Islamofobi

advertisement
Islamofobi
Mohammad Fazlhashemi
Islamofobi
• Intolerant syn på islam/muslimer i linje med
rasism, anti-semitism och främlingsfientlighet
• Uttryck för rädsla, hat och fientlighet mot
islam och muslimer
”Ej ändamålsenligt begrepp”
• Inte jämförbar med rasism eller antisemitism
– Muslimer inte någon ras eller folkgrupp
• Ett samlingsnamn för varje kritik mot islam
eller muslimer
» ”Ett flumbegrepp som tillkommit i ett enda syfte: att
förhindra all dialog om en känslig fråga och stämpla all
islamkritik som rasistisk”, Fredrik Ekelund Dagens
Nyheter 21 februari 2012
”Kalla det vad f-n du vill!”
• En idétradition som
– bygger på ett skillnadstänkande
• Vi-och-Dom-tänkande
– skillnader p.g.a.
» religion (islam en andra rangens religion eller en antireligion)
» kultur
» människosyn
» etc.
Islamofobi
• Karaktäriserar den hatiska och islam/muslimfientliga retoriken och praktiken
• Människor utsätts för strukturell
diskriminering, social segregation, politisk
marginalisering, verbala påhopp och fysiska
övergrepp för att de är muslimer
Islamofobi
”Socialt reproducerade fördomar om och
aversioner mot islam och hat mot muslimer,
samt handlingar och praktiker som angriper,
exkluderar eller diskriminerar människor på
basis av att de är eller antas vara muslimer och
associeras till islam”
EU:s centrum för övervakning av rasism och
främlingsfientlighet
• Muslimer utsätts för utbredd diskriminering,
förnedring, kränkande särbehandling och
våldsamma angrepp i EU:s medlemsländer
• I Danmark, Frankrike, Nederländerna, Spanien
och Tyskland blir de våldsamma angreppen allt
brutalare
Islamofobins hotbilder
• Kulturellt hot
» brott mot svenska/västerländska ideal (livsstil, normer & värderingar)
» hot mot den homogena kulturen
• Politiskt hot
» fundamentalism, terrorism, religionskrig
• Ekonomiskt hot
» muslimska emigranter tär på den svenska välfärden
Islamofobiska hotbilder
• Socialt hot
» moskéer bedriver ”jihad” mot folkhemmet
• Religiöst hot
» oacceptabel religion
» en andra rangens religion
» ett hot mot den egna religionen
Islamofobi
• Ej att förväxla med
» kritik mot företeelser i islam
» fördömande av extremistiska terrorgrupper eller
muslimska stater som förföljer sina medborgare
» klander mot trångsynta traditionalister eller islamister som
omhuldar konservativa uppfattningar
Eurabien-litteraturen
• Muslimska stater och muslimska invandrare smider
planer på att ta över Europa
– Konspirationsteori om den islamiska världskonspirationen
» stora likheter med konspirationsteorier om judarnas planer
på att ta över världen
”Muslimska konspirationsplaner”
Muslimer som en tickande
demografisk bomb
Eurabien-litteraturen
• Muslimer en enhetlig grupp
» ociviliserade barbarer
» har ingenting gemensamt med den västerländska
människan
» kan aldrig bli integrerade i Europa
» Europas ”dödgrävare”
» en tärande grupp som snyltar på européernas välfärd,
”parasit”, ”cancersvulst”
» lever isolerade i sina ”antisamhällen” i utkanten av
majoritetssamhället - degenererande inverkan på nationen
Eurabien-litteraturen
• ”Homo islamicus”
• Säregen människoart
• Bekänner sig till sektledaren Muhammed
• Har totalt främmande kulturella
föreställningar/värderingar
• Utövar egendomliga religiösa ritualer
Eurabien-litteraturen
• Muslimernas karaktäristiska drag
– Våld & krig
• Terrorism & hot mot världsfreden
– Utgör en enhetlig monolit
• Agerar samfällt i alla frågor
Eurabiengenren
• Bat Ye'or, Eurabia - The EuroArab Axis.
• Bruce Bawer, While Europe
Slept - How Radical Islam is
Destroying the West from
Within.
• Walter Laqueur, The Last Days
of Europe - Epitaph for a
Dying Continent.
• Mark Steyn, America Alone The End of the World as We
Know It.
• Bat Ye’or (Gisèle
Littman)
Eurabien
Terroristen Breivik inspirerad av
Eurabien-litteraturen
Schweizisk valaffisch i folkomröstning
om införande av minaretförbud
Reproduktion av islamofobiska
föreställningar
•
•
•
•
•
•
•
Populister, högerextremister & hatgrupper
Media
Populärkultur
Delar av politikerkåren
Religiösa grupper
Enskilda individer
Intresseorganisationer (NIMBY)
Normalisering av islamofobiska
föreställningar
• Islam
• Utgör ett ”samvetslöst hot mot västerländska civila
samhällen”
• Främmande element
» en ”bacill som även sekulära f.d. muslimer bär på”
Normalisering av islamofobiska
föreställningar
• Islam
• ”En främmande kropp på den europeiska kontinenten”
• Det finns inte ”någon enda förnuftig muslim”
Normalisering av islamofobiska
föreställningar
• ”Islam är som ett virus som måste bekämpas
likt sjukdomen tyfoid” (Ayan Hirsi Ali)
DN debatt 26/11 2003
• Magnus Karavelli, borgerlig ledarskribent på
Östgöta correspondenten:
– Relationen till islam - en svensk ödesfråga
– Muslimer är på väg att ta över Sverige
– Moskéer utgör ett säkerhetshot; grogrund för
terrorister
– Slöjor, bönepauser och muslimska friskolor urholkar
den svenska nationen som kulturell gemenskap
– Varning för muslimska smittoeffekter på svenska
värderingar
1930-talets pressdebatt
•
•
•
•
Relationen till judendom - en svensk ödesfråga
Judar är på väg att ta över Sverige
Synagogor främmande för Sverige
Kippa, sabbatsfirande och judiska traditioner
urholkar nationen som kulturell gemenskap
• Varning för judiska smittoeffekter på svenska
värderingar
Islam i svenska skolböcker
Kjell Härenstams forskning, Skolboksislam
Fram till 1962
•
•
•
•
•
•
Tendentiös
Allmänt negativ hållning till islam
Islam en konservativ religion som förkväver utveckling
Sträng legalism
Expansiv och maktlysten religion
Muhammed en andra rangens eller falsk profet;
lögnaktig & liderlig
Islam i svenska skolböcker
1962-1966
•
•
•
•
•
Det annorlunda
Exotisk
Underligt
Muslimerna ett kollektivt
Tillhör det förgångna
Islam i svenska skolböcker
• 1969-1980
• Symbolen för våldshandlingar och kvinnoförtryck
Religionsvetenskap för gymnasiet
• Problematiken kring fri vilja, Guds allmakt
och predestination
• ”Enligt vanligt mänskligt förnuft går sådana
resonemang inte ihop, men det bekymrar inte muslimer.
De menar att Allah vet bäst.”
Religionsvetenskap för gymnasiet
• ”Koranen består till stor del av regler, såväl
religiösa som juridiska.”
• 300 av 6300 verser handlar om regler och juridik
Antisemitisk idétradition
• Framställning av ”judetypen” som främmande
element i Europa
– en grupp människor som påstods bära på en rad
estetiskt negativa, motbjudande drag
• deras estetiskt motbjudande yttre skilde dem från det
övriga samhället
» avspeglade deras ondskefulla inre
Antisemitisk idétradition
• Framställning av judar som en grupp med
specifika kroppsliga och fysionomiska
kännetecken
• banade väg för att tillskriva judar specifika mentala
egenskaper
• judarnas påstådda särskiljande egenskaper och
annorlundaskap förstärkte föreställningen att de
utgjorde den totala motsatsen till den europeiska rasen,
kulturen, religionen och traditionen
Stereotypiska bilder
• Framställning av judar med stereotypiska,
”löjeväckande” ansiktsdrag
• lång, tjock eller smal och krökt näsa
• Kraftig skäggväxt, mörkt krulligt eller slätt hår, mörka
ögon, tunga ögonlock, långa och täta ögonfransar,
arrogant blick, plufsigt ansikte, tjocka läppar, tjock
mage, korta armar och svullna fingrar
Stereotypiska bilder
• Den ”typiske juden” påstods använda sig av
särskilda gester
– ”den illistige och baksluge juden”
• lurar och för människor bakom ljuset
• rycker på axlarna och slår ut sina armar som tecken på
att han inte förstår någonting när han konfronteras med
anklagelser om lurendrejeri av bedragna människor
Främmandegörande av muslimer
• Framställningen av muslimer som främmande
element i Sverige/Europa
– en grupp människor som är totalt väsensskilda från
etniska svenskar/européer
Främmandegörande av muslimer
• Framställning av muslimer som ett enhetligt
kollektiv med specifika kännetecken & typiska
karaktärsdrag
• banar väg för att tillskriva muslimer specifika negativa
egenskaper
• används som grund för föreställningen att muslimer
utgör den totala motsatsen till den europeiska/svenska
kulturen, religionen och traditionen
Stereotypiska bilder
• Muslimer framställs med stereotypiska
ansiktsdrag
• Fradgatuggande, argsinta, krigiska, blodtörstande,
förtryckande m.m.
Främmandegörande av muslimer
• Geert Wilders i Malmö 28 oktober 2012,
inbjuden av ”Tryckfrihetssällskapet”
» ”Islam är ingen religion – en totalitär ideologi som föder
våld”
» ”Kulturer är inte likavärdiga”
» ”Västerlandets kultur står för humanism – islamisk kultur
står för barbari och förtryck”
» ”Moskéer måste förbjudas”
» ”Invandring från muslimska länder måste förbjudas”
» ”Muslimer vill ta över världen”
Download