LIKABEHANDLINGSPLAN för the English pre

advertisement
LIKABEHANDLINGSPLAN
2007/08 reviderad maj/juni 2007
the English Pre-school
och
Färgargårdens förskoleenhet
Likabehandlingsplan skall upprättas på varje förskola enligt ny lag om förbud mot alla former
av kränkande behandling, från och med den 1 april 2006
Lagen innehåller förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.
Likabehandlingsplanen ska främja likabehandling, förebygga samt motverka trakasserier och
annan kränkande behandling. Planen ska vara åtgärdsinriktad och ständigt hållas aktuell.
Definitioner, enligt regeringens proposition 2005/06:38
Direkt diskriminering
Ett barn får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de fem
diskrimineringsgrunderna som lagen omfattar, dvs. kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.
Indirekt diskriminering
Ett barn får inte missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler etc.
tillämpas så att de får en diskriminerande effekt i praktiken.
Trakasserier
Personalen i verksamheten får inte bete sig på ett kränkande sätt gentemot ett barn.
Trakasserier är diskriminering och trakasserier blir det om kränkningarna har
samband med någon av de fem diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandling
Detta förbud täcker in alla former av kränkningar, både brottsliga gärningar t.ex. misshandel,
så som kränkande beteenden. Det är barnet som avgör om beteendet eller handlingen är
oönskad eller kränkande.
Värdegrund
FN:s barnkonvention och Förskolans läroplan (lpfö 98)är tillsammans med de lagar som
reglerar förskolans verksamhet, våra styrdokument. Förskolans verksamhet vilar på
demokratins grund. Vår verksamhet skall främja aktningen för varje människas egenvärde och
respekten för vår gemensamma miljö.
I läroplanen förtydligas det demokratiska uppdraget och den värdegrund som kommer till
uttryck i skollagen. Detta innebär bland annat att förskolan ska främja förståelse för andra
1
människor och utveckla förmåga till inlevelse i andra människors situation. Ingen i förskolan
ska utsättas för diskriminering. Alla tendenser till trakasserier och annan kränkande
behandling skall aktivt motverkas.
Vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska tillsammans med föräldrarna
lägga grunden till att barnet utvecklas till en öppen, hänsynsfull människa med förmåga till
inlevelse och till samverkan med andra, i stånd att komma fram till egna omdömen och
problemlösningar.
Mål





Skapa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö för både barn och personal.
Barnen ges inflytande under sin förskoledag.
Regelbundet föra diskussioner med både barn och vuxna i jämställdhetsfrågor och alla
människors lika värde, aktualisera planen samt fortbildning för vuxna.
Fortsätta att vidareutveckla våra metoder för att stödja barnen i sitt lärande av empati
och social kompetens.
Alla ska känna sig trygga med och uppfatta att förskolan reagerar om problem uppstår
och uppleva att de kan påverka sin situation.
Metoder
Personalen på the English Pre-school och Färgargårdens förskoleenhet arbetar förebyggande
genom att
 Regelbundet, i det dagliga arbetet, kartlägga barnens trivsel och inflytande (sker på
barnkonferenser, planeringsdagar och arbetsplatsträffar)
 Engagerade och lyhörda vuxna finns i barnens närhet
 Dagliga samtal äger rum med barn enskilt och/eller i grupp.
 Stödja barnet bekräfta och/eller vägleda.
 Vid konflikt ge barnet tid att lugna sig, tänka efter, hur ska du göra nu? Kunde du ha
gjort på något annat sätt? Återkoppla till händelsen vid någon annan tidpunkt och då
lyfta fram hur bra barnet löste situationen. Stödja barnen i att ”göra förlåt”, om de
gjort något dumt mot mot en kompis.
 Som vuxen alltid vara uppmärksam på nedsättande kommentarer, suckar, miner eller
liknande. Alla har rätt att bli sedda och bekräftade på ett positivt sätt.
 Alltid reagera på fula och elaka ord
 Skapa ett klimat där barnen alltid kan berätta för någon vuxen/personal om någon
utsätts för kränkningar.
 Observera och uppmuntra blyga, tysta och tillbakadragna barn.
.
I det förebyggande arbetet kan metoderna variera beroende på barnens ålder. Det viktigaste är
det positiva dagliga arbetsklimatet och personalens förhållningssätt, vilket skapar goda
lärandemiljöer för både barn och vuxna. Vi pedagoger måste ständigt reflektera kring vårt
eget förhållningssätt till barnen, både enskilt och tillsammans med andra.
Att upptäcka, utreda och åtgärda kränkande behandling
På förskolan ska all personal aktivt arbeta för att motverka alla former av kränkande
behandling. Den som uppmärksammar en kränkande handling ingriper omedelbart och tar
därefter kontakt med de personer som bör bli informerade/kontaktade.
2
Upptäcka
 Kartlägga via dagliga samtal, barnkonferenser, observationer, utvecklingssamtal,
portfolio.
 Misstanke om kränkning tas alltid på allvar.
 Stående punkt på APT arbetsplatsträffar) en gång/månad.
 Stående punkt på den årliga enkäten till alla föräldrar. -Positivt bemötande? blir ditt
barn lyssnat till?
 Stående punkt på utvecklingssamtal.
 Kontinuerlig föräldrainformation samt hög tillgänglighet av avdelningspersonal för
föräldrar, fler utvecklingssamtal vid behov.
Utreda
Så snart förskolan får kännedom om att kränkningar har eller kan inträffa ska utredning sättas
igång.
Det är viktigt att förstärka barnens positiva beteende i första hand, och att när kränkningar
förekommer är det första prioritet att personalens förhållningssätt och organisation
genomlyses för att ge en förbättring.
Kränkning mellan barn
1. Vuxna genomför en kartläggningssamtal med de inblandade för att reda ut vad
som hänt.
2. Personalen kartlägger; Hur ser gruppen ut, hur organisera personalen sig och hur
ser dagens struktur ut. Hur ser kontakten ut till barnet/barnen. Med föräldrarna.
Personal tar kontakt med förskolechef, förskolepsykolog eller specialpedagog för
stöd i analys och utvecklingsarbetet - föräldrar om det är relevant.
3. Beslut om åtgärd tas gemensamt med de berörda
4. Uppföljningssamtal med de inblandade sker efter överenskommen tid. Ansvariga
är de som genomfört det inledande kartläggningssamtalet.
5. Om ingen ändring sker, nytt möte med förskolechef, personal, förskolepsykolog
och ev. föräldrar och barn.
6. Förskolechef ansvarar för att socialtjänstanmälan görs vid misstanke om att barn
far illa eller annan allvarlig kränkning.
Steg 1-4 dokumenteras av berörd personal för framtida behov av uppföljning. Steg 5
dokumenteras av förskolechef.
Vuxnas kränkning av barn.
Om personal misstänks för kränkning av ett barn ansvarar förskolechefen för
utredningen.
1.
2.
3.
4.
5.
Förskolechefen samlar information om händelsen.
Förskolechef och/eller kollega genomför samtal med de inblandade.
Berörd förälder kontaktas. Facklig representant kontaktas för den vuxne.
Uppföljning inom överenskommen tid.
Förskolechef dokumenterar händelsen steg 1-4.
Åtgärda
1. Omedelbart sätta stopp för kränkningen.
2. Rikta sig till såväl det barn som blivit utsatt som till de/den som utövat kränkningen.
3. Erbjuda samtalsstöd/möjlighet till bearbetning
4. Formulera både kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Vid behov tillsammans med
både barn och föräldrar.
3
5. Organisera personalen efter den akut uppkomna situationen.
6. Dokumentera och följa upp åtgärderna.
Vid händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa skall Arbetsmiljöverket
underrättas.
Att hålla handlingsplanen levande
Följa upp och utvärdera årligen i maj månad.
Stående punkt på Apt.
Barnens vardag kommenteras dagligen i dialog personal-föräldrar
Varje termin inbjud föräldrarna till ett utvecklingssamtal rörande sitt barn.
Återkoppling av föräldraenkät, på föräldrarådsmöte,(protokollförs)
Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på varje avdelning bland föräldrainformation.
En sammanfattning av planen finns i verksamhetsplanen.
Kompetensutveckling för personal.
Varje förskola i enheten har en jämställdhetsansvarig.
Ansvarig för planen i dess helhet är förskolechef Annacarin Haeggman.
Barns kränkning av vuxna.
Avdelningspersonal kontaktar föräldrar.
Kränkning mellan vuxna
Förskolechefen är ansvarig och agerar utifrån arbetsmiljölagen.
www.arbetsmiljoverket.se
Förskolechef Annacarin Haeggman
4
Dokumentation av kränkande behandling
Datum:
Plats:
Inblandade:
Beskriv händelsen:
Kontakt med förälder/facklig representant:
Uppföljningssamtal:
Underskrift av ansvarig personal:
Datum
Namn
5
Download