Arbetsområde: Kapitel 2 i Eldorad 6A

advertisement
Arbetsområde: Kapitel 2 i Eldorad 6A
Matematik åk 6 lå 16/17
Namn:_______________________
Förmågor att utveckla under arbetsområdet:





Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Föra och följa matematiska resonemang.
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar
och slutsatser.
Planering vecka 6 - 10 = 4 lek./vecka om inget oförutsett händer…
Vecka
Undervisningens innehåll
6
Primtal s. 52
Sammansatta tal – faktorisering s.53
Delbarhet/delbarhetsregler s.54
Multiplikation s.58-60
7
8
10
Grundkursen
Klart
Stencil (K17)
8, 9, 10, 11
13, 14, 15, 17
27adg, 28ace, 29ac, 30adg, 31adg, 32adg,
33 (gemensamt), 34ac, 35ace, 36aceg, 37
Division s.61-63
38aceg, 39ac, 40aceg, 45aceg, 46abc, 47ace,
48 (gemensamt)
Räkna med priser s.64-65
50-56, 57, 58, 60, 61, 64
Överslagsräkning multiplikation s.66 66 ace, 67ad, 68, ac, 69 abc
Överslagsräkning division s.67-68
71 acegik, 73, 74, 76, 78, 81, 82
Negativa tal s.77-78
126, 128, 130 132 aceg, 133, 134, 135
Diagnos –del 1
Blå sidor (mer av samma sort) s.55
Blå sidor (mer av samma sort) s.69-70
Blå sidor (mer av samma sort) s.79
Röda sidor (fördjupning) s.56
Röda sidor (fördjupning) s.71-75
Röda sidor (fördjupning) s.80
Diagnos – del 2 /Omdiagnos
Extrauppgifter s.146-147
Mål för området: Du ska kunna



















vad ett primtal är
avgöra om ett tal är ett primtal eller ett sammansatt tal
ge exempel på några primtal.
dela upp sammansatta tal i primfaktorer genom att t.ex. rita faktorträd.
använda delbarhetsregler för talen 2, 3, 4 och 5.
Multiplicera med tvåsiffrig faktor i uppställning.
Behärska kortdivision både vid decimaltal och när divisionen inte går jämnt ut.
Avgöra decimaltecknets placering vid multiplikation och division.
Förklara om produkten respektive kvoten blir större eller mindre än t.ex. talet 8 om det talet multipliceras rspektive
divideras med tal större och mindre än 1.
Huvudräkning vid multiplikation och division.
Överslagsräkning vid multiplikation och division.
Välja passande räknemetod vid multiplikation och division.
Beräkna kostnader i köpsituationer med t.ex. kilopriser.
Beräkna t.ex. kilopris, literpris och meterpris.
Läsa av och markera negativa tal på tallinjen.
Ange motsatta tal, t.ex. -4 som det motsatta talet till 4.
Storleksordna tal där negativa tal ingår.
Förklara t.ex. att -10ºC är kallare än -5ºC, men att talet -10 är mindre än talet -5.
Berökna addition med negativa tal, t.ex 5 + (-2) =3 och 5+ (-8) = -3.
Varje lektion inleds med en genomgång av ett moment och sedan får du träna på det genom att räkna
några uppgifter i boken, grundkursen. Om du inte hinner räkna uppgifterna i grundkursen under
lektionen måste du ta hem och räkna klart dem till nästa vecka.
Blir du klar med grundkursen under lektionen kan du välja att räkna fler uppgifter som hör ihop med
genomgången. Du kan också välja uppgifter som finns på de blå/röda sidorna.
När grundkursen är klar kommer en diagnos – del 1 och utifrån den får du träna mer eller fördjupa dig
under några lektioner. Några dagar senare får du göra diagnos – del 2 eller en omdiagnos om det visade
sig att du inte nådde upp till godkända kunskaper första gången.
På halvklasserna kommer vi att arbeta med problemlösning, mattespel, muntliga övningar mm.
Det som bedöms är:
 hur du deltar muntligt och skriftligt under matematiklektionerna
 på vilket sätt du redovisar/förklarar beräkningar (OBS! textuppgifter/problemuppgifter)
 hur väl du använder det matematiska språket
Ann AB, Anna CD och Maria EF
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards