Slide 1 - Om Byggmax

advertisement
Delårsrapport
januari-mars 2013
19 april 2013
Magnus Agervald
Byggmax
Sammanfattning januari – mars 2013
Byggmax tar marknadsandelar i en nedåtgående marknad.
•
Nettoomsättning första kvartalet 431,9 (451,4) Mkr.
• Nettoomsättningen för jämförbara butiker första kvartalet minskade 8,8 (+14,6)
procent.
• Rörelseresultat första kvartalet -27,4 (-9,6) Mkr.
• Rörelsemarginal första kvartalet -6,4 (-2,1) procent.
• Resultat per aktie första kvartalet -0,4 (-0,2) kronor per aktie.
Mars, 2013
2
Byggmax
Sammanfattning januari – mars 2013
• En (två) ny butik har öppnats, i Sverige
• Första 2.0 butiken är färdigställd enligt det nya konceptet.
Mars, 2013
3
Byggmax
Butiker – 10-15 öppningar planeras för 2013
Butiksnätverk 31 mars 2013
Följande etableringar har offentliggjorts för 2013:
-Sverige: Karlskoga (öppnad), Torslanda, Sandviken, Härnösand och Arvika
-Norge: Askøy och Haugenstua (Oslo)
-Finland: Kangasala och Seinäjoki
Butikerna offentliggörs när kontrakten är signerade och kommunala tillstånd är klara.
Byggmax planerar att öppna 10-15 butiker 2013
94
95
86
Antal butiker
73
61
54
Finland
Norge
Sverige
43
35
25
27
19
3
3
3
1993
1994
1995
4
5
1996
1997
8
9
1998
1999
10
2000
12
13
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
mars
Mars, 2013
4
Byggmax
Första Byggmax 2.0-butiken lanserad i Åkersberga
Första butiken är färdigställd enligt det nya
konceptet och den är i Åkersberga.
Butikslayout, skyltning och ljussättning har
uppdaterats. Ett showroom för beställningsvaror
har lagts till, och därutöver cirka 1000 nya
produkter. Utmaningen är nu att hantera detta utan
att kostnadsbilden förändras.
Ytterligare tre butiker kommer att konverteras
under Q2.
Konceptet kommer att förfinas under
försäljningssäsongen för att utvärderas efter
densamma. Vi är övertygade om att detta kommer
att bli ett lyft för Byggmax.
Mars, 2013
5
Byggmax
Byggmax har bästa delårsrapport och bästa IR-webb bland
medelstora bolag i tävlingen “Årets börsbolag”
I tävlingen ”Årets börsbolag” har Byggmax vunnit
delmomenten ”bästa delårsrapport” och ”bästa IRwebb” för medelstora bolag
Motiveringen till bästa delårsrapport lyder:
Delårsrapporten innehåller ett informativt VD-ord
som följs upp av en kärnfull bolagsbeskrivning och
en tydlig förklaring av bolagets värdedrivande
faktorer. 18 poäng av 19 möjliga ger Byggmax
förstaplatsen bland bolagen noterade på Nasdaq
OMX Stockholm Medelstora bolag och en
andraplats bland samtliga bolag i tävlingen Bästa
delårsrapport
Årets börsbolag är Sveriges största tävling inom
finansiell kommunikation. Den arrangeras av
Kanton, och huvudsponsorer är Aktiespararna och
NGM
Mars, 2013
6
Byggmax
Styrelsen föreslår en utdelning på 2,0 SEK per aktie
• Styrelsen föreslår en utdelning
på 2,0 SEK per aktie
• Byggmax utdelningspolicy är att
dela ut minst 50% av årsvinsten
Mars, 2013
7
Finansiell information
19 april 2013
Byggmax
Resultatutveckling
• Nettoomsättningen minskade med 4,3 procent under första kvartalet.
• Bruttomarginalen är 0,6 % högre i första kvartalet än föregående år.
• Omkostnaderna ökade under första kvartalet. Detta förklaras främst av kostnader för butiker öppnade efter första kvartalet 2012, högre
kostnader för el och snöröjning, en utökad satsning på innehållet på Byggmax webbplats samt kostnader för genomförande av Byggmax
2.0.
Mars, 2013
9
Byggmax
Försäljningsutveckling
• Rörelsens nettoomsättning första kvartalet 431,9 (451,4) Mkr, -4,3 procent.
• Nettoomsättningen för jämförbara butiker första kvartalet -8,8 (+14,6) procent i lokal
valuta.
• Nettoomsättningen för första kvartalet i Sverige 326,4 (337,9) Mkr, för övriga länder på
den nordiska marknaden 105,5 (113,6) Mkr.
Mars, 2013
10
Byggmax
Bruttomarginal
Första kvartalet
• Bruttomarginal 29,9 (29,3) procent.
• Största bidragande orsaken till det den högre
bruttomarginalen är sänkta inköpspriser. Under slutet
av kvartalet har priserna sänkts på vissa nyckelvaror
som ett sätt att investera i bättre priser.
29,3 29,9
2012
2013
Kv 1
Mars, 2013
11
Byggmax
Rörelsekostnader
Personalkostnader
64,3
58,8
Första kvartalet
• Personal- och övriga externa kostnader har totalt ökat
med 13,9 Mkr.
• Det förklaras främst av kostnader, 7,4 Mkr, för butiker
öppnade efter första kvartalet 2012.
• Kostnaderna har trimmats sedan förra året, samtidigt så
har kostnaderna för el och snöröjning ökat med 1,7 Mkr
på grund av vädret, marknadsföringskostnaderna har
ökat med 3,6 Mkr och kostnaderna för Byggmax 2.0
.
uppgick till 1,4 Mkr under första kvartalet. Byggmax har
också ökat bemanningen på huvudkontoret, främst med
anledning av satsningen på e-handel och
webbmarknadsföring.
2012
2013
Kv 1
Övriga rörelsekostnader
80,7
72,2
2012
2013
Kv 1
Mars, 2013
12
Byggmax
Finansnettot
• Finansnettot förbättrades under första kvartalet med 5,4 Mkr jämfört med samma kvartal 2012, vilket främst
förklaras av verkligtvärde värderingar av valutasäkringsprodukter.
Mars, 2013
13
Byggmax
Finansiell ställning och kassaflöde
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet minskade med 48,8 Mkr jämfört med samma period föregående
år.
• Kassaflödet för första kvartalet 2012 var påverkat av en högre leverantörsskuld jämfört med motsvarande period 2011, detta då
Byggmax betalade leverantörerna snabbare mot rabatt under en längre period under fjärde kvartalet 2011.
Mars, 2013
14
Finansiella rapporter i sammandrag
januari – mars 2013
19 april 2013
Byggmax
Resultaträkning
Mars, 2013
16
Byggmax
Balansräkning
Mars, 2013
17
Byggmax
Kassaflödesanalys
Mars, 2013
18
Byggmax
Kassaflödesanalys fortsättning
Notera att likvida medel i kassaflödet är justerat för spärrade bankmedel
Mars, 2013
19
Byggmax
Största ägarna 31 mars 2013
Namn/Adress
Antal AK
Innehav (%)
21 720 908
35,76
Lannebo fonder
5 299 919
8,73
Zamgate Investments (Stig Notlöv)
3 078 042
5,07
Schroder Investment Management North America, Inc.
2 497 084
4,11
Jarrton Management (Göran Peterson)
2 381 296
3,92
ÖRESUND, INVESTMENT AB
2 122 948
3,50
HANDELSBANKEN FONDER AB RE JPMEL
1 953 769
3,22
Norges Bank Investment Management
1 742 210
2,87
Ulslane Holdings (Lars Lindberg)
1 715 000
2,82
Swedbank Robur fonder
1 308 745
2,15
43 819 921
72,15
Summa övriga ägare
16 917 124
27,85
Summa 2013-03-31
60 737 045
100,00
ALTOR 2003 S.À.R.L.
Summan av de 10 största ägarna (ägargrupperat) - innehållsmässigt
Källa: Euroclear.
Mars, 2013
20
Download