FRAMTAGET I SAMARBETE MED DR. ANDERS FRID,
ENDOKRINOLOGISKA KLINIKEN, SUS MALMÖ
INJEKTIONSTEKNIK
TILL DIG SOM HAR FÅTT NÅGOT AV LILLYS INSULINER
SEBAS00004a | 2015-10-13
I vilken vävnad ska
insulin injiceras?
Hur ska insulin injic
eras?
Kan injektionsstället
påverka upptag och
effekt av insulin?
olika
Var på kroppen ska
as?
insulinsorter injicer
Vad är fettkuddar och
hur undviker man dem?
FRÅGOR GÄLLANDE INJEKTIONSTEKNIK
I VILKEN VÄVNAD SKA INSULINET INJICERAS?
Insulin ska injiceras i underhudsfettet
(den subkutana fettvävnaden), som är:
– mindre smärtkänslig
– mindre skadekänslig
Hudlager
Subkutan fettvävnad
Muskelvävnad
Tvärsnitt
FETTDISTRIBUTION HOS MÄN OCH KVINNOR
Fettdistributionen skiljer mellan individer och mellan kön.
Generellt sätt har kvinnor mer fett på lår och skinkor medan
män har mer fett runt buken.
FETTDISTRIBUTION HOS KVINNOR
Många kvinnor har mindre än 8 mm av fettvävnad i låret.
En del mindre än 5 mm på buken.
I stort sätt alla har mer än 12 mm fett i skinkorna.
Buk i genomskärning
Subkutan fettvävnad mage
Subkutan
fettvävnad
skinkor
Subkutan
fettvävnad
skinkor
FETTDISTRIBUTION HOS MÄN
De flesta män har mindre än 5 mm av fettvävnad i låret.
Många har mindre än 5 mm på buken.
I stort sätt alla har mer än 12 mm fett i skinkorna.
Buk i genomskärning
Subkutan fettvävnad
mage
Subkutan
fettvävnad
skinkor
Subkutan fettvävnad skinkor
Lår i genomskärning
Subkutan fettvävnad lår
HUR SKA INSULIN INJICERAS?
Generella regler
Använd inte längre nål vid injektionen än nödvändigt. Nålar med längden 4–6 mm är tillräckliga för de flesta. Enstaka behöver/vill ha 8 mm.
Lår eller buk: Injicera insulinet subkutant, vid behov i hudveck. Injektion
i hudveck rekommenderas även för de kortaste nålarna om fettlagret är
tunt vid injektionsstället.
För att minska risken att sticka i
muskeln injicera med 45° vinkel
mot hudens plan och 90° mot
hudveckets yta.
Skinkan: Det är inte nödvändigt
att lyfta upp ett hudveck då fettvävnaden är mer än 12 mm.
Fettvävnaden kan vara
mindre än 5 mm i både lår
och buk!
Gäller inte bara för smala
personer utan även för vissa
normalviktiga och för en del
överviktiga.
HUR MAN UNDVIKER
LIPOHYPERTROFIER – FETTKUDDAR
Lipohypertrofier – Fettkuddar kan bildas om
insulinet ofta injiceras på samma ställe. För
att undvika detta – rotera injektionsställe
och håll avståndet minst 2 cm mellan injektionsställen. Byt kanyl efter varje injektion.
LILLYS INSULINER
Mixinsulin
Humalog® Mix25™
(insulin lispro)
Humalog Mix50
(insulin lispro)
®
Medellångverkande insulin
Långverkande
basinsulin
Humulin NPH
(humant insulin)
®
Abasaglar®
(insulin glargin)
Insulinaktivitet
Humalog® 200 E/ml
(insulin lispro)
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 Tid
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 Tid
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 Tid
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 Tid
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 Tid
Insulinaktivitet
Humalog®
(insulin lispro)
™
Insulinaktivitet
Direktverkande
måltidsinsulin
Schematisk effektkurva
Insulinaktivitet
Produktnamn
(substansnamn)
Insulinaktivitet
Typ av insulin
KAN INJEKTIONSSTÄLLET PÅVERKA UPPTAG
OCH EFFEKT AV INSULIN?
Beroende på vilken insulinsort du använder kan val av injektionsställe
ha betydelse för upptag och effekt.
Humalog® och Humalog® 200 E/ml KwikPen
Det är ingen större skillnad i upptagshastighet mellan mage och
lår, men vid injektion i låret får man en förlängd effekt av insulinet.
Eftersom dessa insulin ska fungera som snabba måltidsinsuliner
rekommenderas injektion i mage/buk.
Humalog® Mix25
Injiceras i magen på morgonen, och på kvällen i lår eller skinka för att
den medellångverkande delen av insulinet ska räcka fram till morgonen.
Humalog® Mix50
Injiceras i magen, kan också injiceras i lår/skinka (tex kväll) för att förlänga
effekten av det medellångverkande insulinet.
Humulin® NPH
Upptag och insättande effekt är långsammare när man injicerar i
låret jämfört med magen. Då man vill att basinsulin ska verka länge
rekommenderas injektion i låret eller skinka.
Abasaglar®
Kan injiceras i mage, lår eller skinka.
VAR PÅ KROPPEN SKA OLIKA
INSULINSORTER INJICERAS?
Humalog® och
Humalog® 200 E/ml
(direktverkande
insulinanalog)
Humalog® Mix25
Humalog® Mix50
(analoga mixinsuliner)
Humulin® NPH
(NPH insulin)
Abasaglar®
(långverkande basinsulin)
10 ENKLA PUNKTER FÖR
LYCKAD INSULININJEKTION
1
Insulin ska injiceras i underhudsfettet, mellan hud
och muskelvävnad.
2
Vid injektion, lyft upp ett hudveck, vinkla kanylen i 45˚
mot hudens plan, 90˚ mot hudveckets yta.
3
Injicera insulinet långsamt. Håll sedan insulinpennan kvar
ca. 5 sekunder för att undvika läckage.
4
Rotera injektionsställe och håll avståndet minst 2 cm mellan
injektionsställen.
5
Byt kanyl efter varje injektion.
och Humalog® 200 E/ml direktverkande insulin
injiceras i magen.
Humalog
6
®
7
Humulin NPH® injiceras i lår eller skinka.
Abasaglar® injiceras i mage, lår eller skinka.
8
Mix 25 injiceras i magen på morgonen och i
lår/skinka på kvällen för längre effekt av medellångverkande
komponent.
Humalog
9
®
Humalog Mix 50 injiceras i magen, kan tas i lår/skinka på
10
kvällen för längre effekt av medellångverkande komponent.
®
OLIKA INSULINPENNOR
– MED OLIKA FUNKTIONER
HumaPen® SAVVIOTM
– röd, rosa, grön och grafitgrå
HumaPen® SAVVIO™ är en insulinpenna som kan ställas in från 1 enhet
upp till 60 enheter. Pennan finns i 4
olika färger och laddas med något av
Lillys insuliner i 3 ml ampull.
KwikPen™ (5x3 ml)
®
25
Humulin® NPH, Humalog mix
®
Pen®
Kwik
och 50 samt Humalog
är förfyllda insulinpennor.
®
Abasaglar KwikPen™ (5x3 ml)
r
En förfylld penna som innehålle
300 enheter insulin.
Humalog® 200 E/ml KwikPen™
(5x3 ml)
Humalog® 200 E/ml KwikPen® är en
förfylld penna som innehåller 600
enheter insulin.
TM
®
HumaPen LUXURA HD
TM
HumaPen® LUXURA HD är
rar
dose
som
nna
en insulinpe
i halva enhetssteg, från 0,5 till
30 enheter. Pennan laddas med
något av Lillys insuliner i 3 ml
ampull.
Referenser
ter Braak et al. Injection Site Effects on the Pharmacokinetics and Glucodynamics
of Insulin Lispro and Regular Insulin. Diabetes Care 1996;19:1437- 40
Rave K et al. Intramuscular versus subcutaneous injection of soluble and lispro insulin:
Comparsion of effects in healthy subjects. Diab Med 1998;15:747-51
Frid A. Fat thickness and insulin absorption, what do we know? Infusystems International 2006;3(3):21-24
Humalog® 100 E/ml injektionsvätska, lösning (insulin lispro)
Cylinderampull, injektionsflaska, förfylld penna (KwikPen)
ATC-kod: A10AB04. Insulinanalog med snabbt insättande
effekt och kort duration. Indikationer: För behandling av
vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för
bibehållande av normal glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus. Kontraindikationer: Hypoglykemi.
Datum för översyn av produktresumén: 2014-04-23. Läs bipacksedeln före användning. Rx, F
Humalog® Mix 50 100 E/ml injektionsvätska, suspension
(insulin lispro) Cylinderampull, förfylld penna (KwikPen)
ATC-kod: A10AB04. Insulinanalog, tvåfas med snabbt insättande effekt och medellång duration. Indikationer: Humalog
Mix 50 används för behandling av patienter med diabetes
mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. Kontraindikationer: Hypoglykemi. Datum för
översyn av produktresumén: 2014-04-23. Läs bipacksedeln
före användning. Rx, F
Humalog® 200 enheter/ml injektionsvätska, lösning (insulin lispro) Förfylld penna (KwikPen) ATC-kod: A10AB04.
Diabetesmedel, insuliner och analoger för injektion, snabb­
verkande. Indikationer: För behandling av vuxna med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal
glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Hypoglykemi. Varningar:
Humalog KwikPen finns i två styrkor, Humalog 100 enheter/
ml och Humalog 200 enheter/ml. Patienter ska instrueras att
alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att
undvika att de två olika styrkorna av Humalog blandas ihop
av misstag eller att man blandar ihop andra insulinprodukter.
Dosindikatorn på pennan visar antalet enheter oavsett styrka
och ingen dosomvandling ska ske för patienten vid överföring
till ny styrka. Insulin lispro lösning för injektion som innehåller
200 enheter/ml får inte överföras från den förfyllda pennan,
KwikPen, till en spruta. Markeringarna på insulinsprutan mäter
inte dosen korrekt. Överdos kan orsaka allvarlig hypoglykemi.
Insulin lispro lösning för injektion som innehåller 200 enheter/ml får inte överföras från KwikPen till någon annat doseringshjälpmedel för insulin, inklusive insulininfusionspumpar.
Datum för översyn av produktresumén: 2014-09-30. Läs bipacksedeln före användning. För ytterligare information och
priser se www.fass.se. Rx, F
Humulin® NPH 100 IE/ml injektionsvätska, suspension (humant insulin) Cylinderampull, injektionsflaska, KwikPen
ATC-kod: A10AC01. Medellångverkande humant insulin. Indikationer: För behandling av patienter med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av glukoshomeostas.
Kontraindikationer: Hypoglykemi. Datum för översyn av produktresumén: 2013-01-30. Läs bipacksedeln före användning.
Rx, F
Humalog® Mix 25 100 E/ml injektionsvätska, suspension (insulin lispro) Cylinderampull, injektionsflaska, förfylld penna
(KwikPen) ATC-kod: A10AB04. Insulinanalog med, tvåfas
med snabbt insättande effekt och medellång duration. Indikationer: Humalog Mix 25 används för behandling av patienter med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande
av normal glukoshomeostas. Kontraindikationer: Hypoglykemi. Datum för översyn av produktresumén: 2014-04-23. Läs
bipacksedeln före användning. Rx, F
För ytterligare information och priser se www.fass.se
ABASAGLAR 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning (insulin glargin) Cylinderampull, förfylld injektionspenna (KwikPen) ‚ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
ATC-kod: A10AE04. Läkemedel vid diabetes. Insuliner och
analoger för injektion, långverkande. Indikationer: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2
års ålder. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva
substansen eller mot något hjälpämne. Varningar: ABASAGLAR ska inte användas för behandling av diabetes­ketoacidos.
Behandling med vanligt snabbverkande insulin, som ges intravenöst, rekommenderas vid detta tillstånd. Vid otillräcklig
blodsockerkontroll eller vid benägenhet för hyperglykemiska
eller hypoglykemiska episoder måste en kontroll av patientens efterlevnad av den föreskrivna behandlingsregimen, val
av injektionsställen och injektionsteknik och alla andra relevanta faktorer göras innan en dosjustering övervägs. Om en
patient sätts över till en annan typ av insulin eller till ett annat
insulinmärke bör detta ske under noggrann medicinsk övervakning. Ändring av styrka, märke (tillverkare), typ (regular,
NPH, Lente, långverkande, osv), ursprung (animaliskt, humant, humana insulinanaloger) och/eller tillverkningsmetod
kan göra att dosen behöver ändras. Administrering av insulin
kan leda till att antikroppar mot insulinet bildas. I sällsynta fall
kan förekomsten av antikroppar mot insulinet kräva justering
av insulindosen för att förhindra uppkomst av hyper- eller
hypoglykemi. Datum för översyn av produkt­resumén: 201505-21. Rx, F Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för
patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att
nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.
Denna broschyr är inte avsedd att innehålla uttömmande information om ditt läkemedel. För ytterligare information
om ditt läkemedel skall du tala med din läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal. Ytterligare information finns
också i bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen.
Denna broschyr är inte avsedd att innehålla uttömmande information om
ditt läkemedel. För ytterligare information om ditt läkemedel skall du tala
med din läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal. Ytterligare information
finns också i bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen.
SEBAS00004a | 2015-10-13
Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna
Tel 08-737 88 00, Fax 08-618 21 50, www.lilly.se