Studiehandledning Omvårdnad inom äldrevård, O0006H

advertisement
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad
Studiehandledning
Omvårdnad inom äldrevård, O0006H
Omvårdnad, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet
Termin 4, VT 2012, reguljär utb.
Kursansvarig: Carina Lomgren
Tel: 0920-49 38 27
e-post: [email protected]
Förord
Välkommen till din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom omvårdnad av äldre. Under
kursen kommer du i huvudsak att vistas på det äldreboende som du blivit tilldelad (se,
http://klippnll.duoit.se/). I kursen får du möjlighet att omsätta din praktiska kunskap och
utföra handlingar i syfte att förebygger och förbättrar hälsa hos den äldre människan. När du
utför omvårdnad integreras alltid din praktiska kunskap med dina etiska reflektioner, dina
teoretiska kunskaper, dina erfarenheter och din praktiska skicklighet. Du kommer att utveckla
din förmåga att identifiera äldre människors omvårdnadsbehov och resurser och genom din
planering av omvårdnad kan du göra det möjligt för den äldre människan att uppleva hälsa i
deras dagliga liv trots sjukdom. Du får även möjlighet att samverka med andra
yrkeskategorier och närstående. Vid avdelningen för omvårdnad, institutionen för
hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, beskrivs omvårdnad på följande sätt:
Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och
omvårdnadshandlingar. Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och
dennes närstående i dagligt liv i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom
samt återställa och bevara hälsa. Omvårdnad syftar även till att befrämja läkande och
välbefinnande hos personen, samt underlätta ett liv med långvarig sjukdom,
funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död.
Pedagogisk grundsyn
Vår strävan är att du utvecklar en förståelse och djupinlärning av kursens mål. Ett djupinriktat
lärande stimuleras av egen aktivitet, i utbyte och i samspel med andra, där du tar till vara dina
tidigare kunskaper och erfarenheter. Din uppgift är att ta ansvar för din inlärning samt bidra
till ett bra inlärningsklimat som ska präglas av öppenhet och en tillåtande attityd för olika
åsikter. Vår roll som lärare är att skapa en inlärningsmiljö med tydliga mål, god undervisning
och studieuppgifter som stimulerar dig och gör det intressant att vilja lära dig mer om
omvårdnad av äldre. En förtroendefull relation mellan dig som student och oss lärare är en
förutsättning för att du ska våga ställa frågor och känna stöd i ditt lärande. Handledarens roll
är att vara ett stöd i din utveckling mot din yrkesroll som sjuksköterska inom äldrevård och i
frågor som handlar om arbetet som sjusköterska inom äldreomsorgen. Handledarens uppgift
innebär även att hela tiden ge dig respons på hur du utvecklas och dina insatser i
omvårdnadsarbetet för äldre, och även din förmåga till samspel med den äldre personen och
2
dennes närstående. I kursen sker lärandet enskilt och i grupp med hjälp av litteraturstudier,
föreläsningar, studieuppgifter och examinationsseminarium.
Kursansvarig, lärare och föreläsare
Kursansvarig
Carina Lomgren (CALO) leg. distriktssköterska, universitetsadjunkt. Föreläser, handleder
och examinerar omvårdnadsuppsats.
Lärare
Eva Karlsson (EVKA) leg. sjuksköterska, universitetsadjunkt, doktorand. Föreläser,
handleder och examinerar omvårdnadsuppsats.
Christina Harrefors (CHHA) leg. sjuksköterska, filosofie doktor, universitetsadjunkt.
Föreläser, handleder och examinerar omvårdnadsuppsats.
Kursens mål
Förmågor och färdigheter
Efter att du gått kursen ska du utifrån ett etiskt förhållningssätt kunna:
•
skapa förutsättningar för en trygg och tillitsfull omvårdnadsrelation med den äldre
och dennes närstående
•
tillämpa intervju- och observationsmetodik för att identifiera och bedöma behov av
omvårdnad hos de äldre
•
utföra, dokumentera och värdera omvårdnadsinterventioner i avsikt att stärka och
bibehålla hälsa hos den äldre människan
•
stödja och hjälpa människan att uppleva ett värdigt slut i livet
•
utföra omvårdnadstekniker och handha medicinteknisk utrustning med säkerhet
utifrån hygieniska principer
•
hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlets
effekter och biverkningar
•
förklara och tillämpa lagar och författningar gällande äldrevård
•
skriftligt sammanställa och värdera kunskaper i omvårdnad utgående från en äldre
person i dennes livssituation
3
•
dokumentera på ett vetenskapligt sätt
•
kritiskt granska och värdera eget och andras uppsatsarbete
•
visa självkännedom och empatisk förmåga
•
identifiera behov av ytterligare kunskap för att fortlöpande kunna utveckla sin
kompetens
Kursens innehåll
Etik med fokus på relation och handling
Omvårdnadsprocessen
Omvårdnadsinterventioner
Omvårdnadstekniker
Läkemedel för den äldre personen, läkemedelshantering
Aktuella lagar och författningar
Vetenskaplig dokumentation i form av en omvårdnadsuppsats
Kursöversikt
Denna kurs, O0006H, ges parallellt med kursen O0019H. Ni har indelats i två grupper och
varje grupp kommer under 4 veckor vara på verksamhetsförlagd utbildning i respektive kurs.
Tidsplan
Vecka
Aktiviteter
13
Kursintroduktion med föreläsningar.
14-17
Verksamhetsförlagd utbildning för grupp 2 (grupp 1 VFU O0019H).
Identifiera omvårdnadsbehov och resurser hos utvalda äldre personer.
4
16
18/4 kl 8.00 Inlämning av utkast till uppsats inför handledning. Utkastet ska
innehålla introduktion, anamnes och status samt identifierat omvårdnadsbehov
hos den utvalda personen.
16
Handledning, se schema, grupp A-D, gruppindelning i Fronter.
17
26/4 kl 16.00 Inlämning av färdig uppsats inför examination.
18
Examination av uppsats, se schema.
18
Verksamhetsförlagd utbildning för grupp 1 (grupp 2 VFU O0019H)
18
Identifiera omvårdnadsbehov och resurser hos utvalda äldre personer
20
15/5 kl 8.00 Inlämning av utkast till uppsats inför handledning. Utkastet ska
innehålla introduktion, anamnes och status samt identifierat omvårdnadsbehov
hos den utvalda personen.
20
Handledning, se schema, grupp E-H, gruppindelning i Fronter.
21
24/5 kl 16.00 Inlämning av färdig uppsats inför examination.
22
Examination av uppsats, se schema.
Kursens genomförande
Kontakta din handledare för att planera din VFU. Din verksamhetsförlagda utbildning är
obligatorisk och ska omfatta 30 tim/vecka under 4 veckor, du följer din handledares schema.
Studera kursens mål och innehåll. Planera tillsammans med din handledare hur du ska nå
målet. Din handledare har valt ut två personer med olika omvårdnadsbehov som du i samråd
med henne/honom har omvårdnadsansvar för, vilket även innebär kontakter med andra
vårdaktörer, att du deltar i teamträffar och läkarrond. Genom samtal och kliniska
bedömningar i det nära omvårdnadsarbetet identifieras den äldres omvårdnadsstatus,
omvårdnadsbehov och resurser. Därefter väljer och genomför du en omvårdnadsintervention
som svarar mot den äldres behov. Du ska sträva efter att få de närstående att vara delaktiga i
din planering. Ibland arbetar din handledare enbart dagtid. Det är då önskvärt att du under din
praktikperiod förlägger ett kvällsskift. Då får du möjlighet att delta vid de konsultativa besök
som den kommunala sjuksköterskan gör eftersom hon/han under kväll/natt/helg ansvarar för
ett stort antal äldre personer.
5
I kursplanen anges att du ska ges möjlighet att under handledning planera en god palliativ
omvårdnad för en person i livets slut. Praktiskt kommer inte alla att få den möjligheten.
Tillsammans med din handledare går du igenom de riktlinjer som kommunen har för palliativ
omvårdnad och hur omhändertagandet av den avlidna personen sker på din VFU-plats. Du
som har förmånen att få delta i palliativ omvårdnad ska diskutera dina erfarenheter med din
handledare och koppla det till kursens litteratur och föreläsning inom området. Att ge en god
och säker vård innebär att följa den lagstiftning och de kvalitetskrav som finns för
verksamheten. Observera särskilt den lagstiftning som gäller begränsningsåtgärder i
omvårdnad! Läkemedelshantering inom äldrevård skiljer sig från sjukhusvården och
delegering att administrera läkemedel är en stor arbetsuppgift för sjuksköterskan inom
kommunal äldrevård. Du ska under handledning delegera läkemedelshantering till en
vårdpersonal. Utgå från lagstiftning och rutiner på din VFU-placering.
Att skriva dagbok är ett bra hjälpmedel för att göra dig medveten om din egen utveckling och
de tankar och reflektioner som du gör under din tid inom din verksamhetsförlagda utbildning.
Dagboken är ett värdefullt stöd för dig både vid mittbedömningen och vid det avslutande
värderingssamtalet. Tänk på att avidentifiera personerna och lämna inte dina anteckningar så
att någon obehörig kan komma åt dem!
Litteratur
Kurslitteratur
Se kursplan.
Artikel
Wadensten, B., & Carlsson, M. (2003). Theory-driven guidelines for practical care of older
people, based on the theory of Gerotranscendence. Journal of Advanced Nursing, 41 (5), 462–
470.
Referenslitteratur
Fahlander, K., Karlsson, G., & Vikström, D. (2009). Demensboken: levnadsberättelse,
upplevelse, fakta och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.
6
Karlsson, I. (2007). Förväntningar och realitet för sjuksköterskor verksamma i äldreboenden
(avhandling för doktorsexamen, Karolinska institutet KI). Länk finns i ert kursrum, Fronter.
Studieuppgift
Studieportfölj
Studieportföljen ska följa dig under din utbildning.
Syftet med studieportföljen är:
•
att du skall kunna följa din utvecklingsprocess mot ditt yrke som sjuksköterska
•
att dina nya kunskaper ska bygga på det du lärt dig sedan tidigare
Studieportföljen består av dina dokument från tidigare teorikurser och verksamhetsförlagda
kurser såsom kursplan, studiehandledning, studieplan och värderingsformulär. Inför dina
verksamhetsförlagda studier ska du i din studieplan skriva ned inom vilka områden du
behöver utvecklas och vad du behöver träna mer på. Det gör du med hjälp av kursens mål och
signerat underlag för bedömning av din yrkeskompetens från tidigare VFU-placeringar.
Tag med dig din studieportfölj första dagen och visa tidigare värderingsformulär och
studieplaner samt studiehandledningen för den här kursen och din individuella studieplan
för din handledare.
Referenslitteratur
Handal, P., & Lauvås, G. (2000). På egna villkor – en strategi för handledning. Lund:
Studentlitteratur.
Nairn, S., O´Brien, E., Traynor, V., Williams, G., Chapple, M., & Johnson, S. (2006). Student
nurses knowledge, skills and attitudes towards the use of portfolios in a school of nursing.
Journal of Clinical Nursing, 15, 1509-1520.
Renberg, B. (2004). Bra skrivet Väl talat. Luleå: Universitetstryckeriet.
Scholes, J., Webb, C., Morag, G., Endacott, R., Miller, C., Jasper, M., & McMullan, M.
(2004). Making portfolios work in practice. Journal of Advanced Nursing, 46, 595-603
7
Studieuppgiftens syfte är att ge dig stöd att nå kursens mål,
dessa är därför obligatoriska
Examination
Del I: Värdering av yrkeskompetens
En värdering av vad du lärt dig och hur du utvecklats sker efter halva tiden av din VFU-period
men även vid ett avslutande samtal mellan dig och din handledare. Värderingsformuläret
finner du i kursrummet i Fronter.
Halvtiddiskussionen och slutbedömningen genomförs utifrån kursens mål och signeras av din
handledare och dig. Inför slutbedömningen görs en värdering av din yrkeskompetens genom
ett tvåpartsamtal mellan dig och din handledare där ni utgår från kursens mål. Inför
värderingen ska du ha gjort en självskattning som ska utgå från omvårdnadssituationer som du
mött under din VFU. I samtalet ska du argumentera för hur du värderar dina kunskaper, där
du berättar om vad du är bra på och vilka områden du skulle kunna bli bättre på utifrån
bedömningsformuläret. Där ska det tydligt beskrivas hur du visar dina teoretiska kunskaper i
ditt praktiska handlande. Även handledaren förbereder sig inför samtalet genom att göra en
värdering av din utveckling mot arbetet som sjuksköterska inom äldrevård och kursens mål
med exempel som konkret stärker hennes eller hans ställningstagande. Handledaren skriver en
sammanfattande värdering av vad du är bra på och vilka områden och kunskaper du behöver
träna dig i för att utvecklas.
Tiden för samtalet beräknas till 60 minuter. Efter din VFU är avslutad ska din handledare
omgående skicka in ett ifyllt värderingsformulär (8 sidor) i original till examinerande lärande
och lämna kopior till dig. Underlaget som lämnas in ska vara signerat av både dig och din
handledare.
8
För mycket god måluppfyllelse krävs att du kan redogöra för en omvårdnadssituation där du
argumenterar för din bedömning, reflekterar över situationen och kan jämföra och
argumentera för dina val av handlingar utifrån kurslitteraturen och ett etiskt resonemang.
Den examinerande läraren deltar inte vid värderingssamtalet men ska kontaktas om du och din
handledare inte är överens. Den examinerande läraren ska också kontaktas omgående om du
eller din handledare upplever osäkerhet om du kommer att uppnå målen med kursen under din
VFU-period. Examinerande lärare sätter betyg. Betyg och poäng för kursen kan inte
rapporteras förrän samtliga dokument kommit in till examinerande lärare.
Del II: Uppsats i ämnet omvårdnad
Syftet med uppsatsen är att du ska fördjupa dina kunskaper i omvårdnad som du tillägnat dig i
tidigare kurser. Uppsatsen skrivs individuellt och bygger på att du genomför en
omvårdnadsintervention som är relevant inom äldrevård. Omvårdnadsuppsatsen innebär en
övning i att på ett systematiskt sätt dokumentera enligt principen för hur en vetenskaplig text
skrivs.
Val av fall och omvårdnadsintervention
Ett viktigt mål med uppsatsen är att du ska utveckla din förmåga att omsätta dina teoretiska
kunskaper i omvårdnad i praktisk handling. Du ska därför fokusera på omvårdnadsbehov,
resurser och relevant omvårdnadsintervention. En viktig princip är att utgå från en äldre
person och beskriva denne noggrant i sitt sammanhang.
För att inte förlora omvårdnadsperspektivet är det mycket viktigt att du genom ditt samtal
med den äldre personen tillsammans med din kliniska bedömning identifierar och utgår från
vilka omvårdnadsbehov den äldre personen har. Därefter prioriterar du ett av dessa behov och
väljer sedan med hjälp av omvårdnadslitteratur och vetenskapliga artiklar ut en
omvårdnadsintervention som är lämplig för den unika personen.
Diskutera och förankra identifierade omvårdnadsbehovet och ditt val av intervention
med din handledare på din VFU-plats!
9
Handledning under uppsatsarbetet
Ställ frågor i Diskussionsforumet som du finner i kursrummet i Fronter. Du får svar på dina
frågor inom 24 timmar under vardagar.
Handledning sker i grupp, se schema.
Uppsatsens utformning och formalia
Abstrakt
Skrivs sist, får innehålla maximalt 300 ord exkl. mellanslag, och utgör en sammanfattning av
uppsatsen. Se Backman (2008, s. 38, 211, 213).
Introduktion (rubriklös)
Beskriv vilken vetenskaplig kunskap du har hittat i kurslitteratur och vetenskapliga
omvårdnadsartiklar kring det omvårdnadsbehov du identifierat. Definiera begrepp som
används. Introduktionen ska ge en bild över kunskapsläget för att sedan smalna av mot
evidens för den omvårdnadsintervention du valt. Introduktionen avslutas med att du
presenterar syftet med din intervention. Se Backman (2008, s.35-51).
Metod
Här beskriver du hur du samlat information för att identifiera den utvalda personens
omvårdnadsbehov. Det kan exempelvis vara intervjuer av den äldre, närstående och personal
samt observationer av den äldre personen. Beskriv även om du använt bedömningsinstrument.
Stöd din datainsamling med referenser från kurslitteratur.
Du beskriver personens kontext (sammanhang), genom att på ett detaljerat sätt beskriva den
specifika personens anamnes och status. Använd gärna dessa begrepp som rubriker.
Presentera de omvårdnadsbehov du identifierat och fördjupa din beskrivning kring det behov
du valt ut. I kontexten ska du även beskriva sådant som kan påverka det specifika
omvårdnadsbehovet, till exempel miljön på äldreboendet och personalens attityder och
värderingar (värdegrund).
Läs: Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2000).
10
Procedur
Vilken omvårdnadsintervention har du prövat? Hur har du gått tillväga för att planera,
genomföra och utvärdera interventionen?
Motivera ditt tillvägagångssätt med stöd av kurslitteraturen. Har du gjort systematiska
observationer, intervjuer, använt dagboks- eller journalanteckningar eller en kombination för
att utvärdera omvårdnadsinterventionen? Här beskriver du även vilka etiska överväganden du
gjort innan du genomförde interventionen. Är deltagarna informerade om dina intentioner, har
de gett sitt samtycke och hur kan de ta del av resultatet? Hur har du förhållit dig till
konfidentialitet och vilken bedömning gör du gällande nytta/risk med denna intervention?
Se Polit och Beck (2012, s.141-161, 340-397; 2008, s. 167-189) samt Kvale och Brinkmann
(2009).
Resultat
Här redovisar du resultatet av din genomförda omvårdnadsintervention. Beskrivningen ska
vara tydlig, kortfattad och logisk i förhållande till din procedur. Resultatet innehåller inte
referenser. Se Backman (2008, s.35-51).
Reflektion
Här reflekterar du över vilken effekt den valda omvårdnadsinterventionen haft för den unika
personen genom att värdera och tolka resultatet. Vilka slutsatser kan du dra? Hur kan det du
kommit fram till bidra till större kunskap i att möta det specifika omvårdnadsbehov som du
identifierat? I denna uppsats har reflektionen inget krav på referenser.
Referenser
Se universitetsbibliotekets rekommendationer enligt American Psychological Association
(APA).
Inlämning för examination
Uppsatsen lämnas in i Fronter under mappen Inlämning examination.
Namnge filen enligt följande: ”förnamn efternamn+ kurskod”. Du ansvarar själv för att ta del
av dina kurskamraters arbeten.
11
Uppsatsen kommer att plagiatkontrolleras genom verktyget Ephorus.
Examinationsseminarium
Fördelning av opponentskap presenteras i Fronter 2 dagar innan seminariet. Tid för varje
examinationsuppgift är 35 minuter varav 20 minuter utgör diskussion med opponenten och
avslutas med 15 minuter för diskussion i auditoriet. Opponenten ansvarar för att tiderna
respekteras.
Genomförande av seminarium
Respondenten presenterar sitt arbete. Opponenten diskuterar uppsatsens fördelar och brister
och försöker så långt som möjligt följa de anvisningar som finns i Backman (1998, s.146-147;
2008, s. 157-159) och Trost (2002, särskilt s. 9-12, s. 47-52, s. 55-66, s. 69-79).
Opponenten lyfter därefter fram tre frågeställningar som diskuteras med respondenten.
Frågeställningarna måste grunda sig på uppsatsens innehåll och inte på frågor som berör
verksamhetens arbetssätt och deras prioriteringar av vårdinsatser. Respondenten förklarar och
förtydligar frågeställningarna. Samtliga deltagare ska ha läst igenom varandras uppsatser och
ska ha en fråga till varje författare.
Uppsatsen ges betyget Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Godkänd uppsats kan med
fördel delges personalen på din VFU-placering.
Krav för godkänd omvårdnadsuppsats
I den inlämnade uppsatsen ska du ha identifierat och beskrivit omvårdnadsbehov, redogjort
för och tillämpat en vetenskapligt förankrad omvårdnadsintervention som är relevant för det
omvårdnadsbehov du identifierat och prioriterat. Du ska ha följt anvisningarna i
studiehandledningen när det gäller uppsatsens innehåll och utformning. Du ska också ha
använt ett klart och tydligt språk som följer vedertagna grammatiska principer. Du ska ha
medverkat aktivt vid seminariet.
12
Krav för väl godkänd omvårdnadsuppsats
Du ska ha uppfyllt kriterierna för betyget godkänd och alla delar av uppsatsen ska vara väl
bearbetade. Opponentskapet ska vara väl utfört.
Betygskrav för godkänd kurs
•
Du ska ha genomfört studieuppgiften
•
Du ska ha uppnått kursens mål med god måluppfyllelse i din verksamhetsförlagda
utbildning
•
Du ska ha uppnått betyget godkänd för omvårdnadsuppsatsen
Betygskrav för väl godkänd kurs
Att du uppfyller kraven för godkänd på kursen enligt ovan men även:
•
Att du uppnått kursens mål med bedömningen mycket god måluppfyllelse i din
verksamhetsförlagda utbildning
•
Att du uppnått betyget väl godkänd för din omvårdnadsuppsats
Utvärdering
I samband med examinationen kommer du att få ett utvärderingsformulär, EvaSys, som du
besvarar och lämnar in. Dina synpunkter vad som varit bra och vad som kan förbättras är
mycket värdefulla och gör att kursen kan utvecklas.
Lycka till!
Carina Lomgren
13
Download