God Läsutveckling

advertisement
2016-12-13
Att ta ett professionellt
läraransvar
Kritiskt textarbete – att
läsa, samtala och skriva
om världen - eller
värden
När en lärare inte fullt ut förstår teorierna bakom
olika metoder eller undervisningsmodeller riskerar
dessa att bli oförenliga med de teorier som ligger
till grund för dem.
Lärares val, medvetna eller omedvetna, påverkar
vilken läsförståelse eleverna får möjligheteter att
utveckla inom undervisningens ram och vad som
bedöms.
Föreläsare Barbro Westlund
Halmstad, 161208
[email protected]
2
Syn på kunskap och lärande
Vad har mest betydelse för
elevers lärande?
Ett dynamiskt mindset
Inställning att förmågor och prestationer kan
påverkas av nya kunskaper och erfarenheter. Du
utmanar ofta dig själv, provar gärna nytt och ser
misslyckanden som ett sätt att lära.
Ett statiskt mindset
Inställning att förmågor är medfödda och
oföränderliga. Du vill undvika misslyckanden till varje
pris och söker ständig bekräftelse.
● Det är inte en speciell undervisningsteknik som
är avgörande för elevers skolframgångar
● Det som har mest betydelse är att lärare
utvecklar både ett individuellt och kollektivt
mindset.
- kunskapssyn på skolan
-
gemensamt språkbruk
Dweck, C. (2015). Mindset. Du blir vad du tänker.
Cummins, J., & Early. M. (2015). Big Ideas For Expanding Minds.
3
Att båda lära ut och att lära
själv!
Trädgården som en metafor
– av vad?
Framgångsrik kompetensutveckling
innebär att lärare får stöd både i att
utveckla den egna undervisningen och får
möjligheter att lära själva.
Läsförståelse är ofta inte något som
bara kommer av sig självt. Den är ingen
planta som växer utan stöd. Den kräver
omsorgsfull skötsel och rätt näring för
att blomma. Kort sagt, god undervisning
är en nödvändig förutsättning för att
elever och lärare tillsammans ska skapa
mening i lästa texter.
Smith & Elley (1997). How children learn
to read.
4
… ” and allows them to struggle with the
uncertainties that accompany each role.”
5
Darling-Hammond, L. & McLaughlin, M. (2011) Policies that
support professional development for teacher-writers.
6
1
2016-12-13
Komplexiteten i att bedöma elevers
läsförståelse
I en balanserad syn på läsundervisning
beaktas att kognitiv förmåga
utvecklas i en sociokulturell kontext
(Pressley, 2006).
•
Det finns inte ett enskilt läsförståelsetest som
kan bedöma hela komplexiteten av läsförståelse.
•
Om bedömning integreras som en naturlig del i
undervisningen kan den fungera som ett
didaktiskt redskap.
Alla elever behöver få visa sin förståelse, även om
de inte behärskar det svenska skriftspråket
tillräckligt eller har olika inlärningsproblem!
7
Läsningens och skrivandets
likartade kognitiva processer
8
Olika syn på kunskap epistemologi
T ex att
•
aktivera relevant bakgrundskunskap
● Vad är kunskap? (Vad är läsförståelse?)
•
vara medveten om och kunna övervaka sitt
meningsskapande
● Hur skapas kunskap? (Uppkommer
•
ha kunskap om texters olika syften
•
veta hur olika delar av en text är uppbyggd,
vilket i sin tur skapar en helhet
•
vara medveten om att det inte finns några
neutrala texter, bakom varje text finns en
författare.
läsförståelse enbart i texten, i läsarens
huvud, eller i en position mitt emellan?)
● Hur kan kunskap utvecklas? (Hur kan
läsförståelse stödjas/bedömas?)
9
Att läsa bortom sina egna
livserfarenheter och med nya glasögon
•
•
•
•
kritiska glasögon
sökglasögon
detektivglasögon
äventyrsglasögon
10
RT (reciprok
undervisning)
TSI
CORI
CORI = Concept-Oriented Reading Instruction
( Begreppsorienterad läsundervisning)
tillämpning främst inom NO-ämnen
Westlund, B. (2009; 2012). Att undervisa i läsförståelse.
2
2016-12-13
Förståelsestrategier som grundar
sig på scheman - textkopplingar
• text till självkoppling
• text till textkoppling
• text till världenkoppling
”The simple view of
reading”
(Gough & Tunmer, 1986)
inferenser
14
Olika textgenrer
Texter på olika nivåer som påverkar
språkutveckling och läsförståelse
•Läsning på egen hand
•Läsning med hjälp av vägledning
Läsning på frustrationsnivå (för svåra texter)
Läsning på komfortnivå (för lätta texter).
Vad är lässtrategier?
Strategier för förståelse
strategier
motivation, intresse
engagemang
bakgrundskunskap
metakognition
18
3
2016-12-13
Betydelsen av kontakt med det
skrivna ordet
Stöttande fraser för olika typer av
samtalsspråk
● Att kunna förhålla sig till och kunna resonera om
teman som etik, moral, könsroller, kulturella
olikheter, miljö- eller omvärldsproblem innebär
att kunna tillämpa sin läsförståelse
Det räcker inte med att elever får ett fungerande
vardagsspråk och lär sig ämnesspecifika ord och begrepp.
De behöver också få stöd i hur man resonerar om texter i
ett ämnesövergripande perspektiv, att få tillgång till ett
resonemangsspråk.
● Tillgång till ett ämnesspecifikt språk och förmåga
att resonera ger viktiga förutsättningar att bättre
kunna lyssna på andras argument och
värderingar och kunna möte dem med egna
värderingar och argument.
19
Strategidiagram
Skolverket (2016). Kunskapsöversikt. Att läsa och förstå. Läsförståelse av
vad och för vad?
20
Att kunna resonera på ett
akademiskt eller bildat sätt
Före, under och
efter läsningen:
Paula Uccelli m.fl. (2015) menar att betydelsen av
att lärare ger sina elever stöd i att resonera om
olika texter inte tillräckligt uppmärksammats i
skolan – att få tillgång till språkliga verktyg som är
ämnesöverskridande.
strategier för
förståelse resonemangsspråk
Helen Schmidl (2008) menar att lärare har ett stort
didaktiskt ansvar att ge sina elever verktyg för att
kunna förklara sin ståndpunkt i stället för att uttala
sig kortfattat och intetsägande.
Westlund, B. (2015).
Aktiv läskraft.
22
Tankemodeller
• ger verktyg att metodiskt organisera
sina tankar så att de leder till slutsatser
• möjliggör kommunikation och
argumentation
Läsförståelse är en form av
organisation
23
4
2016-12-13
Pressley et al, 1989
Att arbeta med bilderböcker i
undervisningen som crossoverlitteratur
Det finns ingen tvekan om att
undervisning i läsförståelsestrategier är ett
”hett” område. Många böcker och artiklar
skrivs om det. Ett kortsiktigt mål är att
läraren visar sina elever hur och när de
kan använda sig av kognitiva strategier för
att uppnå bättre förståelse. Ett långsiktigt
mål är att eleverna lär sig att tillämpa dem
på egen hand. (Min översättning.)
● Bilderböckerna ska ha ett komplext innehåll,
som är värt att diskutera (Nikolajeva, 2013).
● Bilderböcker med lite eller ingen text, gynnar
speciellt inlärning av ett nytt språk. Påverkar
ordförråd och syntax – och utmanar också
eleverna att skapa mening på hög kognitiv nivå
(Louie & Sierchynski, 2015).
25
Fortlöpande professionell utveckling –
och stöd i den processen
Att ha kunskap om teoretiska
utgångspunkter vid aktiv
läsförståelseundervisning
• Forskning om lärares eget lärande är cirka
30 år gammal
• Vad vet vi om vad och hur lärare lär vid
professionella kompetenssatsningar?
● Läsutveckling sker genom hela skoltiden
● Historisk framväxt från slutet av 1970-talet
● Samband mellan stöttning och utveckling
● Synliggörande av tänkandet
● Inferenser, kopplingar, textrörlighet
● Att finna mönster
● Lust att vilja förstå!
27
Borko, H. (2009). Professional Development and Teacher
Learning. Mapping The Terrain.
”Reading power”
ALK (Westlund, 2015)
•
•
…tron på kraften att
alla kan lära – aktiv
läskraft!
… språk är makt!
Läraren tar ett aktivt ansvar för sin läsundervisning och låter eleven alltmer ta ansvar
för sitt eget lärande.
(Successivt övertagande av ansvar.)
Eleven förstår att ansträngning lönar sig för att uppnå de
mål som hon/han har gått igenom med läraren.
(Inre motivation.)
Eleven skattar vilken grad av ansträngning
hon/han varit beredd att göra. (Självbedömning.)
Läraren utvärderar sin egen undervisning
och är beredd att ändra den så att alla elever
utvecklas. (Självbedömning.)
5
2016-12-13
Ordspråk:
En bra gris tvättar sig
själv. (Norskt ordspråk).
Renlighet är det bästa
smycket. (Dansk ordspråk)
Jag tvår mina händer.
(Från Bibeln).
Westlund, 2015b, s. 225
Läsförståelse ur ett
andraspråksperspektiv
•
Språkets kommunikativa funktion för att skapa
mening och tolka text står i förgrunden i stället
för kontroll av språklig korrekthet.
•
För att öva avkodningsförmåga används vissa
texter, medan andra texter används för att
utmana tankeförmågan.
•
Språkets flertydighet yttrar sig också i till
exempel humor, skämt, ironi eller satir i olika
texter. Detta tar tid att lära sig, inte minst för
andraspråkselever.
Westlund, B. (2017). i antologin Flerspråklighet som resurs.
32
Symposium 2015 (red. B. Kindenberg).
Vad är lässtrategier?
33
Metafiktion kopplad till bilderböcker
(Pantaleo, 2014)
• att uppmärksamma hur texter är
uppbyggda – samspel eller kontrast
mellan skriven text och bilder
• Underliggande teman
• ”Vem” berättar – och hur
• text i texten – intertextualitet
• Historiskt, kulturellt och socialt
sammanhang.
Att jämföra det kända med det
okända
Söta Salma av Niki Daly
(En saga från Ghana)
Salma går till marknaden för
att handla åt sin mormor. På
vägen hem blir hon lurad av den
elake herr Hund. Han har planer att äta upp
hennes mormor…
6
2016-12-13
Vilka frågor väcker den här texten?
Tänka högt - väcka engagemang –
metoden närläsning
Läraren Jag tänker här att vissa barn (eller vuxna) verkar
kunna stå för sina egna åsikter, oavsett vad andra
tycker. Jag undrar om alla de andra verkligen tyckte att
hästsvansen var ful eller om de bara sa som de övriga?
(Vid en annan sida gör läraren tankestopp igen (t.ex. på
sidan 5).
Läraren Här undrar jag över varför vissa barn som
Stephanie (eller vuxna) så gärna vill vara annorlunda?
Att identifiera underliggande
budskap i texter
Framgångskriterier för alla elever
höga förväntningar
Sånger och poesi är exempel på
textformer som är rika på betydelse och
involverar hög grad av abstraktion i
språket och idéer (NAEP, 2009)
National Assessment of Educational Progress
eftertänksam läsning – thoughtful literacy
Lärares
kunskapsuppfattningar
och förståelse
Engagerad lärandetid
Fokuserad undervisning
7
2016-12-13
Hur kan du som handledare:
 leda en diskussion med din lärargrupp om
vilka risker det finns med att undervisa i
förståelsestrategier om man inte förstår
teorierna bakom?
 På vilket sätt kan ett samarbete med
skolbiblioteket utvecklas, som stärker både
elevers språkutveckling, läsintresse och
läsförståelse?
Läsning till nästa tillfälle
• Aktiv läskraft (M eller H), kap 1, 2 och 4
(drygt 100 s)
• För lärare F- åk 2: Läs alternativt Att
undervisa i läsförståelse, kap 1, 2, 4 och 5
(cirka 100 s).
• (Kunskapsöversikten Att läsa och förstå)
8
Download