Instruktion till oppositionsseminarierna (4-8 maj)

Kommersiell kontraktsrätt 2015
Instruktion till oppositionsseminarierna (4-8 maj)
Allmänt
Under serien av oppositionsseminarier kommer varje student att få i
uppgift att kort presentera sin uppsats och resonera kring väckta frågor
med övriga deltagare på kursen. På samma sätt kommer varje basgrupp att
få i uppgift att kort redogöra för gemensamma slutsatser, teorier och
resonemang som har presenterats i kapporna. Basgrupperna kommer
därutöver att bli tilldelade var sin oppositionsuppgift, vilken innebär att
basgruppen ska opponera på samtliga uppsatser som har författats av
studenterna i en annan basgrupp, inklusive den gemensamma kappan.
Syftet med seminarierna är att kursdeltagarna ska tränas i muntlig
framställning och opposition samt muntligt försvar, att kursdeltagarna ska
få feedback som kan användas vid slutbearbetningen av de individuella
uppsatserna och den gemensamma kappan, samt att kursdeltagarna ska
ges tillfälle att i materiellt hänseende ta del av de andra kursdeltagarnas
uppsatsarbeten.
Föredrag och opposition poängsätts inte. En enskild students insatser kan
dock bli av avgörande betydelse om studentens övriga prestationer ligger
på gränsen mellan två betyg.
Schema, seminariernas upplägg och opponentens uppgift
Varje basgrupps arbete ägnas ett helt seminarium (tre lektionstimmar),
enligt följande schema: måndag: Tolkning och utfyllning; tisdag:
Påföljder m.m.; onsdag: Avtals subjektiva begränsning; torsdag:
Kreditsäkring; fredag: Långvariga avtal.
Vid respektive seminarium ska varje uppsatsförfattare i det aktuella ämnet
presentera sin uppsats och de resultat som har uppnåtts. Till detta ägnas ca
10 minuter. Efter presentationen följer opposition under ca 15 minuter (se
fördelning av oppositionsuppgifter nedan). Därefter är det nästa
uppsatsförfattares tur att presentera sin uppsats etc.
Oppositionen bör i första hand vara koncentrerad på de materiella frågor
som behandlas i uppsatsen. Andra saker som bör kommenteras är
ämnesvalet, syftesbeskrivningen, uppfyllandet av syftet, framställningens
disposition och författarens förmåga att kommunicera med läsaren
(klarhet i språket). Anmärkningar på formalia och dylikt bör vid
seminariet endast framföras såsom exempel på återkommande fel eller
misstag. Skriftliga kommentarer får i dessa delar gärna framföras till
författaren.
När alla individuella uppsatser har diskuterats ska den gemensamma
kappan på motsvarande sätt presenteras av författargruppen och utsättas
för opposition av opponentgruppen. De basgrupper som består av sex
medlemmar måste härvidlag vara beredda att presentera sina
gemensamma resultat i mycket kortfattade ordalag, så att det blir tid blir
över för opposition.
Under oppositionens gång ska uppsatsförfattaren respektive basgruppen
löpande ges tillfälle att besvara de frågor som opponenten ställer och
eventuellt försvara sig mot framförd kritik.
Fördelning av uppgifter som opponent
Vilken basgrupp som ska vara opponent vid ett visst seminarium
meddelas först vid seminariets början. Detta betyder att alla basgrupper
ska vara beredda att opponera på alla basgruppers arbete. Det är dock
tillåtet att fördela oppositionsansvaret inom gruppen, t.ex. så att Lina ska
vara beredd att opponera på Axels uppsats och Hasan på Annas uppsats
etc.
Skulle den person som har tilldelats en viss oppositionsuppgift vara sjuk
eller av annan anledning vara förhindrad att delta på seminariet, kommer
den personens individuella oppositionsuppgift att överföras på en annan
basgrupp, i första hand på någon av de basgrupper som redan har fullgjort
sin oppositionsuppgift. Således måste även de basgrupper som i och för
sig redan har fullgjort sin oppositionsuppgift vara beredda att opponera på
de uppsatser som presenteras senare i veckan, då de kan få i uppgift att
hoppa in som ”vikarier” för frånvarande kurskamrater.
En gemensam uppgift för alla medlemmar i den basgrupp som utses till
opponent är att vara beredd att opponera på den kappa som presenteras på
seminariet. Dock rekommenderas att endast en eller högst två studenter
ges i uppgift att framföra oppositionen.
Seminarieledaren kommer inte att kommentera uppsatserna på seminariet.
Istället kommer kortfattade skriftliga kommentarer att lämnas till
respektive uppsatsförfattare.
Lycka till!