Diarienr
Datum
2008-04-25
Beteckning
Ert datum
151-05
AVTAL
Illustrations-, foto- och
informationstjänster
Upphandling 151-05
1
AVTALSPARTER
Köpare
Gotlands kommun
621 81 VISBY
Org nr: 212000-0803
Telefon: 0498 26 93 58
Telefax: 0498 20 35 37
Hemsida: www.gotland.se
2
Leverantör
Grafisk form & illustration
Helena Duveborg
Kyrkjuves 324, Vänge
622 36 ROMAKLOSTER
Org nr: 601104-3202
Telefon: 0498 510 44
Telefax:
Hemsida: www.helenaduveborg.se
AVTALSFORM
Avtal sluts genom detta ramavtal som undertecknas av parterna.
3
AVTALSOMFATTNING
Leverantören (nedan kallad säljaren) åtar sig att till Gotlands kommun (nedan
kallad köparen) leverera tjänster och produkter i enlighet med detta avtal och
det förfrågningsunderlag som legat till grund för upphandlingen, samt enligt de
villkor som framgår av antaget anbud.
4
AVTALSTID
2008-04-01 – 2010-05-31 med option om förlängning maximalt ett (1) år. Vid
avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
Avisering om förlängning bör ske senast sex (6) månader före avtalsperiodens
utgång.
Oaktat ovanstående avtalstid äger köparen rätt att förlänga avtalstiden i
lämplig omfattning, dock högst sex månader i det fall en överprövning enligt
Lag (1992:1528) om offentlig upphandling föranleder försening vid kommande
upphandling.
151-05, Avtal, Grafisk form & illustration
1 (9)
Diarienr
Datum
2008-04-25
Beteckning
Ert datum
151-05
5
KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
Köpare
Leverantör
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Upphandlare Roland Engström
Helena Duveborg
E-post:
E-post:
[email protected]
Telefon:
0498 26 93 58
[email protected]
Telefon: 0498 510 44
Mobil: 073 726 72 86
Mobil:
Telefax:
6
0498 20 35 37
Telefax:
KOMMERSIELLA VILLKOR
6.1 Beställning
Vid inköp av enskild tjänst kommer prisjämförelse att ske mellan minst två av
de antagna anbudsgivarna. I fall där endast en anbudsgivare kan utföra
tjänsten utförs ingen prisjämförelse. Säljaren skall kunna lämna prisuppgift
inom tre arbetsdagar.
Vid arbeten som beräknas kosta mindre än 10 % av prisbasbeloppet kan
direktbeställning göras.
6.2 Priser
Angivna priser, enligt specifikation bilaga 1, gäller i svenska kronor (SEK) exkl.
mervärdeskatt och inkluderar eventuella kostnader för emballage, försäkring,
tull, miljöavgift och transport.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om
producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185).
6.3 Prisjustering
Priserna är fasta tolv (12) månader fr.o.m. 2008-04-01.
Efter 2009-03-31 gäller punkterna b – f.
b) Om priset/priserna (exkl. valutakostnader) avseende de varor som omfattas
av detta avtal förändras med minst tre (3) procent jämfört med kostnaderna
under offertmånaden, skall vardera parten äga rätt att begära förhandling om
justering av priset/priserna med ett belopp motsvarande kostnadsförändringen.
c) Begäran om prisändring enligt punkt b skall framställas skriftligen och träda i
kraft tidigast en månad efter undertecknandet.
Överenskommen prisändring skall gälla under minst tolv (12) månader.
151-05, Avtal, Grafisk form & illustration
2 (9)
Datum
Diarienr
2008-04-25
Ert datum
Beteckning
151-05
Det förutsätts att respektive part vid begäran om prisändring antingen hänvisar
till ett överenskommet index eller på annat sätt verifierar att den åberopade
kostnadsförändringen inträffat.
d) Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars
begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell vara med
verkan från månadsskiftet närmast efter det att två (2) månader förflutet från
det att begäran om prisjustering framställdes. Fram till denna tidpunkt skall i så
fall det ursprungliga avtalade priset gälla.
e) Prisjustering får inte ske i strid mot vid varje tillfälle gällande allmänna
prisregleringsbestämmelser.
f) Prisjustering får endast ske vid månadsskifte.
6.4 Valutajustering
Efter det att fastprisperioden löpt ut äger parterna rätt att kompensera sig för
valutaförändring överstigande tre (3) % och med en varaktighet av minst en (1)
månad före aviseringen genom justering av gällande pris/priser. Avisering skall
ske senast en (1) månad före ändringens ikraftträdande.
Anm.: Om särskild valutaklausul överenskommits skall växelkursförändring ej föranleda
prisjustering enligt denna klausul.
Parterna har rätt att med två (2) månaders varsel upphäva avtalet om yrkandet
förändrar priserna till en nivå som inte kan anses skälig eller inte överensstämmer med marknadens prisjusteringar. Tidigare avtalade priser gäller t o m
avtalets upphörande.
6.5
Leveransvillkor
Leverans skall ske DDP enligt Incoterms 2000 (fritt levererat) angiven
leveransadress, inkl. emballage.
Följesedel, med beställarens ordernummer, skall vara fäst, väl synlig, utanpå
transportförpackning.
6.6 Leveranstid
Leverans sker enligt överenskommelse mellan beställaren och säljaren.
Leveranser skall ske under ordinarie arbetstid.
Leveranstid är den tid som åtgår från den dag då säljaren mottagit
beställningen till den dag produkter kan garanteras vara levererade till angiven
leveransadress.
6.7 Leveransadress
Leverans av ingående produkter sker till av beställaren angiven
leveransadress.
151-05, Avtal, Grafisk form & illustration
3 (9)
Datum
Diarienr
2008-04-25
Ert datum
Beteckning
151-05
6.8 Fakturerings- och betalningsvillkor
6.8.1 Faktureringsvillkor
Fakturering sker löpande i efterskott till respektive beställare. Varje
beställning/order faktureras separat. På samtliga fakturor till Gotlands
kommun skall under ”Er referens” följande framgå: ZZ + 4-6 tecken (ex
ZZ0000). Referensen varierar beroende på vilken förvaltning och enhet som
beställer. Referensen skall finnas med på beställningen. Om referens saknas
på fakturan kan det medföra försenad betalning.
6.8.2 Faktureringsadress
Faktura i 1 exemplar ställs till:
Gotlands kommun
Box 1341
621 24 VISBY
Anm.: Endast fakturor samt eventuella påminnelser och krav sänds till denna adress.
6.8.3 Betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar netto efter godkänd leverans och korrekt fakturas
ankomstdag. Motsvarande bestämmelser gäller för avtalad delleverans.
Köparen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från
säljaren eller tredje part. Inte heller andra typer av avgifter såsom påminnelseeller förseningsavgifter etc. debiteras. Dessa kostnader är inräknade i priset
och föranleder ej särskild debitering.
6.8.4 Dröjsmålsränta
Om köparen inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser (f.n. referensräntan + 8 %).
7
TILLSTÅND
Säljaren ansvarar för att denne vid varje gällande tidpunkt har erforderliga
tillstånd, och i förekommande fall att även av säljaren anlitad underleverantör
har sådana tillstånd, för att kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal.
Brist i detta avseende utgör inte force majeure.
8
FEL
8.1 Ansvar för materialfel
Köparen svarar för fel eller skada som orsakas av fel i digitalt eller annat
material som beställaren tillhandahåller i och för prestationens utförande eller
som uppkommer vid överföring av sådant material.
151-05, Avtal, Grafisk form & illustration
4 (9)
Datum
Diarienr
2008-04-25
Ert datum
Beteckning
151-05
Säljaren svarar för fel på den produkt som uppkommit vid prestationens
utförande.
Om säljaren uppmärksammar att digitalt eller annat material som beställaren
tillhandahållit är felaktigt eller inte kan användas på avsett sätt, skall säljaren
utan dröjsmål underrätta beställaren och begära dennes anvisningar. Säljaren
får därvid avbryta produktionen med rätt till ersättning för kostnader som
avbrotten medför.
8.2 Förseningar
Om leverans eller delleverans försenas och detta inte beror på köparen, eller
kan anses utgöra force majeure, skall köparen vara berättigad att av säljaren
erhålla vite. Detta vite skall utgå med 1 % vecka, max 10 %.
Köparen skall dessutom ha rätt att häva beställningen om försening inträffar,
trots att köparen senast vid beställningstillfället gjort klart för säljaren att
leverans måste ske punktligt på avtalad dag, eller om det av beställningen eller
av annan för säljaren känd omständighet klart framgår att leveransen är
oanvändbar för köparen efter en viss tidpunkt och leverans inte skett
dessförinnan. Motsvarande rätt för säljaren gäller då köparen inte kan leverera
materiel inom överenskommen tid. Medför förseningen väsentlig olägenhet
skall säljaren ha rätt att häva avtalet.
Om leveransförsening inte kan undvikas skall säljaren omgående meddela
köparen, som bedömer om senareläggning av leveransen kan accepteras.
8.3 Felpåföljder
Vid ett icke-allvarligt fel i prestationen, dvs. om felet är sådant att
prestationen likväl är användbar för sitt ändamål, har köparen rätt att begära
att säljaren avhjälper felet utan kostnad. Om kostnaderna för att avhjälpa felet
inte står i proportion till felets betydelse har köparen rätt att kräva ett
prisavdrag, som motsvarar felet, och få ersättning för direkta kostnader. Vid
icke-allvarliga upplagefel skall prisavdrag ske med ledning av säljarens
följandepris. Detta gäller även vidarebearbetningsfel.
Vid ett allvarligt fel, dvs. om felet är sådant att prestationen inte är användbar
för sitt ändamål, har köparen rätt att kräva omleverans. I de fall omleverans
medför en försening som gör att prestationen blir oanvändbar för köparen har
denne rätt att häva beställningen och få ersättning för de direkta kostnader
felet medför. Detta gäller även vidarebearbetningsfel.
Vid bedömningen av om ett fel är av icke-allvarligt eller allvarligt slag skall
särskilt beaktas prestationens art och karaktär, bl.a. kvalitetsnivå, utformning
och utförande samt användningsändamål och värde.
Vid felaktig prestation har säljaren, å sin sida, rätt att på egen bekostnad
antingen få avhjälpa felet eller företa omleverans, om det kan ske utan
väsentlig olägenhet för köparen.
151-05, Avtal, Grafisk form & illustration
5 (9)
Datum
Diarienr
2008-04-25
Ert datum
Beteckning
151-05
9
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Förfoganderätten till foton, illustrationer, animationer, texter, layout på
webbsidor och trycksaker (som till exempel tidningar) etc., gjorda på uppdrag
för Gotlands kommun, tillfaller kommunen om inte annat överenskommes vid
beställningstillfället. Dessa skall vara möjliga att publicera på kommunens
hemsida utan extra kostnad.
10
UPPFÖLJNING OCH STATISTIK
Säljaren skall två gånger per år – utan kostnad – på begäran kunna lämna
statistikuppgifter, avseende exempelvis kvantiteter och inköpsbelopp totalt, per
varugrupp och per beställande enhet.
11
AFFÄRSUTVECKLING
Säljaren skall i samråd med köparen medverka i önskad affärsutveckling och
ökad kostnadseffektivitet. Eventuella utvecklingsprojekt skall drivas enligt
tidplaner som gemensamt upprättats och godkänts av båda parter. Ett
exempel på sådan utveckling är införande av elektronisk handel.
12
SEKRETESS
Sekretesslagen reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. För säljaren
och dennes personal gäller samma sekretess som för personal anställd av
köparen.
Säljaren förbinder sig att inte röja eller utnyttja köparens uppgifter, vad det än
må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma
säljaren tillkänna. Säljaren innefattar alla personer som säljaren på något sätt
involverar för att fullgöra sina åtaganden mot köparen och andra personer som
på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna.
Motsvarande förbindelse gäller i tillämpliga delar för köparen med reservation
för att inkomna handlingar till myndigheten normalt är offentliga handlingar.
13
ÖVRIGA VILLKOR
13.1 Skadestånd
Skadeståndsanspråk riktade mot köparen, som beror på att den andra
avtalsparten inte uppfyllt avtalade villkor, skall ersättas av den avtalsparten.
13.2 Avtalspart
Säljaren skall i alla frågor vara köparens motpart.
151-05, Avtal, Grafisk form & illustration
6 (9)
Datum
Diarienr
2008-04-25
Ert datum
Beteckning
151-05
Om säljaren anlitar fast underleverantör för att uppfylla avtalet eller delar av
avtalet, redovisas dennes företagsnamn och organisationsnummer till
köparen. Säljaren tar ansvar för att underleverantör åtar sig att utföra
uppdraget med samma utförelser som säljaren.
13.3 Försäkring
Säljaren skall ha erforderlig ansvarsförsäkring under avtalstiden för den skada
som säljarens utförande kan vålla köparen eller tredje man. Säljaren skall på
begäran tillställa köparen bevis om att överenskomna försäkringar finns och
utan anmodan skriftligen anmäla om byte av försäkringsgivare sker och därvid
förete försäkringsbevis. Underlåtelse att teckna eller erlägga premier för
angivna försäkringar är grund för omedelbar hävning av
upphandlingskontraktet.
13.4 Omförhandling
Köparen förebehåller sig rätten till omförhandling, om sådana politiska beslut
eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar
förutsättningarna av tidigare överenskommelse. Säljaren skall meddelas om
omförhandling senast fyra (4) veckor i förväg.
13.5 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig
handling undertecknad av behöriga företrädare för köparen och säljaren.
13.6 Handlingars inbördes ordning
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något
avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till
annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
detta avtal med bilagor inkl ALOS 05
eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget
förfrågningsunderlag med bilagor
eventuella kompletteringar av anbudet
anbud
13.7 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan
parternas skriftliga godkännande.
13.8 Hävning
Avtalspart har rätt att häva avtalet om motparten i väsentligt avseende inte
uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter
151-05, Avtal, Grafisk form & illustration
7 (9)
Datum
Diarienr
2008-04-25
Ert datum
Beteckning
151-05
skriftligt påpekande. Avtal till följd av denna förfrågan hävs med automatik om
länsrätt eller annan instans förklarar upphandlingen ogiltig eller kräver rättelse
i sådan omfattning att det påverkar val av leverantör. Inga
skadeståndsanspråk med anledning av ovanstående hävning kan riktas från
säljaren till köparen.
Köparen har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det
framkommer att säljaren lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt
i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig
betydelse vid bedömningen av tilldelningen av kontraktet.
13.9 Befrielsegrunder (Force Majeure)
Gäller enligt gängse grunder för force majeure. Den part som önskar åberopa
sådan omständighet skall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten
om uppkomsten härav.
13.10 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser skall
avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.
Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Visby.
14
UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.
För köparen
Datum: 2008-05-
Ort:
______________________________________________________________
Underskrift
______________________________________________________________
Namnförtydligande
För säljaren
Datum: 2008-05-
Ort:
______________________________________________________________
Underskrift
______________________________________________________________
Namnförtydligande
151-05, Avtal, Grafisk form & illustration
8 (9)
Datum
Diarienr
2008-04-25
Ert datum
Beteckning
151-05
ORDERANVISNINGAR
Ordermottagning
Kontaktpersoner: Helena Duveborg
E-post:
[email protected]
Telefon: 0498 510 44, 073 726 72 86
Hemsida på Internet: www.carlgrens.info
Plusgiro: 499 23 46-9
PRISER
Enligt bilaga 1. Priset gäller i svenska kronor (SEK), exkl. mervärdeskatt och
inkluderar eventuella kostnader för emballage, försäkring, tull, miljöavgift och
transport.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om
producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185).
LEVERANSVILLKOR
Leverans skall ske Fritt levererat angiven leveransadress.
Följesedel, med beställarens ordernummer, skall vara fäst, väl synlig, utanpå
förpackning.
FEL I VARA
Se avtalet, punkt 8.
151-05, Avtal, Grafisk form & illustration
9 (9)