LPP Engelska läsning 7c HT12 Formell del Övergripande mål • kan

advertisement
LPP Engelska läsning 7c HT12
Formell del
Övergripande mål
• kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande
språk på ett funktionellt sätt,
• kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat
kännedom om samhällets kulturutbud,
• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
Kursplanemål
 Syfte
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där
engelska används.
 Kunskapskrav
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och
detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och
använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
 Centralt innehåll
Kommunikationens innehåll
• Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska
används.
Lyssna och läsa – reception
• Talad engelska och texter från olika medier.
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
• Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
• Sånger och dikter.
• Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter,
reportage och tidningsartiklar.
• Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och
läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
LPP Engelska läsning 7c HT12
Elevdel
Inledning
* Genom att läsa olika texter kommer du att få lära dig var, i vilka länder, man talar engelska och
varför engelskan blivit landets språk..
* Du kommer också att få lära dig hur man gör för att bli bättre på att förstå skriven engelska.
Övergripande mål
*Målet med detta arbetsområde är att du ska kunna bli bättre på att förstå skriven engelska så att du
kan förstå svårare engelska texter.
* För att visa att du förstår olika engelska texter kommer du att få redovisa innehållet både skriftligt
och muntligt.
* Målet är att du ska lära dig använda olika sätt att arbeta med en text för att bli bättre på läsförståelse.
* Målet är att du ska öka ditt ordförråd på engelska för det leder till att du blir bättre på att förstå.
Mål och bedömning
* Du ska bli bättre på att förstå skriven engelska.
* Du ska bli bättre på att använda strategier, knep.
* Du ska bli bättre på att slå upp ord i en ordbok och hitta rätt betydelse.
* Du ska lära in nya ord, de glosor du behöver, för att förstå texten och utöka ditt ordförråd.
* Jag kommer att bedöma din förmåga att förstå och tolka texter.
* Du ska visa din förmåga att förstå skriven engelska genom att göra skriftliga och muntliga
sammanfattningar.
* Du ska visa att du förstår och kan följa skriftliga instruktioner.
* Bedömningen grundar sig på hur väl du kan återge både detaljer och sammanhang i den text du läst.
Undervisning
* På lektionerna kommer du att få läsa texter som handlar om var man talar engelska och varför man
gör det just där. Därigenom kommer du att lära dig om hur det är i olika engelsktalande länder.
* Du kommer att få arbeta med olika typer av texter t. ex. berättelser, faktatexter, instruktioner, sånger
och dikter.
* För att bli bättre på att förstå skriven engelska kommer du att få utnyttja hjälp på olika sätt t.ex.
använda frågeord, stödord och ordböcker.
* Du kommer att få se exempel på hur man sammanfattar eller återberättar en text så att du kan visa att
du förstår både sammanhang och detaljer.
* Du kommer att arbeta både i små grupper och enskilt.
* När du övar kommer du att både ge och få respons från kamrater för att förbättra din läsförståelse.
Exempel
När vi har arbetat med olika texter och tränat på läsförståelse kommer du att få visa att du förbättrat
din läsförmåga genom att redovisa innehållet i en svårare text.
Download