Likabehandlingplan för KI DS - Ping Pong

advertisement
Likabehandlingsplan
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
201000511
HANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLING 2010 - 2012
Målgrupp: Arbetssökande, arbetstagare och studenter vid
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.
Inledning
KI DS likabehandlingsarbete utgår från diskrimineringslagen (se Diskrimineringslagen
2008:567) som trädde i kraft 1 januari 2009. I denna lag finns det ett krav att arbetsgivare i
samverkan med arbetstagare vart tredje år ska upprätta en plan för jämställdhetsarbetet (3
kap, 13 §) och att utbildningssamordnaren varje år ska upprätta en likabehandlingsplan för
studenter (3 kap, 16 §). Inför 2010-2012 har KI DS valt att arbeta utifrån en för anställda och
studenter gemensam treårig handlingsplan för likabehandlingsarbetet som avser samtliga sju
diskrimineringsgrunder, varför benämningen likabehandling används i denna plan som ett
övergripande begrepp. För att uppfylla kravet om en ettårig handlingsplan för likabehandling
avseende studenter kommer KI DS årligen att särskilt redovisa insatser för studenter.
Karolinska Institutet – värdegrund och vision



KIs verksamhet ska präglas av hög kvalitet och ett etiskt förhållningssätt.
KIs verksamhet ska präglas av tilltro och stöd till alla medarbetares och
studenters initiativ, kreativitet, självständighet och kompetens.
KI ska som studie- och arbetsplats präglas av gott ledarskap, delaktighet,
öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl den inre som
den yttre.
(ur Strategi 2012)
Ställningstagande
KI DS tar bestämt avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan
kränkande behandling. Arbetet mot kränkande behandling innefattar alla relationer på
institutionen. Oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, ålder
och könsöverskridande identitet eller uttryck skall medarbetare och studenter på institutionen
behandlas lika.
1
Definitioner
Diskriminering
Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika
människor, inte på grund av meriter eller kvalitéer utan på grund av brist på förståelse för alla
människors lika rätt till respekt. Sådan brist på respekt kan grunda sig på t.ex.:
 Kön
 Etnisk tillhörighet
 Funktionshinder
 Sexuell läggning
 Religion eller annan trosuppfattning
 Ålder
 Könsöverskridande identitet eller uttryck
Trakasserier
Med trakasserier avses ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har
samband med ovanstående diskrimineringsgrunder.
Annan kränkande behandling
Annan kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som
inte faller in under någon av ovanstående definitioner, t.ex. mobbning. Exempel på
kränkande behandling är att återkommande;







ignorera en medarbetare eller student
inte tala med eller lyssna på honom/henne
försvåra arbetets utförande t.ex. genom att undanhålla information
frysa ut ur gemenskapen
kritisera och/eller förlöjliga inför andra
förtala och/eller nedsvärta
uppvisa låg tolerans för mellanmänskliga olikheter som kultur, status, språk, religion
etc
Ansvarsfördelning
Prefekt Erik Näslund är ytterst ansvarig för KI DS verksamhet.
Alla medarbetare och studenter på KI DS har ett gemensamt ansvar för att motverka
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
2
Utvecklingsområden 2010 - 2012
Ansvarig: Den administrativa chefen Beatrice Johansson
KI DS ska under 2010 - 2012 bedriva ett likabehandlingsarbete för studenter och anställda i
syfte att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande
behandling samt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetet. I medarbetarenkäten 2009
framkom att endast 1-2% utsatts för eller upplevt diskriminering, trakasserier eller annan
kränkande behandling på KI DS. Dock framkom det också att 10-12% hade iakttagit
detsamma. KI DS har som övergripande mål att dessa procentsatser ska vara 0 vid
medarbetarenkäten 2011. Detta genom att arbeta för en fortsatt utveckling av
organisationens kultur.
Mål 1: På KI DS ska vi under perioden 2010 - 2012 inom likabehandlingsområdet öka;
 kunskapen
 medvetenheten
 intresset
 engagemanget
Åtgärder:
Detta ska vi göra genom;
 Att den högsta ledningen på institutionen vid olika råd och sammankomster
framhåller den ståndpunkt institutionen har på likabehandlingsområdet, dvs att
nolltolerans råder.
 Att likabehandlingsombuden deltar i seminarier, föreläsningar och annan utbildning i
ämnet som anordnas centralt på KI.
 Att undersöka intresset hos institutionens studenter vad gäller
likabehandlingsombudsuppdraget och försöka införliva dem i det likabehandlingsteam
om två personer som idag finns på institutionen.
 Att placera likabehandlingsplanen på de anslagstavlor KI DS förfogar över.
 Att uppmärksamma chefer och handledare på att informera nya medarbetare och
studenter om att det finns en likabehandlingsplan på institutionen, att den finns
tillgänglig på KI DS hemsida samt sitter uppe på de anslagstavlor som KI DS förfogar
över.
 Att vid uppgradering av likabehandlingsplanen, via mejl, skicka ut den till samtliga
personer som hör till institutionen.
 Att vid olika personal- och/eller studentsammankomster uppmärksamma ämnet
likabehandling med hjälp av olika värderingsövningar.
 Att lämna över likabehandlingsplanen till nyanlända personer på institutionen.
Mål 2: På KI DS ska vi under perioden 2010 - 2011 ta ett mer aktivt grepp vad gäller att
undersöka om det förekommer beteenden som upplevs som diskriminerande,
trakasserande eller har karaktären av annan kränkande behandling.
Åtgärder:
Detta ska vi göra genom;
 Att undersöka i vad mån diskrimineringsfrågar kommer fram i de olika enkäter som
genomförs bland studenterna. I den mån det är möjligt och om det råder en avsaknad
av detta, införliva frågor av detta slag i enkäterna för att på så sätt dels få kunskap
om hur det ligger till på institutionen och utifrån det genomföra förbättringsåtgärder,
dels för att möjliggöra en mätning av att de insatser som görs ger önskvärda resultat.
3
Åtgärder vid kännedom om diskriminering, trakasserier eller
annan kränkande behandling
Alla medarbetare och studenter på KI DS har skyldighet att rapportera och medverka till att
utreda uppgifter redan vid misstanke om att diskriminering, trakasserier eller annan
kränkande behandling förekommer. Se Handlingsplan – Mobbning/trakasserier för att få svar
på var man vänder sig om man blivit utsatt för eller observerat diskriminering, trakasserier
eller annan kränkande behandling.
När uppgifter framkommit om ett fall av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande
behandling, arbetar institutionen efter följande punkter.







Samtal med den utsatte. Informera om hur ärendet kommer hanteras, dvs att
prefekten eller någon utsedd av honom/henne kommer samtala med och lyssna
på alla inblandade var för sig. Information kommer då också ges till dessa parter
om de riktlinjer avseende diskriminering och mobbning/trakasserier som gäller på
institutionen. Målsättningen är i denna typ av situation att det hela ska lösas
genom de samtal som genomförs med inblandade parter. Räcker dock inte detta,
går ärendet vidare högre upp inom KI.
Informera också om händelseförloppet om det går så långt som till en anmälan.
Vem anmälan görs till inom KI och vad det innebär. Informera personen också om
att handlingen vid en anmälan blir offentlig.
Informera om att uppföljningssamtal kommer genomföras med alla inblandade.
Prefekten informeras och beslutar hur resterande handläggning ska hanteras.
Prefekt eller av honom/henne utsedd person samtalar med den/de som utövat
kränkningarna/trakasserierna eller diskrimineringen.
Kontrollera de olika parternas uppgifter
Ärendet hålls aktivt tills en uppföljning i form av samtal med de inblandade har
genomförts och man har säkrat att problemet är löst och inte fortgår.
Förankringsarbete och årlig upprättning av likabehandlingsplan
Likabehandlingsteamet ansvarar för att synliggöra och årligen göra en upprättning av
likabehandlingsplanen.
Se även;
KI DSs Handlingsplan – Mobbning/trakasserier, Dnr……….
Karolinska Institutets handlingsplan för likabehandling 2010-2012, Dnr 687/2010-200
4
Telefonnummer/e-adresser
Prefekt
Erik Näslund
Administrativ chef
Beatrice Johansson
655 70 21
Kursansvariga
Martin Roll
Peter Henriksson
Kristian Borg
Ellika Andolf
Staffan Sahlin
Likabehandlingsteamet
Jenny Langanger
Beatrice Johansson
655 70 21
Organisationer och ombudsman
5
Download