Om yrken - Region Halland

advertisement
Om yrken
Läkare, psykolog, arbetsterapeut,
sekreterare... En rad yrkeskategorier
samarbetar för att ge hallänning­ar­na
bästa tänkbara psy­kiat­risk vård. De
har många olika sorters kunskap och
erfarenheter, vilket ger stora möjlig­
heter att ge varje patient en individuellt
anpassad behandling.
Psykiatrin Halland har drygt 600
anställda, där den största yrkes­
gruppen är sjuksköterskor.
2
Om yrken
Psykiater
Psykiater, eller psykiatriker, är en läkare som är specia­
liserad inom psykiatri och arbetar med diagnostik och
behandling av psykiska sjukdomar som depression, schi­
zofreni, bipolär sjukdom, missbruk och neuropsykiat­
riska funktionsnedsättningar, exempelvis adhd, autism
och Aspergers syndrom. Psykiatern be­hand­lar patien­
terna med läkemedel och med psykologiska och sociala
insatser, ofta i kombination med varand­ra.
Inom psykiatrin finns flera underdiscipliner, exem­
pelvis geriatrisk psykiatri och missbruks- och be­
roendeproblematik. Barn- och ungdomspsykiatri är
en egen specialitet.
En läkare har 5,5 års utbildning för att ta examen och
21–24 månaders allmäntjänstgöring innan man får sin
läkarlegitimation. För den som vill bli psykiater krävs
ytterligare fem års specialisering inom psykiatri.
Psykolog
Psykologer utreder, diagnostiserar och behandlar psy­
kiska problem och sjukdomar. Psykologen kan hjälpa oss
att förstå vår livssituation, varför vi rea­gerar och handlar
som vi gör och visa vägar till förändring. Psykologen har
en grundutbildning i psykoterapi och specialiserad på
psykologisk behandling. Som psykolog använder man
sig själv som verktyg i arbetet. Grunden är den veten­
skapliga och meto­dologiska utbildningen. Samtalet är
centralt i arbetet och man kan även använda tester av
olika slag för att ringa in olika problem.
En legitimerad psykolog har fem års universitets­stu­dier plus ett års praktisk tjänstgöring (PTP). För att
få kalla sig psykolog måste man ha legitimation som
3
Om yrken
”
Att arbeta inom psykiatrin innebär
att man varje dag ställs inför nya ut­
maningar. Att möta dessa utmaning­
ar och att hjälpa människor att finna
lösningar känns fantastiskt. Psykiat­
rin investerar också i sin personal
genom att man får bra möjligheter
till kompetenshöjning och utveckling
inom sin yrkesroll.
catarina dufva
Kurator
Vuxenpsykiatrimottagningen, Laholm
4
Om yrken
utfärdas av Socialstyrelsen. Som psykolog kan man
vidare­utbilda sig till psykoterapeut.
Socionom/kurator
Socionom är en examensbeteckning för dem som läst
socionomprogrammet på universitet eller högskola.
Socionomer kan arbeta inom många olika yrken inom
det sociala området, ofta som kurator men också som
exempelvis socialsekreterare i en kommun.
Kuratorns behandling syftar bland annat till att stärka
eller förändra patientens förmåga att möta påfrestningar,
att hjälpa honom eller henne att förbättra eller bibehålla
sin funktionsnivå, att arbeta för förändringar i den
psykosociala miljön så att livssituationen utvecklas.
Kuratorn kan arbeta med olika former av samtal – till­
sammans med närstående eller individuellt – men också
med praktisk handläggning, exempelvis kontakt med
myndigheter.
Utbildningen till socionom omfattar 3,5 års studier
på högskola. Centrala utgångspunkter i utbildni­ngen
är teorier om mänskliga beteenden, sociala system och
människors samspel med omgivningen. En socionom
kan vidareutbilda sig till psykoterapeut.
Psykoterapeut
Psykoterapeuter är experter på behandling av psykiska
och relationella problem med psykologiska metoder.
För att antas till utbildningen måste man ha en grund­
utbildning i ett omvårdnadsyrke, till exempel psykolog,
socionom, läkare, sjuksköterska eller präst. Dessutom
krävs basutbildning i psykoterapi, egen psykoterapi och
därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning
5
Om yrken
i minst två år. Utbildningen tar tre år och ska vara
godkänd av Socialstyrelsen, som också utfärdar legiti­
mation.
Psykiatrisjuksköterska
Som psykiatrisjuksköterska kan man arbeta exempelvis
inom akutvård, rehabilitering, äldrepsykiatri, barn- och
ungdomspsykiatri eller missbruksvård. Psykiatrisjuk­
sköterskan kan ha en arbetsledande funktion och ett
medicinskt ansvar och är ansvarig för att dokumentation
och vårdplanering görs och följs, samt fungerar som
patientens kontaktperson.
I den specifika psykiatriska omvårdnaden ingår bland
annat jagstödjande samtal, psykopedagogiskt arbete,
aktiviteter på och utanför avdelningen, social träning,
anhörigstöd och samverkan med andra instanser.
Utbildningen till sjuksköterska är treårig. Efter god­
känd examen utfärdar Socialstyrelsen legitimation.
En psykiatrisjuksköterska har därutöver ett års specialist­utbildning i psykiatrisk omvårdnad och psykiatri.
Specialpedagog
Specialpedagogen inom barn- och ungdomspsykiatrin
ingår ofta i team som arbetar med neuropsykiatriska
utredningar och behandling. I den pedagogiska utred­
ningen observerar man barnet i skolan och kartlägger
tillsammans med skolans personal barnets styrkor,
svårigheter och symptom. Den pedagogiska utredningen
utgör, tillsammans med utredning från övriga teammed­
lemmar (psykolog, läkare), underlag för den diagnos­
tiska bedömningen.
Specialpedagog kan också göra eller initiera läs- och
6
Om yrken
skrivutredning. Dessutom kan pedagogen arbeta med
utbildning för föräldrar till barn med neuropsykiatriska
diagnoser. Även konsultation till skolor och samarbete
med andra instanser kan ingå i arbetet.
Specialpedagogen har sju terminers högskoleutbild­
ning till lärare plus en tre terminer lång utbildning
i specialpedagogik.
Arbetsterapeut
Arbetsterapeuten utgår från den enskilda patientens
förmåga att fungera och arbetar med att underlätta för
honom eller henne att självständigt välja, orga­nisera
och utföra meningsfulla aktiviteter. När man identifierat
hinder och resurser i vardagen kan arbets­terapeuten
utforma ett individuellt åtgärds­program tillsammans
med patienten.
Målet är att personen ska kunna strukturera sina akti­
viteter för att skapa trygghet, självständighet och
förmåga att hantera vardagen, bland annat med hjälp av
psykiatriska hjälpmedel. Behandlingen sker i en kombi­
nation av aktivitet och samtal. Utbildning till legitimerad
arbets­terapeut omfattar tre års studier på högskola.
Sjukgymnast
Psykiatrisk sjukgymnastik är ett av fem specialist­
områden för sjukgymnaster. Här använder man metoder
som involverar hela kroppen (fysiskt och psykiskt). Det
handlar bland annat om terapi med kroppen som bas,
sinnesupplevelser, kroppsmedvetande och andning.
Sjukgymnasten möter patienter med de flesta av den
psykiatriska vårdens diagnoser, exempelvis depres­
sion, ångest, fobier, ätstörningar och neuropsykiat­riska
7
Om yrken
funktionsnedsättningar. Metoderna grundar sig på olika
terapeutiska inriktningar som kognitiv beteendeterapi
(KBT) och psykodynamisk kroppsterapi (PDK).
Grundutbildning till sjukgymnast är treårig hög­
skoleutbildning. Yrkestiteln är skyddad och Socialsty­
relsen utfärdar legitimation när man blivit exami­nerad.
Som psykiatrisk sjukgymnast har man olika vidareut­
bildningar på högskolenivå.
Läkarsekreterare
Läkarsekreterarens arbetsuppgifter har i stor utsträck­
ning en teknisk prägel. Han eller hon svarar för en
stor del av det löpande administrativa arbetet inom en
psykiatrisk enhet: journalhantering, patientregist­rering,
reception med mera. Region Halland använder det elekt­
roniska journalsystemet VAS och våra läkarsekreterare
arbetar därmed med datoriserad journalhantering.
Det är vanligt att läkarsekrete­raren har ansvaret för
systemadministrationen på lokal nivå och är den som
har kontakten med IT-avdelningen. Läkarsekreteraren
har två års studier bakom sig, på högskola eller i en
anpassad yrkes­utbildning (KY-utbildning).
Skötare
Skötare kan arbeta med patienter på en psykiatrisk
avdelning eller öppenvårdsmottagning. En stor del av ar­
betet går ut på att stödja patienterna så att de upp­täcker
och utvecklar sin egen förmåga att klara sin vardag. Skö­
taren ser också till att patienterna får daglig omvårdnad,
men ofta är uppgiften att hjälpa och uppmuntra dem att
klara av detta själva. Sköta­ren utbildas på gymnasiets
omvårdnadsprogram.
8
Om yrken
”
Efter min utbildning fick jag jobb
direkt inom Psykiatrin Halland. Jag
är glad för det. Jag har roliga arbets­
uppgifter och tycker väldigt mycket
om mina arbetskamrater.
catrin johansson
Klinikassistent, läkarsekreterare
Psykiatriska kliniken i Varberg
9
10
11
Box 113, 311 22 Falkenberg
Tfn växel: 035-13 48 00
E-post: [email protected]
Hemsida: www.regionhalland.se/psykiatrin
Produktion: Psykiatrin Halland
Foto: Fröken Fokus
n Tryck: Tryckservice augusti 2012
n Målningen som illustrerar framsidan är gjord av bildkonstnären
Michael Qvarsebo (Bilden är beskuren)
n För att beställa fler exemplar av denna broschyr, kontakta Region
Hallands broschyrbeställning på telefon 035-13 48 00 eller beställ
på www.regionhalland.se/broschyrer
n
n
Download