Remove battery SV.fm

advertisement
Gigaset SL910/910A / BRD / A31008-M2300-B101-1-19 / Remove battery SV.fm / 16.12.2011
Öppning av batterilocket och borttagning av batteriet
¤ Använd en fingernagel och ta
tag i spåret nedtill på batterilocket och lyft upp locket.
¤ Om du vill avlägsna batteriet:
Stoppa in en fingernagel i spåret på höljet och dra batteriet
uppåt.
Avfallshantering
Version 4.1, 21.11.2007
Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där du köpte produkten.
Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt hushållsavfall på
för ändamålet avsedda platser.
Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt
gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.
Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade
apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning
av förbrukade elektriska apparater.
Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din
kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.
8
Download