Beviljade projekt 2000–2014 2000

advertisement
Beviljade projekt 2000–2014
2000
Prof. Jörgen Engel
Neurovetenskapliga studier över alkoholens effekter på hjärnan
125 000
Prof. Mats Berglund
Långtidsförloppet vid alkoholberoende
125 000
Doc. Bo Söderpalm
Neurobiologiska studier över sensitiseringsfenomens betydelse för
beroendeutveckling
125 000
Doc. Johan Franck
Opioida mekanismer vid alkoholberoende
50 000
Prof. Magnus Ingelman-Sundberg
Etanolmetabolism i genetik, induktion, toxicitet och immunologi
100 000
Univ. lektor Sture Liljequist
Effekter av alkohol på receptorer, jonflöden, neurotoxicitet och genreglering
i centrala nervsystemet
125 000
Univ. lektor Jan-Olov Höög
Alkoholmetabolism i mag-tarmkanalen
50 000
Prof. Christer Alling
Alkoholism – från genexpression till blodprov
150 000
Doc. Ingrid Nylander
Studier av endogena faktorer, främst opioida peptider, som styr alkoholintag vid initiering av missbruk och återfall
125 000
Doc. Ewa Hellström-Lindahl
Interaktioner mellan alkohol och nikotin i primärcellskulturer av human
fosterhjärna
50 000
Dr med sc Ulla Zetterlind
Preventionsprogram för högskolestuderande vuxna barn och anhöriga till
alkoholister. En randomiserad kontrollerad studie
75 000
Doc. Leif Lenke
Dödligt våld i Sverige 1990–2001 ur ett alkoholperspektiv
Fil. dr Mikael Sjögren
Ideologi eller anpassning? Alkoholpolitisk ideologi och attityder till alkohol
sett genom behandlingen av serveringstillstånd. En pilotstudie av Umeå
1945–2000
Doc. Claudia Fahlke
Psykobiologiska riskfaktorer rörande stressrelaterat alkoholmissbruk
och psykopatologi: ett internationellt och tvärvetenskapligt projekt
100 000
75 000
125 000
Doc. John Rogers
Lite frihet kan inte skada Ett projekt om kampanjer, alkohol och nykterhet
i Sverige under 1900-talet
75 000
Prof. John Carstensen
Trender i incidensen av alkoholrelaterad cancer bland män och kvinnor
i olika socioekonomiska grupper i Sverige
75 000
Prof. Ulf Rydberg
Förbättrad diagnostik av alkoholvanor under graviditet
125 000
Doc. Agneta Öjehagen
Förbättringsprocessen hos svårt psykiskt störda missbrukare. En långtidsuppföljning av Socialstyrelsens försöksverksamheter för förbättrad samverkan
mellan psykiatrin och socialtjänsten
125 000
PhD Robert Ekman
I vilken mån är alkohol en bidragande orsak till olycksfallsskador, självmord,
våldsskador och mord bland ensamstående mammor i Sverige?
50 000
Doc. Stefan Brené
Molekylära mekanismer för alkoholmissbruk och tvångsmässiga beteenden
75 000
Med. dr Wolfgang Sommer
Funktionell genomstrategi för att identifiera nya angreppspunkter för farmakologisk behandling av alkoholberoende
75 000
2001
Prof. Jörgen Engel
Neurovetenskapliga studier över alkoholens effekter på hjärnan
150 000
Prof. Mats Berglund
Långtidsförloppet vid alkoholberoende
125 000
Doc. Bo Söderpalm
Integrative preclinical and clinical studies of alcoholism and related disorders
150 000
Doc. Johan Franck
Opioida mekanismer vid alkoholberoende
50 000
Prof. Magnus Ingelman-Sundberg
Etanolmetabolism i genetik, induktion, toxicitet och immunologi
100 000
Univ. lektor Sture Liljequist
Effekter av alkohol på receptorer, jonflöden, neurotoxicitet och genreglering
i centrala nervsystemet
125 000
Prof. Christer Alling
Alkoholism – från genexpression till blodprov
150 000
Doc. Ingrid Nylander
Påverkan av genetiska faktorer och uppväxtmiljö på individens kroppsegna
opioida system och initiering av excessivt alkoholintag i vuxen ålder
125 000
Doc. Ewa Hellström-Lindahl
Interaktioner mellan alkohol och nikotin i primärcellskulturer av human
fosterhjärna
50 000
Dr med sc Ulla Zetterlind
Preventionsprogram för högskolestuderande vuxna barn och anhöriga till
alkoholister. En randomiserad kontrollerad studie
50 000
Doc. Claudia Fahlke
Psykobiologiska riskfaktorer rörande stressrelaterat alkoholmissbruk och
psykopatologi: ett internationellt och tvärvetenskapligt projekt
100 000
Prof. Ulf Rydberg
Förbättrad diagnostik av alkoholvanor under graviditet
75 000
Doc. Stefan Brené
Molekylära mekanismer för alkoholmissbruk och tvångsmässiga beteenden
50 000
Prof. Jan Palmblad
Hur alkohol påverkar inflammation – studier av mediatorer och mekanismer
för granulocyters (PMN), eptiel (EP)- och endotelcellers (EC) funktion
75 000
Univ. lektor Jarmila Hallman
Alkoholismens biologiska orsaker – studier av kvinnors missbruk
125 000
Doc. Lennart Johansson
Kommunal alkoholpolitik. Från Göteborgssystem till kommunala
alkoholinspektörer
200 000
Forsk ass Fredrik Spak
Utveckling och utprovning av ett datoriserat instrument för sekundärprevention inom alkoholområdet speciellt anpassat för arbete inom
primärvården
100 000
Prof. Britt af Klinteberg
Tidiga riskfaktorer för alkoholproblem/alkoholvanor och dryckesmönster
hos ungdomar
125 000
Doc. Niklas Hammar
Alkohol och typ 2 diabetes – en epidemiologisk studie med inriktning på
betydelsen av olika konsumtionsmönster, typ av alkohol och ärftliga faktorer
75 000
2002
Prof. Jörgen Engel
Neurovetenskapliga studier över alkoholens effekter på hjärnan
175 000
Univ. lektor Bo Söderpalm
Integrativa prekliniska och kliniska studier över alkoholism och besläktade
tillstånd
175 000
Prof. Magnus Ingelman-Sundberg
Etanolmetabolism i genetik, induktion, toxicitet och immunologi
125 000
Univ. lektor Sture Liljequist
Effekter av alkohol på receptorer, jonflöden, neurotoxicitet och genreglering
i centrala nervsystemet
175 000
Prof. Christer Alling
Alkoholism – från genexpression till blodprov
175 000
Doc. Ingrid Nylander
Påverkan av genetiska faktorer och uppväxtmiljö på individens kroppsegna
opioida system och initiering av excessivt alkoholintag i vuxen ålder
175 000
Doc. Claudia Fahlke
Psykobiologiska riskfaktorer rörande stressrelaterat alkoholmissbruk och
psykopatologi: ett internationellt och tvärvetenskapligt projekt
140 000
Doc. Stefan Brené
Neurobiologiska mekanismer för alkoholmissbruk
75 000
Doc. Lennart Johansson
Kommunal alkoholpolitik. Från Göteborgssystem till kommunala alkoholinspektörer
125 000
Forsk ass Fredrik Spak
Utveckling och utprovning av ett datoriserat instrument för sekundär
prevention inom alkoholområdet speciellt anpassat för arbete inom
primärvården
125 000
Prof. Britt af Klinteberg
Tidiga riskfaktorer för alkoholproblem/alkoholvanor och dryckesmönster
hos ungdomar
140 000
Doc. Claudia Fahlke
Det dolda alkoholberoendet: tvärvetenskapliga studier rörande sårbarhetsfaktorer, behandling och återfall
MD Henrik Söderström
Barn- och ungdomspsykiatriska problem hos svenska tvillingpar – en screening
och klinisk undersökning av alla svenska tvillingpar födda 1980–1995
50 000
125 000
Fil. dr Peter Wennberg
En experimentell modell för att framkalla och mäta situationsbetingat alkoholsug
40 000
Univ. lektor Pranee Lundberg
Alkoholförebyggande arbete bland universitetsstudenter i Uppsala: en longitudinell interventionsstudie
Med. dr Inger Sundström Poromaa
Känslighet för låga doser alkohol hos kvinnor och män
50 000
Med. dr Mia Ramklint
Unga vuxna med psykisk sjukdom
150 000
50 000
Fil. dr Håkan Leifman
Alkoholförgiftningar i Sverige – en analys av dagliga och månatliga
variationer under perioden 1987–2000
180 000
Fil. dr Anna Söderpalm
Stress interaktion med alkohol hos människa
150 000
Doc. Björn Hibell
ESPAD 03 – En europeisk skolundersökning om droger i årskurs 2
i gymnasieskolan
100 000
Doc. Björn Hibell
ESPAD 03 – En europeisk skolundersökning om droger i årskurs 9
150 000
Fil. dr Maria Abrahamson
Uppfattningar om alkoholproblem i förhållande till den egna konsumtionsnivån och gränsdragningar mellan olika former av drickande
100 000
Doc. Helgi B Schiöth
Betydelsen av melanocortinsystemet för utvecklingen av patologiskt beroende.
75 000
Med. dr Fredrik Spak
Faktorer som underlättar respektive hindrar att personer med alkoholproblem
söker vård
50 000
PhD Alexander Kuzmin
Behandling av alkoholberoende med föreningar som stimulerar nociceptin
receptorn (ORL1)
125 000
2003
Prof. Jörgen Engel
Neurovetenskapliga studier över alkoholens effekter på hjärnan
170 000
Univ. lektor Bo Söderpalm
Integrativa prekliniska och kliniska studier över alkoholism
170 000
Prof. Sture Liljequist
Effekter av alkohol på genreglering, receptorer, jonflöden och neurotoxicitet
i centrala nervsystemet
170 000
Prof. Christer Alling
Alkoholism – från genexpression till blodprov
170 000
Doc. Ingrid Nylander
Påverkan av genetiska faktorer och uppväxtmiljö på individens kroppsegna
opioida system och på initiering av excessivt alkoholintag i vuxen ålder
170 000
Doc. Stefan Brené
Betydelsen av neurogenes och vitamin A-receptoraktivering för alkoholism
65 000
Doc. Lennart Johansson
Kommunal alkoholpolitik. Från Göteborgssystem till kommunala
alkoholinspektörer
Forsk ass Fredrik Spak
Utveckling och utprovning av ett datoriserat instrument för sekundär prevention
inom alkoholområdet speciellt anpassat för arbete inom primärvården
Prof. Britt af Klinteberg
Tidiga riskfaktorer för alkoholproblem/alkoholvanor och dryckesmönster
hos ungdomar
165 000
Slutanslag
75 000
140 000
Doc. Claudia Fahlke
Tvärvetenskapliga studier rörande sårbarhetsfaktorer, behandling och återfall
vid alkoholberoende
90 000
Överläkare Henrik Söderström
Barn- och ungdomspsykiatriska problem hos svenska tvillingpar – en screening
och klinisk undersökning av alla svenska tvillingpar födda 1980–1995
115 000
Doc. Inger Sundström Poromaa
Känslighet för alkohol hos män och kvinnor
Doc. Helgi B Schiöth
De molekylära mekanismer som reglerar neuronala banor i belöningssystemet och beroendetillstånd
100 000
90 000
PhD Alexander V Kuzmin
Behandling av alkoholberoende med föreningar som stimulerar nociceptinreceptorn (ORL1)
120 000
PhD Helena Willén
Hjälper det att tala med blivande föräldrar om alkohol?
100 000
Pol. mag. David Karlsson
Kommunerna och spriten – prevention och frestelser. Lokal alkoholpolitik
i genomlysning
140 000
Doc. Agneta Öjehagen
Svår psykisk sjukdom och missbruk. Identifiering, samspel och behandling
125 000
Doc. Knut Sundell
Risk- och skyddsfaktorer för alkoholmissbruk bland yngre tonåringar
75 000
Specialistläkare Margda Waern
Alkohol och självmordsbeteende hos unga kvinnor
75 000
Doc. Preben Bendtsen
Kartläggning av alkoholvanor bland patienter på vårdcentral i relation till
besöksorsak
Fil. dr Peter Wennberg
Psykologiska studier rörande missbruksmönster, personlighet och
psykopatologi hos individer med substansmissbruk i kombination
med andra former av missbruk
Prof. Robin Room
Offer för andras drickande – vilka är de?
Prof. Mats Berglund
Att grundlägga goda alkoholvanor och kunna hantera stress.
Ett preventionsprogram för 18–25-åringar
125 000
50 000
Planeringsanslag
100 000
75 000
Slutanslag
FD Ylva Habel
Törst. Gestaltningar av dryckeskultur och -problem i svensk film
100 000
PhD Anita Christiane Hansson
Molekylära mekanismer vid maladaptiv stress, stressrespons hos
alkoholberoende
125 000
Med. dr Anders Tengström
Uppföljning av patienter vårdade på Maria ungdom. En explorativ
studie med fokus på utvecklandet av nya behandlingsstrategier
100 000
2004
Prof. Jörgen Engel
Neurovetenskapliga studier över alkoholens effekter på hjärnan
170 000
Univ. lektor Bo Söderpalm
Integrativa prekliniska och kliniska studier över alkoholism
170 000
Prof. Sture Liljequist
Effekter av alkohol på genreglering, receptorer, jonflöden och neurotoxicitet i centrala nervsystemet
170 000
Prof. Christer Alling
Alkoholism – från genexpression till blodprov
170 000
Doc. Ingrid Nylander
Risk- och skyddsfaktorer för excessivt alkoholintag. Studier av neurobiologiska mekanismer bakom inverkan av uppväxtmiljö och dess interaktion med ärftliga faktorer
170 000
Doc. Stefan Brené
Betydelsen av neurogenes och retinoidreceptoraktivering i alkoholism
Prof. Britt af Klinteberg
Tidiga riskfaktorer för alkoholproblem/alkoholvanor och dryckesmönster
hos ungdomar
65 000
140 000
Doc. Claudia Fahlke
Tvärvetenskapliga studier rörande sårbarhetsfaktorer, behandling och
återfall vid alkoholberoende
40 000
Överläkare Henrik Söderström
Barnpsykiatriska problem och psykosociala beteendestörningar hos
svenska tvillingpar
75 000
Prof. Sven Ove Ögren
Minne och alkoholberoende: betydelsen av hjärnans nociceptinsystem
100 000
Prof. Jan Palmblad
Hur alkohol påverkar inflammation – studie av mediatorer och mekanismer
för granulocyters (PMN), epitel (EP) – endotelcellers (EC) funktion
75 000
Doc. Åke Sjöholm
Mekanismer för alkohol-inducerad överdriven insulinfrisättning:
orsak till hypoglykemier, organskador och trauma vid diabetes
75 000
Fil. dr Johan Edman
Nämnden. Professionalisering, social expertis och problembeskrivning
inom den kommunala missbrukarvården, 1916–2000
40 000
Prof. Hans Bergman
Hur förändras svenskarnas alkoholvanor under perioden 1997–2005
kartlagt med hjälp av AUDIT-testet?
Med. dr Eva Wallin
Ansvarsfull alkoholservering på krogen. Effekter, spridning och
permanentning av en lokal samverkansmodell
Doc. Sven Andréasson
Effektutvärdering av alkoholprofilen – ett internetbaserat bedömningsinstrument med personlig återkoppling
100 000
75 000
150 000
Fil. dr Maria Abrahamson
Motiv för att avstå från fjärde och femte glaset
40 000
Fil. dr Margareta Lindén-Boström
Livskunskap – ett ämne i alkoholpreventionens tjänst?
50 000
Doc. Preben Bendtsen
Jämförande studie mellan två alkoholinterventionsmodeller inom rutinvården på en akutmottagning
40 000
Prof. Tomas Ekström
Kan det epigenetiska mönstret i hjärnan påverkas av kroniskt alkoholmissbruk
och orsaka förändringar som leder till att nervceller bryts ner?
50 000
Överläkare Urban Ösby
Genetisk finmappning av ett risklocus för alkoholberoende
125 000
Med. dr Lars Forsberg
Kvalitetssäkring av motiverande samtal
100 000
Prof. Agneta Öjehagen
Prevention av alkohol- och narkotikaproblem inom psykiatrin. En
randomiserad kontrollerad studie
150 000
Prof. Lennart Weibull
Svensk alkoholopinion
100 000
Doc. Karin Helmersson Bergmark
GENACIS – analyser och arbetsmöten
75 000
Fil. kand. Anders Hammarberg
Har akamprosat någon effekt på betingat alkoholsug?
40 000
Med. dr Anders Tengström
Ung och oberoende
50 000
Prof. Lars Oreland
Alkoholism – ett typiskt exempel på interaktion mellan genetiska och psykosociala faktorer
170 000
Doc. Peter Salmi
Effekter av prenatal alkohol på framtida beteenden i genetiskt modifierade
möss
75 000
Doc. Viveka Sundelin Wahlsten
Bruk av alkohol och/eller narkotika. En studie om förekomst av alkohol/
narkotika bland gravida samt påverkan på fostret
75 000
Doc. Johan Franck
Dödlighet och sjuklighet bland 420 kvinnor 15–25 år efter behandling för
alkoholberoende vid EWA-enheten
75 000
2005
Prof. Jörgen Engel
Neurovetenskapliga studier över alkoholens effekter på hjärnan
175 000
Univ. lektor Bo Söderpalm
Integrativa prekliniska och kliniska studier över alkoholism
175 000
Prof. Sture Liljequist
Effekter av alkohol på genreglering, receptorer, jonflöden och neurotoxicitet i
centrala nervsystemet
175 000
Doc. Ingrid Nylander
Risk- och skyddsfaktorer för excessivt alkoholintag. Studier av neurobiologiska mekanismer bakom inverkan av uppväxtmiljö och dess
interaktion med ärftliga faktorer
175 000
Doc. Stefan Brené
Betydelsen av neurogenes och retinoidreceptoraktivering i alkoholism
125 000
Prof. Britt af Klinteberg
Tidiga riskfaktorer för alkoholproblem/alkoholvanor och dryckesmönster
hos ungdomar
175 000
Överläkare Henrik Anckarsäter
Utagerande beteendestörningar och risken för utveckling av missbruk och
antisocialitet – en studie av ärftliga och miljömässiga riskfaktorer bland
svenska tvillingpar
125 000
PhD Alexander Kuzmin
Behandling av alkoholberoende med syntetiska ORL1 receptoragonister:
alternativ och/eller tillägg till naltrexone
100 000
Prof. Tomas Ekström
Epigenetisk kontroll av genuttryck vid kronisk alkoholism och neurodegeneration i den mänskliga hjärnan
150 000
Prof. Lennart Weibull
Svensk alkoholopinion
175 000
Doc. Karin Helmersson Bergmark
GENACIS – analyser och arbetsmöten
80 000
Fil. kand. Anders Hammarberg
Har akamprosat någon effekt på betingat alkoholsug?
70 000
Prof. Lars Oreland
Alkoholism – ett typiskt exempel på interaktion mellan genetiska och psykosociala faktorer
175 000
Doc. Peter Salmi
Effekter av prenatal alkohol på framtida beteenden i genetiskt modifierade
möss
100 000
Doc. Viveka Sundelin Wahlsten
Bruk av alkohol och/eller narkotika. En studie om förekomst av alkohol/
narkotika bland gravida samt påverkan på fostret
Doc. Inger Sundström Poromaa
Kan biologiska markörer hjälpa oss att bättre detektera skadligt
alkoholbruk hos gravida kvinnor?
75 000
50 000
Planeringsanslag
Doc. Mats Ramstedt
Förlust av livskvalitet bland anhöriga till personer med alkoholproblem
170 000
Prof. Börje Olsson
Den illegala alkoholmarknaden – myter och realiteter
135 000
Doc. Helgi Schiöth
De individuella förutsättningarna för alkoholism och de molekylära
mekanismer som reglerar nervbanor som är inblandade i belöningssystem
och beroende
150 000
Farm. doktor Mathias Hallberg
Studier av den somatotropa axelns effekter på alkohol/opiatinducerad hämning av neurogenes med hjälp av primära cellkulturer
från hippocampus
50 000
Planeringsanslag
Univ. lektor Kerstin Svensson
Alkoholpreventiva budskap – en studie av förhållningssätt och normer i förebyggande program
75 000
Lektor Fredrik Spak
Ändringar i dryckeskontext, självrapporterade skäl att dricka och konsumtion
– hur ser sambanden ut? Alkoholkonsumtionsmönster bland 20-åriga kvinnor
under 90-talet
85 000
Doc. Georgy Bakalkin
Molekylära mekanismer för neurodegeneration i den humana hjärnan hos
alkoholister
100 000
Prof. Robin Room
Restauranger och alkoholkontroll på kommunal nivå
135 000
2006
Prof. Jörgen Engel
Neurovetenskapliga studier över alkoholens effekter på hjärnan
180 000
Univ. lektor Bo Söderpalm
Integrativa prekliniska och kliniska studier över alkoholism
180 000
Prof. Sture Liljequist
Effekter av alkohol på genreglering, jonflöden och neurotoxicitet i centrala
nervsystemet
180 000
Prof. Ingrid Nylander
Risk- och skyddsfaktorer för excessivt alkoholintag. Studier av neurobiologiska mekanismer bakom inverkan av uppväxtmiljö och dess interaktion
med ärftliga faktorer
Doc. Stefan Brené
The role of hippocampal neurogenesis in alcoholism
Överläkare Henrik Anckarsäter
Utagerande beteendestörningar och risken för utveckling av missbruk och
antisocialitet – en studie av ärftliga och miljömässiga riskfaktorer bland
svenska tvillingpar
PhD Alexander Kuzmin
Behandling av alkoholberoende med syntetiska ORL1 receptoragonister
130 000
80 000
130 000
80 000
Prof. Tomas Ekström
Epigenetisk kontroll av genuttryck vid kronisk alkoholism och neurodegeneration i den mänskliga hjärnan
180 000
Prof. Lennart Weibull
Svensk alkoholopinion
130 000
Prof. Lars Oreland
Monoaminerga mekanismer bakom vulnerabilitet för alkoholism
180 000
Prof. Inger Sundström Poromaa
Kan biologiska markörer hjälpa oss att bättre detektera skadligt alkoholbruk
hos gravida kvinnor?
50 000
Doc. Helgi Schiöth
Individuella förutsättningar för att utveckla alkoholism och de molekylära
mekanismer som reglerar neuronala nätverk i belöningssystemet
80 000
Doc. Georgy Bakalkin
Molekylära mekanismer för neurodegeneration i den humana hjärnan hos
alkoholister
80 000
Med. dr Lars Forsberg
Motiverande samtal med klienter i kriminalvården: Innehållsanalys och utfall
80 000
Prof. Agneta Öjehagen
Psykossjukdom och riskbruk, missbruk. Identifiering, förlopp och patienters
erfarenheter
80 000
Doc. Lars Weinehall
Dricker snusare mer? En longitudinell studie om alkoholvanor i medelåldern
när rökare byter till snus
80 000
Dr Kent W Nilsson
Gen-miljöinteraktion som förklaring till alkoholbruk och missbruk bland
ungdomar: Studier av psykosociala riskfaktorer och monoaminerga mekanismer
80 000
Prof. Preben Bendtsen
Prevention av riskfylld alkoholkonsumtion bland universitetsstuderande.
Effekt av datoriserad screening med personlig, skriftlig återkoppling – en
randomiserad kontrollerad studie
80 000
Doc. Johan Franck
Minskar akamprosat stress-stimulerat alkoholbegär?
Doc. Mats Ramstedt
Alkohol och informell social kontroll I parrelationer – en internationell
jämförelse
130 000
80 000
Doc. Kerstin Stenius
Hur går det för alkohol- och droganvändare efter behandling? Utfall i
relation till påtryckningar att söka vård och behandlingssystemets
decentraliseringsgrad
130 000
Doc. Björn Hibell
ESPAD 07 – En europeisk skolundersökning om alkohol och narkotika
150 000
Prof. Per Tillgren
Alkoholförebyggande arbete som kommunal policy för ekonomiskt aktivitetsstöd till föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet
PhD Miia Kivipelto
Alkohol och kognitivt åldrande
80 000
130 000
Med. dr Marjan Vaez
Unga vuxnas alkoholvanor, bestämningsfaktorer och konsekvenser. En
kohortstudie under universitetsåren samt vid övergången till arbetslivet
80 000
Prof. Kjell Ohlsson
Bakrusets effekter på körprestation: en förstudie
80 000
Prof. Mats Berglund
Långtidsförloppet hos döva och hörselskadade med alkoholproblem
80 000
2007
Prof. Jörgen Engel
Neurovetenskapliga studier över alkoholens effekter på hjärnan
180 000
Univ. lektor Bo Söderpalm
Integrativa prekliniska och kliniska studier av alkoholism
180 000
Prof. Sture Liljequist
Effekter av alkohol på genreglering, jonflöden och neurotoxicitet i centrala
nervsystemet
180 000
Prof. Ingrid Nylander
Studier av uppväxtmiljöns inverkan på hjärnan med fokus på skyddsfaktorer för alkoholberoende
130 000
Doc. Stefan Brené
Funktionell transformation av hjärnan vid alkoholism: Från hippocampal
neurogenes till in vivo visualisering av neuronala nätverk
80 000
Överläkare Henrik Anckarsäter
Utagerande beteendestörningar och risken för utveckling av missbruk och
antisocialitet – en studie av ärftliga och miljömässiga riskfaktorer bland
svenska tvillingpar
180 000
PhD Alexander Kuzmin
Nociceptin/ORL-1-systemet i hjärnan som måltavla för farmakoterapi vid
alkoholism
80 000
Prof. Tomas Ekström
Epigenetisk kontroll av genuttryck vid kronisk alkoholism och neurodegeneration i den mänskliga hjärnan
80 000
Doc. Helgi Schiöth
Individuella förutsättningar för att utveckla alkoholism och de molekylära
mekanismer som reglerar neuronala nätverk i belöningssystemet
100 000
Prof. Per Tillgren
Alkoholförebyggande arbete som kommunal policy för ekonomiskt
aktivitetsstöd till föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet
130 000
Prof. Mats Berglund
Långtidsförloppet hos döva och hörselskadade med alkoholproblem
100 000
Prof. Börje Olsson
Alkoholvanor inom Försvarsmakten
50 000
Prof. Lennart Weibull
Svensk alkoholopinion II – ett uppföljningsprojekt
130 000
Doc. Maria Rosaria Galanti
Effektiviteten av ett skolbaserat förebyggande program på alkoholvanor
hos europeiska högstadieelever
130 000
Doc. Fredrik Spak
Kommunens möjligheter att påverka ungdomars alkoholvanor – pilotstudie,
vilka befintliga data kan användas i konstruktionen av en lokal, preventiv strategi?
50 000
Fil. dr Alexandra Bogren
Kontrollerade kvinnor och vilda män? Föreställningar om rus, sexuell
utlevelse och genus i svensk och internationell alkoholkultur
80 000
Prof. Ulf Eriksson
Undersökning av alkoholskador bland barn i Sverige
130 000
Prof. Kjell Ohlsson
Bakrusets effekter på körprestation: en förstudie
180 000
FD Martin Stafström
Gränshandel och ungdomar – en analys av förändringar av skånska ungdomars alkoholkonsumtionsmönster i samband med ökad privatimport av
alkohol
Doc. Johan Franck
Psykofarmakologisk behandling av alkoholberoende
80 000
180 000
Farm. dr Erika Roman
Etoexperimentella beteendestudier för undersökande av motivation och
konsumtion av betydelse för alkoholberoendets underliggande mekanismer
Med. dr Christopher Pickering
Förändringar i cellulära mekanismer vid fetalt alkoholsyndrom
Prof. Fred Nyberg
Utveckling av substans P-relaterade mimetika som läkemedel mot beroende
av alkohol och opiater
130 000
80 000
130 000
Prof. Britt af Klinteberg
Kvinnor och alkohol: Behandling med återfallsprevention
50 000
Med. dr Arthur Varga
Utveckling och validering av metod för mätning av riskfylld och skadlig
alkoholkonsumtion i kapillära blodprover
50 000
Doc. Diana Mulinari
Alkohol och sexuellt risktagande bland ungdomar i Sverige: en kvalitativ
studie av ungdomars erfarenheter, uppfattningar och attityder
130 000
2008
Prof. Tomas Ekström
Epigenetisk kontroll av genuttryck vid kronisk alkoholism och neurodegeneration i den mänskliga hjärnan
80 000
Doc. Helgi Schiöth
Individuell sårbarhet för alkoholism och de molekylära mekanismer som styr
belöning
80 000
Prof. Per Tillgren
Alkoholförebyggande arbete som kommunal policy för ekonomiskt aktivitetsstöd till föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet
80 000
Prof. Mats Berglund
Långtidsförloppet hos döva och hörselskadade med alkoholproblem
100 000
Prof. Lennart Weibull
Svensk alkoholopinion
180 000
Doc. Johan Franck
Psykofarmakologisk behandling av alkoholberoende
100 000
Farm. dr Erika Roman
Etoexperimentella beteendestudier för undersökande av motivation och
konsumtion av betydelse för alkoholberoendets underliggande mekanismer
80 000
Med. dr Christopher Pickering
Förändringar i cellulära mekanismer vid fetalt alkoholsyndrom
130 000
Prof. Fred Nyberg
Utveckling av substans P-relaterade mimetika som läkemedel mot beroende
av alkohol och opiater
100 000
Prof. Diana Mulinari
Alkohol och sexuellt risktagande bland ungdomar i Sverige: en kvalitativ
studie av ungdomars erfarenheter, uppfattningar och attityder
80 000
Prof. Thomas Lindstein
Longitudinell studie av eget missbruk hos unga vuxna, vilka som barn
deltog i Ersta Vändpunktens förebyggande barngruppsverksamhet
130 000
Prof. Peter Allebeck
Kognitiv funktion i barndomen och risk för alkoholrelaterade problem
80 000
Doc. Håkan Källmén
Svenskarnas alkoholvanor under perioden 1997-2009 kartlagda med AUDITtestet. En jämförelse av resultaten från en pappersenkät och en Internetbaserad
enkät
80 000
PhD Elin Löf
Studiering nya behandlingsmöjligheter för alkoholberoende individer
80 000
Doc. Karima Chergui
Effekter av alkohol i neurotransmission och plasticitet i den manliga och i
den kvinnliga hjärnan
80 000
PhD Anna Söderpalm Gordh
Stress interaktion med alkohol hos människa
80 000
Prof. Jörgen Engel
Epigenetiska studier och genetiska associationsstudier av hjärnans belöningssystem i alkoholberoende
130 000
PhD Elisabet Jerlhag
Är den aptitökande peptiden ghrelin involverad i alkoholens belöningsprofil?
80 000
Leg. psykolog Erik Domellöf
Alkoholkonsumtion och stress hos gravida svenska kvinnor: En omfattande
enkätundersökning
80 000
Prof. Ulf-G Gerdtham
Undvikbara ekonomiska konsekvenser av alkoholkonsumtion och kostnadseffektanalys av interventioner: Metod, resultat och policy implikationer
130 000
Leg. psykolog Maria Bodin
Nationell utvärdering av Örebro Preventionsprogram
130 000
Prof. Sture Liljequist
Nya farmakoterapier för behandling av alkoholberoende
130 000
PhD Alexander Kuzmin
Kombinationsbehandling med naltrexon: focus på NMDA-receptor ligander
Prof. Lars Terenius
Individuellt anpassad behandling av alkoholberoende
Doc. Georgy Bakalkin
Minnesnedsättningar hos alkoholister: En förut okänd mekanism och
farmakoterapi
80 000
130 000
80 000
Prof. Lars Oreland
Monoaminerga mekanismer bakom vulnerabilitet för alkoholism
180 000
Prof. Robin Room
Svensk alkoholmarknadsföring i europeisk kontext
180 000
Prof. Charli Eriksson
Föräldrar Tillsammans – en longitudinell interventionsstudie av stöd
till tonårsfamiljer
130 000
2009
Farm. dr Erika Roman
Etoexperimentella beteendestudier för undersökande av motivation och
konsumtion av betydelse för alkoholberoendets underliggande mekanismer
140 000
Med. dr Christopher Pickering
Förändringar i cellulära mekanismer vid fetalt alkoholsyndrom
155 000
Prof. Fred Nyberg
Utveckling av substans P-relaterade mimetika som läkemedel mot beroende
av alkohol och opiater
215 000
PhD Elin Löf
Studiering nya behandlingsmöjligheter för alkoholberoende individer
215 000
Doc. Karima Chergui
Effekter av alkohol i neurotransmission och plasticitet i den manliga och
i den kvinnliga hjärnan
140 000
PhD Anna Söderpalm Gordh
Stress interaktion med alkohol hos människa
225 000
Prof. Charli Eriksson
Föräldrar Tillsammans – en longitudinell interventionsstudie av stöd till
tonårsfamiljer
300 000
Doc. Lennart Johansson
Vilka vill spolaöken? En kulturhistorisk analys av idrott och alkohol från
mellankrigstid till millennieskifte
225 000
Dr med. vet. Gisela Priebe
Samband alkoholkonsumtion, sexuella övergrepp och sexuell exploatering
(sälja sex). En representativ enkätstudie bland gymnasieelever i år 3
225 000
Prof. Annika Dahlgren Sandberg
Hur har det gått för de alkoholskadade barnen? En retrospektiv och longitudinell studie av vuxna med fetalt alkoholsyndrom
165 000
Prof. Agneta Öjehagen
Riskkonsumtion hos medelålders kvinnor – en prospektiv 10-årsuppföljning
av sjuklighet och dödlighet
135 000
PhD Claes Andersson
Alkohol och stress – uppföljning av förlopp hos unga vuxna
155 000
Öl Bo Söderpalm
Betydelsen av alkoholleversjukdom för utvecklingen av alkoholberoende och
associerade kognitiva symtom
120 000
Doc. Ingrid Höjer
Stöd till kvinnor med missbruk och deras barn vid en resursenhet för mödraoch barnhälsovård
225 000
Dr med. vet. Helena Hansson
Bearbetning och analys avseende statistiska förbättringar avseende material
från forskningsstudien ’Preventionsprogram för studenter vars föräldrar har
eller har haft alkoholproblem’. En randomiserad kontrollerad studie
145 000
Doc. Anders Isaksson
Fosfatidyletanol i blod (B-PEth) som markör för alkoholmissbruk
215 000
2010
PhD Elin Löf
Studiering nya behandlingsmöjligheter för alkoholberoende individer
150 000
PhD Anna Söderpalm Gordh
Stress interaktion med alkohol hos människa
175 000
Prof. Charli Eriksson
Föräldrar Tillsammans – en longitudinell interventionsstudie av stöd
till tonårsfamiljer
250 000
Prof. Annika Dahlgren Sandberg
Hur har det gått för de alkoholskadade barnen? En retrospektiv och
longitudinell studie av vuxna med fetalt alkoholsyndrom
100 000
Doc. Sven Andréasson
Alkoholproblem och alkoholberoende: förekomst, föreställningar och förväntningar på behandling
250 000
Prof. Claudia Fahlke
Genetik och psykologi vid alkoholism – två faktorer av betydelse för återfall
100 000
Doc. Sofia Carlsson
Alkoholkonsumtion och risken för LADA (latent autoimmune diabetes in
adults) och typ 2-diabetes
100 000
Prof. Ingrid Nylander
Preventionsfaktorer tidigt i livet – effekter av uppväxtmiljön och tidigt
alkoholintag på den unga hjärnan
100 000
Prof. Jan Blomqvist
Att sätta klienten i förarsätet. En kontrollerad studie av en procedur för
att förbättra utfallet av förekommande behandlingsmetoder för alkoholproblem
100 000
Fil. dr Maria Bodin
Nationell utvärdering av Örebro Preventionsprogram
150 000
Fil. dr Håkan Leifman
Analys och bearbetning avseende data från studien Barn i missbruksmiljö:
en prevalensstudie av ungdomar som växer upp med missbrukande föräldrar
100 000
Doc. Björn Hibell
ESPAD 2011 – En europeisk skolundersökning om alkohol- och narkotikavanor
250 000
Med. dr Anders Tengström
Effektstudie av preventionsprogram för föräldrar till riskungdomar
175 000
Doc. Tomas Hemmingsson
Samband mellan nivå av alkoholkonsumtion i ungdomen och nivå av alkoholkonsumtion i medelåldern – en studie av prediktorer och medierande faktorer
175 000
Prof. Lennart Weibull
Alkohol, livsstil och hälsa
100 000
Prof. Anders Romelsjö
Gäller preventionsparadoxen bland unga från olika länder och olika kulturell
bakgrund?
100 000
Med. dr Katarina Wilhelmson
Äldres alkoholkonsumtion och samband med sårbarhet, socialt nätverk,
fallrisk och depressionssymtom
175 000
Prof. Hanne Tønnesen
VIP-projekt för alkoholmissbrukare. Kartläggning av hälsa och effekten av
att lägga till folkhälsoaktiviteter till behandlingen av alkoholmissbrukare
150 000
PhD Pia Steensland
Utvärdering av dopaminstabilisatorn OSU6162 som ett nytt läkemedel
mot alkoholberoende
150 000
Doc. Kent W Nilsson
Missbruk, psykiatrisk samsjuklighet och behandlingsrespons; interaktion
mellan psykosociala riskfaktorer och genetisk sårbarhet hos ungdomar
150 000
2011
Prof. Klas Nordlind
Psoriasis and alcohol
150 000
PhD Anna Söderpalm Gordh
Stress interaktion med alkohol hos människa
150 000
Doc. Elisabet Jerlhag Holm
Is central ghrelin signalling required for reward induced by addictive drugs?
125 000
Doc. Sofia Carlsson
Alkoholkonsumtion och risken för LADA (latent autoimmune diabetes in adults)
och typ 2-diabetes
100 000
PhD Inger Öhman
Förebygga alkoholrelaterade fosterskador med hjälp av PEth
100 000
Prof. Hanne Tonnesen
VIP för alkoholmissbrukare – Hälsokartläggning och effekt av folkhälsoprogram
100 000
Prof. Claudia Fahlke
Genetik och psykologi vid alkoholism – två faktorer av betydelse för återfall
250 000
Prof. Annika Dahlgren Sandberg
Hur har det gått för de alkoholskadade barnen? En studie av vuxna med FAS
100 000
PhD Erika Comasco
Alkoholbruk bland gravida kvinnor och effekt på deras barn
100 000
Prof. Sven Andreasson
Behandling av alkoholproblem med hjälp av medicinsk yoga: en pilotstudie
100 000
Prof. Ingrid Nylander
Skydds- och riskfaktorer; inverkan av miljö och alkoholintag på den unga
hjärnan
150 000
Dr Anna Sidorchuk
Alcohol use in adolescence and risk of disability pension: Influence of social
factors
150 000
Doc. Mia Ericson
Energy drinks – an increased risk for developing addiction to alcohol?
200 000
Doc. Anders Isaksson
Fosfatidyletanol i blod (B-PEth) som markör på alkoholmissbruk
100 000
Doc. Erika Roman
Individual differences in risk-taking behavior, alcohol intake and neurobiology
250 000
Prof. Konstantinos Meletis
Optogenetisk intervention i en djurmodell av alkoholberoende
100 000
Prof. Kristina Sundquist
The genetic and environmental epidemiology of alcohol use disorder
300 000
Prof. Charli Eriksson
Skolan som arena för ANDT-prevention
200 000
Doc. Tomas Hemmingsson
Samband mellan alkoholkonsumtion i ungdomen och alkoholkonsumtion i
medelåldern
175 000
Prof. Lennart Weibull
Alkohol, livsstil och politik
100 000
2012
PhD Karin Guldbrandsson
Nationellt stöd till alkoholprevention – effekter i 25 kommuner
150 000
Doc. Anne H Berman
Korta alkoholinterventioner med mobiltelefoni appar för universitetsstudenter
150 000
Med. dr Åsa Magnusson
Utveckling av behandling för kvinnor med alkoholberoende och samtidigt PTSD
100 000
Doc. Elisabet Jerlhag Holm
Are gut-brain hormones required for reward by addictive drugs and
behavior?
150 000
Prof. Hanne Tonnesen
VIP för alkoholmissbrukare – Hälsokartläggning och effekt av folkhälsoprogram
100 000
Doc. Anna Söderpalm Gordh
Effects of age and social setting on the response to alcohol
150 000
Ass Prof. Nitya Jayram-Lindström
Frontal cortex function in alcohol dependence: A novel treatment target
150 000
Doc. Erika Roman
Individual differences in risk-taking behavior, alcohol intake and neurobiology
150 000
Björn Schilström
Alcohol after puberty or as late as possible
100 000
Prof. Ingrid Nylander
Skydds- och riskfaktorer; inverkan av miljö och alkoholintag på den unga
hjärnan
150 000
PhD Pia Steensland
Utvärdering av dopaminstabilisatorn OSU6162 som ett läkemedel mot
alkoholberoende
100 000
Doc. Mats Ramstedt
Negativa konsekvenser av andras drickande – utsatthet och prediktorer
100 000
Prof. Kristina Sundquist
The genetic and environmental epidemiology of alcohol use disorder
150 000
Prof. Lennart Weibull
Alkohol, livsstil och politik
150 000
Prof. Sven Andreasson
Internetbaserad självhjälp för alkoholproblem
150 000
Prof. Annika Dahlgren Sandberg
Hur har det gått för de alkoholskadade barnen? – En studie av vuxna
med FAS
150 000
Prof. Charli Eriksson
Skolan som arena för ANDT-prevention
150 000
Prof. Claudia Fahlke
Genetik och psykologi vid alkoholism – två faktorer av betydelse för återfall
100 000
Dr med. vet. Martin Stafström
Alkoholkonsumtion i förändring: en longitudinell studie i gränslandet Skåne
100 000
Prof. Ulf-G, Gerdtham
The determinants of alcohol consumption and drinking behavior in Sweden
2003–11
100 000
Doc. Per Nilsen
Dricka under graviditeten?
100 000
Doc. Mia Ericson
Energy drinks – an increased risk for developing addiction to alcohol?
150 000
Doc. Mats Ramstedt
BAK (BlodAlkoholKonsentration) studie i nöjesmiljöer
150 000
2013
Dr Anna Sidorchuk
Life course study of alcohol in 3 generations: Individual and contextual
factors
150 000
Doc. Anna Söderpalm Gordh
Subjective responses to alcohol – an endophenotype for alcohol use
disorders
150 000
Prof. Tomas Hemmingsson
Social position i barndomen och senare alkoholrelaterad sjuklighet
och död
190 000
Doc. Erika Roman
Individual differences in risk-taking behavior, alcohol intake and
neurobiology
100 000
Doc. Mia Ericson
Energy drinks – an increased risk for developing addiction to alcohol?
150 000
Med. dr Anders Håkansson
Specialiserad behandling av alkoholberoende i primärvård
200 000
Prof. Annika Dahlgren Sandberg
Hur har det gått för de alkoholskadade barnen?
185 000
Doc. Anne H Berman
Mobiltelefoniapplikationer för universitetsstudenter med riskfyllt
alkoholbruk
200 000
Prof. Lennart Weibull
Alkoholopinion: Problemupplevelses roll
200 000
Doc. Elisabet Jerlhag Holm
The importance of gut-brain hormones for addictive behaviors
150 000
Med. dr Åsa Magnusson
Utveckling av behandling för kvinnor med alkoholberoende och samtidigt PTSD
100 000
Prof. Ingrid Nylander
Skydds- och riskfaktorer; inverkan av miljö och alkoholintag på den
unga hjärnan
100 000
Prof. Hanne Tonnesen
VIP för alkoholmissbrukare – Hälsokartläggning och effekt av
folkhälsoprogram
150 000
Dr Andreas Lundin
Validering av Alcohol Use Disorder Identification Test i ett
befolkningsmaterial
90 000
Ass Prof. Nitya Jayaram-Lindström
Targeting the glutamate system to modulate impulsivity and craving
in addiction
100 000
Prof. Leif Stenberg
Familjebakgrund i Mellanöstern och minskad alkoholkonsumtion
bland ungdomar
100 000
Doc. Björn Schilström
Alcohol after puberty or as late as possible (part II)
100 000
Prof. Claudia Fahlke
Morbiditet och mortalitet hos personer med alkoholberoende
185 000
Prof. Charli Eriksson
Skolan som arena för ANDT-prevention
100 000
Doc. Mats Ramstedt
Totalkonsumtionen av alkohol och akut alkoholrelaterad dödlighet
200 000
Med. dr Anders Hammarberg
Kort behandling för gravida kvinnor med skadligt bruk eller beroende
av alkohol
100 000
2014
Doc. Per Carlson
Kollektiva dryckeskulturer: Betydelsen av familj och skola för svenska
ungdomar
250 000
Prof. Sheilagh Hodgins
Maltreatment by parents, parent-child relationships, and teenage alcohol
misuse
250 000
Doc. Anna Söderpalm Gordh
Subjective responses to alcohol – an endophenotype for alcohol use
disorders
250 000
Prof. Arne Gerdner
Impact of stress on alcohol consumption and health
250 000
Med. dr Christina Nehlin Gordh
Motiv för alkoholanvändning
100 000
Fil. dr Tobias Elgán
Validering av AUDIT, CRAFFT, ASSIST och CAST-6 bland 15–18-åringar
250 000
PhD Johanna Gripenberg
Promillestudie vid fotbollsmatcher i Stockholms län och i Helsingborgs stad
150 000
PhD Karin Guldbrandsson
Effekter av lokala alkoholförebyggande insatser i svenska kommuner,
2006–2012
250 000
PhD Caroline E Wass
Effects of alcohol and ghrelin on human neuroplasticity
150 000
Prof. Ingrid Nylander
Skydds- och riskfaktorer; inverkan av miljö och alkoholintag på den
unga hjärnan
300 000
Doc. Mats Ramstedt
Continuity and change in alcohol-related problems in the Swedish
general population
250 000
Fil. dr Mats Anderberg
Samband mellan ungdomars riskbruk av alkohol och missbruk av cannabis
100 000
Doc. Erika Roman
Individual differences in risk-taking behavior, alcohol intake and neurobiology
100 000
Prof. Tomas Hemmingsson
Social position i barndomen och senare alkoholrelaterad sjuklighet och död
200 000
PhD Pia Steensland
Utvärdering av dopaminstabilisatorn OSU6162 som ett läkemedel mot
alkoholberoende
100 000
Prof. Hanne Tonnesen
VIP för alkoholmissbrukare – hälsokartläggning och effekt av folkhälsoprogram
Prof. Sven Andreasson
Validering av instrument för bedömning av alkoholberoende
150 000
200 000
Doc. Anne H Berman
Mobiltelefoniapplikationer för universitetsstudenter med riskfyllt alkoholbruk
250 000
Doc. Elisabet Jerlhag Holm
Gut-brain Axis: Involvement of gastrointestinal hormones in addictive
disorders
100 000
Med. dr Peter Larm
Ungdomar som inte dricker alkohol, vilka är de och hur går det för dem?
250 000
Med. dr Åsa Magnusson
Utveckling av behandling för kvinnor med alkoholberoende och samtidigt
PTSD
100 000
Doc. Mia Ericson
Energy drinks – an increased risk for developing addiction to alcohol?
250 000
PhD Emilie Agardh
A new method for comparative studies on alcohol-related burden of disease
in the Nordic countries
250 000
Prof. Lennart Weibull
Alkoholopinion: Problemupplevelsens roll
200 000
Med. dr Anders Hammarberg
An RCT of a web-based Community Reinforcement and Family Training
(CRAFT) program
100 000
Prof. Bo Söderpalm
Studies of the pathophysiology of alcohol addiction
100 000
PhD Jonas Landberg
Is alcohol more harmful for the less well-off youth?
100 000
Download