När skolan har arbetat med temat kring Puss och Snusk/<3 mig, Ung utan Pung Goes
Online genom att använda tillhörande material samt se teaterföreställningen Puss och
Snusk/<3 mig har den, med utgångspunkt från Läroplanen 2011 uppfyllt följande kriterier:
•
Eleverna får en möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt granska fakta och
förhållanden samt att inse konsekvenserna av olika alternativ.
•
Eleverna ges tillfälle att arbeta mot traditionella könsmönster, genom att belysa hur
pojkar och flickor bemöts och bedöms i skolan. Genom att synliggöra detta kan de se
vilka krav och förväntningar som ställs på dem och hur det kan bidra till att forma en
uppfattning om vad som är manligt eller kvinnligt.
•
Eleverna får möjlighet att uppnå målet att: ta avstånd från att människor utsätts för
kränkande behandling samt att de kan vara med att medverka till att hjälpa andra
människor.
•
Eleverna får möjlighet att uppnå målet att: leva sig in i och förstå andra människors
situation.
•
Eleverna får tillfälle att utveckla sin känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för
människor också utanför den närmaste gruppen.
•
Eleverna ges möjlighet att öka sin kunskap kring hur de kan förebygga och motverka
diskriminering och kränkande behandling.
•
Eleverna kan använda sig av ett kritiskt tänkande grundade på kunskaper och etiska
överväganden.
•
Eleverna har fått möjlighet att reflektera över om pojkar och flickor får lika stort
inflytande och utrymme i skolan och i samhället.
www.ungutanpung.se