Forntida kustlinje

advertisement
2005-12-06
Marin Mätteknik AB
Forntida kustlinje
Med stöd av den uppbyggda 3Dmodellen har en forntida
kustlinje tagits fram, 7 meter
under dagens havsnivå.
Modellen visar potentiella
boplatslägen under
tidigmesolitikum.
2005-12-06
Marin Mätteknik AB
Sammanfattning
Med hjälp av geofysisk utrustning
kan stora ytor sökas av efter marinarkeologiska lämningar. Alla
indikationer större än 3 dm har
granskats på en yta av 27 km2.
Bottenytan i området är flack och
består till största delen av leror som
överlagrar en moränavsättning.
Block och sten förekommer bitvis i
bottenytan, främst i område syd.
Vattendjupen i område nord varierar mellan 20,8 - 28,7 meter och i
område syd mellan 18,2 - 22,5 meter.
Vissa indikationer behöver vidare undersökning för att kunna avgöra vad de
representerar. Detta arbete kommer att utföras av Bohusläns museum.
Bottensediment
Anders Jönsson Fil dr, Tyréns
Helsingborg
Provtagningsplan 1
Provtagningsplanen grundades på de geofysiska
mätningarna
• Ackumulationsbottnar identifierades i vindparksområdet
och kabelkorridoren
• Transportbottnar identifierades i angöringsområdet
• Miljögeotekniska prover lämpliga för jämförelser med
sediment i övriga Kattegatt och Skagerrak endast i
ackumulationsbottnar
• Miljögeotekniska prover i angöringsområdet för att
upptäcka eventuell påverkan från föroreningskällor på
land
Provtagningsplan 2
Provtagning sediment 1
Ponarhämtare
3 punkter i angöringsområdet
1 punkt i kabelkorridoren
Provtagning sediment 2
Provtagning sediment 3
Boxcorer
1 punkt i kabelkorridoren
8 punkter i norra vindparksområdet
3 punkter i södra vindparksområdet
Provtagning sediment 4
A3 vattendjup 5m Ponar
0 – 5cm
Ljusbrun siltig finsand
N3 vattendjup 28m Boxcorer
0-1 cm lös lera
1-6 cm siltig lera
6-25 cm grå siltig lera
Kemiska analyser
• 3 prover (0 – 5cm) från transportbottnar, 1 prov (0 –
8cm) samt 12 prover (0 – 2cm) från
ackumulationsbottnar
• Metaller (As, Pb, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn)
• 11 st PAHer (polyaromatiska kolväten)
• 7 st PCBer (polyklorerade bifenyler)
• 3 st organiska bekämpningsmedel (klordan,
hexaklorhexan, DDT) samt extraherbart organiskt
bunden halogen (EOX)
• Alifatiska och aromatiska kolväten (oljor)
Resultat
• Halter av metaller samt alifatiska och aromatiska
kolväten i sediment var låga och i nivå med
omgivande havsområden
• Halter av PAHer, PCBer, organiska
bekämpningsmedel samt EOX visar att inga
betydande föroreningar av dessa ämnen
förekommer i sedimenten
• Sannolikt är även halterna av PAHer, PCBer och
organiska bekämpningsmedel i sedimenten i
nivå med omgivande havsområden
Slutsatser
• Ingen risk för betydande belastning av
miljögifter från upprörning eller förflyttning
av sediment i samband med
anläggningsarbetet av vindkraftsparken
Fikapaus 15 min
Ljud, Magnetfält, Vibrationer
Martin Almgren, Ingemanssons Technology
Leading expertise
Sound and Vibration
Ljudspridning västlig vind
• Ljudet får högst nivå på land vid västlig vind
• Nivån vid 8 m/s på 10 m höjd väntas bli
20 – 25 dBA
• Vindkraftljudet kommer vid västliga vindar normalt
inte att höras på grund av vindskapat bakgrundsljud
Leading expertise
Sound and Vibration
Leading expertise
Sound and Vibration
Ljudspridning ostlig vind
• Ljudet får lägst nivå på land vid ostlig vind
• Nivån vid 8 m/s på 10 m höjd väntas hamna långt under
20 dBA
• Vindkraftljudet kommer vid ostliga vindar normalt inte
heller att höras på grund av vindskapat bakgrundsljud
Leading expertise
Sound and Vibration
Vindros
Västlig och västsydvästlig vind är vanligast
Leading expertise
Sound and Vibration
Leading expertise
Sound and Vibration
Årsekvivalent ljudspridning
• Nivån vid 8 m/s på 10 m höjd väntas
hamna under 20 dBA
• Vindkraftljudet kommer normalt inte att
höras på grund av vindskapat
bakgrundsljud
Leading expertise
Sound and Vibration
Leading expertise
Sound and Vibration
Refraktion
medvind - motvind
Temp
Temp
Temperaturinversion
Negativ gradient
Skuggzon
Vindhastighet
Skuggzon
Motvind
Medvind
Leading expertise
Sound and Vibration
Riktvärden - Naturvårdsverket
• De riktvärden, som har tillämpats för
bedömning av buller utomhus från
vindkraftverk är de som anges för
industriverksamhet. Vid bedömningen har i
de flesta fall nattvärdet 40 dBA angetts
som villkor av tillståndsmyndigheten
• Om rena toner: 35 dBA
• Beräknad ljudnivå på land från
vindkraftparken väntas ligga långt under
40 dBA
Leading expertise
Sound and Vibration
Beräkning av buller
• Nordiska modellen för externt
industribuller
• Nord 2000
• Naturvårdsverket rapport 6241, 2001
landbaserad vindkraft
havsbaserad vindkraft
Leading expertise
Sound and Vibration
Rapport 6241
landbaserad vindkraft
• Ljudeffekt - vindhastighet och höjd
• Geometrisk dämpning och luftabsorption
• Ljudenergin antas spridas på arean av en
halvsfär motsvarar 6 dB/avståndsdubbling
• Hård plan mark antas
• På avstånd större än 1000 m tas hänsyn
till att luftabsorptionen ökar med
frekvensen
Leading expertise
Sound and Vibration
Rapport 6241
havsbaserad vindkraft
• Ljudeffekt - vindhastighet och höjd
• Geometrisk dämpning och luftabsorption
• Ljudenergin antas spridas på mantelarean
av en cylinder för avstånd över 200 m
motsvarar 3 dB/avståndsdubbling
• Hård plan vattenyta antas
• Luftabsorptionen ökar med frekvensen
• Sägs ge en övre gräns för vad ljudet kan
tänkas uppgå till
Leading expertise
Sound and Vibration
Land och hav
Sfärisk utbredning
6 dB per
avståndsdubbling
Cylindrisk utbredning
3 dB per avståndsdubbling
Leading expertise
Sound and Vibration
Havsbaserad vindkraft
• Motsvarar sällsynt vindfall: low level jets
• Se Lisa Johansson “Sound propagation
around off-shore wind turbines. Longrange parabolic equation calculations for
Baltic Sea conditions” KTH, meddelande
nr 192, Stockholm 2003
• Undersökningar pågår i Kalmarsund.
Cylindrisk utbredning har inte kunnat
påvisas. (KTH 2005)
Leading expertise
Sound and Vibration
Naturvårdsverkets modell för
ljudutbredning över hav
40 dBA
Leading expertise
Sound and Vibration
Ljudspridning extremfall
• Nivån vid 8 m/s på 10 m höjd kan, om
förutsättningarna för Naturvårdsverkets
beräkningsmodell för ljudutbredning över
hav uppgå till 43 dBA vid land.
Leading expertise
Sound and Vibration
Ljud under vatten
• Kan uppfattas av marina däggdjur, fiskar
och andra djur
• Höga ljudnivåer kan uppstå i byggskedet
• I driftskedet är nivån lägre
• Bakgrundsljud fås från fartygstrafik, vågor,
regn, seismisk aktivitet och från djur
• Det finns inget riktvärde för
undervattensljud satt av myndigheter
Leading expertise
Sound and Vibration
Livscykelfaser med olika ljud
1. Undersökningar och projekteringar av
havsområdet. Tidslängd ca 1-5 år.
2. Byggförloppet. Tidslängd ca 1 år
3. Drift. Tidslängd ca 20-25 år
4. Avveckling. Tidslängd ca 1 år
Leading expertise
Sound and Vibration
Rangordning av ljudnivåer
1. Fundamentbortagning använding av
sprängmedel
2. Pile fundament installation och
vindkraftverksrelaterade geofysiska
undersökningar
3. Borrning, kabeldragning
4. Fartyg och övriga maskiner,
vindturbindrift.
Leading expertise
Sound and Vibration
Så här har vi beräknat ljud
under vatten i driftskedet
• Samla resultat av mätningar
• Försök normalisera med avseende på
avstånd, vindstyrka, elektrisk effekt,
fundament
• Uppskatta källstyrka
• Beräkna ljudtrycksnivån på avstånd med
inverkan av flera vindkraftverk
Leading expertise
Sound and Vibration
Verk där mätning av
undervattensljud skett
Plats
Nogersund
Vindeby
Bockstigen
Utgrunden
Okänd
Effekt
[MW]
Fundament
Havsdjup
[m]
Referens
0.2
Tripod
5-15
Westerberg
(1994)
0.5
Gravitationsfund
ament
3-5
Degn (2000)
6-17
Degn (2000)
Fristedt et al.
(2001)
5-10
Ingemansson
(2003)
10 m
Betke et al
(2005)
0.5
1.5
1.5
Monopile
Monopile
Monopile
Leading expertise
Sound and Vibration
Ljudspridning under vatten
Leading expertise
Sound and Vibration
Ljudtrycksnivå
• Definitionen av ljudtrycksnivå i vatten
skiljer sig från definitionen av
ljudtrycksnivå i luft
• Nivån av samma ljudtryck i vatten som i
luft blir 26 dB högre i vatten
Leading expertise
Sound and Vibration
Exempel Utgrunden
Turbinalstrat ljud för alla hydrofoner
Turbin 4 igång vid 11-14 m/s Östlig vind
H1
H2
H3
140
130
120
110
100
90
80
70
60
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Frekvens (Hz)
Leading expertise
Sound and Vibration
Exempel från Betke
Leading expertise
Sound and Vibration
Olika fundament
• Den vanligaste fundamenttypen, monopile,
ger mest ljud mellan 50-500 Hz
• Gravitationsfundamentet däremot ger mer
ljud vid frekvenser under 50 Hz
• Ett betongfundament har en mycket större
yta än en monopile-cylinder så därför
strålar själva ytan ut mer ljudenergi jämfört
ett monopile-fundament
Leading expertise
Sound and Vibration
Källstyrka som funktion av
frekvens
160
dB re 1 uPa på 1 m
140
120
100
80
y = -0,0227x + 128,59
60
normerat ljudtryck 1
m - toner
40
20
Linear (normerat
ljudtryck 1 m - toner)
0
0
200
400
600
800
Hz
Leading expertise
Sound and Vibration
Avståndsdämpning
• 3 dB per avståndsdubbling
• Oftast är avståndsdämpningen större
Leading expertise
Sound and Vibration
Undervattensljudnivåer i parken
• Nära ett verk är det troligt att man kommer
att kunna mäta ljud från toner som härrör
från växellådan
• Tonernas frekvens kommer att bero av
rotorns varvtal och antal kuggar på olika
hjul i växellådan
• Nära ett verk dominerar ljudet från det
närmaste verket, t ex 136 dB re 1 µPa på
1m
• Mellan verken fås ljudbidrag från fler verk,
t ex 118 dB re 1 µPa på 1 m
Leading expertise
Sound and Vibration
Vibrationer under vatten
• Vibrationer kan uppstå i fundamentet och i
havsbotten
• Kan uppfattas av skaldjur och andra djur
som sitter fast på fundamentet
• Vibrationer i vatten är ljud
• Det finns inget riktvärde för vibrationer
under vatten satt av myndigheter
Leading expertise
Sound and Vibration
Så här har vi beräknat vibrationer
under vatten i driftskedet
• Samla resultat av mätningar
• Försök normalisera med avseende på
vindstyrka, elektrisk effekt, fundament
• Uppskatta källstyrka
Leading expertise
Sound and Vibration
Vibrationsmätning
Leading expertise
Sound and Vibration
Mätresultat
•
•
•
•
Utgrunden, Kalmarsund
Lelystad, Nederländerna
Bockstigen, Näsudden, Gotland
Vindeby, Danmark
Leading expertise
Sound and Vibration
Exempel vibrationsmätning
Correlation - Tower vibrations - Underwater noiseVibratio
Acc. Low, radial
Acc. Low, tangential
Acc. High, radial
Acc. High, tangential
Hyd 3
1
10
178
1
722
359
Acceleration (m/s2)
538
0,1
0,01
0,01
0,001
Sound pressure (Pa)
0,1
0,001
0,0001
0,0001
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0,00001
2000
Frequency (Hz)
Leading expertise
Sound and Vibration
Vibrationsnivåer
• Ca 0,02 m/s2 under 100 Hz
• Ca 1,4 m/s2 över 100 Hz
• Tonernas frekvens kommer att bero av
rotorns varvtal och antal kuggar på olika
hjul i växellådan
• För en människa skulle 1,4 m/s2 vid 100
Hz vara kännbart och skulle ge en
sannolik störning enligt Svensk standard
SS4604861. 0,02 m/s2 vid 10 Hz ligger på
känseltröskeln för en människa enligt ISO
2631-1.
Leading expertise
Sound and Vibration
Magnetfält under vatten
• Magnetfält uppstår kring kablar med
elektrisk ström
• Det finns inget riktvärde för magnetfält
under vatten satt av myndigheter
Leading expertise
Sound and Vibration
Naturligt förekommande
magnetfält
• Jordmagnetiska fältet är ca 50 µT
(mikrotesla)
• En del djur använder jordmagnetiska fältet
för navigation
Leading expertise
Sound and Vibration
Beräknat magnetfält likström
• Om strömmen leds i en enkelriktad
likströmskabel uppstår ett statiskt magnetfält
kring kabeln på 900 – 1500 µT
• Om kablar arrangeras så att återledning av
likström sker alldeles intill blir det resulterande
magnetfältet betydligt lägre.
• Det finns väldigt lite forskning om inverkan av
statiska magnetfält på människan.
• Vid en magnetröntgen utsätts patienten för ett
statiskt magnetfält på 1 000 000 µT
Leading expertise
Sound and Vibration
Magnetfält växelström
• Växelström i en kabel kan ge ett extremt
lågfrekvent magnetfält som avtar med
avståndet
• En trefas växelströmskabel bör ge ett
obetydligt magnetfält kring kabeln på
grund av symmetri vid jämn belastning av
faserna
• I vissa fall kan man ändå få ett
nettomagnetfält från kabeln
Leading expertise
Sound and Vibration
Magnetfält växelström
• På korta avstånd från växelströmskabeln
d.v.s. avstånd kortare än det inbördes
avståndet mellan kablarna, under ca.10
cm, kan det finnas ett litet nettomagnetfält
p.g.a. av osymmetrin
• Det finns flera olika sätt att placera
fasledarna, när flera trefaskablar går ihop,
för att minska magnetfältet
• Magnetfält från en eventuell transformator
ska mätas och omräknas
Leading expertise
Sound and Vibration
Magnetfält växelström
• För extremt lågfrekventa magnetfält
tillämpas ett försiktighetsvärde på 0,4 µT.
Det baseras på risk för uppkomst av
barnleukemi
Leading expertise
Sound and Vibration
Marint liv
Linus Hammar, Marine Monitoring
Skottarevsprojektets inverkan på de marinbiologiska
miljöförhållandena
Slutsats
Om hänsyn tas till rekommenderad utformning med föreslagna
åtgärder bedöms att Skottarevsprojektet
med hög sannolikhet kan uppföras och drivas utan
bestående negativa marinbiologiska
miljökonsekvenser.
Det är av stor vikt att konstruktionsarbetet företas
under hösten (fördelaktligen perioden juli - november).
Sammantaget ger lokaliseringsalternativ Syd en mindre
förändring jämfört med alternativ Nord.
Marine Monitoring AB
Skottarevsprojektets inverkan på de marinbiologiska
miljöförhållandena
- bedömning av marinbiologiska effekter, grundat på lokala
förhållanden och rådande kunskapsläge.
Tillgänglig
data
Forskning
och
rapporter
Lokala
förhållanden
Kunskapsläget
Bedömning
Marine Monitoring AB
Erfarenheter
från befintliga
projekt
Skottarevsprojektets inverkan på de marinbiologiska
miljöförhållandena
Lokala
förhållanden
Marine Monitoring AB
Skottarevsprojektets inverkan på de marinbiologiska
miljöförhållandena
Torskens
lek (data från Fiskeriverkets provfisken)
Marine Monitoring AB
Skottarevsprojektets inverkan på de marinbiologiska
miljöförhållandena
Torskens
lek (data från yrkesfiskarenas
loggböcker)
Marine Monitoring AB
Skottarevsprojektets inverkan på de marinbiologiska
miljöförhållandena
Torskens
lek
Marine Monitoring AB
Skottarevsprojektets inverkan på de marinbiologiska
miljöförhållandena
Vindparkens potentiella påverkansmoment
Studien omfattar ryggradslösa djur, alger, fisk, säl, tumlare
Konstruktionsarbetet
Drift
Buller från pile-driving
Driftljud
Miljöskadliga ämnen
Sedimentspridning
Skuggor och ljus
Habitatsförändring
Destruktion av botten
Elektromagnetiska fält
Fiskerestriktioner
Nedmontering
Marine Monitoring AB
Skottarevsprojektets inverkan på de marinbiologiska
miljöförhållandena
Slutsats
Skottarevsprojektets inverkan på den marina miljön skiljer sig mellan alternativ inom utformning och lokalisering.
Det bedöms att Skottarevsprojektet med stor sannolikhet kan uppföras och drivas utan betydande och
långsiktiga negativa effekter på havsmiljön om åtgärder vidtas vid konstruktionsarbetets utförande.
- Det bedöms att konstruktionsarbete och eventuell nedmontering är de påverkansmoment som har stor
potential att medföra negativ miljöpåverkan.
- Införsel av fundament i den annars plana bottenmiljön innebär en lokalt betydande miljöförändring som
medför lokal ökning av produktion och mångfald av djur och alger, då dessa koloniserar den nytillkomna
strukturen och kan nyttja nya livsmiljöer.
- Indirekt kan fiskerestriktioner inom området medföra positiva effekter på marina organismer såsom fisk.
Någon storskalig förstärkning av exempelvis torskbeståndet kan dock inte förväntas eftersom området
är av begränsad storlek.
-Övriga potentiella påverkansmoment förväntas inte medföra några betydande ekologiska effekter.
- Konstruktionsarbetets utförande, val av lokaliseringsalternativ samt val av fundament och dess utformning
är faktorer som inverkar på miljöeffekter från Skottarevsprojektet.
- Det bedöms att Skottarevsprojektet inte medför minskade fiskförekomster under drift. Temporärt
undvikande av fisk kan förväntas under konstruktionsarbetet.
Marine Monitoring AB
Skottarevsprojektets inverkan på de marinbiologiska
miljöförhållandena
Marine Monitoring AB
[email protected]
www.marine-monitoring.se
Fågelsträck
Jan Pettersson, JP Fågelvind
Havsbaserade vindkraftverk på
Skottarevet och dess inverkan
på fågellivet
Jan Pettersson / JP Fågelvind
Skottarevet ligger minst sju kilometer ut i havet
Häckande fåglar finns
bara på land
Det finns inga öar i området eller i dess närhet
Det är för stora djup för normalt födosök
e
g
n
Tå
s
p
o
u
b
r
s
o
of
M
l
O
20 meter djup
grundare än 20 meter
Den planerade
vindparken och dess
tre alternativ
0
2
4 km
er
b
en
k
l
Fa
g
Var sker det huvudsakliga
sjöfågelsträcket i Falkenbergsområdet ?
O
lo
fs
En studie genom visuella
observationer och militär radar
genomfördes hösten 2004 och våren
2005
bo
Utgör de planerade vindkraftverken någon fara
för dessa flyttande sjöfåglar?
Flyttning av ejder Somateria mollissima
g
er
b
en
k
l
Fa
d
sun
r
a
m
Kal
Övervintringsområden
Vårflyttningen
Höstflyttningen
Antalet flyttande ejder
Falkenberg ca 30 000 individer
Kalmarsund ca 500 000 individer
Falkenberg ca 150 000 individer
Kalmarsund ca 450.000 individer
Kollisionsrisken med havsbaserade vindkraftverk för sjöfåglarna vid
flygning över hav är mycket liten.
Detta gäller såväl under vår- som höstflyttningen och i god sikt samt
även under dimma/dis och under nattlig flyttning.
Detta har visats i tre större undersökningar; en i södra Kalmarsund
och två danska studier varav en vid Nystad och den andra vid
världens största havsbaserade vindpark med 80 verk på Hornsrev.
Högst en fågelindivid på 100 000 flyttande sjöfåglar tycks riskera
att kollidera
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards