Organisation

advertisement
-1-
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Inledning Hälsopolicy
2. Vision
3. Syfte
4. Mål
4.1 Övergripande mål
4.2 Delmål
4.3 Diagram/aktivitetscykel
5. Organisation
6. Genomförande
6.1 Fysiska aktiviteter
6.2 Andra fysiska och psykosociala aktiviteter
6.3 Fysiska aktiviteter för personalen
7. Företagshälsovård/elevhälsa
BILAGOR
-2-
1. Inledning Hälsopolicy
Hanvikens skola är en skola som medvetet (sedan 13/8 -08) har som mål att utveckla hela
skolan till en hälsofrämjande skola. I vårt arbete strävar vi efter att alla elever ska får
möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar med att främja hälsoarbetet med
att föra in dagliga hälsoaktiviteter för personal och elever, för att det ska bli ett naturligt inslag
under skoldagen. Undervisningen och skolmiljön i vår hälsofrämjande skola ska ge glädje,
lust att lära samt öka elevernas engagemang i skolarbetet och i vardagen. Vi som arbetar på
Hanvikens skola vill att alla elever ska få goda kunskaper och färdigheter för sin fortsatta färd
genom livet, utveckla sin sociala kompetens och sin ambitionsnivå för vidare studier och att
både elever och personal går till skolan med glädje och stolthet.
2. Vision
Hanvikens barn kan, vill och vågar möta framtiden med glädje.
3. Syfte
Ge elever och personal en god fysisk, psykisk och social grund som ger en hälsofrämjande
livsstil.
4. Mål
4.1 Övergripande mål
 Värdegrunden skall genomsyra skolans arbete.
 Daglig fysisk, psykisk och social aktivitet.
 Skapa sammanhang och begriplighet för medarbetare och elever, Vi-känsla.
 Bibehålla låg sjukfrånvaro/hög frisknärvaro hos personalen. (Definition se punkt 7.)
Se handlingsplanerna för, utvärdering, ansvar mm. Vi har avstämning av målen i maj enligt enhetsplanen i
kvalitetsredovisningen.
4.2 Delmål för läsåret 08/09
 Alla elever ska förutom den schemalagda idrotten ha minst en rörelseaktivitet per dag
på schemat.
 Återuppta samarbetet med idrottsföreningar via ”Idrottslyftet”. Eleverna får möjlighet
att prova på olika idrotter vilket kan ge ett fortsatt intresse i någon förening.
 Elever som går på fritids erbjuds fysiska aktiviteter.
 Genomföra tema: hälsa, språk och etik med åldersblandade grupper.
 Genomföra en hälsovecka per termin.
 Öka elevers inflytande i undervisningen och på fritidshemmet genom elevråd, basråd,
matråd och i den dagliga verksamheten.
-3-
5. Organisation
Skolan har en hälsogrupp som har regelbundna möten. I gruppen ingår fem representanter
från personalen: en idrottslärare, en specialpedagog som är med i mobbinggruppen och
elevvårdsteamet, två lärare varav en är med i arbetsmiljögruppen och facklig representant, en
fritidspedagog samt en rektor. Tre av deltagarna har hälsoinspiratörsutbildning.
Antal elever på skolan: 370 st.
Antal anställda på skolan: 50 st.
Till skolan tillhör också tre förskolor.
6. Genomförande
Vi budgeterar för hälsoarbete.
6.1 Fysiska aktiviteter för eleverna:
Vi har dagliga fysiska aktiviteter schemalagt för eleverna. Att röra på sig mellan arbetspassen
ger eleverna ny energi och kraft att kunna koncentrera sig. Hälsogruppen kommer regelbundet
med tips och idéer genom hälsohyllan i skolans mediatek, som är tänkt att inspirera
personalens hälsoaktiviteter med eleverna. Val av aktiviteter är eleverna med och påverkar.
Några exempel på aktiviteter:
 Rundan- en motorikbana på skolgården
 Röris- ett jympaprogram från friskis & svettis som personalen på skolan har fått
utbildning i
 Massage och avslappningsövningar
 Långhopprep
 Basket
 Lekar och fysiska samarbetsövningar
 Tipspromenad
 Promenader
 Elevernas val
Varje basgrupp har en hälsotermometer som de fyller i varje gång de utövat en
hälsofrämjande aktivitet tillsammans. För att uppmuntra elever tillsammans med personal att
röra på sig utdelas varje månad ett diplom till den basgrupp som har rört sig mest. Den som
har fått flest diplom under en termin får ett pris.
6.2 Andra fysiska och psykosociala aktiviteter:
 Årlig vandring
 Hälsovecka en gång per termin
 Juldanser
 Valdag en gång per termin där eleverna får välja bland olika fysiska aktiviteter
 Orienteringsdagar för år 3-5 på Alby friluftsområde (HT)
 Friidrottsdagar för år 2-5 på Trollbäckens IP (VT)
 Kanotpaddling för år 5
 Hanviksstafetten; där alla elever deltar och tävlar i sin basgrupp (VT)
 Islivräddning i år 5
 Livräddande första hjälpen en gång per år för år 1-5 enligt ett program i 9 steg. Varje
år lärs ett nytt steg ut från år 1-9.
-4-








Charlie/EQ (dvs livskunskap) på schemat.
Fadderverksamhet i åldersblandade grupper med hälsa, språk och etik som
återkommande teman, en gång per månad.
Rastkompisar i år 5 som rasttjänstgör varje dag.
Elevråd med representanter från varje basgrupp, varannan vecka.
Basråd i basgrupperna, en gång per vecka.
Trivselenkät, för alla elever, en gång per termin.
Storsamling med olika teman tex FN-dagen, Valborg.
Talangjakt, en vinnare per årskurs framträder på storsamling, en gång per år.
6.3 Fysiska aktiviteter för personalen:
 Hälsoslingor – promenadslingor
 Gemensam paus på förmiddagen varje dag.
 Under kompetensutvecklingsdagar mm är alltid ett pass för friskvård inräknat.
 Kick-off varje HT.
 Möjlighet till massage.
 Friskvårdspeng.
 Program från Tykom, Korpen och Friskis & svettis utdelas regelbundet där vissa
aktiviteter är gratis.
 Personalen sponsras med startavgift då de deltar i motionslopp.
 Personalfest 1-2 gånger per läsår.
 Torsdagsfika i personalrummet.
 Arbetslagen är tänkta att bl.a. fungera som stöttning och bollplank för personalen i sitt
pedagogiska arbete.
 Fackliga möten på arbetstid.
 Skolan är rökfri, ingen rökning är tillåten inom skolans område.
 Hälsopuls - hälsoinspiratörsutbildning
7. Friskfaktorer för elever och personal:
















Trivsel och arbetsglädje.
Pedagogiska måltider.
Känna delaktighet i skolans arbete.
Sjukfrånvaro på 2,5 % för personal.
Hälsotester för personal genomförs i kommunen.
Skyddsrond för att säkerställa god arbetsmiljö.
Uppföljning av elevers sjukfrånvaro genom skolportalen.
Mobbinggruppen genomför en trivselundersökning en gång per termin. Denna enkät
ger en bra indikation på hur den sociala miljön är för eleverna i basgruppen och på
skolan i stort.
vi lyfter arbetsmiljöfrågor varje vecka på K-info samt på APT
vi har friskvårdspeng, 500 kr/termin
hälsoprofiler
hälsopuls
Lyfter fram och premierar goda exempel - rör på dig - aktiviteter med pris
kvalitativt samarbete med Företagshälsovården
stöd och uppmuntran till rörelse
följer upp sjukfrånvaro regelbundet
-5-

pratar om gemensam kultur på hela enheten för att få sammanhang och begriplighet
bland medarbetarna
Dessutom är personalen viktig som ledare, god förebild, engagerad och entusiasmerande. För
att försöka bibehålla goda resultat från trivselenkäter följer vi upp genom att göra
handlingsplaner över förbättringsområden. Vart tredje år blir vi observerade i Våga visa
projektet, ett kommunsamarbete inom barnomsorg och utbildning. Skolinspektionen granskar
och kontrollerar skolan med elevens kunskap i fokus, var tredje år.
För att vara tydlig;
Definition av frisknärvaro: "Personer som är sjuka mindre än 2 dagar per år".
7.1 Företagshälsovård/elevhälsa
 För personalen finns Falk healthcare, som erbjuder rehabiliternigsmöten.
 Vi har en väl utbyggd företagshälsovård: skolledningen tar upp hälsoaspekter på
medarbetarsamtal, vi har en samordnare på företagshälsovården, frivillig
influensavaccination varje år och hälsopuls för personal.
 Skolsköterska är på skolan tre dagar i veckan. Skolsköterskan har hälsosamtal i Fklass, år 2 och år 4 samt kontroller av syn, hörsel, längd, vikt, rygg och trivsel.
7.2 Återhämtning och arbetsro:
 Elever och personal har som minimum en längre morgon rast och en lunchrast under
dagen.
 Vi varierar de dagliga rörelseaktiviteterna med lugna aktiviteter som massage och
avslappning.
 Personalen fördelar arbetet under läsåret genom verksamhetsperioder.
 Tydliga mål med undervisningen som utvärderas av eleverna.
 Vi försöker hålla arbetsro i basrummen.
 Personalen ska ha hunnit förbereda planering och undervisning inför lektion.
 Rutiner och struktur för att skapa trygghet och kontinuitet.
 Uppdelning av elever i arbetsgrupper.
 Elevarbetslag, samtalsgrupper och fadderträffar där man får möjlighet att lära känna
nya personer, ventilera viktiga ämnen och öka självkännedomen.
 Personalen rasttjänstgör tillsammans med rastkompisar i synlig, röd klädsel.
 Personal äter pedagogisk måltid och sitter utspridda bland eleverna i matsalen.
 Vi använder ljuddämpande möbeltassar och gardinlängder. Samt skärmar som delar av
rummen.
8. Arbetsmiljö
På skolan finns en arbetsmiljögrupp bestående av representanter från personalen.
Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom:
 Arbetsplatsträffar
 Medarbetarsamtal
 Samverkan
 Allronder
Vi har använt oss av skolans arbetsmiljöhandbok i arbetsmiljögruppen.
Vi arbetar för att skapa stimulerande undervisnings- och uppehållsmiljöer inne och ute.
-6-
8.1 Inomhusmiljön:
 Pedagogiska miljöer
 Lämnar gemensamma lokaler fina efter oss
 Tänker på enhetliga färgkombinationer
 Skolans trivselregler är formulerade med tanke på att alla ska få en god arbetsmiljö.
 Vi delar av lokaler för att få avskärmade småutrymmen.
8.2 Utomhusmiljön:
 Vi har städdagar med föräldrar på skolgården.
 Varje basgrupp har städansvar av skolgården.
 Vi tar vara på elevernas önskemål om förbättring och upprustning av lekmiljön i
samarbete med föräldraföreningen.
 Vi utnyttjar skogen som ligger på skolgården till lektioner, lek, avkoppling och
umgänge.
8.3 Psykisk hälsa:
 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Se bilaga1.
 Handlingsplan för skolan jämställdhetsarbete. Se bilaga 2.
 Mobbinggruppen består av representanter från personalen, de arbetar för att motverka
mobbning på skolan.
 Policyn för kränkande behandling tas upp bland personalen, en gång per år.
 Vi har som mål att efterleva 24-timmarsregeln som innebär att man inte ska låta det
går mer än ett dygn innan man tar tag i en konflikt.
8.4 Matvanor
Skolmatsalen erbjuder en varierad salladsbuffé samt två maträtter varje dag. Smör, sex olika
sorters knäckebröd, mjölk och vatten finns alltid att tillgå. Eleverna får ta maten själva och äta
sig mätta.
I fritidshemmet äter barnen flexibelt mellanmål. De väljer själva när de vill gå och äta.
Mellanmålet består av frukt, bröd med pålägg.
Miljön i matsalen behandlas i mat- och miljörådet där husmor är ansvarig.
-7-
9. Delaktighet









Basråd.
Elevråd.
Mat- och miljöråd.
Processgrupper för personalen. T ex tema, matte, genus, hälsa.
Vi vill att elevinflytande ska genomsyra vårt dagliga arbete i grupperna.
Lärstilarmetodiken där elever får möjlighet att lära sig på sitt sätt.
IUP; individuell utvecklingsplan.
Genom skolportalen synliggörs elevens utveckling för eleven, föräldrar och lärare.
Lärarnas uppgift är att vara lyhörda för elevernas behov. Genom IUP och skolportalen
formulerar vi tydliga utvecklingsmål inom varje ämne.
9.1 Utvecklingssamtal
Personalen har separerade lönesamtal och medarbetarsamtal med rektor. Livsstilsfrågor,
trivsel och delaktighet tas upp på medarbetarsamtalet. Se samtalsmall bilaga 3.
Elever har utvecklingssamtal en gång per termin. Detta sker tillsammans med föräldrar, elev
och baslärare. Där behandlas även skriftliga samtalsunderlag från övriga ämneslärare.
BILAGOR
-8-
Jslfjlsf
-9-
- 10 -
- 11 -
Fjlfjlskfjaslkfj
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 -
Download