Gilltighetstiden för planen. (Fyll i aktuellt år).

advertisement
Plan mot diskriminering och kränkande
behandling
Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt
arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i en plan, i enlighet med 3kap.
diskrimineringslag (2008:567) och 6 kap. skollagen (2010:800). I Pysslingen Förskolor och Skolor AB gäller
nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling! Ledningen och all personal har ett
gemensamt ansvar för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla barns
upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska skyndsamt informeras om till berörda
parter, utredas och åtgärdas. Alla barn och elevers upplevelse av diskriminering, trakasserier och kränkning ska
anmälas skyndsamt till rektor tillika förskolechef. Det är rektors tillika förskolechefens ansvar att skyndsamt
(dvs. inom ett dygn) anmäla alla barn och elevers upplevelse av trakasserier och kränkande behandling till
huvudmannen via ett formulär på PyssNet under Barn & Elevhälsan.
Planens ramverk
En plan för varje förskola. Förskolans namn.
Baldersro förskola.
Gilltighetstiden för planen. (Fyll i aktuellt år).
1/10/14 - 30/09/15
Utvärdering av förra årets plan.
Hur har de planerade åtgärderna genomförts och vad blev resultat av åtgärderna?
Mål: Nolltolerans mot kränkning och mobbing.
Åtgärd: Pedagogerna har varit aktivt närvarande tillsammans med barnen. Skapat ett gemensamt
arbetssätt för att hjälpa barnen att hantera konflikter, reda ut missförstånd och kompromissa.
Pedagogerna har handlett barnen i att hitta olika strategier för att lösa konflikter.
Resultat: Pedagogerna har gett barnen de ord och verktyg dem behövt för att försöka hitta olika
strategier för att lösa och i vissa fall undvika konflikter. Allt eftersom terminen gick så märktes det
även att barnen lärde sig av varandra. Vi är medvetna om att detta är ett ständigt pågående arbete
och att pedagogerna har en medvetenhet om och kring det arbetet.
Mål: Att ta tillvara alla förskolans barns modersmål i olika traditioner, aktiviteter, språk, lekar, sånger.
Åtgärd: De planerade åtgärderna har inte genomförts på grund av att målen inte varit förankrade hos
pedagogerna samt att det inte funnits någon plan över hur det arbetet skulle genomföras.
Resultat: Detta blir en ny planerad åtgärd i kommande års plan.
Mål: Synliggöra olika funktionsnedsättningar.
Åtgärd: På förskolan har pedagogerna samtalat med barnen om allas lika värde. De äldre barnen på
förskolan har varit och besökt äldreboendet samt haft ett Luciafirande för dem.
Resultat: Arbetet med att synliggöra olika funktionshinder är ett ständigt pågående arbete under hela
läsåret. Vi ska vidareutveckla vårt samarbete med äldreboendet.
Mål: Synliggöra olika familjekonstellationer.
Åtgärd: De planerade åtgärderna har inte genomförts på grund av att målen inte varit förankrade hos
pedagogerna samt att det inte funnits någon plan över hur det arbetet skulle genomföras.
Resultat: Detta blir en ny planerad åtgärd i kommande års plan.
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
1
Beskriv när och hur ni kommer att utvärdera årets plan.
På planeringsdagen den 15/06/12 utvärderas planen. Förskolechef och alla medarbetare är med och
delaktiga i utvärderingen. Vi kommer även ta med de resultat vi fått in via enkäter som
vårdnadshavare fyllt i under läsåret (NKI och Haninge Kommuns).
Främjande del – ”det främjande arbetet ska vara en del av verksamhetens kontinuerliga
värdegrundsarbete och ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till
en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas.” Arbetet mot diskriminering och
kränkande behandling, Skolverkets allmänna råd.
Beskriv förskolans lokala ställningstagande mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling.
Baldersros vision är att förskolan ska vara en mötesplats där nyfikenhet och glädje förenas i ett
lärande för livet. Detta möjliggörs i samspelet mellan vuxna och barn, där olika kulturer och
familjekonstellationer möts och skapar mångfald. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och
det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya
erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Ett demokratiskt förhållningssätt ska genomsyra det
vardagliga arbetet. Alla barn ska bemötas med respekt för sin person.
Diskriminering enlig diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. 4 §
1. Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon
annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om
missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder.
(”Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.” Arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling, s. 8. Skolverkets allmänna råd.)
2. Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som
kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande
identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning,
visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen,
kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet,
3. Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning eller ålder.
(”Om någon ur personalen utsätter ett barn för trakasserier benämns det diskriminering.”
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, s. 9. Skolverkets allmänna råd.)
4. Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons
värdighet,
5. Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på
ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller
beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot
denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
2
(”Med begreppet likabehandling menas att alla barn ska behandlas så att de har lika
rättigheter och möjligheter oavsett någon diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock
inte alltid att alla barn ska behandlas lika, se indirekt diskriminering.
Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med
någon diskrimineringsgrund kränker ett barns värdighet.” Arbetet mot diskriminering
och kränkande behandling, Skolverkets allmänna råd.)
Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen (2008:567) 1 kap. 5 §
1. Kön: att någon är kvinna eller man,
2. Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som
kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att
tillhöra ett annat kön,
3. Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat
liknande förhållande,
4. Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en
sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå,
5. Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning,
6. Ålder: uppnådd levnadslängd.
7. Religion och annan trosuppfattning
Beskriv hur ni arbetar främjande utifrån varje diskrimineringsgrund.
1. Kön: Vi är extra uppmärksamma vid lek som skyms undan samt vid toalettbesök. Vi ser individen,
inte könet. Vi uppmuntrar alla barn att leka med allt material i alla lärandemiljöer. Vi är
uppmärksamma på våra egna värderingar och arbetar för att alla barn ska bli behandlade likvärdigt
oavsett kön.
2. Könsöverskridande identitet eller uttryck: Vi som pedagoger möter barnen i deras
funderingar om och kring könsidentitet. Vi fokuserar på individen och inte på hur man är klädd.
Vi erbjuder utrymme för den fantasifulla och kreativa leken.
3. Etnisk tillhörighet: Vi är öppna för mångfalden i religion och tro. Vi visar intresse och
nyfikenhet för familjernas religion, språk och tro. Vi serverar alternativ kost på förskolan.
4. Funktionshinder: Vi utgår ifrån det individuella behovet och anpassar miljön, inne som ute
efter barnen. Vi talar med barnen om att människor kan ha olika funktionshinder och väljer litteratur
och material som speglar detta. Vi använder oss av vår närmaste miljö då det i huset finns ett
äldreboende med människor som har olika funktionshinder.
5. Sexuell läggning: Vi använder termen vårdnadshavare i all text vi skickar ut samt sätter upp. Vi
är öppna för olika familjekonstellationer. Vi lägger inga egna värderingar i fråga om vilken sexuell
läggning människor har. Vi möter och förklara utifrån barnens frågor och uppmärksammar barnen på
att familjer kan se annorlunda ut.
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
3
6. Ålder: Vi utgår ifrån barnens intressen, behov och nyfikenhet. Vi samtalar om att vi alla är olika
och har olika behov av färdigheter. Vi utgår från varje barns behov
7. Religion och annan trosuppfattning:
Vi är öppna för mångfalden i familjernas religion och tro. Vi visar intresse och nyfikenhet för
familjernas religion och tro. Vi serverar alternativ kost. Vi svarar på barnens frågor och samtalar om
olika trosuppfattningar.
Beskriv hur ni arbetar främjande med att förankra respekten för alla människors lika
värde samt hur ni skapar en miljö där alla barn känner sig trygga och utvecklas. Se
Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling s. 18
Inför varje terminsuppstart arbeta utifrån en modell som har sin vetenskapliga grund utifrån den
teoretiska modellen FIRO, med en Trygghetsperiod på fem-sju veckor. Detta för att skapa trygghet på
individ- och gruppnivå. I Trygghetsperioden planeras varje dag och moment i detalj, vi introducerar få
material i taget. Övergångarna mellan varje aktivitet är tydliga. Inför detta läsår har vi köpt in
mångkulturella almanackor till avdelningarna. Innan vi bestämde kalendariet för läsårets alla möten,
stämde vi av med den mångkulturella almanackan. I verksamheten inne som ute är pedagogerna
nära barnen och på barnens nivå (golvnivå) för att på så sätt kunna tolka barnens intressen, kliva in i
konflikthantering och att stötta och hjälpa om det behövs.
Barns delaktighet – Beskriv hur ni arbetar med varje barns delaktighet i det främjande
arbetet med årets plan.
Alla pedagoger är observanta och lyhörda för varje barns uttryck, känslor, tankar och funderingar.
Detta sker i olika samtal, möten, aktiviteter och samlingar som dagligen sker i verksamheten. Vi
skapar även relationer över avdelningarna med att ha gemensamma utevilor och aktiviteter. Under
höstterminen kommer vi även att starta upp tvärgrupper för barn i samma ålder men går på olika
avdelningar. Inför utvecklingssamtalen görs barnintervjuer med utgångspunkt från barnens trivsel och
hur dem upplever förskolan.
Beskriv hur barn får kännedom om innehållet i planen dvs. om sina rättigheter till
trygghet och allas lika värde.
Genom pedagogernas vardagliga värdegrundsarbete såsom samtal, lek och dialoger mellan barn och
pedagog. Genom specifik litteratur om barns rättigheter och allas lika värde. Vi intervjuar även barnen
och fokusera på frågeställningar om trygghet och lika/olika.
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
4
Beskriv hur ni arbetar med att planen ska vara känd för alla medarbetare.
Alla nyanställda får planen och ska läsa igenom den första arbetsdagen på förskolan. Två veckor
efter anställningen har förskolechefen ett återkopplingssamtal med den nyanställda där bland annat
planen diskuteras. På alla APT är planen en stående punkt för samtal och reflektion mellan
medarbetarna. Planen diskuteras även på planeringsdagar och avdelningsmöten. Vikarier informeras
och får ta del av planen den första arbetsdagen.
Beskriv hur ni arbetar med att planen ska vara känd för föräldrar.
Innan den färdigställs skickar vi ut den på remiss via Unikum till alla vårdnadshavare. När planen är
färdig och klar så läggs den ut på Pysslingens hemsida samt sätts upp i hallarna på förskolan och på
respektive avdelning. Vi har planen som en stående punkt på föräldramöten och förskoleråd – Hur vill
vårdnadshavare vara delaktiga i verksamheten?
Förebyggande del – ”För att ha effekt är det viktigt att det förebyggande arbetet bedrivs
systematiskt. Ett första steg är att kartlägga risken för diskriminering och kränkande behandling från
förskolans eller skolans sida.” Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Skolverkets
allmänna råd.
Beskriv hur ni har arbetat med årets kartläggningar i förskolan. Se Skolverkets allmänna råd
om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling s. 24.
Inför årets kartläggning har vi utgått från de enkätundersökningar som vårdnadshavare fått besvara
(NKI och Haninge Kommun). Pedagogerna har även i sina observationer i leken samt i sina samtal
med barnen reflekterat över vilka punkter som upplevts som viktiga att arbeta med. Vi har även tagit
med dem målen som inte åtgärdades från förra årets plan.
Beskriv resultatet av årets kartläggningar. Se Skolverkets allmänna råd om arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling s. 25.
Vårt mål är att vårdnadshavare och barn ska kunna se hur och att vi i vår verksamhet använder
planen som ett levande verktyg. Åtgärderna från förra årets plan måste förankras och synliggöras hos
alla pedagoger. Resultatet av utvärderingen av förra årets årliga plan är att vi ser att litteraturen och
arbetssätt på förskolan behöver ses över inom etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet. Resultatet av NKI och Haninge
Kommun visar att vårdnadshavare upplever att det arbetet inte gjorts tillfredställande.
Sätt upp konkreta och uppföljningsbara mål som utgår från resultatet av kartläggningar.
Se Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling s. 25.
Mål kring barn med annat modersmål: kartlägga vilka modersmål som finns på förskolan och på
respektive avdelningar.
Mål kring att öka förståelsen för funktionsnedsättning: samtala med barnen om att människor kan ha
olika funktionshinder och olika behov.
Mål kring att öka förståelsen kring olika familjekonstellationer. Pedagogerna är öppna för olika
familjekonstellationer, barns frågor och funderingar och lägger inga egna värderingar.
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
5
Mål kring förskolans litteratur inom etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, kön och ålder: Det ska finnas
barnlitteratur inom dessa områden på förskolan.
Beskriv de insatser som ni ska genomföra. Se Skolverkets allmänna råd om arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling s. 25.
Mål: Kartlägga alla barns modersmål.
Åtgärd: Varje avdelning kartlägger samt samtalar med vårdnadshavare om familjen har ett annat
modersmål än svenska.
Klart: november 2014
Ansvarig: Avdelningsansvarig på respektive avdelning.
Tilldelade resurser: 0Kr
Mål: Öka förståelsen för olika funktionshinder.
Åtgärd: Vi börjar ett kontinuerligt samarbete med äldreboendet.
Klart. juni 2015
Ansvarig: Pedagoger på Vitsippan.
Tilldelade resurser: 0Kr
Mål: Öka förståelsen för olika familjekonstellationer.
Åtgärd: Köpa in litteratur och material för barn och pedagoger.
Klart: juni 2015
Ansvarig: Pedagogerna på Prästkragen och Tussilago.
Tilldelade resurser: 800Kr
Barns delaktighet – Beskriv hur barn har varit delaktiga i det förebyggande arbetet med
årets plan. Se Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling s. 25.
Genom dagliga samtal, intervjuer och observationer (barn-barn, barn-pedagog, pedagog-barn).
Åtgärdande del – ”Om ett barn eller en elev utsatts för trakasserier eller kränkande behandling
måste åtgärder vidtas snabbt. Därför är det viktigt att rutinerna för hur personalen ska agera i sådana
situationer är väl förankrade i verksamheten.” Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling,
Skolverkets allmänna råd.
Beskriv era rutiner för att tidigt upptäcka och anmäla trakasserier och kränkande
behandling. Se Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling s.
27.
Rutiner för att tidigt upptäcka:
Kommunikation med föräldrar
Vi är tillgängliga och berättar för föräldrarna om det enskilda barnet.
Vi fångar upp föräldrarnas eventuella oro och erbjuder samtal samt återkopplingssamtal.
Vi är noga med att använda ett värdegrundat språk.
Den årliga planen finns på alla avdelningar och är tillgänglig för föräldrarna.
Pedagogernas förhållningssätt:
Vi är aktiva och har fokus på barnen.
Vi reflekterar över det vi ser och hör.
Vi är närvarande i barnens lek och vägleder dem.
Vi observerar och dokumenterar, vilket är ett underlag för reflektion och samtal på
avdelnings- och personalmöten.
Det är viktigt att all personal känner till rutinerna om hur ett ärende ska hanteras. Det är också viktigt
att barn och vårdnadshavare vet var de ska vända sig samt hur ärendet kommer att hanteras.
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
6
Anmäla:
Om en pedagog får kännedom eller ser/upplever att något barn har utsatts för trakasserier
eller kränkande behandling så ska detta anmälas till förskolechefen omgående.
Pedagogen fyller i en incidentrapport som finns på Pyssnet.
Rapporten sparas på förskolan.
Berörda föräldrar informeras om händelsen.
Förskolechefen, i sin tur, anmäler till huvudman.
Detta görs på avsedd blankett på Pyssnet under- ”Barn och elevhälsa”- Rutin för att anmäla
till huvudman kränkning, trakasserier, barn och olycksfall – Fyll i webformuläret ”anmälan till
huvudman ” – skicka. Detta gäller alla händelser och inga värderingar görs utifrån hur
allvarlig händelsen är. Inga bevis behövs.
Beskriv era rutiner för att utreda och dokumentera uppgifter om trakasserier och
kränkande behandling. Se Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling s. 31.
Rutiner för att utreda och dokumentera
1. Den som upptäcker en händelse eller blir uppsökt av ett barn anmäler detta till förskolechef.
2. Förskolechef ansvarar för att skyndsamt utreda omständigheterna kring angivna uppgifter.
(Detta kan delegeras till annan personal. Vilket är kommunicerat till samtliga). Förskolechef
kallar till samtal med berörda personer, inklusive vårdnadshavare vid behov.
3. Utredning påbörjas och var och en berättar sin upplevelse av händelsen. Fakta samlas in
från de inblandade. Samtal sker utan bedömning och moralisering. Detta gäller alla händelser
dvs. det ska inte göras någon värdering av hur allvarlig en händelse är. Inga bevis behövs.
Barnens egna berättelser, som formuleras av dem själva eller deras föräldrar, måste tas på
allvar. Ansvarig pedagog alt förskolechef agerar objektivt.
4. Samtalet och utredningen dokumenteras på avsedd blankett som finns på Pyssnet.
5. Utredningens omfattning och metod måste anpassas till varje enskilt fall. Ibland räcker några
frågor för att få händelsen utredd. Ibland kan de bli mer långtgående och omfatta många
barn. I vissa fall även involvera barnens vårdnadshavare.
Beskriv era rutiner för att åtgärda trakasserier och kränkande behandling utifrån ett
a, barn – barn och b, vuxen – barn perspektiv. Se Skolverkets allmänna råd om arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling s. 36.
När barn kränker barn:
Åtgärd:
 Åtgärder vidtas snabbt och vid behov upprättas ett åtgärdsprogram.
 Åtgärderna baseras på den analys som gjorts av utredningen och riktas till både den som
utsatts och den som utfört kränkningen. Om behov finns så konsulteras förskolepsykolog
eller specialpedagog.
 Åtgärderna dokumenteras av förskolechef eller ansvarig pedagog.
Följa upp:
 Förskolechef alternativt ansvarig pedagog kallar till uppföljningssamtal med inblandade.
 Åtgärdsprogrammet utvärderas.
 Ett nuläge identifieras och finns behovet så upprättas en ny plan samt nytt datum för
uppföljning.
När vuxen kränker barn:
 Den som får kännedom om att ett barn känner sig kränkt eller diskriminerad av vuxen
anmäler det skyndsamt till förskolechefen.
 Förskolechefen informerar berörda vårdnadshavare.
 Förskolechefen anmäler skyndsamt till huvudmannen.
 Förskolechefen ansvarar för att anmäla till huvudman, dokumentera, utreda, åtgärda och
följa upp.
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
7
Pysslingen Förskolors rutiner för att anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
Förskolechefens ansvar
Att Pysslingen Förskolors rutin för att anmäla diskriminering, barnolycksfall och
kränkande behandling följs och är känd av alla på förskolan.
Att alla barnolycksfall, barns upplevelse av diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling anmäls skyndsamt till huvudman.
Rutiner för att anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Alla medarbetare på förskolan
1. Alla upplevelser barn anser sig ha gällande diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling ska dokumenteras och skyndsamt anmälas till
förskolechef.
2. Alla barnolycksfall dokumenteras och rapporteras skyndsamt till förskolechef.
Förskolechef
3. Förskolechef rapporterar skyndsamt och avidentifierat alla barnolycksfall, barns
upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling till
huvudman.
4. Ett webbformulär på PyssNet ska fyllas i av förskolechef. Under Barn &
Elevhälsan och rubriken ”rapportera kränkning och olycksfall” görs rapporten
till huvudman.
5. Rapporten sparas automatiskt i ett arkiv och kan skrivas ut. Ett mail om att en
rapport är gjord, går automatiskt till ansvarig verksamhetschef och PyssO.
6. Vid allvarliga eller brådskande incidenter bör förskolechef även ha
direktkontakt med verksamhetschef.
7. Förskolechef ansvarar för att händelsen utreds, berörda informeras och att
åtgärder vidtas skyndsamt enligt lag. Händelser utreds och dokumenteras på
förskola.
Huvudman
8. Verksamhetschefen följer upp händelser med förskolechef.
9. PyssO - sammanställer företagsövergripande, rapporter om diskriminering,
barnolycksfall och kränkande behandling och rapporterar till verksamhetschef
och utbildningsdirektör på Pysslingen Förskolor.
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks kyrkogata 2, 111 37 Stockholm
Tel: 08-451 54 00 Fax: 08-451 54 10 Orgnr:556035-4309
www.pysslingen.se
8
Download