Uavtalsmall021114

advertisement
Datum
Diarienr
2008-04-16
Ert datum
Beteckning
02-25
AVTAL
Arbets- och skyddskläder m.m.
Upphandling 02-25
Innehållsförteckning
2017-07-14
Sid nr
1
AVTALSPARTER
3
2
AVTALSFORM
3
3
AVTALSOMFATTNING
3
4
AVTALSTID
3
5
KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
KOMMERSIELLA VILLKOR
Priser
Prisjustering
Valutajustering
Leveransvillkor
Leveranstid
Leveransförsening och vite
Leveransadress
Fakturerings- och betalningsvillkor
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
KVALITET OCH UTFÖRANDE
7
8
INFORMATION, UTPROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP
7
9
UPPHANDLINGSVOLYMER
7
10
UPPFÖLJNING OCH STATISTIK
7
11
AFFÄRSUTVECKLING/ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
8
12
SEKRETESS
8
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
ÖVRIGA VILLKOR
Skadestånd
Avtalspart
Försäkring
Omförhandling
Fel i vara
Ändringar och tillägg
Handlingars inbördes ordning
Överlåtelse av avtal
Hävning
Befrielsegrunder (Force Majeure)
Tvist
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
14
UNDERSKRIFTER
10
02-25, Avtal, Järn AB Södertorg
1 (11)
Datum
Diarienr
2008-04-16
Ert datum
Beteckning
02-25
BILAGOR:
1. Specifikation produkter
2. Allmänna bestämmelser för leverans av varor (utan montage) till offentlig sektor
(ALOS 05)
2017-07-14
02-25, Avtal, Järn AB Södertorg
2 (11)
Diarienr
Datum
2008-04-16
Beteckning
Ert datum
02-25
1
AVTALSPARTER
Köpare
Gotlands kommun
621 81 VISBY
Org nr: 212000-0803
Telefon: 0498 26 93 58
Telefax: 0498 20 35 37
Hemsida: www.gotland.se
2
Leverantör
Järn AB Södertorg
Box 1174
621 22 VISBY
Org nr: 556323-1850
Telefon: 0498 20 28 00
Telefax: 0498 20 28 01
Hemsida: www.jabs.se
AVTALSFORM
Avtal sluts genom detta ramavtal som undertecknas av parterna.
3
AVTALSOMFATTNING
Leverantören (nedan kallad säljaren) åtar sig att till Gotlands kommun (nedan
kallad köparen) leverera arbets- och skyddskläder m.m. i enlighet med bilaga
1 till detta avtal och det förfrågningsunderlag som legat till grund för
upphandlingen, samt enligt de villkor som framgår av antaget anbud.
4
AVTALSTID
2008-04-01 – 2011-03-31 med option om förlängning maximalt ett (1) år. Vid
avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan uppsägning.
Avisering om förlängning bör ske senast sex (6) månader före avtalsperiodens
utgång.
Oaktat ovanstående avtalstid äger köparen rätt att förlänga avtalstiden i
lämplig omfattning, dock högst sex månader i det fall en överprövning enligt
Lag (1992:1528) om offentlig upphandling föranleder försening vid kommande
upphandling.
5
2017-07-14
KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
Köpare
Leverantör
Kontaktperson:
Kontaktperson:
Upphandlare Roland Engström
Bo Gunnarsson
E-post:
E-post:
[email protected]
Telefon: 0498 26 93 58
[email protected]
Telefon: 0498 20 28 16
Mobil:
Telefax:
Mobil:
Telefax: 0498
0498 20 35 37
02-25, Avtal, Järn AB Södertorg
20 28 01
3 (11)
Datum
Diarienr
2008-04-16
Ert datum
Beteckning
02-25
6
KOMMERSIELLA VILLKOR
6.1 Priser
 Enligt specifikation bilaga 1, nettoprissatt sortiment.
 Arbesko, nettoprislista
 Fristad, gällande bruttoprislista f.n. 080331 ./. 36 %
Angivna priser gäller i svenska kronor (SEK) exkl mervärdeskatt och inkluderar
eventuella kostnader för emballage, försäkring, tull, miljöavgift och transport.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om
producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185).
6.2 Prisjustering
6.2.1 Nettoprissatt sortiment
Priserna är fasta tolv (12) månader fr.o.m. 2008-04-01.
Efter 2009-03-31 gäller punkterna b – f.
b) Om priset/priserna (exkl. valutakostnader) avseende de varor som omfattas
av detta avtal förändras med minst tre (3) procent jämfört med kostnaderna
under offertmånaden, skall vardera parten äga rätt att begära förhandling om
justering av priset/priserna med ett belopp motsvarande kostnadsförändringen.
c) Begäran om prisändring enligt punkt b skall framställas skriftligen och träda i
kraft tidigast en månad efter undertecknandet.
Överenskommen prisändring skall gälla under minst tolv (12) månader.
Det förutsätts att respektive part vid begäran om prisändring antingen hänvisar
till ett överenskommet index eller på annat sätt verifierar att den åberopade
kostnadsförändringen inträffat.
d) Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars
begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell vara med
verkan från månadsskiftet närmast efter det att två (2) månader förflutit från
det att begäran om prisjustering framställdes. Fram till denna tidpunkt skall i så
fall det ursprungliga avtalade priset gälla.
e) Prisjustering får inte ske i strid mot vid varje tillfälle gällande allmänna
prisregleringsbestämmelser.
f) Prisjustering får endast ske vid månadsskifte.
2017-07-14
02-25, Avtal, Järn AB Södertorg
4 (11)
Datum
Diarienr
2008-04-16
Ert datum
Beteckning
02-25
6.2.2 Bruttoprislistor
För bruttoprislistor gäller att ny prislista skall anmälas till köparen senast en
månad innan de träder i kraft.
6.3 Valutajustering
Efter det att fastprisperioden löpt ut äger parterna rätt att kompensera sig för
valutaförändring överstigande tre (3) % och med en varaktighet av minst en (1)
månad före aviseringen genom justering av gällande pris/priser. Avisering skall
ske senast en (1) månad före ändringens ikraftträdande.
Växelkurs:
SEK:
EUR:
Anm.: Om särskild valutaklausul överenskommits skall växelkursförändring ej föranleda
prisjustering enligt denna klausul.
Parterna har rätt att med två (2) månaders varsel upphäva avtalet om yrkandet
förändrar priserna till en nivå som inte kan anses skälig eller inte överensstämmer med marknadens prisjusteringar. Tidigare avtalade priser gäller t o m
avtalets upphörande.
6.4
Leveransvillkor
Leverans sker DDP enligt Incoterms 2000 (fritt levererat) angiven leveransadress. Varor kan även, om så överenskommes mellan säljaren och
beställaren, hämtas i butikerna i Visby, Klintehamn eller Slite.
Följesedel, med beställarens ordernummer, skall vara fäst, väl synlig, utanpå
förpackning.
6.5 Leveranstid
Leverans skall ske inom 5-10 dagar efter inkommen beställning.
Leveranser till förråd skall ske under ordinarie arbetstid vardagar mellan kl.
08.00-15.00.
Leveranstid är den tid som åtgår från den dag då säljaren mottagit
beställningen till den dag produkter kan garanteras vara levererade till angiven
leveransadress.
6.6 Leveransförsening och vite
Om leveransförsening inte kan undvikas skall säljaren omgående meddela
köparen, som bedömer om senareläggning av leveransen kan accepteras.
2017-07-14
02-25, Avtal, Järn AB Södertorg
5 (11)
Datum
Diarienr
2008-04-16
Ert datum
Beteckning
02-25
Vid försening från leverantörens sida i förhållande till överenskomna tidpunkter, som inte beror på köparen, skall köparen vara berättigad att av
säljaren erhålla vite i enlighet med ALOS 05.
Detta vite skall utgå med 1 % vecka, max 10 %.
Alternativt har säljaren rätt att leverera av köparen godkänd likvärdig produkt
utan merkostnad för köparen. I de fall säljaren inte kan tillhandahålla likvärdig
produkt skall köparen äga rätt, efter meddelande till säljaren, att beställa
motsvarande produkt och kvantitet hos annan leverantör. Merkostnaden för
detta debiteras säljaren.
Villkor i övrigt enligt ALOS 05 p 9-10.
6.7 Leveransadress
Leverans av ingående produkter sker till av beställaren angiven
leveransadress.
6.8 Fakturerings- och betalningsvillkor
6.8.1 Faktureringsvillkor
Fakturering sker löpande i efterskott till respektive beställare. Varje
beställning/order faktureras separat. På samtliga fakturor till Gotlands
kommun skall under ”Er referens” följande framgå: ZZ + 4-6 tecken (ex
ZZ0000). Referensen varierar beroende på vilken förvaltning och enhet som
beställer. Referensen skall finnas med på beställningen. Om referens saknas
på fakturan kan det medföra försenad betalning.
6.8.2 Faktureringsadress
Faktura i 1 exemplar ställs till:
Gotlands kommun
Box 1341
621 24 VISBY
Anm.: Endast fakturor samt eventuella påminnelser och krav sänds till denna adress.
6.8.3 Betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar netto efter godkänd leverans och korrekt fakturas
ankomstdag. Motsvarande bestämmelser gäller för avtalad delleverans.
Köparen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller andra avgifter från
leverantören eller tredje part. Inte heller andra typer av avgifter såsom
påminnelse- eller förseningsavgifter etc. debiteras. Dessa kostnader är
inräknade i priset och föranleder ej särskild debitering.
2017-07-14
02-25, Avtal, Järn AB Södertorg
6 (11)
Datum
Diarienr
2008-04-16
Ert datum
Beteckning
02-25
6.8.4 Dröjsmålsränta
Om köparen inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser (f.n. referensräntan + 8 %).
7
KVALITET OCH UTFÖRANDE
Ingående produkter i gällande avtal skall till utförande och kvalitet
överensstämma med de specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som
köparen fått i samband med att avtal slutits.
Förslag till ändringar under avtalstiden skall meddelas köparen i god tid, så att
denne kan ta ställning om ändringen kan accepteras eller inte.
8
INFORMATION, UTPROVNING OCH KOMPLETTERINGSKÖP
Säljaren lämnar information om upphandlade produkter direkt till de av
köparens användare/användargrupper som efterfrågar detta. Det gäller även
behov av utprovning, tygprover, profiltryck etc. Önskar säljaren lämna
information till större grupp av användare inom kommunen kontaktas den
centrala upphandlingsenheten för eventuell samordning.
Köparen förbehåller sig rätten att, vid sidan av avtalet och under begränsad
tid, prova produkter med motsvarande funktion från annan leverantör.
Likaså förbehåller sig köparen rätten till kompletteringsköp när särskild
anpassning krävs.
9
UPPHANDLINGSVOLYMER
Eventuellt angivna volymer är uppskattade. Köparen lämnar ingen garanti om
avrop av vissa volymer eller av vissa värden. Skulle köparens avrop enligt
detta avtal under- resp. överstiga beräknad kvantitet skall detta inte betraktas
som avtalsbrott från köparens sida utan leverantören är skyldig att leverera det
verkliga behovet.
10
UPPFÖLJNING OCH STATISTIK
Säljaren skall lämna statistikuppgifter vid anmodan avseende exempelvis
kvantiteter och inköpsbelopp totalt, per varugrupp och per beställande enhet.
Redovisning skall kunna ske minst en gång per år.
2017-07-14
02-25, Avtal, Järn AB Södertorg
7 (11)
Datum
Diarienr
2008-04-16
Ert datum
Beteckning
02-25
11
AFFÄRSUTVECKLING/ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
Säljaren skall i samråd med köparen medverka i önskad affärsutveckling och
ökad kostnadseffektivitet. Eventuella utvecklingsprojekt skall drivas enligt
tidplaner som gemensamt upprättats och godkänts av båda parter. Ett
exempel på sådan utveckling är införande av elektronisk handel.
Anm.: I Gotlands kommun pågår f.n. en större organisationsutredning (”Struktur
2007”). En del i utredningen innefattar beslut om en gemensam Serviceförvaltning för
administration och försörjning. Eventuella förändringarna kan förväntas träda i kraft
under upphandlingsperioden. Skulle detta påverka avtalet kommer köparen att ta
initiativ till diskussion om förändringar i avtalet. Se även nedan punkt 13.4.
12
SEKRETESS
Sekretesslagen reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. För säljaren
och dennes personal gäller samma sekretess som för personal anställd av
köparen.
Säljaren förbinder sig att inte röja eller utnyttja köparens uppgifter, vad det än
må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma
säljaren tillkänna. Säljaren innefattar alla personer som säljaren på något sätt
involverar för att fullgöra sina åtaganden mot köparen och andra personer som
på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna.
Motsvarande förbindelser gäller i tillämpliga delar för köparen.
13
ÖVRIGA VILLKOR
13.1 Skadestånd
Skadeståndsanspråk riktade mot köparen, som beror på att den andra
avtalsparten inte uppfyllt avtalade villkor, skall ersättas av den avtalsparten.
13.2 Avtalspart
Säljaren skall i alla frågor vara köparens motpart.
Säljaren skall även ansvara för eventuell underleverantörs egen arbetsinsats
eller leverans.
13.3 Försäkring
Säljaren skall inneha sedvanlig företagsförsäkring och ansvarsförsäkring
anpassad för den aktuella verksamheten.
2017-07-14
02-25, Avtal, Järn AB Södertorg
8 (11)
Datum
Diarienr
2008-04-16
Ert datum
Beteckning
02-25
13.4 Omförhandling
Köparen förebehåller sig rätten till omförhandling, om sådana politiska beslut
eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar
förutsättningarna av tidigare överenskommelse. Säljaren skall meddelas om
omförhandling senast fyra (4) veckor i förväg.
13.5 Fel i vara
Villkor enligt ALOS 05, 19-24.
13.6 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig
handling undertecknad av behöriga företrädare för köparen och säljaren.
13.7 Handlingars inbördes ordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra.
Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat,
sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
detta avtal med bilagor inkl ALOS 05
eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget
förfrågningsunderlag med bilagor
eventuella kompletteringar av anbudet
anbud
13.8 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan
parternas skriftliga godkännande.
13.9 Hävning
Avtalspart har rätt att häva avtalet om motparten i väsentligt avseende inte
uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter
skriftligt påpekande. Avtal till följd av denna förfrågan hävs med automatik om
länsrätt eller annan instans förklarar upphandlingen ogiltig eller kräver rättelse
i sådan omfattning att det påverkar val av leverantör. Inga
skadeståndsanspråk med anledning av ovanstående hävning kan riktas från
säljaren till köparen.
Köparen har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det
framkommer att säljaren lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt
i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig
betydelse vid bedömningen av tilldelningen av kontraktet.
2017-07-14
02-25, Avtal, Järn AB Södertorg
9 (11)
Datum
Diarienr
2008-04-16
Ert datum
Beteckning
02-25
13.10 Befrielsegrunder (Force Majeure)
Gäller enligt gängse grunder för force majeure. Den part som önskar åberopa
sådan omständighet skall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten
om uppkomsten härav.
13.11 Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av ingångna överenskommelser skall
avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.
Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Visby.
14
UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt.
För köparen
Datum: 2008-04-
Ort:
______________________________________________________________
Underskrift
______________________________________________________________
Namnförtydligande
För säljaren
Datum: 2008-04-
Ort:
______________________________________________________________
Underskrift
______________________________________________________________
Namnförtydligande
2017-07-14
02-25, Avtal, Järn AB Södertorg
10 (11)
Datum
Diarienr
2008-04-16
Ert datum
Beteckning
02-25
ORDERANVISNINGAR
Ordermottagning
Kontaktpersoner:
E-post:
[email protected]
Telefon: 0498 20 28 00
Orderfax: 0498 20 28 01
Öppettider:
Hemsida på Internet: www.jabs.se
Plusgiro: 14 36 77-3
Bankgiro: 835-1090
SORTIMENT OCH PRISER
Enligt bilaga 1. Priset gäller i svenska kronor (SEK), exkl. mervärdeskatt och
inkluderar eventuella kostnader för emballage, försäkring, tull, miljöavgift och
transport.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt förordningen om
producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185).
LEVERANSVILLKOR
Leverans skall ske Fritt levererat angiven leveransadress. Varor kan även, om
så överenskommes mellan säljaren och beställaren, hämtas i butikerna i
Visby, Klintehamn eller Slite.
Följesedel, med beställarens ordernummer, skall vara fäst, väl synlig, utanpå
förpackning.
Leveranstid
Leverans skall ske inom 5-10 dagar efter inkommen beställning.
Leveranser till förråd skall ske under ordinarie arbetstid vardagar mellan
kl. 08.00-15.00.
REKLAMATIONSANVISNINGAR
Villkor enligt ALOS 05, 19-24 (bifogas) och enligt säljarens rutiner. Säljaren
kontaktas alltid vid garantifel, felleveranser, reklamationer o.d.
2017-07-14
02-25, Avtal, Järn AB Södertorg
11 (11)
Download