En folkrättslig analys om tortyr och händelserna på Abu

advertisement
ÖREBRO UNIVERSITET
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap
D-uppsats i rättsvetenskap
HT05
!"#
!
Författare: Malin Hellmér
Handledare: Ola Engdahl
060103
SAMMANFATTNING
Tortyr har i princip varit förbjudet sedan slutet av 1700-talet. Det skulle dock dröja fram till
1948 innan tortyrförbudet fick sin grundläggande formulering i FN:s allmänna förklaring om
de mänskliga rättigheterna. Och inte förrän på 1980-talet antas FN:s konvention mot tortyr
och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbudet har
sedvanerättsstatus vilket betyder att alla stater runt om i världen har en skyldighet att följa det
oavsett de ratificerat tortyrkonventionen eller inte. Inte ens under krig eller andra situationer
av allmänt nödläge är det tillåtet för stater att avvika från tortyrförbudet, det är absolut.
När det kommer till tolkningen av vad begreppet tortyr innebär är situationen inte lika
glasklar. Under sista hälften av 1900-talet och fram till våra dagar har olika domstolar och
FN-organ haft till uppgift att döma och bedöma vad som är tortyr eller inte. Åsikterna går isär
och inga tydliga slutsatser går att dra. Det går att säga att de flesta vill göra en åtskillnad
mellan begreppet tortyr å ena sidan och begreppet grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning å andra sidan. Var gränsen går mellan dessa begrepp är inte
heller klart men skillnaden ligger i graden av intensitet i smärtan handlingen orsakar.
Denna oklarhet över begreppet blir ett problem då en stat står inför anklagelser om tortyr.
USA har mött detta problem efter att skandalen på Abu Ghraib i Irak 2003 var ett faktum.
Åsikterna om huruvida det var fråga om tortyr eller inte går isär. Bevis i form av fotografier
och videofilmer visar hur irakiska fångar misshandlas av amerikanska soldater. USA har
avsagt sig ansvar på högre militär och politisk nivå och bestraffat soldater på låg nivå.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. INLEDNING
1.1 Syfte och frågeställning
1.2 Disposition
1.3 Avgränsning
1.4 Metod
1
1
2
2
2. DET JURIDISKA REGELVERKET ANGÅENDE TORTYR OCH ANNAN
GRYM, OMÄNSKLIG ELLER FÖRNEDRANDE BEHANDLING ELLER
BESTRAFFNING
2.1 Mänskliga rättigheter
2.1.1 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
2.1.2 Konventioner
2.1.3 Juridiska beslut
2.2. Humanitärrätt
3
3
5
9
10
3. VAD ÄR TORTYR OCH OMÄNSKLIG ELLER FÖRNEDRANDE
BEHANDLING ELLER BESTRAFFNING?
3.1 Inledande analys
3.2 Nordirlandfallet
3.3 Vad är skillnaden mellan fysisk och psykisk tortyr och var går gränsen mellan
tortyr och omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning?
3.4 Vem kan göra sig skyldig till tortyr? Motiv och ändamål
12
13
17
20
4. VÄGEN TILL ABU GHRAIB
4.1 Huruvida Genèvekonventionerna ska gälla i konflikten mellan USA och
Afghanistan och huruvida al Qaeda medlemmar och Talibaner ska anses ha
krigsfångestatus
4.2 Utveckling av förhörsmetoder
4.3 Abu Ghraib, Irak
22
24
27
5. TORTYR ELLER INTE TORTYR?
32
6. USA:s JURIDISKA SKYLDIGHETER GÄLLANDE
SITUATIONEN I IRAK
6.1 Skyldigheter under FN:s tortyrkonvention
6.2 Skyldigheter enligt andra internationella regler
6. 3 Statsansvar
6.4 Individuell skyldighet under internationell rätt
37
39
41
43
7. SLUTDISKUSSION
48
KÄLLFÖRTECKNING
Konventioner
Rättsfall
Offentliga dokument (USA)
Rapporter
FN dokument
Litteratur
Internet
Övrigt
51
51
52
53
54
54
55
55
Download