Block 8 – Finansiella instrument i portföljförvaltning Finansiella

advertisement
Block 8 – Finansiella
instrument i
portföljförvaltning
Finansiella instrument, kapitalmarknad och
kapitalförvaltning
Göran Nirdén och Jonas Danielsson
3 december, 2004
Filosofier i portföljförvaltning
 Filosofi 1
- Placerar med avsikt att inneha till förfall
 Filosofi 2
- Bedriver aktiv handel
 Filosofi 3
- Aktiv handel och belåning av den egna
portföljen
Strategier i portföljförvaltning
 Spekulation
 Hedging
- transaktion som görs i syfte att säkra värdet av en
tillgång eller skuld
 Arbitrage
- handel i t.ex. värdepapper eller valutor som utnyttjar
skillnader i kurser på olika marknader för riskfria
vinster
Hedging - låt bedömningen
styra valet av åtgärd
(valutarisk)
Bedömning
Åtgärd
Säker på en förmånlig
utveckling
Nästan säker på en
förmånlig utveckling
Mer osäker på en förmånlig
utveckling
Ingen aning
Gör ingenting
Köp en billig valutaoption
out of the money
Köp en valutaoption at the
money
Terminssäkra allt
Hedging - exempel
 Exportföretaget som säkrar en framtida
valutain-betalning med ett termins- eller
optionskontrakt
 Försäkringsbolaget som köper obligationer
på termin till dagens ränta med leverans på
årspremiernas förfallodag
 Fastighetsbolaget som lägger om skuldens
räntebindning från rörlig till fastränta med
ränteswappar
Spekulation - exempel
Antag att räntan sjunker
Kalkylera med post om nominellt 500 Mkr
Kursrisk
1%
(Mkr)
1%
1 Köp obl på termin
OMR5 mars 2005
+18,0
-17,2
+16,0
- 2,0
+ 2,0
-15,2
2 Köp ränteoptioner (Köp)
Erlagd premium 2,0 Mkr
3 Ställ ut ränteoptioner
(Sälj)
Erhållen premium 2,0 Mkr
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards