Betygskriterier år9 genetik

advertisement
Genetik
År 9
Provet berör:
Biologiboken
Våren13
Arvet och DNA: 366-395
Anteckningarna + utdelat häfte
Mål: : Få förståelse för ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens
möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
Teori
* Beskriva orden: Kromosom, gen, arvsanlag, kvävebas, mutation
* Beskriva DNA molekylens utseende och vilka kvävebaser det finns.
* Beskriva hur ett protein är uppbyggt.
* Ange var i cellen man hittar DNA.
* Ange antal kromosomer i en vanlig cell och könscellerna hos en normal människa
* Ange hur könskromosomerna ser ut hos en man respektive kvinna.
* Beskriva vad som innebär med dominant eller vikande anlag.
* Ge exempel på vikande och dominanta anlag.
* Redogöra för vad som hänt om man fått downs syndrom.
* Att utifrån korsningsschema beräkna sannolikheten för att ärva olika egenskaper
* Att utifrån korsningsschema redogöra för hur könsbundna sjukdomar t ex blödarsjuka
nedärvs.
* Illustrera med korsningsschema chansen att få ett flicka respektive pojke.
* Redogöra för hur mutationer kan uppstå.
* Beskriva orden homozygot, heterozygot, allel, genotyp och fenotyp
* Kunna beskriva en celldelning, både mitos och meios.
* Redogöra för hur cellen tillverkar protein.
Analys
* Motivera "hur mycket" olika egenskaper styrs av arv respektive miljö.
* Kunna ta ställning i frågor om genteknik, genterapi, gentester, kloning och stamceller.
* Kunna ta ställning och argumentera i frågor kring genetik och mat
Lycka till!!!
Hälsningar Oskar
Maila mig om du undrar något.
[email protected]
Download