korsets arbete för att hjälpa människor som på grund
av en katastrof tappat kontakten till sina
anhöriga att återfå kontakten. I efterforskningsprocessen reder Röda Korsets
anställda ut den sista kända platsen där
den försvunna personen har befunnit sig,
kollar uppgifter från sjukhus, flyktingläger och begravningsplatser och publicerar vid behov försvunna personers namn
i massmedia och på affischer längs med
vägkanterna. När en försvunnen anhörig
har återfunnits kan Röda Korset också
hjälpa med de praktiska arrangemangen
kring en återförening av familjen, bland
annat med researrangemang.
Röda Korsets meddelandeservice
hjälper familjemedlemmar att hålla kon-
En tjetjensk kvinna visar bilder av sin son som försvann år 2002 under kravallerna i sin hemby.
SÅ NÅR HJÄLPEN FRAM
Katastrof
I första hand är det alltid det ifrågavarande landets myndigheter som har
ansvaret för att hjälpa människor i nöd.
Det lokala Röda Korset eller Röda Halvmånen hjälper omgående och det internationella samfundet träder till när ett
lands egna resurser inte räcker.
När en naturkatastrof inträffar
sänder den lokala rödakors- eller rödahalvmåneföreningen en vädjan om hjälp
till Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens högkvarter i
Genève. Därifrån vidarebefordras vädjan
till de nationella föreningarna, bland annat Finlands Röda Kors. Vädjan om hjälp
till krigs- och konfliktområden kommer
från Internationella rödakorskommittén.
70
Även krig har regler.
Personal- och
materialbistånd
Vädjan
om hjälp
Ekonomiskt
bistånd
Vädjan
L E K T I O N 9 : Humanitärt biståndsarbete och Röda Korsets roll
LÄROMATERIAL
FÖR HÖGSTADIER
OCH GYMNASIER
takt när normal post- eller telekommunikationstrafik inte fungerar på grund av
krig eller olycka. Rödakorsmeddelandena skrivs på ett formulär där man förutom själva meddelandet antecknar uppgifter om mottagaren. För krigsfångar eller människor som av andra orsaker sitter fängslade är rödakorsmeddelandena
viktiga och ofta det enda sättet de kan
ha kontakt med sina anhöriga. (Mer information och siffror kring Röda Korsets
familjeåterföreningsarbete i bilaga 3.)
Meddelandena levereras personligen
till adressaten via Röda Korsets internationella nätverk. De är öppna och man
får endast skriva personlig information
i dem. Avsikten med meddelandena är
att lindra människors lidande genom att
förmedla information mellan släktingar
och inget politiskt eller militärt får ingå i
meddelandet. Under pågående krig oroar sig de stridande parterna för att fienden ska ges värdefull information, så
förbudet mot annat än personliga uppgifter är en förutsättning för att Röda
Korset skall kunna vidarebefordra meddelanden. Även Röda Korsets neutralitet
förutsätter att organisationen inte deltar
i förmedling av politisk eller militär information.
NYCKELTAL
• Varje dag dör ungefär 6 000 barn på grund av smutsigt vatten och
dålig hygien. Enligt de etiska reglerna för katastrofhjälp bör var och
en till exempel i ett flyktingläger garanteras minst 15 liter rent vatten per dag. Jämför: en genomsnittsfinländare förbrukar 140 liter
vatten per dag.
• En tredjedel av spädbarnen i u-länderna är undernärda. Värst är
situationen i Afrika söder om Sahara. Minst 800 miljoner människor
får för lite mat varje dag. Av dem bor 96 procent i u-länder.
• Etiska reglerna för katastrofhjälp: var och en ska få minst 2 100
kalorier per dag. Av den mängden ska 17 procent vara fett och 10–
12 procent energi. Jämför: en finländare åt i genomsnitt 2 686 kalorier per dag år 2002.
• Internationella rödakorskommittén sköter årligen ungefär 10 000
efterforskningsärenden och förmedlar mer än 500 000 meddelanden.
• I Finland sköts årligen cirka 150 efterforskningsärenden som involverar ett trettiotal länder. Varje år förmedlas cirka 50 meddelanden
från Finland och lika många anländer till Finland.
RÖDA KORSETS ARBETE I VÄPNADE KONFLIKTER
Det internationella samfundet har gett Röda Korset fullmakt att
skydda och hjälpa civila, krigsfångar och sårade i väpnade konflikter.
I ett krisområde arbetar den lokala, nationella rödakors- eller rödahalvmåneföreningen sida vid sida med Internationella rödakorskommittén som samlar in information t.ex. om de förhållanden krigsfångar lever igenom besök i fångläger och värnar om deras rättigheter. Kommittén delar ut livsmedel till människor och förnödenheter
till bland annat sjukhus och protesverkstäder samt letar efter försvunna familjemedlemmar och förmedlar meddelanden.
Den bärande principen i Röda Korsets insatser överallt i världen
är att man i sina insatser utgår från de behov som finns. Organisationens basuppgifter är de samma överallt, men hur man betonar
dem varierar enligt lokala behov.
Biståndsarbetet styrs av Röda Korsets principer. Röda Korset bör
i första hand göra livet lättare för dem som har de allra sämsta förutsättningarna att klara sig. Bistånd bygger alltid på behov och mottagarna av hjälp får aldrig favoriseras eller diskrimineras på någon
som helst grund. Biståndet bör alltid vara oberoende av regeringens
politik eller de krigförande parternas synsätt.
Även krig har regler.
71
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards