Institutionen för samhällsvetenskap Campus Östersund TENTAMEN

advertisement
Institutionen för samhällsvetenskap
Campus Östersund
TENTAMEN: Introduktion till psykologi – för Kriminologprogrammet,
7,5 hp, ht-2009
Välkommen till detta ordinarie tentamenstillfälle!
Datum:
2009
Hjälpmedel:
inga
Maxpoäng:
50 poäng
Examinator:
Ulrika Danielsson – Östersund/Sundsvall
Tänk på att påbörja svaret på varje ny fråga på ett separat papper och att
även skriva din kod på varje blad.
Skriv tydligt och läsligt!
Lycka till!
Ulrika Danielsson
1. Beskriv utförligt innebörden av begreppet ”fight or flight- response” (2p)
2. Beskriv utförligt innebörden av begreppet PTSD (2p)
3. I klassisk betingning ändras ett beteende på grund av att en association som är
inlärd sker _______ beteendet medan beteendet i instrumentell/operant betingning
influeras av en händelse som sker _______. (2 p)
a. efter; före
b. samtidigt; före
c. före; samtidigt
d. före; efter
e. vet ej
4. Du ska genomföra ett experiment för att studera olika hormonnivåers påverkan på
aggressivt beteende. Vilken är den beroende respektive oberoende variabeln? (2 p)
5. Ansiktsuttryck och emotioner har en nära relation. Redogör för innebörden av
facila feedback hypotesen. (4 p)
6. Definiera begreppet Motivation och ge ett eget exempel. (3p)
7. Sensation och perception baseras på olika processer. Vilka processer är det och
hur hör sensation och perception ihop med dem? Förklara skillnaden mellan
dessa processer.
b) Hur uppkommer sinnesintryck och hur omvandlar man förnimmelse –
sensation till varseblivning – perception? (8p)
8. Du skall utgå från det behavioristiska perspektivet och det kognitiva perspektivet när
du redogör för respektive teoris synsätt på personlighet. För full pott skall du
även föra ett självständigt resonemang med fokus på betydelsen av arv och
miljös inverkan på personligheten (sett utifrån dessa båda perspektiv). (8 p)
9. Normalitet är svårt att definiera, men i kurslitteraturen beskriver man ett antal
karaktärsdrag som en normal person till stor del bör uppfylla i jämförelse med en
person med onormalt beteende. Namnge och beskriv dessa karaktärsdrag. (4p)
10. Hur kan vi mäta personlighet? Vilka mätproblem kan vi stöta på? På vilket sätt
kan det vara något positivt att mäta personlighet? För full pott ska du ha
redogjort fakta med utgångspunkt från ex litteraturen, föreläsningar och/eller
diskussionsseminarier samt föra ett kort resonemang kring betydelsen som
personlighetspsykologin kan ha för olika delar i vår tillvaro ex arbetssituationer
och sociala relationer. (6 p)
12. Inom stressforskningen använder man sig av begreppen problemfokuserad
coping och emotionsfokuserad coping. Förklara vad som menas med coping och
redogör för innebörden av problemfokuserad coping och emotionsfokuserad coping.
Förtydliga respektive form av coping genom ett konkret exempel. (5 p)
13. Välj ett av följande onormala beteenden och beskriv vad som utmärker detta
beteende; Depression, Tvångssyndrom, Schizofreni (4p)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards