Slutliga Villkor certifikat ”Tillväxt”

advertisement
www.handelsbanken.se/certifikat
Slutliga Villkor certifikat ”Tillväxt”
Avseende:
StatoilHydro ASA
Med noteringsdag:
30 januari 2008
Slutliga Villkor Certifikat
Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet och
dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram.
Risker:
Produktspecifika risker
Investerare i certifikat bör uppmärksamma att om Slutkursen är noll utgår inget Slutlikvidbelopp och hela det investerade
beloppet förloras.
Kreditrisk
Vid köp av detta värdepapper tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbankens kreditbetyg är AA- från
Standard & Poor’s och Aa1 från Moody’s. Rating är det betyg en låntagare kan erhålla från ett oberoende
kreditbedömningsinstitut på sin förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också
kreditvärdighet. De två största kreditbedömningsinstituten är Moody’s och Standard & Poor’s. Handelsbanken ställer inga
säkerheter för emitterade värdepapper och en investerare som investerar i värdepapper omfattas inte av den statliga
insättningsgarantin.
Marknadsrisk
Innehavaren av ett certifikat tar en risk som är förknippad med underliggande instruments eller underliggande variabels
kursutveckling. Riskerna kan omfatta, bland annat, aktiemarknads-, räntemarknads-, valutamarknads-, råvarumarknads-,
ränte-, växelkurs-, och volatilitetsrisk samt även ekonomisk och politisk risk och en kombination av dessa eller andra
risker. En utmärkande egenskap för dessa certifikat är att relativt små kursförändringar i underliggande variabel (till
exempel aktier eller aktieindex) kan medföra avsevärda förändringar i värdet på innehavarens positioner. Dessa
förändringar i värdet kan vara till investerarens fördel men de kan också vara till investerarens nackdel. Certifikat
påverkas inte enbart av kursförändringar på underliggande variabel, utan dessutom och beroende på typ, av en rad
ytterligare faktorer, till exempel löptiden för certifikatet, intensiteten i kurssvängningarna hos den underliggande variabeln
(volatilitet) och förväntningarna om framtida volatilitet, räntenivån och förväntad utdelning på underliggande variabel.
Investerare bör vara särskilt uppmärksamma på att certifikat kan falla i värde och förfalla utan värde med följd att del av
eller hela det investerade beloppet förloras. Investerare bör också uppmärksamma att certifikat handlas som
självständiga värdepapper och är underkastade förhållandet mellan utbud och efterfrågan.
Likviditetsrisk
Det bör uppmärksammas att det under en viss tidsperiod kan vara svårt eller omöjligt att handla i certifikatet. Detta kan
inträffa till exempel vid kraftiga kursrörelser, illikviditet i marknaden, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller
andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga priser, eller på grund av att berörd eller berörda
marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid.
Kunskapsnivå
Investeraren bör förvissa sig om att kunskaperna om handel med certifikatet är tillräckliga för att placeringsbesluten skall
kunna ge en god avkastning på kapitalet samtidigt som onödiga och oväntat stora förluster undviks. Dessutom bör
investeraren observera att riskerna och möjligheterna varierar betydligt även inom samma typ av instrument.
En investering i certifikat bör vidare endast göras efter ett noggrant övervägande om möjliga framtida förändringar i
värdet på Underliggande och/eller sammansättningen eller metoden att beräkna värdet på Underliggande, eftersom
avkastningen på en sådan investering beror på, bland annat, sådana förändringar. Fler än en riskfaktor kan ha en
samtidig effekt på Värdepappret, vilket betyder att en riskfaktors specifika effekt kan vara oförutsägbar. Ingen garanti ges
om hur varje riskfaktor eller någon kombination av dessa faktorer påverkar värdet på certifikatet.
Investerare bör också noggrant läsa förklaringen av Underliggande i avsnitten ”Produktspecifika Villkor” och ”Information
om Underliggande” och särskilt punkten Ytterligare Information om Underliggande. Investerare bör förstå riskerna som
förknippas med en investering i certifikat och bör endast fatta ett investeringsbeslut efter att noggrant övervägt (i)
lämpligheten av en investering i certifikatet mot bakgrund av sin egen finansiella och skattemässiga ställning (ii)
informationen i Grundprospektet och Slutliga Villkor samt (iii) Underliggande.
2
Produktspecifika villkor
Värdepappersnamn:
TCSTL8KSHB
Underliggande aktie:
StatoilHydro ASA
ISIN-kod:
SE0002337964
Fastställelsedag för
Startkurs:
Fastställelsedag för
Slutkurs:
Omräkningskurs:
2008-01-29
Slutdag/Sista
handelsdag:
Slutlikviddag:
2008-11-21
Lösenförfarande:
Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.
Metod för Referenskursbestämning:
Officiell Stängning
2008-11-21
Växelkursen för Noteringsvaluta dividerat med växelkursen för Referensvaluta enligt
Referenskälla för Växelkurs på Slutdag.
2008-12-05
Referenskälla för
Växelkurs:
Referenskälla är endera av (i) ECB:s valutafixing, som bland annat publiceras på
www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html eller (ii) FED:s (Federal Reserve
bank of New York) valutafixing som bland annat publiceras på
www.federalreserve.gov/releases/h10/update/ som, enligt Handelsbankens bedömning, är
mest lämplig att använda som referenskälla.
Referensvaluta:
Slutkurs:
NOK
Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs.
Startkurs:
Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs.
Slutlikvidbelopp:
Om Slutkurs > Startkurs:
(Startkurs + (Slutkurs – Startkurs) x Uppräkningsfaktor) x Multiplikator x Omräkningskurs
Om Slutkurs ≤ Startkurs:
Startkurs x (Slutkurs/Startkurs) x Multiplikator x Omräkningskurs
Definitioner för
att beräkna Slutlikvidbelopp:
Multiplikator: 1
Uppräkningsfaktor: 123 %
Information om Underliggande
Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information.
Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt
eller fullständig.
Emittent av
Underliggande
StatoilHydro ASA, aktie
Referenskälla
Underliggande
StatoilHydro ASA
Oslo börs
ISIN-kod på
Ytterligare information
Underliggande
om Underliggande
NO0010096985
www.statoilhydro.com
3
Erbjudandets former och villkor
Antal emitterade
certifikat:
50 000 000 certifikat per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller
begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och
försäljning av certifikat sker över den marknadsplats som certifikat är noterat på.
Arrangör:
Handelsbanken Capital Markets, HCS
Blasieholmstorg 11
106 70 Stockholm
Courtage:
Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid
gällande prislista.
Emissionsdag:
Noteringsdagen
Upptagande till handel och handelssystem
Notering:
Ansökan om notering av Maxcertifikat kommer att inlämnas till NDX vid NGM.
Noteringsdag:
2008-01-30
Noteringsvaluta:
SEK
Market making:
Certifikat kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker
för certifikat. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala
marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som
Handelsbanken vid var tid beslutar. För certifikat vars köpkurs enligt Handelsbankens
bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan
Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden
mellan köpkurs och säljkurs (”spread”) i certifikat kan förändras löpande. Det bör också
uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för
Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i certifikat vilket medför att det kan vara
svårt eller omöjligt att köpa eller sälja certifikat. Ovanstående kan till exempel inträffa vid
kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner,
marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra
svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda
marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid.
Minsta handelspost:
1 certifikat per serie.
Sista Handelsdag:
Slutdagen
Stockholm den 30 januari 2008
Svenska Handelsbanken AB (publ)
4
5
Download