Att studera samband ur ett biopsykosocialt perspektiv”

advertisement
Seminarium
”Att studera samband ur ett biopsykosocialt perspektiv”
Den medicinska forskningen presenterar en ständig uppsjö av tänkbara samband som framkommit i
olika typer av studier. Man bör alltid ha ett kritiskt granskande förhållningssätt när man bedömer
sådana tänkbara samband, och inte minst gäller det att kunna analysera metodologiska aspekter och
metodologiska överväganden utifrån olika studieupplägg. Seminariet syftar till att träna
studenterna att kritiskt bedöma samband i forskningen ur ett biopsykosocialt perspektiv.
Det biopsykosociala perspektivet är en utvidgning av det traditionella biomedicinska synsättet och
omfattar även den kliniska betydelsen av samverkande psykosociala faktorer. Det biopsykosociala
synsättet införlivar både psykosociala faktorer såsom individens tankar, emotioner, upplevd
förmåga, copingstrategier, beteenden samt den sociala kontexten och dessa faktorers interaktion
med biologiska processer. Den biopsykosociala modellen syftar till att vi bättre ska förstå
sjukdomsuppkomst, samt till att bättre kunna hantera sjukdom och funktionsnedsättning.
Uppgiften inför seminariet är att kritiskt granska samband i forskningen avseende bl a
metodologiska aspekter och att applicera ett biopsykosocialt perspektiv på en tilldelad
frågeställning, d v s beskriva den mekanistiska vägen från sociala resurser och levnadsvanor via
psykosocial exponering, till biologiska mekanismer för sjukdomsutveckling.
Studenterna arbetar med uppgifterna i sin basgrupp inför seminariet som sker onsdag 3 april kl:
13.00-16.45 (basgrupp 1-6) respektive fredag 5 april kl: 13.00-16.45 (basgrupp 7-11). Varje
basgrupp tilldelas ett specifikt problemområde, se nedan (På seminariet redovisar varje basgrupp
muntligt med Power Point (ta med USB-minne) hur man vill belysa sitt område utifrån följande
tre frågeställningar:
1. Finns det vetenskapliga studier inom området och vad visar dessa?
2. Beskriv metodologiska problem och metodologiska överväganden för de möjliga
samband ni identifierat.
3. Hur ska man förklara sambanden - analysera ur ett biopsykosocialt perspektiv.
Redovisningen per basgrupp beräknas till max 20 min samt 10 min för diskussion och frågor, dvs
totalt 30 minuter per basgrupp. Presentationen bör innefatta dels en beskrivning av övergripande
fakta inom området och som inbegriper frågeställningarna 1-3, dels att gruppen förbereder en
diskussion för övriga seminariedeltagare med utgångspunkt från de metodologiska
frågeställningarna. OBS! Innan seminarierna (senast tisdag 2 april) skickar varje basgrupp en
sammanfattning av sitt arbete omfattande max 2 st A4-sidor till seminarieledningen på dessa
e-mailadresser: [email protected] [email protected]
Förankra er beskrivning i vetenskaplig litteratur (referenser).
OBS! Obligatorisk närvaro under hela seminariet på sin basgrupps seminariedag.
Fördelningen av uppgifterna är följande:
Basgrupp:
Problemområde:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Busschaufförer och hjärtinfarktrisk
Levnadsvanor och psoriasis
Yoga och blodtryck
Choklad och hjärtkärlsjuklighet
Motion och hälsa
Spelmissbruk och ohälsa
Download