Pressmeddelande 2017-03-13 Malmö mot Diskriminering söker

advertisement
Pressmeddelande 2017-03-13
Malmö mot Diskriminering söker praxis i ärende rörande handskakning
I juni 2016 stämde Malmö mot Diskriminering Helsingborg stad för diskriminering. I dag går
ärendet upp till huvudförhandling i tingsrätten i Lund. Ärendet rör en man som på grund av
hur han hälsar inte längre fått arbeta kvar i kommunen.
”Vi på Malmö mot Diskriminering får ofta frågor om hur vi ska möta andra människor, där
frågan om hur vi hälsar på varandra har blivit en omdebatterad fråga. Frågan om att ta i hand
kopplat till religion är en fråga där rättigheter potentiellt ställs emot varandra och således en
fråga där behovet av domstolsprövning och praxis är stort. I dag debatteras frågan högt och
lågt utan att vi vet hur lagstiftningen ska tolkas och hur frågan om rättighetskonflikter ska
hanteras. Vi på Malmö mot Diskriminering tar vårt ansvar, både för individens möjlighet till
upprättelse, men också för att bidra till domstolspraxis på området skapas. Ett ansvar som vi
på Malmö mot Diskriminering anser att staten och Diskrimineringsombudsmannen borde ta.”
säger verksamhetschef Johan Ekblad
Kontaktperson
Tinahåkan Jönsson
Styrelseledamot Malmö mot Diskriminering
Telefon: 0705 – 71 30 17
Malmö mot Diskriminering (MmD)
MmD är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för alla människors lika värdighet och rätt
och med att förebygga och motverka diskriminering. Vi är en partipolitiskt och religiöst
obunden ideell förening som bildades hösten 2010. MmD arbetar med kostnadsfri juridisk
hjälp och stöd i diskrimineringsfrågor och med antidiskriminerande opinionsarbete. MmD har
sitt uppdrag i förordning (2002:989) till skillnad från Diskrimineringsombudsmannen (DO),
som har sitt uppdrag i lag (2008:568).
Download