Kartläggning i Sörmland, M Henningson

advertisement
I SÖRMLAND
Närvård
Med fokus på äldre med
psykisk ohälsa
En kartläggning av äldre
personer med psykisk ohälsa i
Eskilstuna
Strängnäs
Nyköping
Kommuner och Landsting
i samverkan
Närvård
I SÖRMLAND
Bakgrund
•
•
•
•
Kunskapsbrist om målgrupp
Arbetsgrupper identifierat område
Länsdelsvisa seminarier
Resultat:
-”Vad ska vi göra när inte är
överens”
- Överenskommelse
- Omvärldsbevakning
- Ansökan om utvecklingsmedel
SoS
Kommuner och Landsting
i samverkan
Närvård
I SÖRMLAND
Definition
• Äldre med psykisk ohälsa som
debuterat i samband med åldrande
• Äldre med psykisk ohälsa som
debuterat tidigare livet och som
inneburit en långvarig
funktionsnedsättning
• Äldre med psykisk ohälsa och
missbruk
Kommuner och Landsting
i samverkan
Närvård
I SÖRMLAND
Vad ville vi veta?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hur många personer bedöms tillhöra målgruppen?
Vilken kompetens finns inom området?
Vilka insatser finns i länet för målgruppen?
Hur många äldre har beviljats bistånd i form av boendestöd
som socialpsykiatrisk insats?
Har kommunen särskilda boendeenheter för målgruppen?
Vilka evidensbaserade metoder används i arbetet med
målgruppen?
Hur arbetar man med anhöriga? Vilket stöd får de?
Hur ser samverkan ut med andra aktörer inom området
och vilka samverkar man med?
Vilka behov finns av kompetens- verksamhets- och
samverkansutveckling?
Kommuner och Landsting
i samverkan
Närvård
I SÖRMLAND
Kartläggning
Frågebatteri skickades ut till:
• Berörda kliniker på Mälarsjukhuset och Nyköpings
lasarett
Psykiatri, medicin, akuten, rehab,
vårdplatseneheten…
• Samtliga vårdcentraler i Eskilstuna, Strängnäs och
Nyköping
• Berörda verksamheter i Eskilstuna, Strängnäs och
Nyköpings kommuner
Vård och omsorg, arbetsmarknad…
• NSPH – nationell samverkan för psykisk hälsa
Kommuner och Landsting
i samverkan
Närvård
I SÖRMLAND
Vad fick vi veta? Antal
Kommuner:
• Eskilstuna ca 130
• Strängnäs ca 40
• Nyköping ca 60
Kommuner och Landsting
i samverkan
Landsting:
ca 300
ca 100
ca 400
Närvård
I SÖRMLAND
Bemanning
• Ser olika ut i länet
• Demenssköterskor spec. psykisk
ohälsa
• Silviasyster
• Dubbeldiagnosutbildade, beroende
• Vidareutbildade psykologer
socionomer, beteendevetare
• Nyktra alkoholister
Kommuner och Landsting
i samverkan
I SÖRMLAND
Närvård
Boendestöd som
socialpsykiatrisk insats
• Finns att tillgå i hela länet
• Eskilstuna 6
• Strängnäs 6
• Nyköping 10
Kommuner och Landsting
i samverkan
Närvård
I SÖRMLAND
Boende
• Det finns ett antal olika boenden i
respektive kommun
• Boendestöd, kontaktperson,
hemtjänst, ledsagare och PEO
• Saknar ”lättare” form av boende
• Kan vara svårt att finna lämpliga
boendeformer – särskilda vårdbehov
Kommuner och Landsting
i samverkan
Närvård
I SÖRMLAND
Arbetsmetoder
• Motiverande samtal
• Kognitiv beteendeterapi
• Psykoterapi
• 12-stegsprogram
• Återfallsprevention
• Register (BPSD)
Kommuner och Landsting
i samverkan
Närvård
I SÖRMLAND
Anhöriga
• Anhörigstöd/anhörigcentrum väl
utbyggt
• Spjutspetsar
• Stödsamtal
• Gruppverksamheter
• Föreläsningar/Utbildningar
• Nätbaserat stöd - Gapet
Kommuner och Landsting
i samverkan
Närvård
I SÖRMLAND
Samverkan
• Fungerar bra mellan kommun och
landsting – men kan bli bättre
• Kommun – psyk/primärvård/PEO
• Arbetsgrupperna i länet
• Organisationer
• Försäkringskassan
• Relationer, förtroende och kontinuitet
Kommuner och Landsting
i samverkan
Närvård
I SÖRMLAND
Utveckling
• Kompetens, verksamhet och samverkan
• Ökad förståelse för varandras
arbete/gränser
• Veta mer om den andra – vad kan
”erbjudas”
• Samordnad individuell planering (SIP)
• Bättre kunskap om den åldrandes psykiska
hälsa – inte bara somatik och ålder
• Lättare form av boende – arbeta med
beteenden/missbruk
Kommuner och Landsting
i samverkan
I SÖRMLAND
Närvård
Tack!
Kommuner och Landsting
i samverkan
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards