Bensodiazepiner - Stiftelsen Choice

advertisement
Bensodiazepiner
Bensodiazepiner är en grupp läkemedel som började användas i Sverige under 1960-talet.
Bensodiazepiner är internationellt accepterade standardmedel vid behandling av sjukliga
ångesttillstånd och tillfälliga sömnstörningar. De har även i varierande omfattning kommit att
användas vid behandling av lindrigare former av oro och ångest.
Försäljning
Den geografiska variationen i försäljningen per invånare av bensodiazepiner är stor.
Orsakerna till dessa skillnader anses huvudsakligen vara olika traditioner hos förskrivande
läkare. Kvinnor ordineras oftare bensodiazepiner, vilket kan relateras till att det är vanligare
med ångesttillstånd hos kvinnor än hos män. Användningen av bensodiazepiner har också
samband med åldern. Personer över 65 år svarar för mer än hälften av köpen.
Förskrivning
Förskrivningen av bensodiazepiner sker främst av allmänläkare, psykiater och
invärtesmedicinare.
Det måste betecknas som anmärkningsvärt att kategorin allmänläkare står för så stor del av
den totala förskrivningen.
Förskrivande läkare
Dagmedel % Nattmedel %
Allmänläkare, inkl företagsläkare 45
50
Psykiater
24
16
Invärtesmedicinare
16
1
Övriga
15
17
Beroende, missbruk och biverkningar
Bensodiazepiner är för vissa människor beroendeframkallande. Missbruk med användning av
preparaten förekommer. Vanligast är dock att beroendet uppstått i samband med ordinarie
behandling. Preparaten har också oönskade biverkningar.
Med beroende avses att patienten inte kan sluta med användningen på grund av
abstinensbesvär (reboundbesvär) eller psykiskt beroende.
Med missbruk i medicinsk bemärkelse avses allmänt en okontrollerad användning, höga
doser, synbar påverkan, nedsatt omdöme och minnesstörningar. Renodlat missbruk tycks vara
relativt sällsynt om man definierar det så att det innebär ökad tolerans och därmed dosökning.
Bensodiazepiner förekommer ofta i samband med så kallat blandmissbruk (se även CANs
faktablad om blandmissbruk). Det är till exempel vanligt att man kombinerar alkohol och
bensodiazepiner. På senare tid har särskilt Rohypnol förekommit som missbruksmedel för att
förstärka effekten av annan narkotika och av alkohol. Läkare förskriver ofta bensodiazepiner
vid avgiftning av alkoholmissbrukare. Missbrukare använder själva ofta bensodiazepiner för
att dämpa besvär vid abstinens.
Bensodiazepiner kan ge upphov till beroende även i terapeutiska doser. Det kan till en början
vara mycket svårt att skilja symptomen orsakade av preparatet från de symptom patienten
hade innan behandlingen inleddes.
Kliniska symptom vid bensodiazepinabstinens:






























Ångest
Sömnstörningar
Nedstämdhet
Rastlöshet
Humörsvängningar
Irritabilitet
Olust
Dysfori
Huvudvärk
Muskelspänningar
Darrning
Ostadighet
Svettning
Illamående
Aptitlöshet
Ryckningar i muskler
Överkänslighet
Fientlighet
Overklighetsupplevelser
Frånvarokänslor
Förvirring
Syn- eller hörselvillor
Överkänslighet för ljud, ljus eller beröring
Dubbelseende
Perspektivförskjutning
Metallsmak
Epileptiska anfall
Trötthet
Minnesstörningar
Koncentrationssvårigheter
Preparatnamn Generiskt namn = verksam beståndsdel Läkemedelsföretag
Preparatnamn Generiskt namn = verksam beståndsdel Läkemedelsföretag
* Stesolid Novum och Dormicum är injektionspreparat.
Apozepam
Diazepam
Diazepam Nordic Diazepam
Stesolid
Diazepam
Stesolid Novum* Diazepam
Oxascand
Oxazepam
Sobril
Oxazepam
Temesta
Lorazepam
Alprazolam
Alprazolam
Xanor
Alprazolam
Apodorm
Nitrazepam
Mogadon
Nitrazepam
Nitrazepam Recip Nitrazepam
Flunitrazepam
Flunitrazepam
Fluscand
Flunitrazepam
Rohypnol
Flunitrazepam
Halicon
Triazolam
Triazolam
Triazolam
Dormicum*
Midazolam
Alpharma
Nordic Drugs
Alpharma
Alpharma
Enapharm
Pharmacia
Wyeth Lederle
NM Pharma
Pharmacia
Alpharma
ICN
Recip
NM Pharma
Enapharm
Roche
Pharmacia
NM Pharma
Roche
© Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. November, 2005.
Download