Processpel/Seminarium: HU mot Sverige

advertisement
1
UPPSALA UNIVERSITET
Juridiska institutionen
Kurs: Europeiska unionens internationella privaträtt
Datum 15-05-13 kl. 10.15-13.00, Svedeliussalen, GT
Lärare: Maarit Jänterä-Jareborg & Marie Linton
Processpel/Seminarium: HU mot Sverige
Syftet med detta seminarium, som ska genomföras som en ”spelad process”,
är att träna Er juridiska argumentation och även stimulera till en diskussion
om rätten till privatliv och familjeliv enligt art. 8 i Europakonventionen om
de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR), rätten till
rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR, förbudet mot diskriminering enligt art.
14 EKMR samt, i viss mån, principen om barnets bästa i belysning av
EKMR, FN:s barnkonvention och 1980 års Haagkonvention om olovligt
bortförande av barn. Seminariet innehåller såväl ett visst skriftligt arbete –
förberedelse av den egna gruppens inlaga – som en muntlig presentation av
gruppens argument.
Underlaget är det mål som avgjordes av HD i NJA 2013 s. 1143 (ingick i
uppgifterna till Seminarium Nr 6, 15-04-17). Läs målet ordentligt på nytt
och sätt Er även in i motsvarande eller relevanta fall som prövats av
Europadomstolen, som stöd för Er egen juridiskt sakliga men samtidigt
kreativa argumentering.
Basgrupp A ska förbereda HU:s talan till Europadomstolen om att Sverige
har kränkt hans rätt till privat- och familjeliv enligt art. 8 i EKMR.
Basgrupp C ska förbereda HU:s talan till Europadomstolen om att Sverige
har åsidosatt hans rätt till rättsvis rättegång enligt art. 6 i EKMR och
dessutom gjort sig skyldigt till diskriminering av HU som man och utländsk
medborgare.
Basgrupp B ska som Sveriges representanter bemöta basgrupp A:s
argumentering – och bestrida konventionsbrott på angiven grund.
2
Basgrupp D ska som Sveriges representanter bemöta basgrupp C:s
argumentering – och bestrida konventionsbrott på angivna grunder.
Basgrupp E är den kammare i Europadomstolen som avgör målet. Har
Sverige gjort sig skyldigt till konventionsbrott på de angivna grunderna, eller
på någon av dem, eller ska Sverige ”frias” helt och hållet?
Genomförandet:
Basgrupp A ska skicka sin skriftliga inlaga till samtliga medlemmar i
Basgrupp B senast kl. 17 den 7 maj 2015, liksom även till alla i Basgrupp E
(domargruppen).
Basgrupp C ska skicka sin skriftliga inlaga till samtliga medlemmar i
Basgrupp D senast kl. 17 den 7 maj 2015 liksom även till alla i Basgrupp E.
.
Basgrupp B ska senast den 11 maj kl. 17 skicka sin skriftliga inlaga till
samtliga medlemmar i Basgrupp A liksom även till alla i Basgrupp E.
Basgrupp D ska senast den 11 maj kl. 17 skicka sin skriftliga inlaga till
samtliga medlemmar i Basgrupp B liksom till alla i Basgrupp E.
Basgrupp E står i beredskap att avkunna – muntligt – en grundligt
motiverad dom den 13 maj.
Eftersom förberedelsetiden är knapp räcker det med att Ni i Era skriftliga
inlagor i punktform anger vad Ni anser vara av relevans. Av samma skäl
gäller att processpelets muntliga genomförande ska ske avslappnat och
tryggt, utan något krav på ”perfektion”. För att ge Er mer tid utgår
Seminariet den 8 maj! Alla bör sätta i gång med förberedelser utan
dröjsmål – Ni kan ju mer eller mindre förutse vilken argumentationslinje
”motparten” kommer att inta – eller (domargruppen) vad parterna kommer
att hävda.
Basgrupperna A-D ska inte glömma bort att inlagorna även ska skickas till
[email protected] och [email protected]
3
Download